PROTOKÓŁ NR 6/11 KOMISJI OŚWIATY, KULTURY, ZDROWIA I SPRAW SOCJALNYCH


P R O T O K Ó Ł  NR 6/11
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych
odbytego w dniu 12 maja 2011 r.
 
 
Posiedzeniu przewodniczyła Danuta Węgierska – Przewodnicząca Komisji.
 
W posiedzeniu uczestniczyli:
-          członkowie Komisji wg listy obecności,
-          mgr inż. Radosław Ciechacki – Wójt Gminy,
-          mgr Ewa Bukowska – Skarbnik Gminy,
-          Danuta Tomaszewska – Kierownik GOPS,
-          Kazimierz  Porażyński – Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej.
 
Porządek posiedzenia:
1.      Zaopiniowanie materiałów na VII Sesję Rady Gminy.
2.      Przyjęcie protokółu z poprzedniego posiedzenia.
3.      Sprawy różne.
 
 
ad.1. Komisja omawiała następujące informacje i projekty uchwał związane z VII Sesją Rady Gminy:
 
a)    W dyskusji nad projektami uchwał w sprawie  uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Dąbrowa Chełmińska na lata 2011 – 2015 oraz w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego w Gminie Dąbrowa Chełmińska głos zabrali:
Danuta Tomaszewska – Kierownik GOPS omówiła w/projekty uchwał.
Przewodnicząca Komisji zapytała, jakie przełożenie finansowe będzie przewidziane na ten cel?
Danuta Tomaszewska – Kierownik GOPS poinformowała, iż nie wie dokładnie, ponieważ na to jest odrębny rozdział. Dodała, że Komisja będzie działała bezpłatnie.
Skarbnik Gminy przedstawiła informacje o ujęciu w/w inicjatywy w budżecie gminy.
 
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała w/w projekty uchwał.
 
b)   Komisja po zapoznaniu się z informacjami Skarbnik Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zasad i trybu postępowania o udzielenie spółkom wodnym dotacji z budżetu Gminy Dąbrowa Chełmińska, sposobie jej rozliczenia oraz kontroli wykonania zleconego zadania.
 
c)    Komisja po zapoznaniu się z informacjami Skarbnik Gminy i po przeprowadzonej dyskusji  jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
 
d)   W dyskusji na temat reprezentowania Gminy w Międzykomunalnej Spółce Akcyjnej „Municypium” S.A. głos zabrali:
Skarbnik Gminy celem wprowadzenia omówiła w/w sprawę.
Przewodnicząca Komisji po przeprowadzonej dyskusji poddała pod głosowanie propozycję sprzedaży akcji w/w spółki.
 
Komisja przy 3 głosach „za” i 1 wstrzymującym wyraziła zgodę na sprzedaż w/w akcji.
 
Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie propozycję, by Gminę w w/w spółce reprezentował Zbigniew Łuczak.
 
Za przyjęciem  w/w  propozycji  głosowało  3  członków  Komisji,  wstrzymujących się – 1.
 
e)    W dyskusji na temat informacji Wójta Gminy na temat działań podejmowanych w okresie międzysesyjnym głos zabrali:
Wójt Gminy przedstawił informacje na temat przebiegu procedury przetargowej na zakup autobusu szkolnego.
Przewodnicząca Komisji zwróciła się o przedstawienie informacji na temat spotkania w sprawie dofinansowania budowy kanalizacji.
Wójt Gminy poinformował, że  jest możliwość otrzymania dofinansowania w ramach projektu infrastruktura i środowisko. Pod koniec roku znajdą się środki i Ministerstwo zwróciło się do beneficjentów, których wcześniej odrzucono. Gdyby utrzymać formułę spółki będzie możliwość dofinansowania, ale będzie również możliwość otrzymania dotacji w ramach tzw. małych projektów dla gmin. Zwrócił uwagę, że istnieją obawy, czy małe gminy spełnią wymogi i ile środków otrzymają. Przedstawił informacje o utrudnieniach. Dodał, że przychylność wojewódzkiego funduszu jest znaczna.  Zwrócił uwagę na koszty opracowania dokumentacji.
Józef Hentrich – członek Komisji, Przewodniczący Rady Gminy zaproponował, żeby ten omawiany  punkt wyodrębnić w porządku obrad sesji, bo należy jakąś decyzję podjąć.
 
