PROTOKÓŁ NR 37/10 KOMISJI OŚWIATY, KULTURY, ZDROWIA I SPRAW SOCJALNYCH


P R O T O K Ó Ł   NR  37/10
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych
odbytego w dniu 16 września 2010 roku.
 
                                                                                                                       
Posiedzeniu przewodniczyła mgr Ewa Juchcińska – Przewodnicząca Komisji.
 
W posiedzeniu uczestniczyli:
-         członkowie Komisji wg listy obecności,
-         mgr Zbigniew Łuczak – Wójt Gminy,
-         mgr Krystyna Kalinowska – Sekretarz Gminy,
-         mgr Ewa Bukowska – Skarbnik Gminy,
-         Stanisław Buś – dyrektor Zespołu Szkół w Ostromecku, Przewodniczący Rady Powiatu Bydgoskiego.
 
 
Porządek posiedzenia:
1.      Zaopiniowanie materiałów na XXXVIII Sesję Rady Gminy.
2.      Przyjęcie protokółu z poprzedniego posiedzenia.
3.      Sprawy różne.
 
ad.1. Komisja omawiała następujące informacje i projekty uchwał związane z XXXVIII Sesją Rady Gminy:
 
a)          Komisja po zapoznaniu się z informacjami Skarbnika Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010.
 
 
b)      Komisja po przeprowadzonej dyskusji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała informację na temat stanu bezpieczeństwa sanitarnego powiatu bydgoskiego.
 
c)          W dyskusji na temat informacji na temat działalności świetlic wiejskich głos zabrali:
Danuta Węgierska – członek Komisji zwróciła uwagę na brak świetlicy wiejskiej w Dąbrowie Chełmińskiej. Odbywa się tam dużo imprez oraz jest duże środowisko.
Sekretarz Gminy wyjaśniła, że nie ma już możliwości stworzenia w Dąbrowie Chełmińskiej świetlicy, ponieważ OSP zagospodarowała pomieszczenia i jest związana umową.
Józef Hentrich – członek Komisji, Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że istnieje szansa na utworzenie świetlicy z chwilą, kiedy lokator opuści zajmowane mieszkanie.
Sekretarz Gminy dodała, że po złożeniu rezygnacji z pracy przez świetlicową Gmina kilkakrotnie ogłaszała nabór na w/w stanowisko, ale nikt się nie zgłaszał, a jeśli już, to na bardzo krótko.
Przewodnicząca Komisji w związku z zakończeniem dyskusji poddała pod głosowanie w/w informację.
 
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała informację na temat działalności świetlic wiejskich.
 
d)         Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego:
Wójt Gminy celem wprowadzenia omówił w/w projekt uchwały dodając, że do podjęcia takiej uchwały obligują przepisy prawa.
Sekretarz Gminy dodała, że do tej pory również odbywały się konsultacje z radą sportu, tylko nie było wymogu zapisania tego w formie uchwały. Dodała, że ustawodawca wprowadził obowiązek podjęcia uchwały.
Danuta Węgierska – członek Komisji zapytała, czy ta uchwała była konsultowana z organizacjami?
Sekretarz Gminy wyjaśniła, iż nie ma takiego wymogu, omawiana uchwała organizuje tylko procedurę, a konsultacje odbędą się dopiero wówczas, gdy będą środki finansowe.
Danuta Węgierska – członek Komisji zaproponowała, by powstała rada organizacji pozarządowych, z którą kontaktowałyby się wszystkie organizacje działające na terenie Gminy i która będzie je reprezentowała.
Sekretarz Gminy wyjaśniła, że powołanie gminnej rady organizacji pozarządowej następuje odrębną uchwałą.
Danuta Węgierska – członek Komisji zwróciła uwagę, że, gdy rada organizacji pozarządowych zostanie powołana już po uchwaleniu omawianej uchwały, wówczas nie będzie miała już nic do powiedzenia, ponieważ sposób konsultowania będzie niedostosowany. Dodała, że powołanie takiej rady spowoduje, że tylko ona będzie uczestniczyła w konsultacjach reprezentując pozostałe organizacje.
Sekretarz Gminy zwróciła uwagę, iż nie można utrudniać organizacjom i zabronić im brania udziału w konsultacjach. Dodała, że projekt uchwały zawiera tylko zapisy o datach i terminach.
Danuta Węgierska – członek Komisji stwierdziła, że w takiej sytuacji nie ma potrzeby powoływania rady organizacji pozarządowych, skoro w konsultacjach będą mogły uczestniczyć wszystkie organizacje.
Sekretarz Gminy przedstawiła stosowne wyjaśnienia oraz przytoczyła przepisy ustawy, dodając, że nie można powiedzieć, że rada organizacji będzie najważniejsza. Taką radę można powołać i organizacje będą miały możliwość konsultowania, a zapisy uchwał można w każdej chwili zmienić.
 
