PROTOKÓŁ NR 5/11 KOMISJI OŚWIATY, KULTURY, ZDROWIA I SPRAW SOCJALNYCH


P R O T O K Ó Ł  NR 5/11
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych
odbytego w dniu 11 kwietnia 2011 r.
 
 
Posiedzeniu przewodniczyła Danuta Węgierska – Przewodnicząca Komisji.
 
W posiedzeniu uczestniczyli:
-          członkowie Komisji wg listy obecności,
-          mgr inż. Radosław Ciechacki – Wójt Gminy,
-          mgr Krystyna Kalinowska – Sekretarz Gminy,
-          mgr Ewa Bukowska – Skarbnik Gminy.
 
Porządek posiedzenia:
1.      Zaopiniowanie materiałów na VI Sesję Rady Gminy.
2.      Przyjęcie protokółu z poprzedniego posiedzenia.
3.      Sprawy różne.
 
 
ad.1. Komisja omawiała następujące informacje i projekty uchwał związane z VI Sesją Rady Gminy:
 
a)      Projekty uchwał w sprawie wygaśnięcia mandatów radnych Stankiewicza i Siwerta:
Józef Hentrich – członek Komisji, Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że wraz z wiceprzewodniczącymi Rady Gminy odbył posiedzenia, na które zaproszono radnego Siewerta i radnego Stankiewicza celem złożenia wyjaśnień. Radny Siewert poinformował, że startując do wyborów nie miał świadomości o zakazie łączenia funkcji. Uzasadnił to tradycjami rodzinnymi i wyjaśnił, że wolał zostać prezesem OSP. Radny przeprosił za wprowadzenie zamieszania.
Radny Stankiewicz poinformował, że w poprzedniej kadencji również pełnił funkcję członka Zarządu LKS Ostromecko oraz przedstawił pisemne wyjaśnienia. Radny Hentrich podkreślił, że Rada Gminy nie przeprowadzała żadnego dochodzenia, wyszło to zupełnie przypadkowo. Proszono o opinię prawną. Radca Prawny potwierdziła występowanie kolizji prawnej.
Podkreśliła, że każdy z tych radnych ma prawo odwołania się od tej uchwały. Z wypowiedzi radnego Stankiewicza wynikało, że sądzi, iż na siłę szuka się możliwości wygaszenia jego mandatu, ale sprawa ujawniła się zupełnie przypadkowo. Uważa, że radni mogliby działać z pożytkiem dla społeczności, ale są przepisy. Cieszyłby się, gdyby sąd uchylił uchwały rady w tej sprawie.
Przewodnicząca Komisji zwróciła uwagę, że jest wiele różnych uzasadnień w podobnych sprawach. Są i takie, które mówią, że nie ma konieczności wygaszania mandatu. Prawnik przytoczyła opinię, że jest konieczność uchylenia mandatu, ale radna osobiście zna wiele opinii sądu, mówiących o tym, że nie ma konieczności wygaszania mandatu. W przypadku wątpliwości wojewoda wyda zarządzenie nadzorcze, jeśli uzna, że jest kolizja. Wymienieni radni są osobami, które z ogromnym zaangażowaniem działają na rzecz gminy, które zasłużyły się na rzecz naszej społeczności. Zdaniem radnej należy ochronić obu radnych i nie uchylać ich mandatów.
Józef Hentrich – członek Komisji, Przewodniczący Rady Gminy wyjaśnił, iż nie jest prawnikiem, dlatego opiera się na opinii radcy prawnego. Zrobił to, co do niego należało. Do Rady należy decyzja, czy takie uchwały zostaną podjęte.
Przewodnicząca Komisji poinformowała, że zadała sobie trochę trudu i przeanalizowała obie sytuacje. Myśli, że nie do Rady należy manipulowanie prawem i jeśli  Wojewoda uzna inaczej, dokona wszczęcia postępowania.
Szymon Dunal – członek Komisji uznał, że najlepszym rozwiązaniem będzie podjęcie decyzji w tej sprawie przez Wojewodę.
Dawid Pałczyński – członek Komisji poinformował, iż jest przeciwny wygaszaniu mandatów radnych.
Przewodnicząca Komisji w związku z powyższym poddała pod głosowanie propozycję negatywnego zaopiniowania w/w projektów uchwał w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego.
 
