PROTOKÓŁ NR 36/10 KOMISJI OŚWIATY, KULTURY, ZDROWIA I SPRAW SOCJALNYCH


P R O T O K Ó Ł   NR  36/10
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych
odbytego w dniu 31 sierpnia 2010 roku.
                                                                                                                       
Posiedzeniu przewodniczyła mgr Ewa Juchcińska – Przewodnicząca Komisji.
 
W posiedzeniu uczestniczyli:
-         członkowie Komisji wg listy obecności,
-         Józef Hentrich – Przewodniczący Rady Gminy,
-         Jerzy Mączko – Prezes Zarządu  P W-K AB Sp. z o.o w Bydgoszczy;
-         mgr Zbigniew Łuczak – Wójt Gminy,
-         mgr Krystyna Kalinowska – Sekretarz Gminy,
-         mgr Ewa Bukowska – Skarbnik Gminy,
-         mgr Małgorzata Sadurska – Kierownik ZOS.
 
 
Porządek posiedzenia:
  1. Zapoznanie się z materiałem informacyjnym dot. rozwoju infrastruktury wodociągowo - kanalizacyjnej.
  2. Zaopiniowanie materiałów na XXXVII Sesję Rady Gminy.
  3. Przyjęcie protokółu z poprzedniego posiedzenia.
  4. Sprawy różne.
 
ad.1. W dyskusji nad koncepcjami rozwoju infrastruktury wodociągowo – kanalizacyjnej głos zabrali:
Jerzy Mączko - Prezes Zarządu P W-K AB Sp. z o.o. w Bydgoszczy celem wprowadzenia omówił sprawę. Przedstawił informacje o programie inwestycyjnym i środkach finansowych na ten cel. Poinformował, że planuje się budowę nowej stacji uzdatniania wody w Dąbrowie Chełmińskiej oraz sieć kanalizacyjną w tej miejscowości.
Danuta Węgierska – członek Komisji zapytała, czy ma sens istnienie tej spółki jeżeli nie otrzymaliśmy środków unijnych? Kredytem, którego zaciągnięcie proponuje Prezes zostanie obciążona gmina i jej mieszkańcy. Zwróciła uwagę, że jeżeli Gmina miałaby wykonywać te inwestycje przy wykorzystaniu tylko pożyczek to mogłaby powołać swoją spółkę.
Jerzy Mączko - Prezes Zarządu P W-K AB Sp. z o.o. w Bydgoszczy wyjaśnił, że spółka została powołana do zrealizowania programu inwestycyjnego w oparciu o środki unijne. Ta spółka już jest funkcjonuje, choć w bardzo wąskim zakresie ze względu na to, że zajmuje się obroną wniosku i programu inwestycyjnego. Wyjaśnił, iż czyni starania pozyskać były jakiekolwiek formy dofinansowania programu inwestycyjnego, który trzeba realizować. Dodał, że pozostaje kwestia wyboru, w jaki sposób je realizować. Pozostawienie spółki pozwoli na realizację inwestycji w szybszym tempie.
Poinformował, że koszty utrzymania obecnej spółki nie są duże. Obejmują one utrzymanie biura i zatrudnienie dwóch osób. Wcześniejsze koszty były związane z opracowaniem wniosku i obsługą prawną.
Danuta Węgierska – członek Komisji zwróciła uwagę, że spółka twierdzi, że nie do końca wniosek został potraktowany sprawiedliwie. W związku z powyższym Gmina powinna mieć pretensje do spółki, że aplikacja została niewłaściwie przygotowana i poniesiono koszty.
