PROTOKÓŁ NR 34/10 KOMISJI OŚWIATY, KULTURY, ZDROWIA I SPRAW SOCJALNYCH


P R O T O K Ó Ł   NR  34/10
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych
odbytego w dniu 20 kwietnia 2010 roku.
                                                                                                                       
Posiedzeniu przewodniczyła mgr Ewa Juchcińska – Przewodnicząca Komisji.

W posiedzeniu uczestniczyli:
-         członkowie Komisji wg listy obecności,
-         mgr Zbigniew Łuczak – Wójt Gminy,
-         mgr Krystyna Kalinowska – Sekretarz Gminy,
-         mgr Ewa Bukowska – Skarbnik Gminy.
 
Radni nieobecni:
Danuta Węgierska,
Błażej Stankiewicz.
 
Porządek posiedzenia:
1.      Zaopiniowanie materiałów związanych z XXXV Sesją Rady Gminy.
2.      Przyjęcie protokółu z poprzedniego posiedzenia.
3.      Sprawy różne.
 
ad.1. Członkowie Komisji zapoznali się z następującymi tematami i projektami uchwał związanymi z XXXV Sesją Rady Gminy:
 
a)      Komisja po przeprowadzonej dyskusji jednogłośnie i bez uwag pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Chełmińskiej.
 
b)      Komisja po zapoznaniu się z wprowadzeniem Wójta Gminy i po przeprowadzonej dyskusji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Gzin na lata 2010 – 2020”.
 
c)      Komisja po zapoznaniu się z wprowadzeniem Wójta Gminy i po przeprowadzonej dyskusji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z zespołu boisk sportowych.
 
d)      Komisja po zapoznaniu się z wprowadzeniem Wójta Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy.

e)      W dyskusji nad wnioskiem Fundacji „Edukacyjne Drogi Polek i Polaków” z Brąchnowa dot. dalszej współpracy w zakresie prowadzenia punktów przedszkolnych głos zabrali:
Wójt Gminy wyjaśnił, że Urząd Marszałkowski ogłosi konkurs na dwa kolejne lata, ale zgodnie z pismem są warunki, które trzeba będzie spełnić, żeby otrzymać dodatkowe punkty i w związku z tym Gmina musiałaby przejąć prowadzenie jednego punktu przedszkolnego, albo będzie współfinansowała nowy projekt na lata 2011 – 2013 na poziomie 20%, czyli około 600 zł miesięcznie na jeden punkt. Należy podjąć decyzję, czy w dalszym ciągu kontynuować tę współpracę kontynuowali, czy zakończyć ją w 2011 roku. Dodał, że z tej formy korzysta około 70 dzieci i być może w przyszłym roku dzieci będzie więcej. Zapotrzebowanie jest znaczne i może należałoby przez kolejne dwa lata kontynuować współpracę z fundacją.
Przewodnicząca Komisji zastanawiała się nad możliwością utworzenia punktu przedszkolnego w obiekcie byłej świetlicy wiejskiej w Dąbrowie Chełmińskiej, które byłoby czynne od rana.
Wójt Gminy wyjaśnił, że obiekt nie otrzyma pozytywnej opinii SANEPID-u ze względu na strome schody.
Przewodnicząca Komisji zwróciła uwagę, że od przyszłego roku do szkół dojdą pięciolatki, a miejsca jest tak mało, że nie ma gdzie włożyć pomocy dydaktycznych. Wskazała na brak pomieszczeń dla przedszkolaków.
Wójt Gminy poinformował, że jeden punkt przedszkolny będzie funkcjonował w Otowicach po skończeniu remontu obiektu, dodając, że być może uda się utworzyć taki punkt przedszkolny w Ostromecku. Wójt poinformował, że punkty przedszkolne trochę rozluźniły sytuację w przedszkolach, które są całkowicie obłożone.
Przewodnicząca Komisji zwróciła uwagę na ogromną ciasnotę w klasach I – III w Zespole Szkół w Dąbrowie Chełmińskiej.
Wójt Gminy poinformował, że może zaistnieć konieczność, że dzieci z klas zero będą musiały przychodzić do szkoły w godzinach popołudniowych.
Józef Hentrich – członek Komisji stwierdził, że sprawę kadry rozwiążą dyrektorzy i zaproponował, by fundacja w dalszym ciągu prowadziła punkty przedszkolne.
 
Komisja rozważała możliwość utworzenia na terenie Gminy pięciu punktów przedszkolnych.
Przewodnicząca Komisji zauważyła, że na przyszły rok się zapowiada wyż demograficzny, dodając, że dzieci, które wcześniej chodziły do przedszkola zupełnie inaczej pracują w szkole.
Wójt Gminy zaproponował, by odpowiedzieć Fundacji, że Gmina będzie chciała uczestniczyć w przedmiotowym projekcie, a zwiększenie udziału zostanie ustalone na podstawie odrębnej umowy.
 
