PROTOKÓŁ NR 4/11 KOMISJI OŚWIATY, KULTURY, ZDROWIA I SPRAW SOCJALNYCH


P R O T O K Ó Ł  NR 4/11
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych
odbytego w dniu 15 marca 2011 r.
 
 
Posiedzeniu przewodniczyła Danuta Węgierska – Przewodnicząca Komisji.
 
W posiedzeniu uczestniczyli:
-          członkowie Komisji wg listy obecności,
-          mgr inż. Radosław Ciechacki – Wójt Gminy,
-          mgr Krystyna Kalinowska – Sekretarz Gminy,
-          mgr Ewa Bukowska – Skarbnik Gminy,
-          Krzysztof Paliński – Przewodniczący Gminnej Rady Sportu.
 
Porządek posiedzenia:
1.      Zaopiniowanie materiałów na V Sesję Rady Gminy.
2.      Przyjęcie protokółu z poprzedniego posiedzenia.
3.      Sprawy różne.
 
 
ad.1. Komisja omawiała następujące informacje i projekty uchwał związane z V Sesją Rady Gminy:

a)      w dyskusji nad sprawozdaniami z działalności sportowej głos zabrali:
Krzysztof Paliński – Przewodniczący Gminnej Rady Sportu celem wprowadzenia przedstawił informacje o działalności klubów sportowych.
Przewodnicząca Komisji zwróciła się o wyjaśnienie zmian w zasadach finansowania sportu.
Krzysztof Paliński – Przewodniczący Gminnej Rady Sportu przedstawił informacje o zmianach w przepisach prawa..
Przewodnicząca Komisji zwróciła się o przedstawienie informacji o najważniejszych osiągnięciach sportowych minionego roku.
Krzysztof Paliński – Przewodniczący Gminnej Rady Sportu w odpowiedzi poinformował, że kluby dzielą się takimi informacjami w prasie. Urząd Gminy wraz z Radą honorował te najważniejsze osiągnięcia. Dodał, iż do największych osiągnięć należą brązowe medale bokserek, brązowy medal Bartosza Kotłowskiego w lekkoatletyce w Mistrzostwach Polski oraz wysokie miejsce siatkarzy z Ostromecka i LKS Dąbrowa Chełmińska w piłce w A - klasie. Na uwagę zasługują również biegacze z Nowego Dworu. To są biegi amatorskie, ale z udziałem zawodowców.
Przewodnicząca Komisji zwróciła uwagę, iż jest kilka osiągnięć, które należałoby w jakiś sposób uhonorować. Zdaniem radnej należy opracować regulamin przyznawania stypendiów za szczególne osiągnięcia sportowe.
Przypomniała, że w ubiegłym roku Komisja opracowała regulamin nagradzania za szczególne osiągnięcia dla uczniów. Wypłacone nagrody nie były druzgoczącym obciążeniem dla budżetu.
W tym roku pojawił się Bartosz Kotłowski, który miał osiągnięcia na Mistrzostwach Polski, podobnie, jak bokserki, które uzyskały brązowe medale w Mistrzostwach Polski. Nie będą to kwoty, które mogłyby zrujnować budżet, jeżeli stypendium wyniesie 1000 zł. Będzie stanowiło motywację, tak, jak motywuje stypendium dla uczniów.
 
Komisja poparła inicjatywę opracowaniem regulaminu za szczególne osiągnięcia sportowe.
 
Dawid Pałczyński – członek Komisji zwrócił uwagę na kwestie ligi halowej piłki nożnej. Poinformował, iż  ubolewa, że w gminie nie ma takiej ligi.
Krzysztof Paliński – Przewodniczący Gminnej Rady Sportu udzielił wyjaśnień na ten temat, dodając, że w najbliższy piątek odbędzie się posiedzenie Rady Sportu, gdzie jednym z tematów będzie powołanie letniej ligi halowej. Zaprosił chętnych do udziału w w/w spotkaniu.
Przewodnicząca Komisji w związku z brakiem dalszych głosów poddała pod głosowanie w/w sprawozdania.
 