Jerzy Mączko - Prezes Zarządu P W-K AB Sp. z o.o. w Bydgoszczy zwrócił się, by rozliczać spółkę P W-K AB  za wszystko, co się wydarzyło po dniu 9 października 2009 r. Ta Spółka powstała dopiero gdy finalizowano wszystkie prace. Nie uczestniczyła w realizacji opracowania programu. Dodał, że Spółka uzyskała osobowość prawną dopiero na koniec października 2009 roku. Jego zdaniem wszystko odbyło się zbyt późno. Wyjaśnił, iż w kwestii wniosku są określone zapisy umożliwiające wnioskodawcy uzupełnianie wniosku, ale ich interpretacja jest bardzo szeroka. Poinformował, że złożył stosowne pismo w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego o jednoznaczną interpretację tego zapisu.
Gdyby Spółka nie złożyła wniosku, postąpiłaby nie w porządku. Dodatkowo przepisy umożliwiały jego późniejsze uzupełnienie o brakujące decyzje administracyjne, co też uczyniono. Podkreślił, że Wójt i jego współpracownicy dołożyli wszelkich starań, by jak najszybciej wydać decyzje lokalizacyjne. Wiele zabiegów zostało wykonanych w ciągu 6 miesięcy żeby skompletować wszystkie wymagane dokumenty, ale niestety nie uznano racji Spółki. Poinformował, iż uważa, że Spółka została potraktowana w sposób nie do końca sprawiedliwy, ponieważ inne wnioski, które również były uzupełniane „wróciły do gry”. Zwrócił uwagę, że nie można powiedzieć, że wniosek był zły czy niewłaściwie przygotowany. Ocena merytoryczna była bardzo dobra, Spółka zajęła piąte miejsce na liście rankingowej.
Zauważył, że Rada Gminy musi sobie odpowiedzieć na pytanie, czy likwidować podmiot, który już istnieje i na którego powołanie zostały poniesione koszty i tworzyć za jakiś czas nowy organ  i ponosić kolejne koszty?
Danuta Węgierska – członek Komisji przypomniała, że gdy Spółka była tworzona mówiło się, że jest powołana do otrzymania dotacji i realizacji zadania, ale te zadania nie zostały zrealizowane.
Wójt Gminy wyjaśnił, że Gmina i tak będzie musiała coś zrobić, bo do 2015 roku z pewnym zakresem realizacji kanalizacji sanitarnej i tak będzie musiała się uporać, w przeciwnym razie zmuszona zostanie do płacenia ogromnych kar.
Danuta Węgierska – członek Komisji zaproponowała, by powołać spółkę komunalną. Stwierdziła, że nie należy przyjmować wariantu zaproponowanego przez Spółkę. Pewne zasady zostały ustalone na początku i w przypadku nie zrealizowania zadania miała się rozwiązać.
Wójt Gminy przypomniał, że umowa Spółki została przedstawiona Radzie Gminy. Omówił zapisy w/w umowy.
Przewodniczący Komisji w związku z brakiem dalszych głosów w dyskusji poddał pod głosowanie propozycję przyjęcia projektu zaproponowanego przez Spółkę P W-K AB.
 
