PROTOKÓŁ NR 35/10 KOMISJI OŚWIATY, KULTURY, ZDROWIA I SPRAW SOCJALNYCH


P R O T O K Ó Ł   NR  35/10
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych
odbytego w dniu10 czerwca 2010 roku.
                                                                                                                       
Posiedzeniu przewodniczyła mgr Ewa Juchcińska – Przewodnicząca Komisji.
 
W posiedzeniu uczestniczyli:
-         członkowie Komisji wg listy obecności,
-         mgr Zbigniew Łuczak – Wójt Gminy,
-         mgr Krystyna Kalinowska – Sekretarz Gminy,
-         mgr Ewa Bukowska – Skarbnik Gminy.
 
Porządek posiedzenia:
1.      Zaopiniowanie materiałów związanych z XXXVI Sesją Rady Gminy.
2.      Przyjęcie protokółu z poprzedniego posiedzenia.
3.      Sprawy różne.
 
ad.1. Członkowie Komisji zapoznali się z następującymi tematami i projektami uchwał związanymi z XXXVI Sesją Rady Gminy:
 
a)    W dyskusji nad wnioskiem firmy d’augcy Oddział w Dąbrowie Chełmińskiej w sprawie rozważenia możliwości przekształcenia działek pod zabudowę przemysłową głos zabrali:
Wójt Gminy celem wprowadzenia omówił sprawę.
Irena Pałczyńska – przedstawiciel firmy d’aucy wyjaśniła, iż na wnioskowanym terenie mają powstać pomieszczenia magazynowe i parking, w związku, z czym nie będzie uciążliwości dla sąsiadów, ponieważ nie będzie na tych działkach zamrażalni. Mrożenie zamknie się w obecnym obrębie. Dodała, że firma nie posiada miejsca na opakowania. Wyjaśniła, że na terenie, który firma chce kupić będą tylko wiaty i ewentualnie zamknięty magazyn.
Poinformowała, że trwają rozmowy z sąsiednią firmą zajmującą się przetwórstwem ryb, która posiada znaczny niezagospodarowany obszar, ale ta firma również się rozbudowuje. Zwróciła uwagę na uciążliwość transportową, ponieważ w sezonie do firmy jeżdżą ciężkie samochody. Firma d’aucy chce kupić jak największy teren dla celów bezpieczeństwa, by  możliwie maksymalnie ograniczyć uciążliwości. Zwróciła uwagę, że zwiększy się zatrudnienie dla mieszkańców gminy.
Wójt Gminy wyjaśnił, iż nic nie stoi na przeszkodzie, by zmienić przeznaczenie gruntu do działek nr 64/13 i 64/14 włącznie.

b)    Komisja po przeprowadzonej dyskusji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała informacje Kierownika Posterunku Policji, Komendanta Gminnego OSP oraz Wójta Gminy na temat stanu bezpieczeństwa na terenie Gminy.
 
c)    Komisja po przeprowadzonej dyskusji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Czarże.
Przewodnicząca Komisji zapytała, kiedy zostanie opracowany plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Czemlewo?
Wójt Gminy w odpowiedzi poinformował, iż nie potrafi odpowiedzieć na to pytanie. Dodał, że palny opracowywane są wg kolejności. W chwili obecnej opracowywanych jest sześć planów. To wymaga jeszcze trochę pracy.
 
d)    Komisja jednogłośnie i bez uwag pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie powierzenie miastu Bydgoszcz zadań z zakresu oświaty polegającego na umożliwieniu realizacji obowiązku szkolnego z terenu Gminy Dąbrowa Chełmińska posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.
 
e)    Komisja po przeprowadzonej dyskusji i zapoznaniu się z wyjaśnieniami Wójta Gminy oraz informacją, że Gmina nie poniesie tutaj żadnych kosztów jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko – Pomorskiego w celu realizacji projektu pn. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w województwie Kujawsko-Pomorskim”, w kontekście wdrażania nowej podstawy kształcenia ogólnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.
 
