PROTOKÓŁ NR 2/11 KOMISJI OŚWIATY, KULTURY, ZDROWIA I SPRAW SOCJALNYCH


P R O T O K Ó Ł  NR 2/11
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych
odbytego w dniu 9 lutego 2011 r.
 
 
Posiedzeniu przewodniczyła Danuta Węgierska – Przewodnicząca Komisji.
 
W posiedzeniu uczestniczyli:
  • członkowie Komisji wg listy obecności,
  • mgr inż. Radosław Ciechacki – Wójt Gminy,
  • mgr Krystyna Kalinowska – Sekretarz Gminy,
  • mgr Ewa Bukowska – Skarbnik Gminy,
  • Danuta Ciesińska – Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 
Porządek posiedzenia:
1.      Zaopiniowanie materiałów na IV Sesję Rady Gminy.
2.      Przyjęcie protokółu z poprzedniego posiedzenia.
3.      Sprawy różne.
 
 
ad.1. Komisja omawiała następujące informacje i projekty uchwał związane z IV Sesją Rady Gminy:
 
a)      Komisja po zapoznaniu się z informacjami Wójta Gminy oraz po przeprowadzonej dyskusji jednogłośnie i bez uwag pozytywnie zaopiniowała informację na temat realizacji budowy kanalizacji ściekowej na terenie Gminy.
Przewodnicząca Komisji wskazała na kwestię przebudowy przepompowni ścieków. Zastanawiała się, czy nie należy obciążyć projektanta, ponieważ zaprojektował to niewłaściwie.
Wójt Gminy poinformował, że jest możliwość obciążenia, tylko błąd nie jest projektanta, a niewłaściwych rzędnych uzyskanych z urzędu melioracji.
 
b)      W dyskusji nad sprawozdaniem z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych głos zabrali:
Przewodnicząca Komisji zapytała, czy w przyszłorocznym budżecie można zapewnić środki na zatrudnienie psychologa dla szkół, by zwiększyć ilość godzin?
Danuta Ciesińska – Przewodnicząca GKRPA poinformowała, iż jest zwolenniczką w/w propozycji,  ale musi być wniosek w tej sprawie.
Przewodnicząca Komisji zwróciła uwagę, że Gminna Komisja informuje o kwotach przyznanych na realizację działań w ferie i wakacje, ale nauczyciele skarżyli się, że muszą wykładać swoje pieniądze na wyjazdy do kina czy na basen, żeby następnie je odzyskać.
Danuta Ciesińska – Przewodnicząca GKRPA poinformowała, że w ten sam sposób osobiście organizuje tego typu kolonie i nie zawsze są środki, żeby wyłożyć, ponieważ nie wszystkie instytucje chcą przyjmować przelewy.
Skarbnik Gminy wyjaśniła, że jedynym rozwiązaniem jest przedstawienie odpowiedniego zaświadczenia. Nauczyciele nie są pracownikami  Urzędu Gminy i nie mogą brać zaliczek.
Danuta Ciesińska – Przewodnicząca GKRPA dodała, że w przypadkach, gdy nauczyciel posiada zaświadczenie z Urzędu Gminy  przelewy są honorowane.
Skarbnik Gminy wyjaśniła, że nie ma możliwości pobierania zaliczek przez nauczycieli, to samo dotyczy sołtysów.
Przewodnicząca Komisji zaproponowała, by sformalizować przedstawicieli poszczególnych szkół, żeby mogli opiniować wydatki i budżet Gminnej Komisji.
Danuta Ciesińska – Przewodnicząca GKRPA poinformowała, że zawsze dzwoni do pedagoga szkolnego i Gminna Komisja nigdy nie narzuca, a proponuje. Czasami szkoły same wychodzą z inicjatywą. Dodała, że Komisja jest w stałym kontakcie z pedagogami. Największe środki są przekazywane na profilaktykę w szkołach.
Przewodnicząca Komisji zwróciła uwagę, że umowy można podpisywać wyłącznie z przeszkolonymi nauczycielami. Dodała, iż ma nadzieję, że Komisja sprawdza te uprawnienia.
Danuta Ciesińska – Przewodnicząca GKRPA poinformowała, że Komisja prowadzi szkolenia na których zdobywają uprawnienia  nauczyciele, świetlicowe, sołtysi, nie tylko Komisja.
Przewodnicząca Komisji wyjaśniła, że to nie są jej uwagi, ale postulaty dyrektorów szkół.
Sekretarz Gminy zaproponowała, że Komisja może zakupić komputer i odbywać spotkania na sali obrad, tylko pani psycholog wolałaby przeprowadzać rozmowy w bardziej kameralnych warunkach.
Wójt Gminy poinformował, że rozważy taką możliwość.
Sekretarz Gminy zwróciła uwagę, że to będzie trochę utrudniało, ponieważ sprzątaczki po godzinach sprzątają, otwierają pomieszczenia, a różne osoby korzystają z pomocy psychologa.
 
c)      Komisja dokonała ponownej analizy projektu budżetu gminy na 2011 rok.
Skarbnik Gminy przedstawiła propozycje zmian do projektu budżetu.
Przewodnicząca Komisji zwróciła uwagę na kwestie środków finansowych  na wynagrodzenia w szkołach oraz na kwestie środków zaplanowanych na wydatki szkół. Poinformowała, iż chciała zaproponować, by w przyszłym budżecie uzgodnić, w jaki sposób będą przydzielane pieniądze na dodatkowe remonty dla poszczególnych szkół. Należy ustalić jakąś wspólną politykę przyznawania środków po konsultacjach.
Skarbnik Gminy wyjaśniła, że nie można tego do końca ustalić, ponieważ nie wiadomo w jaki sposób te środki będą realizowane. Proponuje się aby dyrektorzy wypracowali harmonogram inwestycji.
Przewodnicząca Komisji zwróciła się o informację, czy szkołom wystarczy na wynagrodzenia.
 