Komisja jednogłośnie negatywnie zaopiniowała oba projekty uchwał.
 
b)      Sprawozdanie z działalności bibliotek w 2010 roku:
Przewodnicząca Komisji przypomniała, że Komisja miała okazję zapoznać się z działalnością bibliotek podczas posiedzenia wyjazdowego.
Wójt Gminy poinformował, że Kierownik Gminnej Biblioteki Publiczno – Szkolnej uczestniczyła w posiedzeniu poprzedniej Komisji i zgłaszała problemy lokalowe filii bibliotecznej w Czarżu, gdzie jest zbyt małe pomieszczenie. Wskazała również, że nie układa się współpraca ze szkołą w Dąbrowie Chełmińskiej.
Przewodnicząca Komisji przyznała, że warunki lokalowe filii bibliotecznej w Czarżu są bardzo trudne. Rozmawiano z przedstawicielami OSP na temat udostępnienia miejsca, ale jest to sprawa skomplikowana.
Dawid Pałczyński – członek Komisji wyjaśnił, że pomieszczenie, którym dysponuje Zarząd OSP jest niewielkie.
Sekretarz Gminy poinformowała, że Prezes OSP obiecał, że w przypadku likwidacji urzędu pocztowego zostanie udostępnione pomieszczenie dla biblioteki.
Józef Hentrich – członek Komisji, Przewodniczący Rady Gminy  zwrócił uwagę, że jako Rada powinniśmy podjąć wszelkie działania w kierunku utrzymania poczty. Skoro nie ma możliwości rozbudowania biblioteki, a straż uznaje, że koniecznie potrzebuje pomieszczenia,  biblioteka będzie pracowała w takich warunkach jakie posiada. Dodał, że ubolewa nad tym, że ucierpią rodziny i dzieci strażaków.
Przewodnicząca Komisji zapytała,  czy w Czarżu nie ma obiektów, które możnaby zaadaptować na bibliotekę?
Wójt Gminy w odpowiedzi wskazał na brak możliwości finansowych na realizację inwestycji rozbudowy biblioteki.
Dawid Pałczyński – członek Komisji wskazał na możliwość powiększenia biblioteki w ciągu 2-3 lat, gdy będzie realizowana rozbudowa remizy strażackiej. Dodał, że OSP również nie zgadza się z koncepcją likwidacji poczty w Czarżu.
Szymon Dunal – członek Komisji poinformował, że mieszkańcy wnioskują, by poczta pracowała nieco dłużej.
Przewodnicząca Komisji zapytała, czy są możliwości zagospodarowania jakiegoś pomieszczenia przy Sali OSP dla potrzeb Zarządu?
Józef Hentrich – członek Komisji, Przewodniczący Rady Gminy podkreślił, że nikt nie neguje faktu, że straży to zajmowane pomieszczenie jest potrzebne. Zaproponował, by OSP trochę wycierpiała, dzięki czemu biblioteka zyska nieco lepsze warunki i czytelnię.
Szymon Dunal – członek Komisji zastanawiał się nad adaptacją na bibliotekę pomieszczeń świetlicy wiejskiej oraz udostępnienia Sali OSP a na potrzeby świetlicy.
Sekretarz Gminy zwróciła uwagę, że sala OSP jest zbyt duża.
Dawid Pałczyński – członek Komisji poinformował, że Zarząd OSP planuje rozbudowę w przyszłym roku przy wykorzystaniu środków własnych i dotacji z Urzędu Gminy. Opracowanie niezbędnej dokumentacji nastąpi jeszcze w bieżącym roku.
Przewodnicząca Komisji poinformowała, ze w ubiegłym roku można było skorzystać z dofinansowania. Ma nadzieję, że znajdzie się możliwość dofinansowania inwestycji rozbudowy biblioteki.
Sekretarz Gminy poinformowała, że Urząd Gminy udzieli pomocy związanej z opracowaniem dokumentacji.
Przewodnicząca Komisji podsumowała, że mimo to Komisja będzie prosić OSP o udostępnienia pomieszczenia na czytelnię. Przewodnicząca zwróciła uwagę na kwestie współpracy biblioteki i szkoły. Zła współpraca między nauczycielami, a Kierownikiem Gminnej Biblioteki działa na niekorzyść uczniów. Zwróciła uwagę, że szkoła powinna funkcjonować z biblioteką. Gimnazjum bez biblioteki jest nielegalne. Należy dążyć do tego, by to była biblioteka szkolna z funkcją publiczną, w przeciwnym razie powinny zostać ustalone zasady, że w godzinach przedpołudniowych jest to biblioteka szkolna, bez konieczności umawiania się z Kierownikiem, ponieważ pewnych rzeczy nie da się przewidzieć.
Poinformowała, iż rozmawiała z dyrekcją szkoły oraz z polonistami i są ogromne kłopoty  ze współpracą. Pani Kierownik bardzo się stara, ale należy zwrócić uwagę, że w bibliotece nie ma miejsca dla uczniów. Jeśli jest to biblioteka publiczno – szkolna, musi być możliwość, by uczniowie z niej korzystali. Podkreśliła, że dostęp jest bardzo utrudniony.
Józef Hentrich – członek Komisji, Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, iż jego zdaniem Komisja powinna zwrócić się w tej sprawie do Wójta Gminy, który jest organem nadzorczym.
Wójt Gminy poinformował, że takie spotkanie z dyrekcją szkoły i kierownikiem biblioteki się odbyło. Ustalono, że współpraca miała się poprawić. Dodał, iż po tym spotkaniu wydawało mu się, że ten problem się skończył.
 
