PROTOKÓŁ NR 3/04 KOMISJI OŚWIATY, KULTURY, ZDROWIA I SPRAW SOCJALNYCH

P R O T O K Ó Ł NR 3/04
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych
odbytego w dniu 4 czerwca 2004 roku.

Posiedzeniu przewodniczyła Barbara Łukowska – Przewodnicząca Komisji.

W posiedzeniu uczestniczyli:
- członkowie Komisji wg listy obecności,
- Krystyna Kalinowska – Sekretarz Gminy,
- Elżbieta Piotrowska – Skarbnik Gminy,
- Danuta Ciesińska – Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- Beniamin Brzyski – Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Porządek posiedzenia:

 1. Wizytacja ośrodków zdrowia na terenie Gminy.

 2. Przyjęcie protokółu z poprzedniego posiedzenia.

 3. Zaopiniowanie sprawozdania z działalności służby zdrowia orasz bilansu finansowego Gminnej Przychodni SP ZOZ w Dąbrowie Chełm. za rok 2003.

 4. Zaopiniowanie sprawozdania z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 5. Stan bezpieczeństwa na terenie Gminy:
  informacja Komendanta Gminnego OSP,
  informacja przedstawiciela policji,
  informacja Wójta Gminy na temat obrony cywilnej.

 6. Zaopiniowanie załączonych projektów uchwał:
  w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania i stosowania innych ulg w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - ordynacja podatkowa;

  w sprawie przyjęcia “Programu Współpracy Gminy Dąbrowa Chełmińska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2004”;

  w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji i sposobie ich rozliczania;

  w sprawie przystąpienia do opracowania planu miejscowego dla obszaru ograniczonego ul. Targową, terenami leśnymi (działkami nr 85/1 LP i 85/2 LP), linią kolejową, ul. Leśną, ul. Wyzwolenia, ul. Rzemieślniczą wraz z zabudową od ul. Rzemieślniczej do ul. Ptasiej wraz z ul. Cichą i działką nr 130/10, ul. Młyńską i ul. Bydgoską do ul. Targowej obejmującego część centrum wsi Dąbrowa Chełmińska

  w sprawie przystąpienia do opracowania planu miejscowego “Osiedla pod Gruszą” w Ostromecku obejmującego obszar pomiędzy drogą wojewódzką nr 551, lasem (działką nr 151/3 LP), terenem kolejowym oraz linią rozgraniczającą działkę nr 271/15z działką nr 271/19.

  w sprawie dzierżawy części nieruchomości zabudowanej, działki nr 122/1 położonej w Dąbrowie Chełmińskiej przy ulicy Bydgoskiej 54.

 7. Sprawy różne.

ad.1. Komisja odbyła wizytację ośrodków zdrowia na terenie Gminy.

Podczas wizytacji stwierdzono, co następuje:

OŚRODEK ZDROWIA W OSTROMECKU:
- teren przy Ośrodku nieestetyczny i niefunkcjonalny,
- kłopotliwe schody do budynku przychodni, stwarzają problem z dojazdem wózków zarówno dziecięcych, jak i inwalidzkich;
- porwana siatka ogrodzeniowa od strony szkoły, co wygląda bardzo nieestetycznie.

Komisja zwróciła uwagę na konieczność poprawy estetyki przed Ośrodkiem Zdrowia oraz jak najszybszego zniwelowania barier architektonicznych. Likwidując bariery architektoniczne Komisja widzi możliwość skorzystania ze środków PFRON-u, a naprawiając ogrodzenie dobrze byłoby dostosować je do istniejących ogrodzeń w otoczeniu Ośrodka Zdrowia.

OŚRODEK ZDROWIA W CZARŻU:
- teren przy Ośrodku bardzo ładny, zadbany,
- budynek estetyczny, bez barier,
- najładniejszy z ośrodków na terenie Gminy.

OŚRODEK ZDROWIA W DĄBROWIE CHEŁMIŃSKIEJ:
- teren przy Ośrodku estetyczny,
- budynek bez barier architektonicznych,
- Zwrócono uwagę na ograniczone możliwości lokalowe przychodni.
- Dyrektor Gminnej Przychodni SP ZOZ zwracała uwagę na brak ocieplenia budynku.

