PROTOKÓŁ NR 32/10 KOMISJI OŚWIATY, KULTURY, ZDROWIA I SPRAW SOCJALNYCH


P R O T O K Ó Ł   NR  32/10
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych
odbytego w dniu 22 lutego 2010 roku.
                                                                                                                       
Posiedzeniu przewodniczyła mgr Ewa Juchcińska – Przewodnicząca Komisji.

W posiedzeniu uczestniczyli:
-         członkowie Komisji wg listy obecności,
-         mgr Zbigniew Łuczak – Wójt Gminy,
-         mgr Krystyna Kalinowska – Sekretarz Gminy,
-         mgr Ewa Bukowska – Skarbnik Gminy.
 
Radna nieobecna:
Lidia Mandra.
 
Porządek posiedzenia:
1.      Zaopiniowanie materiałów związanych z XXXIII Sesją Rady Gminy.
2.      Opracowanie planu pracy Komisji na 2010 rok.
3.      Przyjęcie protokółu z poprzedniego posiedzenia.
4.      Sprawy różne.
 
ad.1. Członkowie Komisji zapoznali się z następującymi tematami i projektami uchwał związanymi z XXXIII Sesją Rady Gminy:
a)      Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 tok:
Skarbnik Gminy celem wprowadzenia omówiła w/w projekt uchwały.
Danuta Węgierska – członek Komisji zapytała, czy jest możliwość porównania kwot na dożywianie w bieżącym i ubiegłym roku?
Wójt Gminy wyjaśnił, że w budżecie przyjęto tylko środki na dokończenie dożywiania do końca roku szkolnego, ponieważ Gmina nie posiadała informacji, czy program dożywiania będzie realizowany w dalszym ciągu. Okzauje się, że w/w program będzie realizowany, w związku, z czym ujęto całość środków.
Danuta Węgierska – członek Komisji zapytała, czy w/w środki można wykorzystać również na cele inwestycyjne związane z realizacją akcji dożywiania?
Skarbnik Gminy w odpowiedzi poinformowała, że to są również środki na zasiłki celowe na dożywianie, ale w ubiegłym roku z tych środków była przeznaczona na zakup wyposażenia kuchni. Dodała, że przedmiotowe środki na pewno nie mogą być wydatkowane na wydatki inwestycyjne, ale na doposażenie pewnie tak.
Przewodnicząca Komisji przypomniała, iż ostatnio kupowano wyposażenie kuchni w Dąbrowie Chełmińskiej za pieniądze gminne.
Skarbnik Gminy dodała, że Gmina musi się wykazać własnym wkładem.
Wójt Gminy przedstawił informacje o konieczności likwidacji gminnego funduszu ochrony środowiska, ponieważ bo zmieniła się ustawa o ochronie środowiska i o finansach publicznych. Wyjaśnił, że w związku z powyższym nie będzie możliwości dofinansowania inwestycji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz dofinansowania utylizacji azbestu.
Przewodnicząca Komisji w związku z brakiem dalszych głosów w dyskusji poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
 
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.
 
b)      Komisja jednogłośnie i bez uwag pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.
 
c)      Komisja po zapoznaniu się z informacjami Skarbnik Gminy jednogłośnie i bez uwag pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla starostwa powiatowego na realizację zadań drogowych.
 
d)      Komisja po przeprowadzonej dyskusji pozytywnie i bez uwag zaopiniowała sprawozdanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2009.
 
e)      Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała sprawozdania z działalności sportowej w roku 2009.
Przewodnicząca Komisji zwróciła uwagę do sprawozdania LKS Wałdowo Król. wskazując na brak sprzętu oraz, że nie wyszczególniono na co wydatkowano otrzymane środki finansowe.
Wójt Gminy wyjaśnił, że to jest sprawozdanie merytoryczne. Sprawozdania finansowe nie były analizowane, ale zostały złożone do końca stycznia.
Przewodnicząca Komisji poinformowała, że LKS Wałdowo Król. nie płaci za wynajem sali gimnastycznej w Dąbrowie Chełmińskiej.
 