Komisja omawiała kwestie współpracy szkoły i biblioteki.
 
Przewodnicząca Komisji stwierdziła, iż należy ustalić, że w danych godzinach jest to biblioteka szkolna, a po południu publiczna.
Sekretarz Gminy zapytała, czy nauczyciel nie wie dzień wcześniej że będzie prowadził lekcje?
Przewodnicząca Komisji w odpowiedzi poinformowała, że nauczyciele planują z wyprzedzeniem tego typu zajęcia, ale są sytuacje, których nie da się przewidzieć, np. okienka itp. Na lekcjach często potrzebne są zestawy np. słowników itp. ale jest problem z udostępnianiem ich na zewnątrz.
Sekretarz Gminy zapytała, czy nie można zakupić do szkół księgozbiorów podręcznych? Dodała, że żałuje, że dyrektorzy nie zgłaszają problemów.
Wójt Gminy zaproponował, że można zaprosić na posiedzenie Komisji dyrektorów szkół i kierownika biblioteki, by porozmawiać i rozwiązać w/w problemy.
Przewodnicząca Komisji poinformowała, iż nie jest zwolenniczką tej propozycji.
Stwierdziła, że należy ustalić godziny, w których biblioteka będzie biblioteką szkolną, a w których publiczną.
 
Komisja w wyniku dyskusji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała w/w sprawozdanie.
 