Komisja w wyniku dyskusji nie zajęła stanowiska w sprawie.
 
e)          W dyskusji nad propozycją przystąpienia do Bydgoskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. głos zabrali:
Wójt Gminy celem wprowadzenia przedstawił ogólne zasady działania Bydgoskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. oraz poinformował, że Zarząd Funduszu zwrócił się z wnioskiem, by Gmina w nim uczestniczyła.
Fundusz spodziewa się symbolicznego udziału Gminy, w kwocie 5 000,oo do 10 000,oo zł. Dodał, że Fundusz na przestrzeni ostatnich dwóch lat udzielił ośmiu poręczeń dla przedsiębiorców z terenu naszej Gminy.
Przewodnicząca Komisji zaproponowała, by Gmina przystąpiła do w/w Funduszu z udziałem 5000 zł
Danuta Węgierska – członek Komisji poinformowała, iż chciałaby wiedzieć, jaką kwotę poręczono na terenie naszej Gminy.
 
Komisja w wyniku dyskusji nie wypracowała stanowiska w sprawie.
 
f)            W dyskusji nad kwestią ustalenia wysokości wskaźników do budżetu gminy na rok 2011 głos zabrali:
Przewodnicząca Komisji zaproponowała wzrost wynagrodzeń o 6%
Danuta Węgierska – członek Komisji zapytała, czy 6% wystarczy żeby wyrównać płace pozostałych pracowników w porównaniu do wynagrodzeń do pracowników interwencyjnych? Ostrzegła, iż może się okazać, że pracownik interwencyjny będzie zarabiał więcej niż pracownik obsługi. Zapytała, czy można na Sesję przygotować informację na temat wysokości zarobków pracowników obsługi?
Stanisław Buś – Dyrektor Zespołu Szkół w Ostromecku, Przewodniczący Rady Powiatu poinformował, że łącznie wynagrodzenie brutto wynosi około 1600 zł, co daje około 1210 na rękę, a pracownik interwencyjny zarabia netto około 800 zł.
Danuta Węgierska – członek Komisji zauważyła, że to nie jest wielka podwyżka.
Wójt Gminy wyjaśnił, iż jest to skutek wcześniejszych decyzji rad gmin wstrzymujących wzrost wynagrodzeń, albo ustalając go na poziomie 1%.
Przewodnicząca Komisji zaproponowała wzrost wynagrodzeń o 7% w stosunku do stawek obowiązujących.
 
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała propozycję Przewodniczącej Komisji oraz pozytywnie zaopiniowała pozostałe wartości wskaźników do budżetu gminy zaproponowane przez Wójta Gminy:
dochody – wzrost o 5%
wydatki bieżące– wzrost o 2%.
Prognozowany wzrost wynagrodzeń nauczycieli - 10%
 