Komisja w wyniku dyskusji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu gminy na rok 2011 wraz z poprawkami.
 
d)     Komisja po zapoznaniu się z informacjami Wójta Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działek nr 290/2, 290/3, 290/4, 290/5 obręb geodezyjny Ostromecko we wsi Nowy Dwór.
 
e)      Komisja po zapoznaniu się z informacjami Wójta Gminy oraz po przeprowadzeniu dyskusji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych do gminnego zasobu oraz uchwałę w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych przeznaczonych na drogę publiczną gminną w klasie dojazdowej.

f)       Komisja po zapoznaniu się z informacjami Wójta Gminy oraz po przeprowadzeniu dyskusji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Bydgoskiemu pomocy finansowej.
 
g)      W dyskusji nad wnioskiem LKS Dąbrowa Chełmińska głos zabrali:
Wójt Gminy celem wprowadzenia omówił wniosek, dodając, że przedmiotowe pismo trudno jest nazwać wnioskiem, jest to raczej obraz działalności klubu. Zwrócił uwagę, że gdy był przygotowany budżet nie było żadnych uwag i wniosków ze strony klubów.
Sekretarz Gminy poinformowała, że wszystkie kluby sportowe zostały powiadomione  o terminie i przyznanej kwocie na sport, ale nikt nie zgłosił uwag. Dodała, że wnioski o dotacje nie zostały rozpatrzone.
Przewodnicząca Komisji zwróciła uwagę, że należy powrócić do powołania komisji, która zajmie się rozdzieleniem środków dla klubów sportowych.
Sekretarz Gminy przypomniała, że mówiono o tym, kto może wejść w skład w/w komisji, czy
Przewodnicząca Komisji stwierdziła, iż należy opierać się na opinii tej komisji. Jest przeciwniczką „ wydzierania” z budżetu środków dla poszczególnych klubów.
Józef Hentrich – członek Komisji zwrócił uwagę, że ostateczną decyzję w sprawie podziału środków  podejmuje Wójt i Rada nie może w to ingerować. Przytoczył artykuł prasowy.
Przewodnicząca Komisji w związku z brakiem dalszych głosów poddała pod głosowanie w/w wniosek.
 
Za pozytywnym rozpatrzeniem w/w wniosku głosowało dwóch członków Komisji, przeciw – dwóch. W związku z powyższym Komisja nie wypracowała stanowiska w sprawie.
 
h)      W dyskusji nad wnioskiem Zespołu Oświaty Samorządowej głos zabrali:
Wójt Gminy celem wprowadzenia omówił w/w wniosek i przedstawił informacje na temat stanu technicznego autobusu szkolnego.
 
Komisja po przeprowadzonej dyskusji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała propozycję zakupu używanego autokaru.
 
i)        W dyskusji nad wnioskiem Gminnej Spółki wodnej głos zabrali
Wójt Gminy celem wprowadzenia omówił sprawę zwracając uwagę na pilną konieczność odwodnienia terenu przy Szkole w Wałdowie Królewskim.
 
Komisja w wyniku dyskusji zaproponowała, odwodnienie boiska szkolnego, natomiast sposób finansowania zostanie określony w terminie późniejszym.
 
j)        Komisja po przeprowadzonej dyskusji nie zajęła stanowiska w sprawie  opłaty za montaż kompletu przyłączeniowego na przyłączu wody.
 
k)      W dyskusji nad projektu planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Linje” głos zabrali:
Wójt Gminy celem wprowadzenia omówił sprawę dodając, że w zapisach planu ochrony nie wyjaśniono kwestii zakresu ochrony wód. Zwrócił uwagę, iż mamy już uchwalony plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu objętego planem ochrony i jest niedopuszczalne wprowadzanie niekorzystnych zmian prawa miejscowego.
 
l)        Komisja po przeprowadzonej dyskusji praz po zapoznaniu się z informacjami Wójta Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał zmieniających uchwały w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Dąbrowa Chełmińska, Czemlewo i Gzin.
 
m)    Komisja po przeprowadzonej dyskusji oraz zapoznaniu się z informacjami Wójta Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę  w sprawie ustalenia opłat z tytułu użytkowania i dzierżawy nieruchomości.
 
n)      Komisja po przeprowadzonej dyskusji opracowała plan pracy Komisji na rok 2011.
 
ad.2. Członkowie Komisji zapoznali się z treścią protokółu z poprzedniego posiedzeń. Komisja jednogłośnie przyjęła w/w protokół.
 
ad.3. W punkcie „sprawy różne” nie poruszano żadnych kwestii.
 
 
Na tym posiedzenie zakończono.

metryczka


Wytworzył: mgr Dorota Kraska - Wadych - inspektor (9 lutego 2011)
Opublikował: mgr Dorota Kraska-Wadych (29 marca 2011, 14:49:18)

Ostatnia zmiana: mgr Dorota Kraska-Wadych (20 września 2011, 12:48:23)
Zmieniono: DODANIE NAZWY KOMISJI

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 890