f)      Komisja po przeprowadzonej dyskusji i zapoznaniu się z wyjaśnieniami Wójta i Skarbnika Gminy oraz informacją o partycypacji w 25% kosztów przedsięwzięcia, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa i realizację przez Gminę Dąbrowa Chełmińska projektu kluczowego pn. „e-Usługi – e Organizacja – pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych województwa kujawsko-pomorskiego” w części dotyczącej modułu e-Edukacja w Województwie Kujawsko-Pomorskim realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, którego Beneficjentem Końcowym jest Województwo Kujawsko-Pomorskie.
 
g)    Projekt uchwały w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Dąbrowa Chełmińska za pierwsze półrocze wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej:
Skarbnik Gminy celem wprowadzenia omówiła w/w projekt uchwały dodając, że zmiana obecnie obowiązującej uchwały Rady Gminy w tej sprawie wynika z przepisów ustawy o finansach publicznych i dotyczy jedynie kwestii dostosowania podstawy prawnej do obowiązujących regulacji prawnych.
Przewodnicząca Komisji w związku z brakiem uwag poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
 
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.
 
h)    Projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Dąbrowa Chełmińska lub jej jednostkom podległym oraz wskazania organu i osób do tego uprawnionych:
Skarbnik Gminy celem wprowadzenia omówiła w/w projekt uchwały dodając, że zmiana obecnie obowiązującej uchwały Rady Gminy w tej sprawie wynika z przepisów ustawy o finansach publicznych i dotyczy jedynie kwestii dostosowania podstawy prawnej do obowiązujących regulacji prawnych. Dodała, że w/w projekt uchwały został wysłany do Urzędu Konsumentów celem uzgodnień, na razie nie ma opinii.
Przewodnicząca Komisji w związku z brakiem uwag poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
 
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.
 
i)    Projekt uchwały w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu gminy Dąbrowa Chełmińska na cele publiczne związane z realizacją zadań własnych gminy podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, na zadania inne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczenia oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania:
Skarbnik Gminy celem wprowadzenia omówiła w/w projekt uchwały dodając, że zmiana obecnie obowiązującej uchwały Rady Gminy w tej sprawie wynika z przepisów ustawy o finansach publicznych i dotyczy jedynie kwestii dostosowania podstawy prawnej do obowiązujących regulacji prawnych. Dodała, że został uproszczony wniosek o dotację.
Przewodnicząca Komisji w związku z brakiem uwag poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
 
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.
 
j)    W dyskusji nad wnioskiem w sprawie wprowadzenia zmiany do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczącym zmiany przeznaczenia jednej działki głos zabrali:
Wójt Gminy celem wprowadzenia przedstawił informacje o sprawie i położeniu nieruchomości. Wyjaśnił, iż właścicielka wnioskuje, by zamienić przeznaczenie nieruchomości na cele mieszkaniowe, ale Gmina nie ma w tym żadnego interesu. Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego wiąże się ze znacznymi kosztami, a plan dla tego terenu był opracowywany w 2006 roku i obecne przeznaczenie przedmiotowej nieruchomości zostało ustalone na wniosek właścicielki. Teraz wnioskuje o zmianę przeznaczenia budynku, a nie można zmienić planu tylko dla działki tej pani, ale dla całego obszaru objętego planem, co pociągnie za sobą koszty. Wyjaśnił, że w przypadku firmy d’aucy zgadza się na wykonanie zmiany planu zagospodarowania, ponieważ Gmina będzie miała z tego zysk w podatku od nieruchomości, ponieważ podatek od gruntów i budynków związanych z działalnością jest znacznie wyższy od podatku od gruntów budowlanych.
Danuta Węgierska – członek Komisji zapytała, czy zmiana planu zagospodarowania przestrzennego, która będzie dokonana na wniosek firmy d’aucy również będzie Gminę kosztowała?
Wójt Gminy odpowiedział twierdząco, wyjaśniając, że firma po dokonaniu zmiany w planie będzie płaciła podatek od gruntów i nieruchomości związanych z działalnością gospodarczą. To jest dobry partner, który nigdy nie zalegał z podatkami, w związku z czym  koszty zmiany planu zagospodarowania zwrócą się w ciągu jednego roku. Zapytał,  jaki interes będzie miała Gmina wykonując zmiany planu zagospodarowania z nieruchomości związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej na mieszkaniową? Dodał, że przedmiotowa nieruchomość nie posiada jeszcze odbioru budowlanego i obecnie jej właścicielka w ogóle nie płaci podatku. Zwrócił uwagę na możliwość wybudowania tam domu mieszkalnego, ale najpierw musi być warsztat.
Przewodnicząca Komisji w związku z brakiem dalszych głosów w dyskusji poddała pod głosowanie propozycję negatywnego rozpatrzenia wniosku.
 
