PROTOKÓŁ NR 2/04 KOMISJI OŚWIATY, KULTURY, ZDROWIA I SPRAW SOCJALNYCH

P R O T O K Ó Ł NR 2/04
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych
odbytego w dniu 16 kwietnia 2004 roku.

Posiedzeniu przewodniczyła Barbara Łukowska – Przewodnicząca Komisji.

W posiedzeniu uczestniczyli:
- członkowie Komisji wg listy obecności,
- mgr Zbigniew Łuczak – Wójt Gminy,
- Krystyna Kalinowska – Sekretarz Gminy,
- Elżbieta Piotrowska – Skarbnik Gminy,
- Danuta Tomaszewska – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Porządek posiedzenia:

 1. Przyjęcie protokółu z poprzedniego posiedzenia.
 2. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
 3. Informacja dotycząca G.O.P.S. – kryteria przyznawania pomocy itp.
 4. Dyskusja na temat wniosku w sprawie budowy parkingu przy budynku Ośrodka Zdrowia w Dąbrowie Chełm.
 5. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2003.
 6. Informacja na temat działalności sportowej.
 7. Stan przygotowań do Olimpiady Sportowców Wiejskich w Więcborku.
 8. Zaopiniowanie załączonych projektów uchwał.
 9. Sprawy różne.

ad.1. Komisja jednogłośnie przyjęła protokół nr 1/04 z poprzedniego posiedzenia odbytego w dniu 30.01.2004 roku.

ad.2. Danuta Tomaszewska – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Chełmińskiej przedstawiła sprawozdanie z działalności G.O.P.S. za rok 2003, które stanowi załącznik do niniejszego protokółu.

Komisja po przeprowadzonej dyskusji pozytywnie zaopiniowała w/w sprawozdanie.

ad.3. Danuta Tomaszewska – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Chełmińskiej przedstawiła ogólne informacje dotyczące zasad pracy G.O.P.S., kryteria przyznawania pomocy itp. Oraz przedstawiła informacje na temat nowych zadań dotyczących przejęcia przez gminy świadczeń rodzinnych i spraw osób, które dotychczas korzystały z funduszu alimentacyjnego. Kierownik dodała, że gminy zostaną obciążone nowymi zadaniami, ale będą to zadania własne, na które nie otrzymają dotacji. Trudno będzie pokryć te zadania. G.O.P.S. będzie wypłacał tyle, na ile wystarczy środków.
Przewodnicząca Komisji zwróciła uwagę, że czytała, iż ma zniknąć pojęcie “matki samotnie wychowującej dziecko”, a tu coraz więcej słyszy się o występowaniu o separację, czy rozwód, aby uzyskać dodatkowe środki finansowe.
Kierownik G.O.P.S. wyjaśniła zapisy nowej ustawy o świadczeniach rodzinnych, które zostaną przejęte z kompetencji wójta. Kierownik Ośrodka upoważniony zostanie do prowadzenia spraw określonych w/w ustawą. Tworzona jest komórka organizacyjna do realizacji tych zadań. Kierownik dodała, że zgodnie z ustawą przyznawane będą zasiłki rodzinne, świadczenia pielęgnacyjne (w tym zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne) oraz następujące rodzaje dodatków:
- z tytułu urodzenia dziecka,
- opieki nad dzieckiem z okresu korzystania z urlopu wychowawczego,
- samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania,
- samotnego wychowywania dziecka,
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,
- rozpoczęcia roku szkolnego,
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.
Kierownik poinformowała, że zostanie zatrudniona osoba, która będzie się zajmowała świadczeniami rodzinnymi, wskazując na brak szczegółowych wytycznych.
Bartosz Giłka – członek Komisji stwierdził, że z powyższej informacji wynika, że do końca jeszcze nic nie wiadomo.
Sekretarz Gminy wyjaśniła, że ogólne zasady są już znane.