c)      Komisja po przeprowadzonej dyskusji jednogłośnie i bez uwag pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publiczno - Szkolnej w Dąbrowie Chełmińskiej.
Sekretarz Gminy poinformowała o proponowanych zmianach w statucie biblioteki. Dodała, że słowo „kierownik” zostanie zastąpione słowem „dyrektor” i przy okazji zostanie uwzględniona propozycja powołania rady bibliotecznej.
Wójt Gminy wyjaśnił, że statut nie zostanie zmieniony dla samej nazwy.
Przewodnicząca Komisji  poinformowała, że w ubiegłym roku była planowana zmiana ustawy o bibliotekach, ale jeszcze prawdopodobnie nie weszła w życie, więc należałoby się wstrzymać do czasu wejścia w życie nowych przepisów.
Józef Hentrich – członek Komisji, Przewodniczący Rady Gminy  poinformował, że zmiana statutu nastąpiłaby od przyszłego roku, by Rada Gminy miała czas na zastanowienie się nad zasadnością powoływania rady bibliotecznej. Poinformował, że Kierownik chciała skierować do Rady Gminy wniosek o zmianę statutu, ale chciał, żeby odbyło się to drogą służbową i by projekt został skierowany do Wójta.
 
d)    Sprawozdanie z działalności GOPS:
Wójt Gminy celem wprowadzenia omówił w/w sprawozdanie uzupełniając je o informacje na temat pomocy udzielonej osobom poszkodowanym przez powódź.
 
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała w/w sprawozdanie.
 
e)      Komisja po zapoznaniu się z informacjami Skarbnika Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę zatwierdzającą sprawozdanie finansowe.
 
f)       Komisja po zapoznaniu się z informacjami Wójta Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Dąbrowa Chełmińska na lata 2009-2019".

g)      Komisja po zapoznaniu się z informacjami Wójta Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji projektu "Eksperymentuję więc wiem".
 
h)      Komisja dokonała analiza strategii rozwoju gminy.
Wójt Gminy poinformował, że w 2013 roku kończą się zapisy tego dokumentu. Corocznie są przedstawiane informacje na temat realizacji strategii. Informuje się również o działaniach poza strategią. Zwrócił uwagę na konieczność stworzenia kolejnego zespołu, który zajmie się opracowaniem nowej strategii.
 
Komisja w wyniku dyskusji ustaliła, że najpóźniej w przyszłym roku zostanie powołany zespół do opracowania strategii rozwoju Gminy na kolejne lata.
 
i)        W dyskusji na temat powołania Gminnego Ośrodka Kultury głos zabrali:
Przewodnicząca Komisji poinformowała, że Komisja miała zaplanowane omawianie przedmiotowej sprawy w październiku, ale w związku z potrzebą wcześniejszego wywołania tematu, zostanie on omówiony na niniejszym posiedzeniu.
Józef Hentrich – członek Komisji, Przewodniczący Rady Gminy zwrócił uwagę, iż  w pierwszej kolejności należy ustalić lokalizację.
Wójt Gminy zaproponował pomieszczenia szkoły w Wałdowie Królewskim.
Sekretarz Gminy wyjaśniła, że wymogi są określone przez przepisy.
Przewodnicząca Komisji zapytała, czy GOK ma sprawować pieczę nad wszystkimi świetlicami?
Wójt Gminy poinformował, iż o to chce zapytać Radę Gminy. Dodał, że chciałby tę działalność GOK rozszerzyć o  boiska itp.
Dodał, że w Wałdowie Królewskim nie ma zbiorowej komunikacji. Myślano o lokalizowaniu GOK w Czemlewie, ale tamte pomieszczenia nie są ogrzewane itp.
W Wałdowie Królewskim nie odbywałaby się kluczowa działalności, a miałoby swą siedzibę tylko kierownictwo.
Przewodnicząca Komisji zapytała, czy GOK będzie miał inne role poza opiekowaniem się świetlicami i boiskami. Chodzi o rozpowszechnianie kultury, a nie tylko rozpowszechnianie działalności świetlic.
Józef Hentrich – członek Komisji, Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że najlepszym rozwiązaniem będzie, gdy plany pracy świetlic będą częściami składowymi GOK, a poszczególne świetlice będą się specjalizowały w danym zakresie. Dodał, iż widziałby tę działalność w powiązaniu i we współpracy ze szkołami.
Wójt Gminy wyjaśnił, że dyrektor GOK będzie przedstawiał plan działania.
 
Komisja omawiała kwestie wykształcenia pracowników instytucji kultury.
 
