PROTOKÓŁ NR 31/09 KOMISJI OŚWIATY, KULTURY, ZDROWIA I SPRAW SOCJALNYCH


P R O T O K Ó Ł   NR 31/09
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych
odbytego w dniu 28 grudnia 2009 roku
wraz z Komisją Rewizyjną
                                                                                       
Posiedzeniu przewodniczyła Ewa Juchcińska – Przewodnicząca Komisji.
 
W posiedzeniu uczestniczyli:
-         członkowie Komisji wg listy obecności,
-         mgr Zbigniew Łuczak – Wójt Gminy,
-         mgr Krystyna Kalinowska – Sekretarz Gminy,
-         mgr Ewa Bukowska – Skarbnik Gminy.
 
 
Porządek posiedzenia:
1.      Zaopiniowanie materiałów na XXXI Sesję Rady Gminy.
2.      Przyjęcie protokółu z poprzedniego posiedzenia.
3.      Sprawy różne.
 
 
ad.1. Członkowie Komisji zapoznali się z następującymi tematami i projektami uchwał związanymi z XXXI Sesją Rady Gminy:
 
a)      Komisje jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu odnowy miejscowości Bolumin na lata 2009-2019.
 
b)      Komisje jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt plany prac Rady Gminy na rok 2010.
 
c)      Komisje po przeprowadzonej dyskusji pozytywnie i bez uwag zaopiniowały informację na temat realizacji zadań wynikających ze Strategii Rozwoju Gminy przypadających na rok 2009 oraz informację na temat realizacji inwestycji budowy kanalizacji ściekowej na terenie Gminy.
 
d)      Komisje w wyniku dyskusji opracowały sprawozdania ze swej działalności w roku 2009 oraz pozytywnie zaopiniowały sprawozdanie z działań Rady Gminy podejmowanych w roku 2009.
   
ad.2. Członkowie Komisji zapoznali się z treścią protokółów z poprzednich posiedzeń. Komisje jednogłośnie przyjęła w/w protokóły.
 
ad.3. W punkcie „sprawy różne” poruszano następujące kwestie:
 
a)      Ewa Juchcińska – Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych poinformowała, że zwróciła się Pani Bielak z zapytaniem, czy jest dla jej rodziny szansa na przyznanie mieszkania. Sytuacja mieszkaniowa tej rodziny jest fatalna. W/w żaliła się, że nie odwiedzał jej żaden pracownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Wójt Gminy wyjaśnił, że dom jest własnością matki wnioskodawczyni. Wyjaśnił, że jedyny lokal jakim dysponuje Gmina znajduje się w Rafie, więc sytuacja nie uległaby poprawie. Rodzina liczy sześć osób, a lokale, którymi Gmina dysponowała w Czemlewie są zbyt małe. Dodał, że zna sytuację rodziny i że jest tam chore dziecko, które wymaga opieki. Pani Bielak była u niego wielokrotnie.
Ewa Juchcińska – Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych dodała, że pracuje tylko ojciec rodziny, matka ze względu na chorobę jednego z dzieci nie ma możliwości podjęcia pracy. Tu bardzo istotną jest kwestia dostępności do środków komunikacji.
Wójt Gminy wyjaśnił, że zasoby posiadane przez Gminę nie rozwiązałyby sprawy, ponieważ w Czemlewie lokal mieszkalny obejmował tylko pokój z aneksem kuchennym. Pani Bielak nie składała wcześniej żadnych wniosków o przydział lokalu mieszkalnego. Jest ewentualnie lokal mieszkalny w Rafie, ale nie wiadomo, czy będzie on odpowiedni pod względem dostępności do komunikacji.
Lidia Mandra – członek Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych zaproponowała, by rodziną zainteresował się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i uzyskał informacje, czy chodzi tylko o dostępność do środków komunikacji, czy o warunki mieszkaniowe.
Wójt Gminy poinformował, że przeprowadzi rozmowę z Kierownikiem GOPS, który zajmie się sprawą.  Dodał, że pytał o możliwości wyremontowania lokalu, w którym rodzina obecnie mieszka, ale Pani odpowiedziała mu, że tam nie ma co remontować. Poinformował, że sprawą zajmie się GOPS.
 
b)      Komisje dyskutowały na temat sytuacji mieszkaniowej pani Sylwii Kozdroń.

c)      Józef Hentrich – członek Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych zapytał, jak została rozwiązana sprawa pisma Rady Rodziców przy Zespole Szkół w Czarża dot. kwestii nauczania religii w tej szkole?
Wójt Gminy w odpowiedzi poinformował, że czeka na odpowiedź Dyrektora Szkoły. Dodał, że spotkał się z Radą Rodziców, która zaprzeczyła autorstwu przedmiotowego pisma. W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele Kuratorium Oświaty. Wójt omówił przebieg w/w spotkania.
 
 
Na tym posiedzenie zakończono.

metryczka


Wytworzył: mgr Dorota Kraska-Wadych - inspektor (28 grudnia 2009)
Opublikował: mgr Dorota Kraska-Wadych (22 kwietnia 2010, 11:00:59)

Ostatnia zmiana: mgr Dorota Kraska-Wadych (20 września 2011, 12:50:32)
Zmieniono: DODANIE NAZWY KOMISJI

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 815