Za przyjęciem w/w projektu głosował jeden członek Komisji, przeciw – trzech, wstrzymujących się – jeden. W związku z powyższym projekt zaopiniowano negatywnie.
 
ad.2. Komisja omawiała następujące informacje i projekty uchwał związane z XXXVII Sesją Rady Gminy:
 
a) Komisja po przeprowadzonej dyskusji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała informacje na temat wyników egzaminów kompetencyjnych na szczeblu szkoły podstawowej i gimnazjum.
W trakcie dyskusji wskazywano na:
Wójt Gminy zwrócił uwagę, że o ile szkoły w Dąbrowie Chełmińskiej i Ostromecku zamiennie uzyskują bardzo dobre wyniki, o tyle szkoła w Czarżu uzyskuje słabe wyniki egzaminów.
Przewodnicząca Komisji przypomniała, iż Dyrektor Zespołu Szkół w Czarżu w ubiegłym roku wyjaśniał, że tam istnieje bardzo trudne środowisko.
Zastanawiała się, czy nie należałoby pomyśleć o stworzeniu pełnego etatu psychologa,. Jej zdaniem nie chodzi o predyspozycje intelektualne, a środowiskowe.
Danuta Węgierska – członek Komisji zwróciła uwagę na kwestie liczby dzieci w poszczególnych przedszkolach.
Wójt Gminy wyjaśnił, że patrząc na liczbę mieszkańców - liczba dzieci w przedszkolach jest porównywalna we wszystkich szkołach.
Danuta Węgierska – członek Komisji stwierdziła, że z dziećmi z trudnych środowisk trudniej jest pracować.
Przewodnicząca Komisji przypomniała, iż niegdyś było zalecenie Kuratorium Oświaty, żeby zwiększyć etat pedagoga, który zajmuje się również nauką pisania podań, pism, propagowaniem idei dalszego kształcenia wśród młodzieży szkolnej.
Wójt Gminy zauważył, iż nie zgodził się również na pełen etat pedagoga szkolnego w Zespole Szkół w Ostromecku, który osiąga dobre wyniki.
Przewodnicząca Komisji zwróciła uwagę, że każdy ma inne wymagania i potrzeby.
Wójt Gminy zgodził się z Przewodniczącą Komisji dodając, że do szkoły w Dąbrowie Chełmińskiej uczęszczają również dzieci ze wsi rolniczych. Poinformował, że Gmina osiągnęła niezły wynik w skali powiatu i województwa, a gimnazjum z Dąbrowy Chełmińskiej osiągnęło najlepszy wynik w powiecie, podczas, gdy Czarże niepokoi od wielu lat, ponieważ wyniki dość znacznie odbiegają od pozostałych.
Lidia Mandra - Członek Komisji przedstawiła informacje o organizacji przygotowań do konkursów i zawodów w szkole w Czarżu. Jej zdaniem nauczyciele nie mają dobrego podejścia do uczniów.
Danuta Węgierska – członek Komisji zastanawiała się, czy nie należy sprawdzić, czy są realizowane dodatkowe godziny i w jaki sposób są one realizowane.
Przewodnicząca Komisji zaproponowała, że może Wójt powinien pójść na zebranie rodziców.
Danuta Węgierska – członek Komisji zastanawiała się, że może Czarże to faktycznie takie specyficzne środowisko.
Józef Hentrich – członek Komisji, Przewodniczący Rady Gminy zwrócił uwagę, że być może mała efektywność spowodowana jest tym, że gro różnego rodzaju imprez odbywa się w trakcie roku szkolnego, a rada pedagogiczna musi się odbyć już na dwa tygodnie przed końcem roku szkolnego.
Danuta Węgierska – członek Komisji wyjaśniła, że jest określona liczba godzin, która musi się odbyć niezależnie od świąt itp. Są organizowane różne zajęcia, które rozwijają ucznia.
 
a)         Informacja na temat przygotowania szkół do nowego roku szkolnego:
Przewodnicząca Komisji poinformowała, że w budynku szkoły w Wałdowie Królewskim znajduje się pomieszczenie Biura Pracy, które koliduje z pomieszczeniami szkoły. Poinformowała, że przychodzą tam osoby nawet pod wpływem alkoholu. Dzieci żeby przejść 5 metrów do Sali gimnastycznej, czy stołówki muszą się ubierać i wychodzić na zewnątrz. Przewodnicząca zapytała, czy nie można przenieść biura pracy do innego pomieszczenia, by dzieci nie musiały przechodzić.
Wójt Gminy poinformował, że nie posiada informacji, w jaki sposób dyrektor szkoły urządziła sobie zajęcia.
Przewodnicząca Komisji wyjaśniła, że chodzi o przeniesienie biura pracy do innego pomieszczenia, żeby dzieci przechodziły na obiad, czy do sali gimnastycznej i do biblioteki bez ubierania się i opuszczania budynku.
Dodała, że nauczyciel skarży się, że do Sali, w której odbywają się zajęcia lekcyjne wchodzą osoby pod wpływem alkoholu.
Sekretarz Gminy poinformowała, że nikt wcześniej nie zgłaszał tego problemu. Dyrektor nie zgłaszała żadnych propozycji.
Przewodnicząca Komisji poinformowała, że nauczyciel poinformował, że wielokrotnie zgłaszał ten problem.
Wójt Gminy wyjaśnił, że o tym problemie dowiedział się dopiero teraz.
Sekretarz Gminy poinformowała, że jeśli dyrektor uzna, że jest taka potrzeba to zostanie zrobione wszystko, żeby ten problem zlikwidować.
Wójt Gminy stwierdził, iż sądzi, że nie będzie problemu z zamianą pomieszczeń, ale trzeba przedyskutować sprawę z Dyrektorem Urzędu Pracy.
Danuta Węgierska – członek Komisji zaproponowała, by osoby bezrobotne przychodziłyby podpisywać listę aktywności zawodowej do Sali Urzędu Gminy.
Przewodnicząca Komisji w związku z brakiem dalszych głosów w dyskusji poddała pod głosowanie w/w informacje.
 