g)          W dyskusji nad wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół w Ostromecku w sprawie rozbudowy szkoły głos zabrali:
Stanisław Buś – Dyrektor Zespołu Szkół w Ostromecku, Przewodniczący Rady Powiatu celem wprowadzenia omówił kwestie konieczności rozbudowy szkoły.
Przewodnicząca Komisji przypomniała, iż Komisja poznała sytuację wizytując szkoły.
Stanisław Buś – Dyrektor Zespołu Szkół w Ostromecku, Przewodniczący Rady Powiatu Poinformował, że Marszałek Województwa ogłosił konkurs z bardzo krótkim terminem na złożenie wniosków. Wniosek składa gmina i może się ubiegać o dofinansowanie tylko dla jednego obiektu. Konieczność rozbudowy jest podyktowana tym, że na dzień dzisiejszy minimalne wymagania są spełnione, ale występuje bardzo duże zagęszczenie dzieci w przedszkolu. Ministerstwo narzuciło dość duże standardy w kwestii nauczania początkowego. Przedstawił założenia dotyczące proponowanej rozbudowy szkoły. Głównym celem jest stworzenie sal dla dzieci klas 1-3 i pracowni oraz świetlicy i pomieszczeń do nauki indywidualnej oraz pokoi dla logopedy i pedagoga.
Danuta Węgierska – członek Komisji poparła w/w wniosek. Zwróciła uwagę, że szkoły odbiegają od ogólnego standardu. Jest pięknie, jasno i czysto, ale warunki lokalowe są trudne. Nie ma nawet miejsca na prawdziwą szatnię.
Przewodnicząca Komisji w związku z brakiem dalszych głosów w dyskusji poddała pod głosowanie w/w wniosek.
 
Komisja przy dwóch głosach „za i jednym wstrzymującym pozytywnie zaopiniowała propozycję ujęcia w/w inwestycji rozbudowy szkoły w Ostromecku do wieloletniego planu inwestycyjnego.
 
h)          W dyskusji nad koncepcjami rozwoju infrastruktury wodociągowo – kanalizacyjnej głos zabrali:
Wójt Gminy przedstawił informację na temat kosztów bieżących za zrzut ścieków za okres ostatnich ośmiu miesięcy za zrzut ścieków. Wójt udzielił szczegółowych informacji na ten temat.
Danuta Węgierska – członek Komisji zapytała, jakie koszty budowy kanalizacji zostały już poniesione na budowę kanalizacji sanitarnej w Dąbrowie Chełmińskiej i jakie są planowane?
Wójt Gminy przedstawił informacje o kosztach wykonanych projektów kanalizacji w Dąbrowie Chełmińskiej oraz kosztach drugiego etapu sieci z tłocznią bez podłączenia mieszkańców.
Danuta Węgierska – członek Komisji zwróciła uwagę, że cena będzie nie do przyjęcia przez mieszkańców, którzy w takiej sytuacji zrobią wszystko, aby ten zrzut był jak najmniejszy, nie wie, w jaki sposób, ale tak będzie się odbywać. Zdaniem radnej cena musi być taka, by dawała mieszkańcom możliwość korzystania z kanalizacji. Zaproponowała powołanie spółki gminnej.
Wójt Gminy stwierdził, że można to zrobić, ale nie będzie różnicy w cenach, poza tym Gmina samodzielnie nie wystąpi o dotację jeśli będzie kolejny konkurs, bo nie ma takiej możliwości, ponieważ  jest za mała. Dodał, że w przypadku powołania własnej spółki dobrze by było, gdyby choćby z minimalnym wkładem weszła do niej Spółka Miejskie Wodociągi i Kanalizacja, ponieważ Gmina będzie cały czas z tą firmą związana.
Przewodnicząca Komisji w związku z brakiem dalszych głosów w dyskusji poddała pod głosowanie propozycję realizowania inwestycji wodociągowo - kanalizacyjnej w ramach spółki Przedsiębiorstwo Wodociągowo – Kanalizacyjne Aglomeracji Bydgoskiej Spółka z o.o.
 
Za pozytywnym zaopiniowanie, w/w propozycji głosowało dwóch członków Komisji, przeciw – jeden. Propozycja została przyjęta.

ad.2. Członkowie Komisji zapoznali się z treścią protokółu z poprzedniego posiedzenia. Komisja jednogłośnie przyjęła w/w protokół.
 
ad.3. W punkcie „sprawy różne” zwrócono uwagę na palenie odpadów w domach. To jest problem dotyczący całej Gminy.
 
 
Na tym posiedzenie zakończono.
 

metryczka


Wytworzył: mgr Dorota Kraska-Wadych - inspektor (16 września 2010)
Opublikował: mgr Dorota Kraska-Wadych (3 listopada 2010, 09:26:06)

Ostatnia zmiana: mgr Dorota Kraska-Wadych (20 września 2011, 12:49:07)
Zmieniono: DODANIE NAZWY KOMISJI

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 749