ad.4. W dyskusji na temat budowy parkingu przy budynku ośrodka zdrowia w Dąbrowie Chełmińskiej wskazywano na:
Irena Werner Kryszewska – Dyrektor Gminnej Przychodni SP ZOZ w Dąbrowie Cheł. poinformowała, że otrzymała pismo w sprawie wypowiedzenia się, co do zasadności budowy parkingu i poprosiła Radę Społeczną przy Gminnej Przychodni SP ZOZ o opinię w tej sprawie. Przewodniczący Rady Społecznej jest przeciwny budowie parkingu, pozostali członkowie nie wypowiedzieli się w tej kwestii. Dyrektor dodała, że ona sama również nie widzi zasadności budowy parkingu, dodając, że istnieje parking przy Urzędzie Gminy i pacjenci stamtąd mogą przejść do przychodni. W przypadku obłożnie chorych stosuje się wizyty domowe. Dyrektor poinformowała, że jeżeli jest taka potrzeba, istnieje możliwość wjazdu na teren przychodni. Dyrektor dodała, że za takim stanowiskiem przemawiają względy finansowe. W miejscu, gdzie parking mógłby powstać istnieje szambo, śmietniki, betonowy słup energetyczny oraz nitka odwodnieniowa która obsługuje pobliskie nieruchomości. Adaptacja tego terenu pociągnie za sobą znaczne koszty, ponieważ teren jest obniżony i zachodzi konieczność jego podniesienia, uzgodnienia z energetyką przesunięcia słupa, likwidacji i przeniesienia istniejącego szamba.
Bartosz Giłka – członek Komisji podsumował, że jeżeli sami zainteresowani nie chcą budowy parkingu, to nie ma sensu drążenie tego tematu.
Dyrektor Gminnej Przychodni wyjaśniła, że nie należy tego rozpatrywać w aspekcie nie chcenia, ale są możliwe inne rozwiązania. Mimo zakazu wjazdu można wjechać na teren przychodni. Dyrektor dodała, że nie widzi przeszkód by pobudować parking przy obiekcie przychodni, ale nie wyrazi zgody na pokrycie kosztów tej inwestycji ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia.
Jan Palmowski – członek Komisji zwrócił uwagę, że dopóki nie było parkingu przy Urzędzie Gminy taki pomysł był zasadny.
Dyrektor Gminnej Przychodni zaproponowała, że może warto byłoby zwrócić się do właściciela posesji położonej naprzeciwko przychodni o udostępnienie wolnego placu z przeznaczeniem na parking dla pacjentów przychodni. Zgodnie z wyliczeniami Przewodniczącego Rady Społecznej koszt budowy parkingu przy budynku przychodni wyniesie około 100 000 zł. Dyrektor dodała, że widzi inną możliwość wykorzystania tych środków finansowych, np. na dobudowanie skrzydła ośrodka zdrowia w Dąbrowie Chełm. lub zakup aparatu USG.
Wójt Gminy zwrócił uwagę, że środki Narodowego Funduszu Zdrowia nie są jedynym składnikiem budżetu Gminnej Przychodni, która zawsze może wystąpić o dotację. Wójt dodał, że jeżeli dyrekcja nie widzi potrzeby budowania parkingu to nie należy tego robić, zwracając uwagę na kwestię, kto ma być w tym przypadku inwestorem.
Przewodnicząca Komisji dodała, że jej zdaniem taki parking jest potrzebny, ale nie ma jeszcze swojego zdania na ten temat.
Józef Hentrich – członek Komisji dodał, że parking przy budynku Urzędu Gminy zabezpiecza potrzeby nie tylko Urzędu, ale również ośrodka zdrowia.
Jan Palmowski – członek Komisji przypomniał, że naprzeciwko ośrodka zdrowia w Dąbrowie Chełm. jest wolny plac, na którym można by stworzyć parking.
Kamila Juchcińska – członek Komisji zwróciła uwagę, że gdy pobuduje się mały parking dla kilku samochodów, to będzie dochodziło do sytuacji, że pacjenci stomatologa zajmą parking i dla poważnie chorych i tak nie będzie miejsca.

Komisja po przeprowadzonej dyskusji przyjęła do wiadomości stanowisko dyrekcji Gminnej Przychodni SP ZOZ w Dąbrowie Chełmińskiej w sprawie budowy parkingu przy obiektach przychodni.

ad. 5. W dyskusji nad sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za rok 2003 wskazywano na:
Wójt Gminy celem wprowadzenia omówił w/w sprawozdanie.
Bartosz Giłka – członek Komisji zapytał, z czego wynikają wykonania poszczególnych składników budżetu ponad ustaloną normę sto procent?
Skarbnik Gminy wyjaśniła, że jest to odniesienie do ustalonych planów budżetu.
Przewodnicząca Komisji zwróciła na występujące dwukrotnie dotacje na wyprawki szkolne.
Skarbnik Gminy wyjaśniła, że szkoły otrzymały dotację na wyprawki w formie podręczników, natomiast G.O.P.S. otrzymał dotację na wyprawki w formie pomocy naukowych (zeszyty, długopisy, kredki, tornistry itp.)
Józef Hentrich – członek Komisji zwrócił uwagę, że szkoły nie wydały kwoty 376 zł przeznaczonej na wyprawki, czy one tych środków nie potrzebowały?
Przewodnicząca Komisji zwróciła uwagę, że w sprawozdaniu znajduje się wyjaśnienie, że szkoła w Ostromecku zakupiła podręczniki w niższych cenach.
Wójt Gminy dodał, że zgodnie z zasadami wyprawki można było przyznać jedynie dla ściśle określonych uczniów, dlatego nie było możliwości zakupu dodatkowych kompletów podręczników.
Bartosz Giłka – członek Komisji zapytał, czy udzielone zwolnienia i ulgi w podatku rolnym i leśnym są rekompensowane przez ministerstwo?
Skarbnik Gminy wyjaśniła, że Gmina otrzymuje rekompensatę wyłącznie z tytułu zwolnień ustawowych.

