PROTOKÓŁ NR 38/10 KOMISJI OŚWIATY, KULTURY, ZDROWIA I SPRAW SOCJALNYCH


P R O T O K Ó Ł   NR  38/10
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych
odbytego w dniu 28 października 2010 roku.
                                                                                                                       
Posiedzeniu przewodniczyła mgr Ewa Juchcińska – Przewodnicząca Komisji.
 
W posiedzeniu uczestniczyli:
-         członkowie Komisji wg listy obecności,
-         mgr Zbigniew Łuczak – Wójt Gminy,
-         mgr Krystyna Kalinowska – Sekretarz Gminy,
-         członkowie Komisji Rolnictwa, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska w osobach:
          radny Andrzej Barczyński,
          radny Szymon Dunal,
          radny Jan Palmowski.
 
 
Porządek posiedzenia:
1.      Zaopiniowanie materiałów na XL Sesję Rady Gminy.
2.      Przyjęcie protokółu z poprzedniego posiedzenia.
3.      Sprawy różne.
 
ad.1. Komisja omawiała następujące informacje i projekty uchwał związane z XL Sesją Rady Gminy:
 
a)      Komisja po przeprowadzonej dyskusji jednogłośnie i bez uwag pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii i Przemocy w Rodzinie.
 
b)      Komisja po zapoznaniu się z informacjami Wójta Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010.
 
c)      Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym:
Sekretarz Gminy celem wprowadzenia omówiła w/w projekt uchwały.
Przewodnicząca Komisji zapytała, ilu uczniów zostało objętych pomocą?
Wójt Gminy w odpowiedzi poinformował, iż odpowiedzi w tej sprawie udzieli na najbliższej Sesji Rady Gminy.
   
Komisja w wyniku dyskusji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.
 
d)      Projekt uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Dąbrowa Chełmińska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok:
Sekretarz Gminy celem wprowadzenia omówiła w/w projekt uchwały.
Danuta Węgierska – członek Komisji zapytała, kto będzie typował przedstawicieli organizacji pozarządowych w skład komisji rozpatrującej oferty?
Wójt Gminy w odpowiedzi poinformował, że wyboru dokona organ powołujący komisję, natomiast przedstawicieli organizacji będą wybierać same organizacje.
Danuta Węgierska – członek Komisji zwróciła uwagę, iż należy ustalić, jakich przedstawicieli organizacji pozarządowych powołuje się w skład komisji konkursowej, ponieważ w przypadku większej liczby przedstawicieli, niektóre organizacje będą poszkodowane.
Zaproponowała, że może należy przyjąć nie dwóch przedstawicieli ogółem, ale  po jednym przedstawicielu organizacji, które są zainteresowane konkursem.
Andrzej Barczyński – członek Komisji Rolnictwa, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska stwierdził, że w komisji powinny brać udział osoby niezwiązane ze sportem.
Sekretarz Gminy udzieliła stosownych wyjaśnień, dodając, że projekt omawianej uchwały został przekazany do zaopiniowania wszystkim organizacjom i stowarzyszeniom i żadne z nich nie zgłosiło uwag i wniosków.
Andrzej Barczyński – członek Komisji Rolnictwa, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska stwierdził, że aby było najbardziej bezstronnie w komisji nie powinny zasiadać osoby bezpośrednio zainteresowane.
Wójt Gminy wyjaśnił, że opinia komisji nie jest wiążąca, przedstawia tylko propozycje.
Andrzej Barczyński – członek Komisji Rolnictwa, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska zaproponował, by same organizacje wybierały swoich przedstawicieli.
Jan Palmowski – członek Komisji Rolnictwa, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska zapytał, co w przypadku OSP?
Sekretarz Gminy poinformowała, że jeśli OSP będą korzystać z tego programu, wówczas staną się organizacjami zainteresowanymi. Dodała, że jednostki OSP nigdy nie występowały o dotacje w zakresie kultury fizycznej i sportu.
 
Komisja omawiała kwestie ustalenia składu osobowego komisji konkursowej.

Wójt Gminy zaproponował zdjęcie w/w projektu uchwały z porządku obrad i przedstawienie właściwego na Sesji w dniu 5 listopada br.
 