Komisja jednogłośnie przyjęła w/w propozycję.
 
f)        Komisja po zapoznaniu się z wyjaśnieniami Wójta i Skarbnika Gminy jednogłośnie i bez uwag pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2009.
 
g)      W dyskusji nad wnioskiem firmy d’aucy Polska Sp. z o.o. Oddział w Dąbrowie Chełmińskiej w sprawie rozważenia możliwości przekształcenia działek pod zabudowę przemysłową głos zabrali:
Wójt Gminy celem wprowadzenia wyjaśnił, że firma chciałaby się rozwijać, rozbudować zamrażalnię, ale teren, którym jest zainteresowana jest przeznaczony w planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową.
Przedstawił szczegółowe wyjaśnienia dotyczące możliwości przekwalifikowania części wnioskowanych gruntów. Wyjaśniając, że można zgodzić się na zmianę w planie części terenu, którym zainteresowana jest spółka.
Józef Hentrich – członek Komisji poinformował, że decyzja w przedmiotowej sprawie zostanie podjęta na kolejnej Sesji Rady Gminy.
 
h)      Komisja po zapoznaniu się z informacjami Wójta Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumienia z Miastem Bydgoszcz w sprawie zapewnienia miejsc niepełnosprawnym dzieciom i młodzieży zamieszkałym na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska w ośrodku wsparcia – Dom Dziennego Pobytu prowadzonego przez Dom Pomocy Społecznej „Słoneczko” w Bydgoszczy.
 
i)        Komisja po zapoznaniu się z informacjami Wójta Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych.

j)        Komisja po zapoznaniu się z wyjaśnieniami Wójta Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie udzielenia Miastu Bydgoszcz Pomocy Finansowej.
 
k)      Komisja negatywnie zaopiniowała przedstawiony przez Wójta Gminy wniosek Radia PIK w sprawie sponsorowania konkursu na najlepszą formę literacką, który odbędzie się w Zespole Pałacowo Parkowym w Ostromecku.
 
l)        Komisja omawiała kwestie odpłatności Gminy za dzieci uczęszczające do szkół podstawowych i gimnazjów w mieście Bydgoszczy.
Wójt Gminy poinformował, że Prezydent Miasta Bydgoszczy żąda, by Gmina wniosła opłaty za dzieci uczęszczające do szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Miasta, ponieważ obowiązkiem gminy jest zapewnienie szkolnictwa podstawowego i gimnazjalnego. W związku z powyższym zaproponował podjęcie uchwały w sprawie powierzenia miastu Bydgoszcz edukacji w szkołach specjalnych, dodając, że można również finansować uczniów uczęszczających do gimnazjów przy liceach, ale pod warunkiem uzyskania określonej liczby punktów na teście. Zwrócił się z prośbą  o zastanowienie się nad sprawą. Przedstawił liczbę dzieci z terenu Gminy kształcących się w szkołach podstawowych i gimnazjach na terenie Miasta Bydgoszczy oraz liczbę dzieci zamieszkujących w Bydgoszczy, a kształcących się na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że na najbliższej Sesji Rady Gminy odbędzie się dyskusja w tej sprawie, a decyzję podejmiemy na kolejnej sesji. Dodał, że jego zdaniem jak najbardziej należy finansować szkoły specjalne, ale pozostali uczniowie niech uczęszczają do szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Gminy.
Józef Hentrich – członek Komisji zaproponował, że należy finansować koszty dzieci uczęszczających do szkół specjalnych.
Przewodnicząca Komisji stwierdziła, że poziom nauczania na terenie Gminy nie należy do niskich.
Wójt Gminy wyjaśnił, że gimnazja przy renomowanych liceach na pewno będą miały nieco wyższy poziom, ponieważ zajęcia prowadzi kadra „ogólniaka”, ponieważ ta młodzież zostaje już w liceach.
Przewodnicząca Komisji stwierdziła, iż należy zrobić klasopracownie, żeby poprawić standard w szkołach.
Wójt Gminy zwrócił się z prośbą o zastanowienie się nad sprawą.
 
ad.2. Członkowie Komisji zapoznali się z treścią protokółu z poprzedniego posiedzenia. Komisja jednogłośnie przyjęła w/w protokół.
 
ad.3. W punkcie „sprawy różne” poruszano następujące kwestie:
 
a) Przewodnicząca Komisji poinformowała, że Sołtys Sołectwa Czemlewo nie ma wpływu na jednego z mieszkańców, który powbijał kołki obok swej posesji w pasie drogowym. Stworzył tym samym niebezpieczną sytuację.
Wójt Gminy poinformował, że zajmie się sprawą, dodając, że mieszkaniec prawdopodobnie postawił coś takiego dla ochrony własnego płotu.
 
 
 
Na tym posiedzenie zakończono.

metryczka


Wytworzył: mgr Dorota Kraska-Wadych - inspektor (20 maja 2010)
Opublikował: mgr Dorota Kraska-Wadych (11 czerwca 2010, 21:12:01)

Ostatnia zmiana: mgr Dorota Kraska-Wadych (20 września 2011, 12:49:49)
Zmieniono: DODANIE NAZWY KOMISJI

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 761