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała informację na temat przygotowania szkół do nowego roku szkolnego.
 
 
b)        Komisja po zapoznaniu się z informacjami Kierownika zespołu Oświaty Samorządowej oraz po przeprowadzeniu dyskusji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów i wicedyrektorów placówek oświatowych oraz pedagoga szkolnego i logopedy zatrudnionych w placówkach oświatowych, prowadzonych przez Gminę Dąbrowa Chełmińska.
 
c)         Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie wyłącznie dziennika elektronicznego:
Małgorzata Sadurska – Kierownik ZOS celem wprowadzenia omówiła w/w projekt uchwały.
Danuta Węgierska – członek Komisji wyjaśniła, że jeżeli organ prowadzący wyrazi zgodę, szkoła może prowadzić dziennik elektroniczny. Dodała, że rodzice mają bezpośredni dostęp do dziennika. Nauczyciele wyrazili chęć prowadzenia tego dziennika.
Przewodnicząca Komisji w związku z brakiem dalszych głosów poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
 
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.
 
d)        W dyskusji nad wnioskiem mieszkańców budynku przy ul. Bydgoskiej 40 w Dąbrowie Chełmińskiej głos zabrali:
Józef Hentrich – członek Komisji, Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że są sytuacje, gdzie czasami trzeba więcej zapłacić za remont budynku niż wpływy z czynszu.
Zwrócił uwagę, że z wyjaśnień Wójta Gminy wynika, że prace remontowe były wykonywane. Przypomniał, że dach na przedmiotowym budynku był niegdyś zaproponowany do wymiany, ale radni się na to nie zgodzili, poza tym mówiło się, że te mieszkania są przeznaczone do sprzedaży. Zdaniem radnego, jeśli dach przecieka, powinien być naprawiony.
Sekretarz Gminy wyjaśniła, że dach na w/w budynku został niedawno naprawiony. Poinformowała, że zdarzają się sytuacje, w których lokatorzy wnioskują o wymianę żarówki. Dodała, że mieszkańcy tego budynku złożyli wnioski o wykup mieszkań na preferencyjnych warunkach, ale procedura jest długotrwała.
Danuta Węgierska – członek Komisji stwierdziła, że te podstawowe rzeczy należy naprawić.
Józef  Hentrich – członek Komisji, Przewodniczący Rady Gminy zapytał, jak przebiega procedura sprzedaży mieszkań w Gzinie?
Sekretarz Gminy w odpowiedzi poinformowała, że Wójt wystąpił do Kierownika Referatu Gospodarki Przestrzennej z zapytaniem, dlaczego w pierwszym półroczu w/w lokale nie zostały sprzedane, ale odpowiedzi jeszcze nie ma. Dodała, że działki zostały już prawidłowo wydzielone i ma nadzieję, że sprzedaż dojdzie do skutku do końca bieżącego roku.

e)         W dyskusji nad wnioskiem OSP Dąbrowa Chełmińska w sprawie poniesionych kosztów związanych z dostarczaniem wody dla mieszkańców Gminy głos zabrali:
Wójt Gminy celem wprowadzenia poinformował, iż otrzymał podobne pismo. Dodał, że już wcześniej sygnalizowano kwestie zakupu i rozliczania paliwa, na co zaproponował, by faktury za zakup paliw pobierano na rachunek Urzędu Gminy. Wyjaśnił, o nie można zwiększyć dotacji dla OSP. Dodał, że nie może powiedzieć złego słowa na temat działalności OSP, ale proponował inne rozwiązania. Poinformował, że rozpatrzy tę kwestię.
Przewodnicząca Komisji poinformowała, że Sołtys Sołectwa Czemlewo  twierdzi, że nie było żadnych beczkowozów z wodą.
Wójt Gminy poinformował, że jeszcze teraz do niektórych miejscowości jest dowożona woda.
Józef Hentrich – członek Komisji, Przewodniczący Rady Gminy zaproponował, by wystąpić do Wójta Gminy z prośbą o poszukanie środków na zrefundowanie przedmiotowych kosztów.
Przewodnicząca Komisji poinformowała, iż jest przeciwna przyznawaniu dodatkowych środków dla OSP Dąbrowa Chełmińska.
Wójt Gminy przedstawił informacje na temat zaistniałej sytuacji i proponowanych rozwiązań.
Danuta Węgierska – członek Komisji zapytała,  czy dostarczanie wody jest normalną działalnością dla OSP?
Wójt Gminy odpowiedział, że nie jest to zadanie straży. Dodał, że generalnie straż nie jest od dowożenia wody.
Danuta Węgierska – członek Komisji stwierdziła, że  jeśli nie było tego w żadnej umowie, należy OSP zrefundować te koszty, ale z drugiej strony powinni byli dostosować się do propozycji Wójta.
Józef  Hentrich – członek Komisji, Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że gdyby w tej sprawie wystąpiła jednostka OSP z Czarża, również byłby za zrefundowaniem im kosztów.
Danuta Węgierska – członek Komisji stwierdziła, że jeżeli zaistnieje taka potrzeba, należy jednostce OSP te koszty zrefundować.
Sekretarz Gminy wyjaśniła, że jednostka OSP Czarże ma mniej wyjazdów, w związku z czym nie brakuje im środków finansowych.
 