 Komisja jednogłośnie zaproponowała negatywne rozpatrzenie omawianego wniosku.
 
k)    W dyskusji nad wnioskiem w sprawie sprzedaży działki jej użytkownikowi głos zabrali:
Wójt Gminy celem wprowadzenia omówił sprawę dodając, że przedmiotowa dzierżawa odbywa się na podstawie przepisów Karty Nauczyciela. Dzierżawa jest bezpłatna, tyle, że użytkownicy płacą podatek od nieruchomości. Przedmiotowa działka nie ma bezpośredniego dostępu do drogi publicznej.
Radna Danuta Węgierska zwróciła uwagę, że te działki mogą być potrzebne dla rozwoju szkoły.
Lidia Mandra – członek Komisji poinformowała, iż jest przeciwna zbywaniu przedmiotowej nieruchomości.
Przewodnicząca Komisji w związku z brakiem dalszych głosów poddała pod głosowanie propozycję negatywnego rozpatrzenia w/w wniosku.
 
Komisja jednogłośnie zaproponowała negatywne rozpatrzenie omawianego wniosku.
 
l)        Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok:
Skarbnik Gminy celem wprowadzenia omówiła w/w projekt uchwały.
Przewodnicząca Komisji w związku z brakiem głosów poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
 
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.
 
m) Komisja przyjęła do wiadomości stanowisko Ministra Środowiska w kwestii instrumentów finansowych służących do finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej przez budżety powiatów i gmin po likwidacji powiatowych i gminnych funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

ad.2. Członkowie Komisji zapoznali się z treścią protokółu z poprzedniego posiedzenia. Komisja jednogłośnie przyjęła w/w protokół.
 
ad.3. W punkcie „sprawy różne” poruszano następujące kwestie:
 
a)    Danuta Węgierska – członek Komisji zwróciła się o informacje na temat kwestii zbierania i utylizacji śmieci naniesionych przez wody powodziowe. Dodała, iż powinno się wykonać opryski robactwa, które pojawiło się po opadnięciu wody.
Wójt Gminy wyjaśnił, iż opryski na obszarze około 1000 ha, który został zalany przez powódź są nieskuteczne. Poinformował, że zostały ustawione kontenery na śmieci naniesione przez wodę. Informując, że trzeba będzie podjąć dodatkowe działania w celu usuwania zanieczyszczeń, które woda naniosła na pola.
Sekretarz Gminy wskazała na koszty czyszczenia studni, które zostały zalane.
Poinformowała, iż w kontenerach na śmieci popowodziowe znalazły się śmieci z innych domów, np. meble itp.
Danuta Węgierska – członek Komisji zaproponowała, by syrenę alarmową kupić ze środków budżetu gminy, a nie ze środków powodziowych.
 
b)   Błażej Stankiewicz – członek Komisji poinformował, iż mieszkańcy pytają, co dalej z jeziorkiem w Ostromecku?
Wójt Gminy przedstawił informacje na temat zaawansowania prac zmierzających do zagospodarowania jeziora w Ostromecku.
Poinformował, iż Gmina przygotowała mapę, która została wysłana. Dodał, że musi być wykonana koncepcja zagospodarowania terenu, w związku z czym zwrócił się do mieszkańców, by włączyli się do jej opracowania. Dodał, że Sołtys Ostromecka posiada bieżące informacje na ten temat.
 
 
Na tym posiedzenie zakończono.

metryczka


Wytworzył: mgr Dorota Kraska-Wadych - inspektor (10 czerwca 2010)
Opublikował: mgr Dorota Kraska-Wadych (21 września 2010, 14:57:42)

Ostatnia zmiana: mgr Dorota Kraska-Wadych (20 września 2011, 12:49:35)
Zmieniono: DODANIE NAZWY KOMISJI

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 647