PROTOKÓŁ NR 1/10 KOMISJI OŚWIATY, KULTURY, ZDROWIA I SPRAW SOCJALNYCH


 
P R O T O K Ó Ł   NR  01/10
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych
odbytego w dniu 29 grudnia 2010 roku.
                                                                                                                       
Posiedzeniu przewodniczyła mgr Danuta Węgierska – Przewodnicząca Komisji.
 
W posiedzeniu uczestniczyli:
-         członkowie Komisji wg listy obecności,
-         mgr inż. Radosław Ciechacki – Wójt Gminy,
-         mgr Krystyna Kalinowska – Sekretarz Gminy,
-         mgr Ewa Bukowska – Skarbnik Gminy.
 
 
Porządek posiedzenia:
1.      Zaopiniowanie materiałów na III Sesję Rady Gminy.
2.      Zaopiniowanie projektu budżetu gminy na rok 2011.
3.      Sprawy różne.
 
ad.1. Komisja omawiała następujące informacje i projekty uchwał związane z III Sesją Rady Gminy:
 
a)      Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy:
Józef Hentrich – członek Komisji, Przewodniczący Rady Gminy celem wprowadzenia omówił w/w projekt uchwały oraz przedstawił stanowisko Komisji Rolnictwa, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Rewizyjnej dot. ustalenia wynagrodzenia wójta gminy w następującej wysokości:
- płaca zasadnicza -  4 900,00 zł;
- dodatek funkcyjny – 1 710,00 zł;
- dodatek specjalny – 1 322,00 zł;
- dodatek za wieloletnią pracę (7% płacy zasadniczej) – 343,00 zł.
Przewodnicząca Komisji w związku z brakiem uwag poddała pod głosowanie w/w propozycję.
 
Komisja jednogłośnie poparła stanowisko Komisji Rolnictwa, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Rewizyjnej w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska.
  
b)      Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska:
Józef Hentrich – członek Komisji, Przewodniczący Rady Gminy celem wprowadzenia omówił w/w projekt uchwały.
Błażej Stankiewicz – członek Komisji zwrócił uwagę, iż funkcja radnego jest funkcją społeczną i wg niego należy zachować dotychczasowe stawki
Szymon Dunal – członek Komisji zauważył, że obecnie diety nie stanowią wielkich pieniędzy. Dodał, iż jego zdaniem należy je podwyższyć.
Dawid Pałczyński – członek Komisji zaproponował zwiększenie potrąceń za nieobecność na Sesji i posiedzeniach Komisji do 40%
Szymon Dunal – członek Komisji zaproponował podwyższyć potrącenia do 50% za nieobecność na Sesji i lub na posiedzeniu Komisji.
Przewodnicząca Komisji stwierdziła, iż zdaje sobie sprawę, że funkcja radnego jest funkcją społeczną, ale w przypadku, gdy ktoś pracuje zawodowo, 250 zł nie pokryje jego kosztów. Dodała, iż jest tu trochę rozdarta, ale należy w/w diety nieco podwyższyć. Zwróciła uwagę, iż aby ta praca społeczna była wykonana solidnie i uczciwie trzeba poświęcić na nią jakiś czas, który normalnie poświęciłoby się na pracę zawodową. W związku z brakiem dalszych głosów poddała pod głosowanie propozycję podwyższenia diet dla radnych Rady Gminy.
 
Za przyjęciem propozycji podwyższenia diet dla radnych głosowało trzech członków Komisji, przeciw – 1, wstrzymujących się – 1.
 
Józef Hentrich – członek Komisji, Przewodniczący Rady Gminy przedstawił stanowiska poprzednich Komisji Rady Gminy. Dodał, iż przychyla się do stanowiska Komisji Rewizyjnej i zaproponował podwyższenie diet o 200 zł dla wszystkich radnych niezależnie od pełnionej funkcji.
Szymon Dunal – członek Komisji poparł propozycję radnego Hentricha.
Dawid Pałczyński – członek Komisji zastanawiał się nad możliwością ustalenia zasady, że jedna nieobecność nie będzie wpływała na potrącenie diety.   
Józef Hentrich – członek Komisji, Przewodniczący Rady Gminy wyjaśnił, że wówczas mogłoby nie być quorum, bo może dojść do sytuacji, w której większość radnych dojdzie w tym samym czasie do wniosku, że jeden raz może nie przyjść na Sesję, czy posiedzenie Komisji.
Przewodnicząca Komisji w związku z brakiem dalszych głosów poddała pod głosowanie propozycję podniesienia diet dla radnych Rady Gminy o kwotę 200,oo zł
 
Za przyjęciem w/w propozycji głosowało dwóch członków Komisji, przeciw – 2, wstrzymujących się - jeden.
 