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała w/w informację Wójta Gminy.
 
f)    Analiza stanu bezpieczeństwa:
 
Komisja omawiała kwestie finansowania jednostek OSP.
 
Przewodnicząca Komisji stwierdziła, że strażacy powinni otrzymywać ekwiwalent za udział w akcjach. To nie jest wynagrodzenie za pracę, a wyrównanie utraconych dochodów.
Józef Hentrich – członek Komisji wskazał, że należy zwrócić uwagę, jaka suma będzie satysfakcjonowała. Może zaistnieć sytuacja, że w związku z ekwiwalentami budżet na utrzymanie jednostek może być mniejszy niż dotychczas, ponieważ Gmina może nie podołać finansowo.
Dawid Pałczyński – członek Komisji zwrócił uwagę, iż  jest ustawa, która ustanawia wymóg wypłacania strażakom ekwiwalentów i będzie trzeba taki fundusz w budżecie utworzyć. W niektórych gminach są jednostki, które zrzekły się pobierania w/w ekwiwalentów.
Sekretarz Gminy wskazała, że jest uchwała w sprawie ekwiwalentu, ale straż z tego nie korzysta.
Dawid Pałczyński – członek Komisji ostrzegł, żeby nie doszło do sytuacji wykorzystywania i nadużywania ekwiwalentów.
Przedstawił wniosek o utworzenie dwóch etatów kierowców. W prawie każdej gminie takie etaty są i w związku z tym, że OSP nie bierze pieniędzy za ekwiwalenty stawia wniosek o zatrudnienie kierowców.
Wójt Gminy przypomniał, że była taka propozycja w Dąbrowie Chełm. Uzgodniona z dyrektorem szkoły, żeby woźny był kierowcą, ale OSP zrezygnowało.
Dawid Pałczyński – członek Komisji poinformował, iż chciałby aby kierowca był  zatrudniony w OSP i dodatkowo by mógł pełnić obowiązki woźnego. W Solcu takie osoby zatrudnione są w Gminie. Poinformował, że w godzinach przedpołudniowych brakuje kierowców.
Przewodnicząca Komisji zapytała, jak radny Pałczyński sobie wyobraża sytuację, że Gmina zatrudni dwóch kierowców, a reszta ma pracować społecznie. Chodzi o to, by nie wprowadzić jakiegoś zamieszania.
Wójt Gminy poinformował, że w/w kwestie zostały w jednostkach przedyskutowane.
Dawid Pałczyński – członek Komisji poinformował, że jeżeli chodzi o udział w akcjach, ochotnicy zawsze się stawią. Zatrudnienie kierowców ma również polepszyć kwestie sprzątania po akcji i przygotowania jednostki do przeglądu. To zajmuje bardzo dużo czasu. Przedstawił informacje o przeglądach itp.
Józef Hentrich – członek Komisji poinformował, że na Sesji nie będziemy rozstrzygali tego problemu, Rada ma przyjąć sprawozdanie.
Przewodnicząca Komisji w związku z brakiem dalszych głosów w dyskusji poddała pod głosowanie sprawozdania na temat stanu bezpieczeństwa na terenie Gminy.
 