Sekretarz Gminy poinformowała, że panie świetlicowe mają pokończone odpowiednie kursy.
Przewodnicząca Komisji zaproponowała, że przed powołaniem GOK można zorganizować gminne forum kultury. Na terenie gminy są różni artyści, których należałoby wysłuchać. Poinformowała, że w Gminie Białe Błota świetlice wiejskie podlegają szkołom.
Wójt Gminy zauważył, że w każdej świetlicy może być inna specjalizacja.
Przewodnicząca Komisji zwróciła uwagę na brak bazy lokalowej na cele kulturalne w Dąbrowie Chełmińskiej.
Szymon Dunal – członek Komisji poinformował, że najemca lokalu w remizie OSP w Dąbrowie Chełmińskiej wybudował dom i gdy się wyprowadzi możnaby tam zorganizować biura GOK.
Józef Hentrich – członek Komisji zauważył, że powinna tam wówczas powstać świetlica wiejska. Dodał, że dużo będzie zależało od współpracy dyrektora GOK z organizacjami działającymi na terenie Gminy.
Sekretarz Gminy poinformowała, iż marzyłoby się, żeby w każdej miejscowości raz w roku odbywało się po jednej stałej imprezie. Dodała, iż prosiła sołtysów, by przekazywali informacje o datach planowanych imprez.
Przewodnicząca Komisji zwróciła się do Wójta Gminy z prośbą o rozpoznanie możliwości opuszczenia w/w mieszkania.
 
Komisja omówiła sprawy organizacyjne związane ze zwołaniem forum kultury. Ustalono listę zaproszonych gości oraz termin spotkania.
 
Przewodnicząca Komisji zwróciła uwagę, że potencjalny dyrektor musi mieć jakąś wizję, którą powinien przedstawić podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Dodała, iż z w/w forum wartoby wyłonić radę programową – instytucję społeczną, która będzie zwracała uwagę na różne inicjatywy itp.
 
j)        W dyskusji nad kwestiami przeznaczenia pomieszczeń w budynku po mleczarni w Dąbrowie Chełmińskiej głos zabrali:
Wójt Gminy przedstawił wniosek Komisji Rolnictwa, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska, która opracowała trzy warianty zagospodarowania w/w obiektu:
  • dokonać sprzedaży przedmiotowego budynku oraz budynku policji, a za uzyskane pieniądze wykonać rozbudowę Urzędu Gminy, w którym znajdzie się posterunek policji;
  • zorganizować w budynku Urzędu Gminy pomieszczenia dla policji,  a w budynku posterunku umieścić zakład komunalny oraz wynająć budynek po mleczarni;
  • część budynku po mleczarni przeznaczyć na zakład komunalny, natomiast resztę  przystosować do wynajmu, np. pod market.  
Szymon Dunal – członek Komisji stwierdził, że w Dąbrowie Chełmińskiej przydałby się  market, by ludziom było wygodniej i taniej. Dodał, że niejednokrotnie widział, jak właściciele tutejszych sklepów zaopatrują swoje sklepy w marketach
Józef Hentrich – członek Komisji, Przewodniczący Rady Gminy zaproponował  wyremontowanie dwóch pomieszczeń od strony ul. Bydgoskiej przy wykorzystaniu jak najmniejszych środków finansowych, a następnie je wynająć, jeżeli znajdzie się kontrahent, a pozostałe pomieszczenia wyremontować własnymi siłami i pozostawić dla potrzeb zakładu komunalnego.
Przewodnicząca Komisji zwróciła uwagę, że koszt remontu będzie ogromny.
Sekretarz Gminy zauważyła, że za pieniądze na remont pomieszczeń po mleczarni można rozbudować urząd. Zwróciła uwagę na bardzo trudne warunki lokalowe Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, gdzie nie ma warunków do prawidłowej pracy z interesantem. Nie ma zaplecza na przyjmowanie darów.
 