Dawid Pałczyński – członek Komisji zaproponował podniesienie diet dla radnych Rady Gminy o kwotę 150,oo zł
 
Za przyjęciem w/w propozycji głosowało dwóch radnych, przeciw – dwóch, wstrzymujących się – jeden.
 
W związku z powyższym Komisja nie wypracowała jednoznacznego stanowiska w sprawie.
 
Dawid Pałczyński – członek Komisji zaproponował zwiększenie potrąceń za nieobecność na Sesji i posiedzeniach Komisji do 30%
 
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała w/w propozycję.
 
c)      Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla przewodniczących organu wykonawczego jednostek pomocniczych Gminy Dąbrowa Chełmińska:
Józef Hentrich – członek Komisji, Przewodniczący Rady Gminy celem wprowadzenia omówił w/w projekt uchwały oraz przedstawił stanowiska pozostałych Komisji. Zwrócił uwagę, że sołtysi często mają więcej pracy niż radni
Przewodnicząca Komisji zapytała, czy nie było dyskusji na temat wielkości sołectwa?
Józef Hentrich – członek Komisji, Przewodniczący Rady Gminy w odpowiedzi poinformował, iż była taka dyskusja i niegdyś sołtysi mieli premie zróżnicowane w stosunku do wielkości sołectwa i zaangażowania sołtysów, ale to rodziło niesnaski i wówczas wprowadzono ten jednakowy ryczałt. Dodał, iż Komisje w wyniku dyskusji postanowiły odstąpić od rozróżniania.
Osobiście, żeby uniknąć niesnasek jest za zrównaniem tych ryczałtów.
Sekretarz Gminy dodała, iż sami sołtysi uznali, że nie powinno się różnicować diet. Zwróciła uwagę, iż mniejsze sołectwa mają więcej drobnych zadań do zrobienia.
Przewodnicząca Komisji poinformowała, iż jej zdaniem jednak w dużym sołectwie pracy jest zdecydowanie więcej. Zaproponowała zróżnicowanie ryczałtów ze względu na liczbę ludności.
Wójt Gminy zwrócił uwagę, iż należy pamiętać że niektórzy sołtysi mniejszych sołectw dysponują np. obiektami gminnymi.
Józef Hentrich – członek Komisji, Przewodniczący Rady Gminy  zaproponował pozostawienie diet w jednakowej wysokości z założeniem, że Rada Gminy będzie mogła powrócić do sprawy i przeanalizować ryczałty w trakcie kadencji.
Sekretarz Gminy przypomniała, iż Rafa jest małym Sołectwem, ale podczas powodzi  miała mnóstwo problemów.
Józef Hentrich – członek Komisji, Przewodniczący Rady Gminy  zwrócił uwagę, że zbliżają się zebrania wiejskie i wyższa dieta będzie stanowiła pewny argument dla kandydatów na sołtysów.
Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie propozycję zróżnicowania ryczałtów dla sołtysów.
 
Za przyjęciem w/w propozycji głosowało dwóch członków Komisji. Wniosek upadł.
 
Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie propozycję podwyższenia ryczałtów dla sołtysów w jednakowej wysokości.
 
Za przyjęciem w/w propozycji głosowało trzech członków Komisji.
 
Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie propozycję podwyższenia ryczałtów dla sołtysów o kwotę 200 zł.
 
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała w/w propozycję.
 
d)      Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej:
Wójt Gminy celem wprowadzenia omówił w/w projekt uchwały oraz przedstawił wyjaśnienia na temat powołania przedstawiciela Wójta Gminy na stanowisko Przewodniczącego w/w Rady Społecznej.
Przewodnicząca Komisji poinformowała, iż wolałaby, aby Wójt uczestniczył w pracach Rady Społecznej, ponieważ realizuje ważne zadania. Dodała, iż chyba nie ma znaczenia, że w w/w Radzie zasiada ojciec Wójta.
Szymon Dunal – członek Komisji przypomniał, iż w w/w Radzie zasiada radny Paliński, który również posiada doświadczenie.
Wójt Gminy dodał, że radny Paliński poparł jego stanowisko w sprawie oraz, że zna też osobiście Pana Bartela.
Józef Hentrich – członek Komisji, Przewodniczący Rady Gminy  przypomniał, że były okresy, że w Radzie zasiadał przedstawiciel wójta.
Przedstawił zadania Rady Społecznej.
Przewodnicząca Komisji w związku z brakiem dalszych głosów w dyskusji poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
 
Komisja przy trzech głosach „za” i dwóch wstrzymujących pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.
 
e)      Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010:
Skarbnik Gminy celem wprowadzenia omówiła w/w projekt uchwały.
Przewodnicząca Komisji w związku z brakiem uwag poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
 
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.
 