Komisja nie wniosła uwag do zasad funkcjonowania w/w Ośrodków Zdrowia.

ad.2. Komisja jednogłośnie przyjęła protokół nr 2/04 z poprzedniego posiedzenia odbytego w dniu 16.04.2004 roku.

ad.3. Komisja zapoznała się ze sprawozdaniem z działalności służby zdrowia oraz z projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia bilansu finansowego Gminnej Przychodni SP ZOZ w Dąbrowie Chełm. za rok 2003.

Komisja po przeprowadzonej dyskusji jednogłośnie i bez uwag pozytywnie zaopiniowała w/w sprawozdanie oraz projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia bilansu finansowego Gminnej Przychodni.

ad.4. W trakcie dyskusji nad sprawozdaniem z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wskazywano na:
Przewodnicząca Komisji zapytała, czy istnieje możliwość uruchomienia na stałe świetlicy środowiskowej?
Danuta Ciesińska – Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wyjaśniła różnice pomiędzy świetlicą socjoterapeutyczną, a środowiskową. Przewodnicząca poinformowała o problemach związanych z lokalizacją przedmiotowej świetlicy. Na terenie Gminy nie ma pomieszczenia, które gwarantowałoby dostęp wszystkich dzieci do takiego miejsca. Przewodnicząca dodała, że to zadanie jest częściowo realizowane poprzez psychologa w szkole.
Jan Palmowski – członek Komisji rozważał możliwość nawiązania współpracy ze świetlicowymi na terenie Gminy w kwestii zorganizowania świetlicy środowiskowej.
Beniamin Brzyski – Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przedstawił informacje na temat organizowanych festynów oraz formach wypoczynku letniego.
Przewodnicząca Komisji zauważyła, że działania Gminnej Komisji zmierzają w dobrym kierunku.

W wyniku dyskusji Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała w/w sprawozdanie.

ad.5. Komisja zapoznała się z informacjami na temat stanu bezpieczeństwa na terenie Gminy. W trakcie dyskusji zwrócono uwagę na niepokojącą liczbę pożarów w roku 2004, których główną przyczyną były popalenia.

W wyniku dyskusji Komisja przyjęła do wiadomości informacje Komendanta Gminnego OSP, Kierownika Posterunku policji w Dąbrowie Chełmińskiej oraz Wójta Gminy na temat stanu bezpieczeństwa na terenie Gminy.

ad.6. Członkowie Komisji zapoznali się z następującymi projektami uchwał:

 1. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania i stosowania innych ulg w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - ordynacja podatkowa

  Komisja po przeprowadzonej dyskusji jednogłośnie i bez uwag pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.

 2. w sprawie przyjęcia “Programu Współpracy Gminy Dąbrowa Chełmińska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2004”

  Komisja po przeprowadzonej dyskusji jednogłośnie i bez uwag pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.

 3. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji i sposobie ich rozliczania

  Komisja po przeprowadzonej dyskusji jednogłośnie i bez uwag pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.

 4. w sprawie przystąpienia do opracowania planu miejscowego dla obszaru ograniczonego ul. Targową, terenami leśnymi (działkami nr 85/1 LP i 85/2 LP), linią kolejową, ul. Leśną, ul. Wyzwolenia, ul. Rzemieślniczą wraz z zabudową od ul. Rzemieślniczej do ul. Ptasiej wraz z ul. Cichą i działką nr 130/10, ul. Młyńską i ul. Bydgoską do ul. Targowej obejmującego część centrum wsi Dąbrowa Chełmińska

  Komisja po przeprowadzonej dyskusji jednogłośnie i bez uwag pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.

 5. w sprawie przystąpienia do opracowania planu miejscowego “Osiedla pod Gruszą” w Ostromecku obejmującego obszar pomiędzy drogą wojewódzką nr 551, lasem (działką nr 151/3 LP), terenem kolejowym oraz linią rozgraniczającą działkę nr 271/15z działką nr 271/19

  Komisja po przeprowadzonej dyskusji jednogłośnie i bez uwag pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.