W wyniku dyskusji Komisja nie zajęła stanowiska w sprawie.
 
f)          Członkowie Komisji zapoznali się z pismem Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego w sprawie przystąpienia do Funduszu Solidarnościowego, którego celem jest wspieranie finansowe gmin celem likwidacji ewentualnych skutków klęsk żywiołowych, katastrof i awarii.
Wójt Gminy omówił sprawę i dodał, że roczna składka Gminy Dąbrowa Chełmińska wynosiłaby około 4000 zł.
 
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała propozycję przystąpienia Gminy do w/w Funduszu Solidarnościowego.
 
g)         Rozpatrzenie skargi Komitetu Obrony Rezerwatu Przyrody „Las Mariański”:
Józef  Hentrich – członek Komisji, Przewodniczący Rady Gminy celem wprowadzenia omówił sprawę. Przypomniał główne założenia poprzedniego projektu programu ochrony rezerwatu. Rada Gminy wówczas negatywnie zaopiniowała tamten projekt.
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska zastosowała się do propozycji Rady Gminy i Dyrektor zmienił program ochrony rezerwatu, ale w międzyczasie zawiązał się Komitet Obrony Rezerwatu, który zaskarżył decyzje Wójta i Rady Gminy.
Wójt Gminy poinformował, iż  chciałby wiedzieć, gdzie byli członkowie Komitetu Ochrony Rezerwatu,. gdy powstawało osiedle „Konty” i  kiedy było tworzone osiedle „Pod gruszą”.
Może należy sprawdzić powiązania komitetu z właścicielami gruntów tych osiedli, a może prawdziwa intencja Komitetu jest zupełnie inna. Zaproponował, żeby Obrońcy Rezerwatu podali rzeczywiste powody swego protestu.
Poinformował, iż wydał negatywną opinię dla pierwszego projektu planu ochrony rezerwatu „Las Mariański”. Czy miał przed Radą Gminy ukryć fakt,  że w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy omawiany teren jest przeznaczony pod inwestycje?
Danuta Węgierska – członek Komisji zapytała, co wziął pod uwagę Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska zmniejszając obszar ochronny rezerwatu do 30 metrów, dlaczego nie ustalono obszaru pięćdziesięcio, czy stu - metrowego?
Józef  Hentrich – członek Komisji, Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że cieszy go fakt, że ktoś zareagował na negatywną opinię Rady Gminy, bo do tej pory nikt się negatywnymi opiniami Rady nie przejmował, nie brał ich pod uwagę.
Błażej Stankiewicz – członek Komisji zapytał, czy można zaprosić na piątkową Sesję Rady Gminy Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, żeby wyjaśnił, dlaczego zmniejszył pas ochronny rezerwatu?
Danuta Węgierska – członek Komisji poparła swego przedmówcę, dodają, że Dyrektor, bądź osoba odpowiedzialna za przedmiotowy projekt powinna te kwestie wyjaśnić.
Błażej Stankiewicz – członek Komisji poinformował, że dla mieszkańców, którzy chcą tam budować 30-metrowy pas ochronny jest dobrym rozwiązaniem, a kilometrowy pas jest zdecydowanie zbyt szeroki. Dodał, iż zastanawia się, jaką zasadę przyjęto przy ustalaniu szerokości pasa ochronnego.
Wójt Gminy zwrócił uwagę, że z uzasadnienia uchwały Rady Gminy wynika dlaczego zastosowano 30 metrowy pas ochronny – ponieważ wcześniejsze propozycje kolidowały z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego dla tego obszaru.
Danuta Węgierska – członek Komisji zapytała, dlaczego wcześniej tego nie uzgodniono. Dodała, iż chciałaby, żeby to zostało wyjaśnione.
Wójt Gminy wyjaśnił, iż nie jest autorem opracowania. Jeżeli będzie ustalone tak, jak jest w projekcie, nie będzie to kolidowało z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego.
Przewodnicząca Komisji zaproponowała, by wstrzymać się z zajęciem stanowiska do uzyskania informacji przedstawicieli Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.
 