f)        Komisja dokonała analizy zadań wynikających ze Strategii Rozwoju Gminy, przypadających na rok 2010, w trakcie dyskusji wskazywano na:
Przewodnicząca Komisji zapytała, czy plan miejscowy w Nowym Dworze dotyczy terenu związanego z boiskiem?
Wójt Gminy wyjaśnił, iż chodzi o teren przy rezerwacie „Las Mariański”. Plan był już wyłożony, ale będzie ponowne wyłożenie do publicznego wglądu.
Teresa Łabaj – inspektor udzieliła szczegółowych wyjaśnień w sprawie, dodając, że plan jest w tej chwili wyłożony i  w dniu czwartego stycznia br. odbędzie się dyskusja publiczna. Informacja została ogłoszona w prasie, w biuletynie informacji publicznej, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy  oraz została przekazana Sołtysowi celem umieszczenia na tablicy ogłoszeń  w sołectwie.
Błażej Stankiewicz – członek Komisji zapytał, czy w nowym planie istnieje możliwość stworzenia mniejszych działek?
Przewodnicząca Komisji zwróciła uwagę na koszty utrzymania strony internetowej i w związku z brakiem dalszych głosów w dyskusji poddała pod głosowanie w/w informację.
 
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała w/w informację.
 
g)      Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt planu pracy Rady Gminy na rok 2011.
 
h)      Komisja jednogłośnie i bez uwag jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie nadania nazw ulic w Dąbrowie Chełmińskiej.
 
ad.2. W dyskusji nad projektem budżetu gminy na rok 2011 głos zabrali:
Skarbnik Gminy celem wprowadzenia omówiła projekt budżetu gminy na rok 2011 oraz przedstawiła opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy.
 
Komisja omawiała kwestie rozbudowy szkoły w Ostromecku, remontów świetlic i budowy boiska sportowego w Nowym Dworze.
 
Dawid Pałczyński – członek Komisji wskazał na wniosek OSP Czarże o przyznanie środków finansowych na remont obiektów.
Skarbnik Gminy w odpowiedzi poinformowała o braku środków w budżecie.
Dawid Pałczyński – członek Komisji przedstawił kosztorys dodając, że prace wykonywane są we własnym zakresie, bez udziału firm zewnętrznych.
 
Komisja omawiała kwestie wynajmu sal i sposobu rozliczania oraz kwestie powołania gminnego ośrodka kultury.
Przewodnicząca Komisji zaproponowała powołanie trzech takich ośrodków przy szkołach.
Skarbnik Gminy zwróciła uwagę, iż to będzie generowało kolejne koszty na wynagrodzenia.
Przewodnicząca Komisji w związku z brakiem dalszych głosów w dyskusji poddała pod głosowanie projekt budżetu gminy na rok 2011.

Komisja w wyniku dyskusji po dokonaniu szczegółowej analizy projektu budżetu gminy na rok 2011 i po przeprowadzonej dyskusji, przy czterech głosach „za” i jednym wstrzymującym pozytywnie go zaopiniowała, postanowiła jednak powrócić do tematu na kolejnym posiedzeniu.
 
ad.3. W punkcie „sprawy różne” poruszano następujące kwestie:
 
a)      Sekretarz Gminy przedstawiła informacje o zaskarżeniu przez Prokuratora Rejonowego części uchwał dotyczących zwolnień w podatku od nieruchomości oraz w opłacie targowej.
Przewodnicząca Komisji zastanawiała się, że może wartoby zastosować umorzenia, bo intencją Rady Gminy w 2009 roku było zwolnienie z podatku, w związku, z czym nie może być domiaru w 2010 r.
Wójt Gminy poinformował, iż od będą się spotkania z osobami, które będą miały domiar. Z jego strony nie będzie żadnego problemu. Urzędnicy pomogą wypełnić wnioski i odbędzie się wyprzedzające spotkanie w tej sprawie z osobami zainteresowanymi
 
b)      Przewodnicząca Komisji zwróciła się o przedstawianie propozycji do planu pracy komisji.
Józef Hentrich – członek Komisji, Przewodniczący Rady Gminy zaproponował ujęcie do planu pracy Komisji wizytację szkół
 
c)      Wójt Gminy przedstawił informacje na temat spółki aglomeracyjnej, dodając, że kwota udziału zamknie się 105 000 zł netto. Przedstawił koszty spółki aglomeracyjnej.
Wyjaśnił, iż, by odejść z w/w spółki trzeba wpłacić 105 000 zł.
Dodał, iż nie wie, jak odniosą się do tego pozostali udziałowcy, ale zakomunikował, że Gmina Dąbrowa Chełmińska chce wystąpić z w/w spółki.
 
 
Na tym posiedzenie zakończono.
 

metryczka


Wytworzył: mgr Dorota Kraska-Wadych - inspektor (29 grudnia 2010)
Opublikował: mgr Dorota Kraska-Wadych (11 lutego 2011, 11:11:15)

Ostatnia zmiana: mgr Dorota Kraska-Wadych (20 września 2011, 12:48:38)
Zmieniono: DODANIE NAZWY KOMISJI

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 884