 6. w sprawie dzierżawy części nieruchomości zabudowanej, działki nr 122/1 położonej w Dąbrowie Chełmińskiej przy ulicy Bydgoskiej 54
  Sekretarz Gminy wyjaśniła, że projekt uchwały dotyczy wydzierżawienia pomieszczeń po firmie Mlecz – Masz w Dąbrowie Chełm., dodając, że są osoby zainteresowane dzierżawą w/w obiektu.
  Jan Palmowski – członek Komisji przypomniał o projekcie utworzenia na terenie Gminy klubu pracy. Radny dodał, iż chciałby, aby taki klub umieścić w pomieszczeniach po mleczarni w Dąbrowie Chełm. ze względu na łatwy dostęp społeczeństwa do tej instytucji. Zdaniem radnego usytuowanie klubu pracy w innej miejscowości spowoduje ograniczenie dostępności. Radny zwrócił uwagę na konieczność zabezpieczenia pomieszczeń, ponieważ być może zaistnieje konieczność powołania zakładu komunalnego.
  Józef Hentrich – członek Komisji zauważył, że adaptacja pomieszczeń po mleczarni oraz likwidacja barier architektonicznych pociągną za sobą znaczne koszty. Lokale w innych miejscowościach nie wymagają przystosowywania.
  Jan Palmowski – członek Komisji zwrócił się o ujęcie do protokółu następującego stanowiska: “część pomieszczeń w budynku przy ul. Bydgoskiej 54 w Dąbrowie Chełm. powinna zostać zarezerwowana na potrzeby Gminy i tym samym wyłączona z dzierżawy”.

  Komisja jednogłośnie wyraziła zgodę na odnotowanie w protokóle w/w stanowiska.

  Sekretarz Gminy wyjaśniła, że w maju br. po raz kolejny prowadzono rozmowy z przedstawicielami Urzędu Pracy w Bydgoszczy na temat utworzenia klubu pracy. Postanowiono, że ostateczne rozmowy zostaną przeprowadzone w czerwcu br. Dopiero wówczas będzie wiadomo, czy proponowane lokale spełniają kryteria.

  Komisja po przeprowadzonej dyskusji jednogłośnie i bez uwag pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.

ad.7. W punkcie “sprawy różne” omawiano następujące kwestie:

 1. Skarbnik Gminy przedstawiła projekt zmian do budżetu gminy na rok 2004.

  Komisja po przeprowadzonej dyskusji jednogłośnie i bez uwag pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.

 2. Komisja zapoznała się z propozycjami herbu Gminy Dąbrowa Chełmińska i po przeprowadzonej dyskusji uznała, że herb powinien zawierać liść i owoc dębu w kolorze złotym, na niebieskim tle.

 3. Komisja zapoznała się z protokółem z przeprowadzonej wizytacji jednostek OSP na terenie Gminy przez Komisję Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.
  Jan Palmowski – członek Komisji stwierdził, że podczas wizytacji Komisja wykroczyła poza swoje kompetencje, co nie zmienia faktu, że zachowanie Komendanta Gminnego OSP było naganne. Zdaniem radnego Komisja Oświaty nie powinna zajmować się tą sprawą.

  Komisja przyjęła do wiadomości w/w protokół Komisji Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Ochrony Środowiska nie wyrażając swej opinii w tej kwestii.

 4. Komisja zapoznała się z pismem Wójta Gminy dot. opinii na temat wniosku Kierownika Gminnej Biblioteki Publiczno – Szkolnej w Dąbrowie Chełm. w sprawie likwidacji wypożyczalni kaset wideo.

  Po przeprowadzonej dyskusji Komisja postanowiła przychylić się do wniosku Kierownik Gminnej Biblioteki Publiczno – szkolnej i pozytywnie zaopiniować propozycję likwidacji wypożyczalni kaset wideo.

Na tym posiedzenie zakończono.

Postać dokumentu str. 1 (420kB) jpg
Postać dokumentu - ostatnia str. (318kB) jpg

metryczka


Wytworzył: Dorota Kraska (4 czerwca 2004)
Opublikował: Dorota Kraska (16 września 2004, 10:13:09)

Ostatnia zmiana: mgr Dorota Kraska-Wadych (20 września 2011, 13:10:14)
Zmieniono: DODANIE NAZWY KOMISJI

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1382