W toku dalszej dyskusji omawiano sprawy związane ze zwolnieniami terenów międzywala oraz określenia terminu “międzywale”

Komisja w wyniku dyskusji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2003.

ad.6. Członkowie Komisji zapoznali się z informacją na temat działalności sportowej LZS Ostromecko.
Barbara Gandziarowska – Podinspektor wyjaśniła, że mimo kilkakrotnych wystąpień przedstawiciele LZS Dąbrowa Chełm. nie dostarczyli sprawozdania z działalności sportowej.
Wójt Gminy poinformował, że w związku z powyższym zostaną wstrzymane wydatki dla LZS Dąbrowa Chełm.

Komisja przyjęła w/w sprawozdanie i postawiła wniosek o dostarczenie na najbliższą Sesję Rady Gminy sprawozdania LZS Dąbrowa Chełm.

ad.7. Członkowie Komisji zapoznali się z informacją na temat stanu przygotowań do Olimpiady Sportowców Wiejskich w Więcborku.

Komisja po przeprowadzonej dyskusji przyjęła do wiadomości w/w informację.

ad.8. Komisja omawiała następujące projekty uchwał:

 1. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:
  Beniamin Brzyski – Pełnomocnik ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych celem wprowadzenia wyjaśnił, że przedstawiony program nie odbiega od lat poprzednich. Zlikwidowano punkt konsultacyjno - poradniany, ponieważ zatrudniono psychologa, który posiada odpowiednie kwalifikacje i oba punkty się dublowały. Pełnomocnik wskazał na znaczne koszty utrzymania punktu konsultacyjno – poradnianego, poinformował, że w szkole pracuje pedagog szkolny. Na okres letni przewidziane są zajęcia w szkołach związane z profilaktyką. Zmniejszyła się liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych, szczególnie o zawartości powyżej 18% alkoholu. Pełnomocnik przedstawił informację na temat postępowania przy wydawaniu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
  Bartosz Giłka – członek Komisji zapytał, czy osoby, które odbywały leczenie są w jakiś sposób później w jakiś sposób sprawdzane?
  Pełnomocnik odpowiedział, że takie osoby są sprawdzane, ale tej choroby nie da się wyleczyć. Kilka, spośród kilkunastu osób zdobyło pewną równowagę psychiczną. Są osoby, które zaczęły uczęszczać do szkół średnich, domy są utrzymane. Są organizowane terapie rodzinne.
  Jan Palmowski – członek Komisji zwrócił uwagę, że zbyt mało środków przeznacza się na opiekę dla dzieci z rodzin patologicznych.
  Pełnomocnik wyjaśnił, że pomoc realizowana w ramach Gminnego Programu nie polega na przyznawaniu środków finansowych, to jest pomoc w formie integracyjnej. Pełnomocnik wskazał na inne formy udzielania pomocy dla dzieci w ramach Gminnego Programu, np. organizowanie zimowego i letniego wypoczynku, festyny itp., dodając, że pedagog szkolny udziela pomocy wszystkim uczniom, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci z rodzin patologicznych.
  Pełnomocnik omówił zasady organizowania letniego wypoczynku informując, że z tej formy korzystają w ramach integracji również dzieci z rodzin nie dotkniętych problemem alkoholizmu, ponosząc odpłatność. Osoby, które przygotowują formy wypoczynku muszą organizować również środki z zewnątrz.

  Wskazano na znaczne koszty wynagrodzeń opiekunów.

  Pełnomocnik wyjaśnił, że wynagrodzenie opiekunów jest niższe od normalnego wynagrodzenia nauczycieli.
  Kierownik G.O.P.S. dodała, że dawniej organizowano wypoczynek dla około dwudziestu uczniów i koszty obsługi były podobne do obecnych, gdzie organizuje się wypoczynek dla dzieci z całej Gminy.

  Komisja po przeprowadzonej dyskusji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały.

 2. Projekt uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska:
  Wójt Gminy celem wprowadzenia wyjaśnił, że proponuje się obwody przedszkolne zgodne z obwodami szkolnymi. To jest formalność, która musi zostać przez Radę Gminy przyjęta w związku z wejściem w życie ustawy o systemie oświaty.

  Komisja po przeprowadzonej dyskusji jednogłośnie i bez uwag pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały.