f)        Informacja na temat stanu mienia komunalnego Gminy Dąbrowa Chełmińska:
Przewodnicząca Komisji poinformowała, że jedna z mieszkanek zwróciła się z zażaleniem na decyzję Wójta Gminy dotyczącą wymeldowania jej i jej dzieci z mieszkania komunalnego, podczas, gdy jej były mąż pozostaje tam zameldowany. Radna zapytała, czy tego mieszkania nie można by przyznać państwu Bielak?
Wójt Gminy przedstawił sytuację. Pan Kozdroń kilka miesięcy temu złożył wniosek o wymeldowanie pani Kozdroń. Z przeprowadzonego postępowania ustalono, że pani Kozdroń tam nie przebywa, stąd decyzja o wymeldowaniu.
Przewodnicząca Komisji przypomniała, że pani Kozdroń kilka lat temu próbowała wymeldować pana Kozdronia, ale się to jej nie udało. Przewodnicząca zapytała, dlaczego „dom nauczyciela” nie jest zamieszkiwany przez osoby ze środowiska?
Wójt Gminy wyjaśnił, że to już nie jest „dom nauczyciela”, są tam mieszkania komunalne. W/w dom został wybudowany wówczas, gdy nauczyciele nie chcieli pracować na wsi i mieli prawo otrzymania darmowego mieszkania. Stąd taka inicjatywa budowania domów nauczyciela. Wójt przedstawił zasady wymeldowania. W przypadku pana Kozdronia w wyniku postępowania – przesłuchania świadków i notatek policji stwierdzono, że przebywa on w mieszkaniu.
Danuta Węgierska – członek Komisji zastanawiała się, że może jakaś sytuacja zmusiła panią Sylwię do wyprowadzenia się z przedmiotowego mieszkania.
Wójt Gminy wyjaśnił, że pani Sylwia związana jest z miejscowością, w której wybudowała dom. Dodał, że ma prawo wniesienia odwołania od decyzji wójta.
Przewodnicząca Komisji zapytała, czy Urząd albo właściciel mieszkania nie może wymeldować lokatora?
Wójt Gminy odpowiedział, że nie może gdy nie ma podstaw.
Józef Hentrich – członek Komisji przypomniał, iż w 2006 r. Rada Gminy dokonała podziału mieszkań na przeznaczone do sprzedaży i takie, których zbywać nie można. Przedstawił informację o wyłączonych lokalach ze sprzedaży dodając, że w budynku dawnej szkoły w Czemlewie nie wszystkie pomieszczenia są wykorzystywane. Zaproponował, by na Sesji Rady Gminy podjąć dyskusję, a na kolejnej – decyzję w tej sprawie, ponieważ otrzymał wniosek o wykup mieszkania, które nie jest przeznaczone do sprzedaży.
Zwrócił się z prośbą o dyskusje Komisji Rady i względnie zweryfikowanie listy lokali, które wykluczono ze sprzedaży.
Danuta Węgierska – członek Komisji zapytała, czy nie możnaby przedłużyć tego okresu możliwości wykupu mieszkań komunalnych za 10% wartości?
Wójt Gminy wyjaśnił, że Rada Gminy może przedłużyć ten termin.
Józef Hentrich – członek Komisji poinformował, że odbyła się długa dyskusja na ten temat sprzedaży mieszkań po obniżonej cenie. Na wykup lokali przy zastosowaniu zniżki był dość długi okres. O takiej możliwości Gmina informowała indywidualnie wszystkich lokatorów. Stwierdził, że jest dość ostrożny w kwestii przedłużania terminu. Pojawiały się już głosy, że część osób wykupiła za 50% a potem ustalono wykup lokali za 10% wartości.
 
g)      Komisja jednogłośnie i bez uwag pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Czemlewo i Czarże w rejonie skrzyżowania drogi powiatowej nr 1601C Dąbrowa Chełmińska - Czarże - Kokocko i drogi gminnej nr 050501C Nowy Dwór - Gzin w gminie Dąbrowa Chełmińska.
 
h)      Komisja jednogłośnie i bez uwag pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Wielka Kępa".
 
i)        Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Las Mariański" głos zabrali:
Wójt Gminy wyjaśnił, że część terenów ujętych w w/w planie jako obszar ochronny rezerwatu przewidziano do opracowania planów zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku wydania pozytywnej opinii nie będzie możliwości wykonania tam jakichkolwiek prac inwestycyjnych i budowlanych.
Danuta Węgierska – członek Komisji przypomniała, iż wówczas, gdy zgłaszano plan zagospodarowania omawianych terenów do realizacji była mowa, że takie wymogi związane z ochroną środowiska mogą wystąpić zastanawiano się tylko na jakim obszarze, a teraz okazuje się, że w ogóle jakiekolwiek ruchy nie będą możliwe.
Wójt Gminy zwrócił uwagę, że dopiero teraz chce się wprowadzić ten plan ochrony. Dodał, że jeżeli Rada Gminy uważa, że przedmiotowy teren nie nadaje się do opracowania planu zagospodarowania, to taką uchwałę ma prawo podjąć, ale należy zwrócić uwagę na konsekwencje podjętych wcześniej działań.
Danuta Węgierska – członek Komisji przypomniała, że kiedy Rada Gminy zgłaszała ten projekt nie miała świadomości, nie znała obszaru pasa ochronnego, a tutaj występuje wymóg zachowania jeszcze większego pasa ochronnego i tak powinno to zostać zachowane.
Wójt Gminy poinformował, że nie zgadza się z taką decyzją, to są jedne z najbardziej atrakcyjnych terenów w Gminie, a tutaj trzeba będzie w odległości tysiąca metrów od granicy rezerwatu pozostawić wszystko tak jak jest. Zaproponował, by nie podejmować żadnej uchwały w tej sprawie.
Zwrócił uwagę, że wybudowano osiedle „Konty”, które po przyjęciu planu będzie znajdowało się w granicach planu ochronnego. Zastanawiał się, jak w tej sytuacji wytłumaczyć to innym mieszkańcom, że teraz na swoich gruntach niczego nie będą mogli zrobić.
Józef Hentrich – członek Komisji zaproponował, żeby nie rozstrzygać tej sprawy na najbliższej Sesji Rady Gminy, a jedynie podjąć dyskusję.
Danuta Węgierska – członek Komisji stwierdziła, że Rada Gminy powinna przyjąć ten plan ochrony.
Przewodnicząca Komisji w związku z brakiem dalszych głosów poddała pod głosowanie propozycję pozytywnego zaopiniowania projektu planu ochrony dla rezerwatu przyrody ”Las Mariański”.
 
Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu planu ochrony rezerwatu przyrody „Las Mariański” głosowało trzech członków Komisji, przeciw – jeden.
 
ad.2. Komisja po przeprowadzonej dyskusji opracowała plan pracy na rok 2010, który stanowi załącznik do niniejszego protokółu.
 
ad.3. Członkowie Komisji zapoznali się z treścią protokółu z poprzedniego posiedzenia. Komisja jednogłośnie przyjęła w/w protokół.
 
ad.4. W punkcie „sprawy różne” poruszano następujące kwestie:
 
Przewodnicząca Komisji przedstawiła wniosek państwa Bielak, którzy zwracają się o pomoc w kwestii mieszkania. Przewodnicząca zapytała, czy pracownicy socjalni odwiedzali rodzinę i zainteresowali się sprawą?
Wójt Gminy wyjaśnił, iż nie otrzymał pisma, które przedstawia Przewodnicząca Komisji, otrzymał wniosek o przydział lokalu, a nie o trudnej sytuacji życiowej w/w rodziny. Dodał, że może im przyznać lokal socjalny w Rafie.
Przewodnicząca Komisji zwróciła uwagę, że jest tam bardzo trudny dostęp do środków komunikacji publicznej.
Wójt Gminy zapytał, czy rodzina nie chciałaby wyremontować lokalu, w którym przebywa obecnie?
Przewodnicząca Komisji poinformowała, że rodzina zajmuje tylko jeden pokój, a warunki są tam fatalne. Zna sytuację, ponieważ prowadzi tam zajęcia. Zła sytuacja wynika z braku środków, ojciec stracił pracę. Rodzinie pomagają im różne fundacje.
Wójt Gminy zasugerował, że można zaproponować tym państwu żeby porozmawiali z matką ojca rodziny, która ma mieszkanie komunalne przy ul. Szkolnej w Dąbrowie Chełm. Dodał, że rodzina otrzymuje pomoc od państwa na to chore dziecko.
Przewodnicząca Komisji wyjaśniła, że to dziecko wymaga rehabilitacji i specjalnego odżywiania.
Wójt Gminy zwrócił uwagę, że chore dziecko nie może być argumentem wykorzystywanym do przydziału mieszkania.
Sekretarz Gminy dodała, że ojciec rodziny jeszcze pracuje, a Gmina złożyła wniosek o przyjęcie go na roboty publiczne. Dodała, że rodzina mogłaby uzyskać w Gminie pomoc prawną żeby uregulować sprawę własności.
Wójt Gminy poinformował, że wnioskodawczyni była u niego i dyskutowali na temat możliwości remontowania obecnie zajmowanego lokalu.
Danuta Węgierska – członek Komisji zwróciła uwagę, że  są ludzie niezaradni, którzy nie potrafią sobie radzić.
Sekretarz Gminy poinformowała, że gdyby uregulowali sprawy własności to z PFRON mogą otrzymać naprawdę duże pieniądze na remont domu.
Wójt Gminy dodał, że ojciec rodziny jest bardzo zaradny pracował już w Gminie, jest z zawodu fachowcem.
Przewodnicząca Komisji stwierdziła, że jest jej żal tego poważnie chorego dziecka.
Wójt Gminy poinformował, że jemu też żal dziecka, ale przede wszystkim rodzice powinni temu zaradzić.
 
 
 
Na tym posiedzenie zakończono.

metryczka


Wytworzył: mgr Dorota Kraska-Wadych - inspektor (22 lutego 2010)
Opublikował: mgr Dorota Kraska-Wadych (22 kwietnia 2010, 11:08:58)

Ostatnia zmiana: mgr Dorota Kraska-Wadych (20 września 2011, 12:50:18)
Zmieniono: DODANIE NAZWY KOMISJI

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 755