Komisja jednogłośnie i bez uwag pozytywnie zaopiniowała sprawozdania z działalności sportowej za rok 2010.
 
b)      W dyskusji na temat informacji na temat działalności służby zdrowia głos zabrali:
Komisja dokonała podsumowania wizytacji. Zwrócono uwagę na kwestie ewentualnego zwolnienia obiektów służby zdrowia z podatku od nieruchomości.
Józef Hentrich – członek Komisji, Przewodniczący Rady Gminy wyjaśnił, że budżet na rok 2011 został już uchwalony i w chwili obecnej nie widzi możliwości, by w trakcie roku budżetowego dokonywać zmian. Zaproponował, by stosowny wniosek złożono podczas konstruowaniu budżetu na rok przyszły.
Skarbnik Gminy dodała, że wszystkie zwolnienia określa Rada Gminy. Dodała, iż trzeba poszukać w przepisach, czy takie zwolnienie można ująć w uchwale.
Przewodnicząca Komisji poinformowała, że Komisja bardzo dokładnie zbadała warunki lokalowe i zdecydowanie najgorsze i ma przychodnia w Dąbrowie Chełmińskiej, gdzie jest bardzo ciasno. W pozostałych przychodniach również jest mało miejsca, ale te ośrodki przyjmują znacznie mniej pacjentów. Gdyby była możliwość rozbudowy, byłoby to jak najbardziej wskazane.
Wójt Gminy wskazał, że  Dyrektor Gminnej Przychodni poinformował, że do końca bieżącego roku zostanie rozwiązana sprawa jednego z lekarzy.
Przewodnicząca Komisji w związku z brakiem dalszych głosów poddała pod głosowanie w/w informację.
 
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z działalności służby zdrowia na terenie Gminy w roku 2010.
 
c)      Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego.
Wójt Gminy celem wprowadzenia omówił w/w projekt uchwały oraz przedstawił wyjaśnienia dot. ujemnego bilansu Gminnej Przychodni.
Przewodnicząca Komisji w związku z brakiem dalszych głosów poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
 
Komisja jednogłośnie i bez uwag pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.
 
d)     W dyskusji na temat realizacji sprzedaży lokali komunalnych głos zabrali:
Wójt Gminy celem wprowadzenia przedstawił informacje na temat stopnia realizacji sprzedaży lokali komunalnych. Poinformował, iż na poprzednich posiedzeniach Komisji wywołano propozycję podwyższenia bonifikaty.
Przewodnicząca Komisji stanęła na stanowisku, iż należy zastosować jak największą bonifikatę, by pozbyć się konieczności remontowania. Dodała, iż jeśli są to mieszkania komunalne, czy socjalne, należałoby ściśle stosować regulamin oraz podwyższyć czynsz, jeżeli lokatorzy nie chcą wykupić zajmowanych mieszkań.
Sekretarz Gminy zaproponowała, by  zastanowić się nad zarządcą zewnętrznym.
 
e)      Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2012 roku.
Przewodnicząca Komisji zapytała, czy Gmina uzyskała zwrot z w/w funduszu?
Sekretarz Gminy wyjaśniła, iż w maju zostanie złożony wniosek, bo taki jest ustawowy termin. Nie wiadomo, do której grupy zwrotu Gmina się zakwalifikuje. Możliwe jest uzyskanie 10, 20 i 30% zwrotu.
 