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała w/w sprawozdania.
 
g)   W dyskusji na temat gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy głos zabrali:
Wójt Gminy celem wprowadzenia omówił sprawę.
Przewodnicząca Komisji zastanawiała się, czy nie należy pozostawić jednego mieszkania jako zabezpieczenie dla nauczycieli?
Józef Hentrich – członek Komisji poinformował, że nauczycielka, która złożyła wniosek o wykup zajmowanego lokalu nie zamierza opuszczać terenu gminy. Włożyła w to mieszkanie znaczne środki finansowe, poza tym lepiej byłoby dla wspólnoty mieszkaniowej, by gmina nie była właścicielem żadnego mieszkania. Dobrze by było gdyby cały budynek był sprywatyzowany. Poinformował, że na kolejnej Sesji Rady Gminy zostanie określony procent i termin na dokonanie wykupu mieszkań, by zmobilizować lokatorów do wykupu.
Wójt Gminy zwrócił uwagę na kwestię bonifikaty, czy będzie utrzymana i na jakim poziomie?
 
h)   Przewodnicząca Komisji przedstawiła propozycję regulaminu stypendium sportowego opracowaną przez radnego Stankiewicza.
 
i)     W dyskusji na temat powołania przedsiębiorstwa lub zakładu komunalnego zajmującego się kanalizacją i zaopatrzeniem w wodę głos zabrali:
Kazimierz  Porażyński – Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej przedstawił swój pomysł na działanie zakładu komunalnego oraz problemy, z którymi boryka się Gmina w chwili obecnej. Są telefony od niezadowolonych mieszkańców w sprawie niskiego ciśnienia wody.
Zdaniem Kierownika należy wstrzymać planowanie dalszych miejsc pod infrastrukturę budowlaną. Żeby zaopatrzyć Gminę w należyte ciśnienie trzebaby wykonać modernizację stacji w Dąbrowie Chełmińskiej i Nowym Dworze, a następnie zwiększyć średnice nitek głównych. Dodał, że należy wstrzymać pozostałe inwestycje i  remontować infrastrukturę wodociągową.
Zwrócił uwagę na zbyt małe zatrudnienie. Należałoby zakupić jeszcze jeden samochód z obsadą 2-3 osób, które będą zajmowały się kanalizacją. Poinformował o umowie ze spółką MWiK, ale obsługa przyjeżdża raz w miesiącu, podczas, gdy często są awarie na przepompowni i wówczas jadą nasi pracownicy. Od 2005 roku kanalizacja funkcjonuje i tylko raz na pewnym odcinku była przeczyszczona. Obecnie ścieki płyną bez przeglądów kontrolnych itp.
Na początek niezbędne jest zatrudnienie 2 ludzi oraz zakup koparki i samochodu dostawczego. To jest niezbędne minimum.
Józef Hentrich – członek Komisji stwierdził, że w tej sytuacji trzeba zaplanować około 50 000 zł, by w/w zakład miał z czym rozpocząć swoją działalność.
Kazimierz  Porażyński – Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej zaproponował, by w pierwszej kolejności wykonać wodociąg na ul. Bydgoskiej w Dąbrowie Chełmińskiej. Kanalizacja ma czas, musimy ją wykonać do 2014 r. w przeciwnym razie zapłacimy wysokie kary.
Józef Hentrich – członek Komisji zaproponował przeznaczyć część pomieszczeń po mleczarni w Dąbrowie Chełmińskiej  na siedzibę zakładu komunalnego, a część wynająć.
 
ad.2. Członkowie Komisji zapoznali się z treścią protokółu z poprzedniego posiedzenia. Komisja jednogłośnie przyjęła w/w protokół.
 
ad.3. W punkcie „sprawy różne” nie poruszano żadnych kwestii.
 
 
Na tym posiedzenie zakończono.
 

metryczka


Wytworzył: mgr Dorota Kraska - Wadych - inspektor (12 maja 2011)
Opublikował: mgr Dorota Kraska-Wadych (21 czerwca 2011, 12:13:15)

Ostatnia zmiana: mgr Dorota Kraska-Wadych (20 września 2011, 12:47:19)
Zmieniono: DODANIE NAZWY KOMISJI

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 933