W wyniku dyskusji Komisja nie zajęła stanowiska w sprawie.
 
k)      Komisja po przeprowadzonej dyskusji postanowiła wrócić do wniosku Rady Sołeckiej Strzyżawa w sprawie dofinansowania budowy boiska po wykonaniu niezbędnej dokumentacji.
Wójt Gminy poinformował, że zrobi wszystko, by znalazły się środki na wykonanie w/w projektu.
 
l)        Wójt Gminy przedstawił projekt planu zagospodarowania przestrzennego Dąbrowy Chełmińskiej.
Józef Hentrich – członek Komisji, Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że jest zwolennikiem dokonania zmiany terenu rekreacyjnego oraz ujęcie wniosków dotyczących gruntów przy ul. Wyzwolenia, natomiast pozostałe rozpatrywać po uregulowaniu spraw własności. Dodał, że gdyby Rada Gminy wyraziła zgodę na przystąpienie do zmian w planie, prace rozpoczęłyby się od 2012 roku.
Przewodnicząca Komisji zaproponowała, że  jeżeli do końca bieżącego roku uda się załatwić sprawy własności, wówczas należałoby zaktualizować cały proponowany teren.
 
m)    Wójt Gminy przedstawił propozycje planu zagospodarowania przestrzennego centrum wsi Czarże.
Przewodnicząca Komisji postawiła wniosek, by przeznaczyć działkę gminną położoną przy szkole w Czarżu na cele oświatowe.
 
Komisja jednogłośnie przyjęła w/w wniosek.
 
n)      Wójt Gminy omówił propozycje zmian do budżetu gminy na rok 2011, dodając, że istnieje możliwość otrzymania dofinansowania inwestycji wymiany pokrycia dachowego na sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Dąbrowie Chełmińskiej, ale wnioski można składać w Warszawie do dnia 15.04 br. oraz przedstawił informacje o unieważnieniu przetargu na zakup autobusu.
 
Komisja po przeprowadzonej dyskusji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011.
 
ad.2. Członkowie Komisji zapoznali się z treścią protokółu z poprzedniego posiedzenia. Komisja jednogłośnie przyjęła w/w protokół.
 
ad.3. W punkcie „sprawy różne” poruszano następujące kwestie:
 
a)      Dawid Pałczyński – członek Komisji poinformował, że złoży wniosek o zmianę godziny Sesji, ponieważ godzina 8:30 jest zbyt wczesna.
Przewodnicząca Komisji poinformowała, że Sesje powinny odbywać się albo w godzinach rannych, albo popołudniowych.
 
b)      Przewodnicząca Komisji przedstawiła informacje na temat przebiegu prac Komisji Statutowej. Poinformowała, iż na najbliższej Sesji Rady Gminy chciałaby zadać pytanie, czy są osoby, które będą chciały tworzyć kluby radnych.
Dodała, że prawnik wprowadziła obawy, że Wojewoda może odrzucić  statut, ze względu na zmiany przepisów.
Józef Hentrich – członek Komisji, Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że Rada Gminy może podjąć uchwałę w sprawie zmian w statucie w czerwcu.
Przewodnicząca Komisji poinformowała, że zmian w statucie najlepiej dokonywać na koniec kadencji. Dodała, iż pojawiła się wątpliwość dot. klubów radnych
 
c)      Przewodnicząca Komisji zwróciła uwagę na bardzo zły stan drogi Dąbrowa Chełmińska – Bydgoszcz, która jest dość niebezpieczna, ponieważ utworzyły się na niej zapadliska.
Wójt Gminy w odpowiedzi poinformował, że w/w droga będzie remontowana.
 
 
 
 
Na tym posiedzenie zakończono.

metryczka


Wytworzył: mgr Dorota Kraska - Wadych - inspektor (11 kwietnia 2011)
Opublikował: mgr Dorota Kraska-Wadych (19 maja 2011, 15:17:35)

Ostatnia zmiana: mgr Dorota Kraska-Wadych (20 września 2011, 12:47:36)
Zmieniono: DODANIE NAZWY KOMISJI

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1092