PROTOKÓŁ NR 33/10 KOMISJI OŚWIATY, KULTURY, ZDROWIA I SPRAW SOCJALNYCH


P R O T O K Ó Ł   NR  33/10
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych
odbytego w dniu 23 marca 2010 roku.
                                                                                                                       
Posiedzeniu przewodniczyła mgr Ewa Juchcińska – Przewodnicząca Komisji.

W posiedzeniu uczestniczyli:
-         członkowie Komisji wg listy obecności,
-         mgr Zbigniew Łuczak – Wójt Gminy,
-         mgr Krystyna Kalinowska – Sekretarz Gminy,
-         mgr Ewa Bukowska – Skarbnik Gminy.
 
Radny nieobecny:
Błażej Stankiewicz.
 
Porządek posiedzenia:
1.      Zaopiniowanie materiałów związanych z XXXIV Sesją Rady Gminy.
2.      Przyjęcie protokółu z poprzedniego posiedzenia.
3.      Sprawy różne.
 
ad.1. Członkowie Komisji zapoznali się z następującymi tematami i projektami uchwał związanymi z XXXIV Sesją Rady Gminy:

a)      Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publiczno – Szkolnej w Dąbrowie Chełmińskiej.
W trakcie dyskusji wskazywano na:
Danuta Węgierska – członek Komisji zwróciła uwagę, że szkoły powinny posiadać podręczne biblioteki, ponieważ takie są wymogi, że książki mają być dostępne na co dzień, ponieważ dziecko musi mieć możliwość korzystania z nich w każdej chwili. Dodała, iż czasami nie da się przewidzieć, że określona książka w danym momencie będzie potrzebna.
 
Członkowie Komisji dyskutowali na temat kwestii dostępności pozycji książkowych oraz współpracy Gminnej Biblioteki ze szkołami na terenie Gminy.
Przewodnicząca Komisji po wyczerpaniu dyskusji poddał pod głosowanie w/w sprawozdanie.
 
b)      Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publiczno – Szkolnej w Dąbrowie Chełmińskiej.

c)      Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z działalności Gminnej Przychodni SP ZOZ w Dąbrowie Chełmińskiej w roku 2009.
W trakcie dyskusji zwrócono uwagę na leczenie społeczeństwa ostromeckiego.
 
d)      Komisja jednogłośnie i bez uwag pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Przychodni SP ZOZ w Dąbrowie Chełmińskiej.
 
e)      Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2011 roku.
 
f)        Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Dąbrowa Chełmińska na lata 2009-2019”
W trakcie dyskusji wskazywano na:
Danuta Węgierska – członek Komisji zwróciła uwagę, że w Dąbrowie Chełmińskiej powstanie kolejne boisko, a w innych sołectwach nie ma w ogóle boisk.
Wójt Gminy przedstawił informacje na temat terenów pod boisko w Ostromecku.
Danuta Węgierska – członek Komisji zwróciła uwagę, że nie podejmuje się żadnych prób przygotowania terenu pod boisko w Ostromecku. Dodała, że można w tej kwestii prowadzić rozmowy z przedstawicielami Lasów Państwowych.
Przewodnicząca Komisji zastanawiała się nad możliwością zamiany gruntów gminnych na będące we władaniu Lasów Państwowych.
Wójt Gminy wyjaśnił, że Gmina nie posiada terenów rolnych, które nadawałyby się pod zalesienie.
Danuta Węgierska – członek Komisji stanęła na stanowisku, że nie powinno się budować całego zespołu boisk w jednej tylko miejscowości.
Przewodnicząca Komisji w wyniku dyskusji poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
 
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.
 
g)      Projekt uchwały w sprawie zamiany nieruchomości położonych w Dąbrowie Chełmińskiej:
Wójt Gminy celem wprowadzenia omówił w/w projekt uchwały.
Danuta Węgierska – członek Komisji zauważyła, że w niektórych sytuacjach również istnieją możliwości sprzedaży gruntów na poprawę warunków, ale się tego nie robi.
Przewodnicząca Komisji w związku z brakiem dalszych głosów poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
 
Komisja przy dwóch głosach „za” i dwóch wstrzymujących pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.
 
h)      Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowych do gminnego zasobu (droga).
 
i)        Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Aktywności Lokalnej na rok 2010.
 