 3. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do Regionalnej Organizacji Turystycznej prowadzonej w Województwie Kujawsko – Pomorskim oraz partycypacji w kosztach:
  Barbara Gandziarowska – Podinspektor omówiła projekt uchwały, dodając, że trudno w tej chwili określić, czy warto przystąpić do tej Organizacji, ponieważ jej funkcjonowanie będzie zależało od zaangażowania ludzi, którzy będą się tym zajmowali. W przypadku niezadowolenia, w każdej chwili można złożyć rezygnację.
  Sekretarz Gminy zwróciła uwagę, że opłata partycypacyjna w kwocie 700 zł rocznie może być wykorzystywana jedynie na pokrycie kosztów utrzymania Organizacji, natomiast za udział w wystawach i różnego typu imprezach gminy mogą ponosić dodatkowe koszty.
  Józef Hentrich – członek Komisji zaproponował, by podjąć próbę i przystąpić do Organizacji. Dodał, że należy się spodziewać dodatkowych opłat.

  Komisja po przeprowadzonej dyskusji przy trzech głosach “za”, i dwóch “wstrzymujących” pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały.

ad.9. W punkcie “sprawy różne” omawiano następujące kwestie:

 1. Sekretarz Gminy poinformowała, że Ministerstwo Nauki i Informatyki wystąpiło z programem pn. “IKONKA”, gdzie można było zwrócić się o przekazanie sprzętu komputerowego. W piśmie Ministerstwa wskazano na dwie lokalizacje. Przyznane komputery mają służyć dzieciom, jako pomoc naukowa. Gmina skorzystała z tej okazji, aby przekazać komputery dla świetlic wiejskich. Sekretarz Gminy wyjaśniła, że Gminna Biblioteka Publiczno – Szkolna w Dąbrowie Chełmińskiej posiada trzy komputery i dostęp społeczeństwa do internetu jest zabezpieczony. Komputery zostaną przekazane do świetlic, które posiadają odpowiednie zabezpieczenie. Planowane jest przekazanie jednego komputera do świetlicy w Gzinie, jednego do świetlicy w Boluminie. Co do trzeciego – decyzja nie została jeszcze podjęta.
  Wójt Gminy dodał, że trzeci komputer może zostać przekazany do każdej świetlicy, w której będzie zapewnione jego bezpieczeństwo. Nie może znaleźć się w świetlicach, które są wynajmowane na różnego typu imprezy.
  Sekretarz Gminy dodała, że słyszy się głosy, że Gzinowi zabiera się sprzęt komputerowy, ale Kierownik tej świetlicy wiedziała już wcześniej o tym, że otrzyma tylko jeden komputer.
  Bartosz Giłka – członek Komisji poinformował, że słyszał informacje o tym, że program “ikonka” dotyczył wyposażenia w sprzęt komputerowy wyłącznie bibliotek.
  Sekretarz Gminy wyjaśniła, że Urząd Gminy zgłosił dwie lokalizacje: świetlicę oraz bibliotekę. Sekretarz przedstawiła pismo ministerstwa informujące o lokalizacji komputerów.
  Wójt Gminy dodał, że decyzja o lokalizacji sprzętu w świetlicach podjęta była z różnych przyczyn. Stwierdził, że nie wyobraża sobie, jak w ciasnej bibliotece w Czarżu zainstalować komputer. Jest zwolennikiem tego, aby wszystkie biblioteki były wyposażone w sprzęt komputerowy, ale nie zgodzi się na to, aby były przeznaczone do obsługi tych bibliotek. Wójt poinformował, że Gmina wskazała na lokalizację sprzętu komputerowego w świetlicy, biblioteki wskazano jako drugą lokalizację. Ktoś powiedział nieprawdę mówiąc, że program “ikonka” dotyczy wyłącznie bibliotek. W szkołach w Dąbrowie Chełm., Ostromecku i Czarżu są pracownie komputerowe i dostęp do internetu jest w jakiś sposób zabezpieczony, ale w tym względzie należy zwrócić uwagę na mieszkańców małych wsi oddalonych od centrum gminy i większych miejscowości.

 2. Komisja dyskutowała na temat stanu prac remontowych w świetlicy w Ostromecku.

 3. Wójt Gminy poinformował o szansie otrzymania od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego autobusu szkolnego.

  Członkowie Komisji omawiali kwestie związane ze stanem technicznym autobusów szkolnych posiadanych przez Urząd Gminy oraz rozważali kwestię sprzedaży jednego z nich po otrzymaniu “gimbusa”.

Na tym posiedzenie zakończono.


Postać dokumentu str. 1 (387kB) jpg
Postać dokumentu - ostatnia str. (383kB) jpg

metryczka


Wytworzył: Dorota Kraska (16 kwietnia 2004)
Opublikował: Dorota Kraska (16 września 2004, 09:26:33)

Ostatnia zmiana: mgr Dorota Kraska-Wadych (20 września 2011, 13:10:29)
Zmieniono: DODANIE NAZWY KOMISJI

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1205