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała propozycję Przewodniczącej Komisji.
 
h)         Komisja po przeprowadzonej dyskusji oraz zapoznaniu się z uzasadnieniem Wójta Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie nadania nazw ulic w Dąbrowie Chełmińskiej.
 
i)      Komisja po przeprowadzonej dyskusji i zapoznaniu się z wyjaśnieniami Wójta Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części wsi Nowy Dwór.
 
j)     Wójt Gminy zwrócił się o zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działek nr 290/2, 290/3, 290/4, 290/5 obręb geodezyjny Ostromecko we wsi Nowy Dwór udzielając stosownych wyjaśnień.
 
Komisja wyraziła zgodę na zdjęcie w/w punktu z porządku obrad
 
k)   Projekt uchwały w sprawie wykonania rekultywacji dróg transportu rolniczego:
Wójt Gminy celem wprowadzenia omówił w/w projekt uchwały.
Józef Hentrich – członek Komisji, Przewodniczący Rady Gminy zaproponował by przyjąć drogę do rekultywacji na rok 2011, a decyzję w kwestii rekultywacji dróg w roku 2012 pozostawić Radzie Gminy przyszłej kadencji.
Danuta Węgierska – członek Komisji zapytała, czy droga, o której remont wnioskowała Sołtys Sołectwa Gzin została ujęta w propozycjach dróg do rekultywacji?
Wójt Gminy w odpowiedzi poinformował, że w/w droga była już rekultywowana.
Przewodnicząca Komisji zaproponowała przyjęcie do rekultywacji drogi  Gzin Górny – Czarże lub drogi Janowo - Czemlewo – Czarże.
Danuta Węgierska – członek Komisji zaproponowała, iż  może wartoby spełnić postulaty Sołtys Sołectwa Gzin, ponieważ przez wiele lat dzielnie walczyła o remonty swoich dróg. Zaproponowała przyjęcie do rekultywacji w roku 2011 jedną z dróg w Gzinie i ustalenie na Sesji Rady Gminy, która z zaproponowanych jest najważniejsza.
Józef Hentrich – członek Komisji, Przewodniczący Rady Gminy zwrócił uwagę, że bardzo ważna jest droga z Otowic.
Danuta Węgierska – członek Komisji poinformowała, że głosuje za przyjęciem do rekultywacji drogi w Gzinie, ale niech Sołtys ustali, która droga jest ważniejsza.
Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie propozycję radnej Węgierskiej.
 
Komisja jednogłośnie przyjęła w/w propozycję przyjęcia do rekultywacji w roku 2011 drogi w Gzinie, po wcześniejszym ustaleniu z Sołtysem.
 
Komisja nie ustaliła propozycji dróg do rekultywacji na rok 2012.

l)      Komisja po przeprowadzeniu dyskusji oraz po zapoznaniu się z wprowadzeniem Skarbnika Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego.
 
m)  Komisja po przeprowadzeniu dyskusji oraz po zapoznaniu się z wprowadzeniem Skarbnika Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010.

n)    Komisja po przeprowadzonej dyskusji oraz po zapoznaniu się z informacjami Skarbnika i Wójta Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała informację z wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2010 r.
 
ad.3. Członkowie Komisji zapoznali się z treścią protokółu z poprzedniego posiedzenia. Komisja jednogłośnie przyjęła w/w protokół.
 
ad.4. W punkcie „sprawy różne” nie poruszano żadnych kwestii.
   
 
Na tym posiedzenie zakończono.

metryczka


Wytworzył: mgr Dorota Kraska-Wadych - inspektor (31 sierpnia 2010)
Opublikował: mgr Dorota Kraska-Wadych (21 września 2010, 15:35:07)

Ostatnia zmiana: mgr Dorota Kraska-Wadych (20 września 2011, 12:49:20)
Zmieniono: DODANIE NAZWY KOMISJI

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 759