j)        W dyskusji na temat regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym wskazywano na:
Wójt Gminy celem wprowadzenia omówił kwestie sposobu rozliczania faktur dostarczanych przez rodziców uczniów objętych programem stypendialnym. Idea finansowania miała być inna niż na zakup np. butów i kurtki. Wnioskodawczyni twierdzi, że we wrześniu ponosi najwięcej wydatków, którymi może pokryć cały rok, wnioskuje o to, aby faktury z września można było rozliczać w drugiej transzy przydziału stypendiów. Dodał, iż uważa, że nie należy się z tym zgodzić. Osobiście nie zgadza się z wnioskiem.
 
Komisja w wyniku dyskusji jednogłośnie postanowiła nie zmieniać zapisów regulaminu udzielania pomocy stypendialnej o charakterze socjalnym.
 
k)      W dyskusji nad wnioskiem Rady Rodziców Zespołu Szkół w Ostromecku w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na rozbudowę budynku szkoły wskazywano na:
Wójt Gminy przedstawił informacje na temat struktury organizacyjnej szkół i kwestii organizacyjnych.
Danuta Węgierska – członek Komisji  poinformowała, że w latach 2010 – 2012 zostaną ogłoszone programy dofinansowania budowy i rozbudowy szkół. Zwróciła uwagę, że w szkole w Ostromecku nie ma gabinetów na zajęcia chemiczne, fizyczne, nie ma korytarzy, a istniejące są zbyt wąskie i jest coraz ciaśniej. Dodała, że pod wnioskiem Rady Rodziców podpisuje się również Dyrektor Zespołu Szkół – popiera je. Zdaniem radnej należy przygotować taki projekt, żeby pozyskać środki zewnętrze. Dodała, że z informacji, jakie posiada wynika, że można uzyskać nawet 80% dotacji.
 
Komisja dyskutowała na temat kosztów opracowania takiego projektu.
Wójt Gminy zwrócił uwagę, że trzeba będzie dokonać rozeznania w kwestii opracowania dokumentacji.
Danuta Węgierska – członek Komisji zaproponowała, iż może należy opracować spójny projekt, wówczas będą mniejsze koszty, a rozwiązania systemowe są bardziej doceniane.
 
Komisja przedyskutowała w/w propozycję i jednogłośnie przychyliła się do propozycji wykonania rozeznania kosztów opracowania stosownej dokumentacji projektowej.
 
l)        Projekt uchwały w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy:
Józef Hentrich – członek Komisji, Przewodniczący Rady Gminy wyjaśnił, że wprowadzenie przedmiotowego projektu uchwały jest konsekwencją wcześniej podjętej przez Radę Gmin uchwały określającej wskaźniki do projektu budżetu na 2010 rok, która zakładała wzrost wynagrodzeń o 1%, w związku, z czym trzeba to wynagrodzenie podnieść.
Przewodnicząca Komisji w związku z brakiem głosów poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
 
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.
 
m)    Komisja dokonała weryfikacji lokali komunalnych, które nie zostały przeznaczone do sprzedaży.
 
Komisja w wyniku dyskusji jednogłośnie podtrzymała wcześniejsze stanowisko Rady Gminy określające wykaz mieszkań wyłączonych ze sprzedaży.
 
ad.2. Członkowie Komisji zapoznali się z treścią protokółu z poprzedniego posiedzenia. Komisja jednogłośnie przyjęła w/w protokół.

ad.3. W punkcie „sprawy różne” poruszano następujące kwestie:
 
a)        Danuta Węgierska – członek Komisji wskazała na kwestie spółki wodno – kanalizacyjnej, dodając, iż podejrzewa, że Gmina Sicienko odstąpi od spółki.
 
Komisja omówiła kwestie kosztów zarządzania spółką po odstąpieniu Gminy Sicienko.
 
 
 
Na tym posiedzenie zakończono.
 

metryczka


Wytworzył: mgr Dorota Kraska-Wadych - inspektor (23 marca 2010)
Opublikował: mgr Dorota Kraska-Wadych (22 kwietnia 2010, 11:17:19)

Ostatnia zmiana: mgr Dorota Kraska-Wadych (20 września 2011, 12:50:03)
Zmieniono: DODANIE NAZWY KOMISJI

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 727