Komisja jednogłośnie przyjęła w/w propozycję Wójta Gminy.
 
e)      Komisja po przeprowadzonej dyskusji oraz zapoznaniu się z informacjami Wójta Gminy pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wysokości stawek opłaty targowej i sposobu jej poboru.
 
f)        Komisja po przeprowadzonej dyskusji oraz zapoznaniu się z informacjami Wójta Gminy pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wysokości opłaty od posiadania psów.
 
g)      Komisja po przeprowadzonej dyskusji oraz zapoznaniu się z informacjami Wójta Gminy pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości.
 
h)      Komisja po przeprowadzonej dyskusji oraz zapoznaniu się z informacjami Wójta Gminy pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień w tym podatku.
 
i)        Projekt uchwały w sprawie ustalenia opłaty za pobór wody i odprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych:
Wójt Gminy celem wprowadzenia omówił w/w projekt uchwały oraz przedstawił uzasadnienie do zaproponowanych cen wody i ścieków.
Józef Hentrich – członek Komisji zaproponował 5%-owy wzrost cen wody i ścieków w stosunku do stawek obowiązujących.
Przewodnicząca Komisji w związku z brakiem dalszych głosów poddała pod głosowanie w/w propozycję.
 
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała propozycję podwyższenia cen wody i ścieków o 5% w stosunku do stawek obowiązujących.
 
j)        Projekt uchwały w sprawie opłaty za odprowadzanie ścieków do stacji zlewczej w Nowym Dworze:
Wójt Gminy celem wprowadzenia omówił w/w projekt uchwały.
Józef Hentrich - członek Komisji zaproponował podwyższenie stawek o 5% w stosunku do obowiązujących.
Przewodnicząca Komisji w związku z brakiem dalszych głosów poddała pod głosowanie w/w propozycję radnego Hentricha.
 
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała propozycję podniesienia opłaty za odprowadzanie ścieków do stacji zlewczej w Nowym Dworze o 5% w stosunku do stawek obowiązujących.
 
k)      Komisja po przeprowadzonej dyskusji jednogłośnie i bez uwag pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie ustalenia opłat z tytułu użytkowania i dzierżawy nieruchomości.
 
l)        Komisja po przeprowadzonej dyskusji jednogłośnie i bez uwag pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii i Przemocy w Rodzinie.
 
m)    W dyskusji nad pismem Wojewody Kujawsko – Pomorskiego głos zabrali:
Józef Hentrich - członek Komisji, Przewodniczący Rady Gminy celem wprowadzenia omówił sprawę informując, że zwrócił się do Wojewody Kujawsko – Pomorskiego o przedłużenie terminu na udzielenie odpowiedzi, która zostanie ustalona przez radnych na najbliższej Sesji. Nie chciał sam decydować, by w konsekwencji nie zakończyło się unieważnieniem omawianej uchwały.
Zaproponował podjęcie uchwały korygującej uchwałę w sprawie wystąpienia ze spółki aglomeracyjnej, względnie unieważnienie omawianej wadliwej i podjęcie właściwej uchwały.
Przedstawił zasady wystąpienia ze spółki, dodając, że pozostałe Komisje Rady Gminy optują za umorzeniem udziałów.
Wyjaśnił, iż nie chciałby, aby przedmiotowa uchwała była podejmowana na najbliższej Sesji, a dopiero w dniu 5 listopada, by Wójt Gminy miał czas na wydanie opinii dla nowego projektu uchwały dotyczącego wystąpienia ze spółki lub zmieniającego uchwałę nr XXXIX/307/10. Poinformował, że wysłałby pismo do Wojewody, że na Sesji w dniu 5 listopada br. zostanie podjęta nowa uchwała.
Zwrócił uwagę, że Rada Gminy miała cztery lata na podjęcie działań, a nie zrobiono nic, więc teraz na koniec kadencji nie powinno się podejmować tak znaczącej decyzji czy tworzy się nową spółkę, czy pozostaje w starej, ale pozostawić ją na kolejną kadencję.
Wójt Gminy stwierdził, iż zrozumiał, że w tym momencie Rada Gminy nie powinna też podejmować decyzji w sprawie wystąpienia ze spółki. Zauważył, że obecna Rada Gminy może decydować o tym, żeby wystąpić ze spółki, ale żeby przystąpić do nowej - już nie.
Józef Hentrich – członek Komisji, Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że wyraził tylko swoje stanowisko.
Jan Palmowski – członek Komisji Rolnictwa, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska przypomniał, iż Wójt informował, że ma pewne propozycje, więc należałoby je przedyskutować na obecnym posiedzeniu Komisji, a później każdy niech decyduje, jak uważa. Dodał, że Wójt powinien przedstawić swoje propozycje, ponieważ są godne przedyskutowania.
Wójt Gminy poinformował, że w dniu, w którym nowy Wójt złoży ślubowanie, on przestanie pełnić swoje obowiązki. Uważa, że przekształcenie istniejącej spółki aglomeracyjnej bez udziału Gmin Sicienko i Białe Błota załatwi sprawę. Niektórzy mówią, że dobrze by było, żeby Spółka MWiK była udziałowcem w/w spółki.
Poinformował, że jest przeciwny likwidacji istniejącej spółki. Zakładanie kolejnej spowoduje marnowanie pieniędzy. Zlikwidowanie istniejącego przedsiębiorstwa spowoduje, że Gmina będzie wykładała nowe środki na powołanie nowej spółki.
Danuta Węgierska – członek Komisji zwróciła uwagę, że to na pewno nie będą takie pieniądze, jakie zostały wydatkowane na obecną spółkę.
Wójt Gminy zauważył, że jeżeli jest prawdą jest to, co mówi Rada Gminy, że trzeba powołać nowe przedsiębiorstwo z udziałem Spółki MWiK, mamy już takie przedsiębiorstwo.
Danuta Węgierska – członek Komisji stwierdziła, iż nie wie, czy Spółka MWiK jest niezbędna w Gminnej Spółce, ponieważ im zależy na ściekach z Gminy Dąbrowa Chełmińska.
Andrzej Barczyński – członek Komisji Rolnictwa, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska wyjaśnił, że współpraca ze Spółką MWiK jest dla Gminy bardzo przydatna. Zwrócił uwagę, iż nie wiadomo, kto wygra wybory i jaką będzie miał wizję.
Wójt Gminy zapytał, po co więc likwiduje się spółkę aglomeracyjną, skoro nie wiadomo, kto wygra zbliżające się wybory samorządowe i jaką będzie miał wizję.
Dodał, iż trwa procedura odwoławcza i dopóki są szanse na otrzymanie dotacji będzie przeciwny likwidacji spółki.
Danuta Węgierska – członek Komisji przypomniała, że spółka aglomeracyjna miała pozyskać środki. Po co Gmina ma przekazywać środki na jej utrzymanie, skoro nie uzyskała dotacji?
Wójt Gminy wyjaśnił, iż chce doprowadzić do sytuacji, że za kilka lat w miesiącach letnich nie będą występowały niedobory wody. Oświadczył, że jeśli otrzyma uchwałę, przygotuje stosowną opinię.
Przewodnicząca Komisji zaproponowała zwrócenie się do Przewodniczącego Rady Gminy o przygotowanie stosownego projektu uchwały i przekazanie go do zaopiniowania Wójtowi Gminy.
 
