PROTOKÓŁ NR 30/09 KOMISJI OŚWIATY, KULTURY, ZDROWIA I SPRAW SOCJALNYCH


P R O T O K Ó Ł   NR  30/09
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych
odbytego w dniu 11 grudnia 2009 roku.
                                                                                                                       
Posiedzeniu przewodniczyła mgr Ewa Juchcińska – Przewodnicząca Komisji.

W posiedzeniu uczestniczyli:
-         członkowie Komisji wg listy obecności,
-         mgr Zbigniew Łuczak – Wójt Gminy,
-         mgr Krystyna Kalinowska – Sekretarz Gminy.
 
 
Porządek posiedzenia:
1.      Zaopiniowanie projektu budżetu gminy na rok 2010.
2.      Zaopiniowanie materiałów związanych z XXX Sesją Rady Gminy.
3.      Przyjęcie protokółów z poprzednich posiedzeń.
4.      Sprawy różne.
                                   
ad.1. W dyskusji nad projektem budżetu na 2010 rok głos zabrali:
Wójt Gminy celem wprowadzenia omówił w/w projekt budżetu.
 
Komisja omawiała kwestie inwestycji remontów świetlic oraz sprawy funkcjonowania  funduszu sołeckiego.
Danuta Węgierska – członek Komisji zapytała, czy wnioski sołectw do budżetu zostały uwzględnione?
Wójt Gminy poinformował, iż nie potrafi odpowiedzieć na to pytanie.
Przewodnicząca Komisji  zapytała, czy ujęto w budżecie gminy budowę drogi z Gzina Górnego do Gzina Dolnego, o którą wnioskowali mieszkańcy uczestnicząc w jednej z Sesji Rady Gmin.
Wójt Gminy wyjaśnił, że budowa przedmiotowej drogi nie została ujęta w budżecie. W/w droga została zrekultywowana i jest przejezdna, choć mieszkańcy chcą by została utwardzona asfaltem. Przypomniał, że Rada Gminy uchwaliła, że droga będzie budowana w ramach tzw. schetynówek.
Danuta Węgierska – członek Komisji zapytała, czy można się dowiedzieć jakie wnioski składały sołectwa do budżetu?
Wójt Gminy odpowiedział twierdząco. Wyjaśnił, że podstawą przyjmowania do budżetu gminy inwestycji jest uchwalona przez Radę Gminy strategia rozwoju gminy. Jeśli wnioski Rad Sołeckich są zgodne ze strategią, są realizowane.
  
Komisja omawiała kwestie oświetlenia drogowego.
Przewodnicząca Komisji zwróciła uwagę na sprawy współpracy Gminnej Biblioteki Publiczno - Szkolnej ze szkołami. Kierownik nie chce użyczać pomocy dydaktycznych.
Wójt Gminy zaproponował zorganizowanie spotkania z nauczycielami i Kierownik Gminnej Biblioteki celem przedyskutowania sprawy.
 
W wyniku dyskusji Komisja dokonała szczegółowej analizy dochodów i wydatków projektu budżetu wraz z załącznikami na rok 2010.
W związku z nie stwierdzeniem przeszkód formalno – prawnych Komisja po przeprowadzonej dyskusji pozytywnie zaopiniowała przedłożony przez Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska projekt budżetu Gminy na rok 2010 nie wnosząc do niego uwag.
 
ad.2. Członkowie Komisji zapoznali się z materiałami na XXX Sesję Rady Gminy nie wnosząc do nich uwag.
 
Ad.3. Członkowie Komisji zapoznali się z protokółami z poprzednich posiedzeń. Komisja jednogłośnie przyjęła w/w protokóły.
 
ad.4. W punkcie „sprawy różne omawiano:
 
a) Komisja omawiała kwestie opieki zdrowotnej w ośrodku zdrowia w Ostromecku.
 
b) Członkowie Komisji zapoznali się z pismem Rady Rodziców przy Zespole Szkół w Czarżu na temat sposobu prowadzenia lekcji religii przez katechetę księdza M. Culepę.
Wójt Gminy przedstawił informację o podjętych krokach w tej sprawie oraz o zaplanowanym spotkaniu z Radą Rodziców, Dyrektorem  Zespołu Szkół oraz przedstawicielami Kuratorium Oświaty.
 
Komisja zwróciła się do Wójta Gminy o wyjaśnienie sprawy.
 
Na tym posiedzenie zakończono.
 

metryczka


Wytworzył: mgr Dorota Kraska-Wadych - inspektor (11 grudnia 2009)
Opublikował: mgr Dorota Kraska-Wadych (14 stycznia 2010, 14:29:18)

Ostatnia zmiana: mgr Dorota Kraska-Wadych (20 września 2011, 12:50:47)
Zmieniono: DODANIE NAZWY KOMISJI

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 883