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.
 
f)       Projekt uchwały w sprawie udzielenia Miastu Bydgoszcz pomocy finansowej.
Wójt Gminy celem wprowadzenia omówił w/w projekt uchwały dodając, iż jest to dofinansowanie weekendowych kursów autobusu podmiejskiego linii Bydgoszcz- Ostromecko.
Błażej Stankiewicz – członek Komisji zauważył, iż jest to promocja miejscowości Ostromecko.
Przewodnicząca Komisji zwróciła uwagę, iż niewiele osób z terenu Gminy korzysta z tej komunikacji i w związku z brakiem dalszych głosów w dyskusji poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
 
Komisja jednogłośnie i bez uwag pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.
 
g)      W dyskusji nad wnioskiem Zespołu Szkół w Dąbrowie Chełmińskiej głos zabrali:
Wójt Gminy celem wprowadzenia przedstawił sprawę informując, ze od piątku sala gimnastyczna w Zespole Szkół w Dąbrowie Chełmińskiej została zamknięta przez nadzór budowlany. Trzeba wymienić całe pokrycie dachowe i podeprzeć 4 dźwigary.
Przewodnicząca Komisji zapytała, co było przyczyną osunięcia się krokwi?
Wójt Gminy wyjaśnił, że przyczyna tkwi w niewłaściwym wykonaniem dachu.

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała w/w wniosek.
 
h)      Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011:
Skarbnik Gminy celem wprowadzenia omówiła w/w projekt uchwały.
Przewodnicząca  Komisji zapytała, czy proponowana do remontu droga Dąbrowa Chełmińska – Rafa przebiega przez Janowo?
Wójt Gminy odpowiedział twierdząco, dodając, że z racji konieczności budowy szerszej drogi, zostanie wykonana tylko jej połowa. Sołtys zwrócił się z prośbą, by remontować od strony Rafy.
 
Komisja przy czterech głosach „za” i jednym wstrzymującym pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.
 
i)        Komisja po zapoznaniu się z informacjami Wójta Gminy i po przeprowadzonej dyskusji  jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie inkasa od osób fizycznych łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, opłaty od posiadania psów oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 
j)        W dyskusji nad wnioskiem Komendy Miejskiej Policji w sprawie sfinansowania zakupu urządzeń GPS głos zabrali.
Wójt Gminy celem wprowadzenia omówił sprawę informując, że pozostałe Komisje Rady Gminy wyraziły wolę sfinansowania zakupu ewentualnie jednego urządzenia, ale w późniejszym terminie.
Przewodnicząca Komisji zaproponowała negatywne rozpatrzenie w/w wniosku.
 
Za wnioskiem Przewodniczącej Komisji głosowało czterech członków Komisji, wstrzymujących się – jeden. Wniosek został przyjęty.
 
ad.2. Członkowie Komisji zapoznali się z treścią protokółu z poprzedniego posiedzenia. Komisja jednogłośnie przyjęła w/w protokół.
 
ad.3. W punkcie „sprawy różne” poruszano następujące kwestie:

a)   Przewodnicząca Komisji zwróciła uwagę na kwestie przebudowy drogi w Ostromecku, która jest w fatalnym stanie Zapytała, czy są prowadzone nasilone działania, by udało się to wykonać?
Wójt Gminy w odpowiedzi poinformował, iż podejmowane są wszelkie działania i wysyłane pisma w tej sprawie, w którą zaangażowana jest również Pani Wojewodzina. Wójt omówił podjęte działania, dodając, że nie może zagwarantować tego, że do lipca br. ta droga będzie wykonana.
 
b)   Komisja zwróciła uwagę na kwestie uporządkowania terenu przy dębie – pomniku przyrody w Strzyżawie.
 
c)    Komisja postanowiła przesunąć temat utworzenia Gminnego Ośrodka Kultury na kwiecień 2011 r.
 
d)   Wójt Gminy przedstawił propozycję przejęcia budynku policji i rozbudowy Urzędu Gminy.
 
 
Na tym posiedzenie zakończono.

metryczka


Wytworzył: mgr Dorota Kraska - Wadych - inspektor (15 marca 2011)
Opublikował: mgr Dorota Kraska-Wadych (19 maja 2011, 14:35:55)

Ostatnia zmiana: mgr Dorota Kraska-Wadych (20 września 2011, 12:47:53)
Zmieniono: DODANIE NAZWY KOMISJI

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 713