Komisja przy czterech głosach „za” i jednym „wstrzymującym” przyjęła w/w propozycję.
 
Wójt Gminy zapytał, dlaczego Przewodniczący Rady Gminy chce przygotowywać nowy projekt uchwały, podczas, gdy omawiana uchwała została opracowana przez grupę radnych?
Józef Hentrich - członek Komisji, Przewodniczący Rady Gminy w odpowiedzi poinformował, iż był za podjęciem w/w uchwały i czuje się związany z Radą.
Andrzej Barczyński – członek Komisji Rolnictwa, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska wyjaśnił, że negatywna opinia Wójta nie będzie dla Rady Gminy wiążącą.
Jan Palmowski członek Komisji Rolnictwa, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska, zapytał, jakie czynności będzie musiał wykonać Wójt, jeżeli Wojewoda przyjmie nową uchwałę?
Wójt Gminy w odpowiedzi poinformował, że w takiej sytuacji wystąpi do spółki aglomeracyjnej o wystąpienie Gminy poprzez umorzenie udziałów. Dodał, że nie wie, co w takiej sytuacji zrobi spółka. Przedstawił bieg sprawy, dodając, że jeden z udziałowców wystąpił z wnioskiem o ogłoszenie upadłości spółki.
 
ad.2. Członkowie Komisji zapoznali się z treścią protokółu z poprzedniego posiedzenia. Komisja jednogłośnie przyjęła w/w protokół.
 
ad.3. W punkcie „sprawy różne” poruszano następujące kwestie:

a)    Przewodnicząca Komisji zapytała, kiedy zakończy się remont świetlicy w Otowicach?
Wójt Gminy wyjaśnił, że rozwiązano umowę z wykonawcą oraz udzielił stosownych wyjaśnień, dodając, że jeszcze w bieżącym roku zostanie ogłoszony nowy przetarg. Wyraził wątpliwości, czy do końca bieżącego roku prace remontowe zostaną zakończone.
 
 
Na tym posiedzenie zakończono.

metryczka


Wytworzył: mgr Dorota Kraska-Wadych - inspektor (28 października 2010)
Opublikował: mgr Dorota Kraska-Wadych (23 listopada 2010, 13:04:50)

Ostatnia zmiana: mgr Dorota Kraska-Wadych (20 września 2011, 12:48:52)
Zmieniono: DODANIE NAZWY KOMISJI

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 836