PROTOKÓŁ NR 29/09 KOMISJI OŚWIATY, KULTURY, ZDROWIA I SPRAW SOCJALNYCH


P R O T O K Ó Ł   NR 29/09
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych
odbytego w dniu 23 listopada 2009 roku
wraz z Komisją Rewizyjną oraz Komisją Rolnictwa, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
                                                                                       
Posiedzeniu przewodniczył Józef Hentrich – Przewodniczący Rady Gminy.
 
W posiedzeniu uczestniczyli:
 • członkowie Komisji Rady Gminy wg list obecności, które stanowią załącznik do niniejszego protokółu,
 • mgr Zbigniew Łuczak – Wójt Gminy,
 • mgr Krystyna Kalinowska – Sekretarz Gminy,
 • mgr Ewa Bukowska – Skarbnik Gminy,
 • inż. Kazimierz Porażyński – Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy,
 • przedstawiciele MWiK Sp. z o.o. w Bydgoszczy wg listy obecności stanowiącej załącznik do niniejszego protokółu.
 
Porządek posiedzenia:
 1. Dyskusja w sprawie Studium Wykonalności Przedsięwzięcia pod nazwą: „Rozwój infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej gmin ościennych Miasta Bydgoszczy” oraz umowy wspólników.
 2. Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr X/72/03 z dnia 3 grudnia 2003 r.
 3. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Dąbrowie Chełmińskiej dla obszaru ograniczonego ulicami: Strażacką, Chełmińską, Toruńską oraz granicą wsi Dąbrowa Chełmińska uchwalonego uchwałą nr V/25/07 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 23 lutego 2007 r.
 4. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu programu stypendialnego „Cogito”.
 5. Sprawy różne.
 
ad.1. W dyskusji na temat Studium Wykonalności Przedsięwzięcia pod nazwą: „Rozwój infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej gmin ościennych Miasta Bydgoszczy” oraz umowy wspólników głos zabrali:
Sławomir Rybarski – Dyrektor  w  MWiK Sp. z o.o. w Bydgoszczy celem wprowadzenia omówił temat, przedstawił informacje na temat regulacji prawnych w/w przedsięwzięcia oraz omówił kwestie związane ze składaniem wniosku o dotację.
Jan Palmowski – członek Komisji Rolnictwa, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska zapytał, czy przedstawiona dokumentacja jest to projekt, który zostanie złożony do ministerstwa i Rada Gminy w zasadzie może go przyjąć do wiadomości. Wskazał, że dotacja ma być w wysokości 85%, a w Gminie Dąbrowa Chełm. będzie zrealizowane tylko 26% kanalizacji, czyli około 2300 mieszkańców zostanie podłączonych do kanalizacji do roku 2015. To nie jest dużo. Poinformował, że był zwolennikiem powołania spółki, ale przerażające są proponowane ceny wody i ścieków, na które nie może się zgodzić. Zdaniem radnego nie widać dobrych stron i perspektywy wykazywanej na początku rozmów.
Sławomir Rybarski – Dyrektor  w  MWiK Sp. z o.o. w Bydgoszczy przedstawił korzyści dla Gminy po przystąpieniu do w/w inicjatywy – 85% finansowania inwestycji to jest grant czyli pożyczka bezzwrotna. Kwestie cen - w chwili obecnej pozostałą część kosztów pokrywa gmina z innych podatków, bo obecne ceny są nierealne, choćby dlatego, że nie uwzględniają amortyzacji. Dodał, że jeżeli zostanie wybudowana infrastruktura to standardy utrzymania i obsługi urządzeń muszą być na poziomie europejskim.
Jan Kiełpiński – Dyrektor ds. rozwoju MWiK Sp. z o.o. poinformował, że w Bydgoszczy gmina buduje kanalizację z własnych środków, z wykorzystaniem funduszu gminnego.
Andrzej Barczyński członek Komisji Rolnictwa, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska zwrócił uwagę, że cena wody w Gminie Dąbrowa Chełmińska nie obejmuje amortyzacji, ale niewiele brakuje żeby pokryć te koszty. Był przeciwny powołaniu spółki, smutno mu, że miał rację, że jest to biznes, który ma przynosić zyski. Zwrócił uwagę, że mimo iż Gmina otrzyma grant w wysokości 85% kosztów inwestycji, ludzie będą zmuszeni dopłacać. Zwrócił uwagę, że na końcu projektu najwięcej środków finansowych zostanie przeznaczonych na wynagrodzenia, a tak nie powinno być, ponieważ będą już zyski za sprzedaż wody i odprowadzenie ścieków, więc koszty wynagrodzeń powinny maleć.   
Arnold Drążyk – Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska  zwrócił uwagę, że w mocnych stronach projektu powiedziano, że będziemy wspierali merytorycznie i udziałowo udziałowca i partnera, tylko, że on będzie potrzebował dofinansowania z naszej strony by mógł osiągać zysk.
W wykresie były zaznaczone koszty korzystania ze środowiska - opłaty środowiskowe i tendencja jest malejąca, z czym się nie zgadza, bo z perspektywy czasu to korzystanie ze środowiska będzie.
Jerzy Mączko –  Prezes Przedsiębiorstwa Wodociągowo – Kanalizacyjnego Aglomeracji Bydgoskiej wyjaśnił, że tam jest jasno napisane, że chodzi o wsparcie silnego finansowo udziałowca. MWiK zakończyły swój program. Nie ma tutaj mowy, że w ramach spółki będą przerzucane pieniądze między jedną a drugą firmą.
Zwrócił uwagę na ilość pracy i zaangażowania, które trzeba było włożyć żeby omawiany wniosek opracować.
Jan Kiełpiński – Dyrektor ds. rozwoju MWiK Sp. z o.o.  poinformował, że gdyby gmina samodzielnie chciała wybudować oczyszczalnię i ją utrzymać musi spełnić szereg warunków.
Zbigniew Bartel – Prezes Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Wodociągowo – Kanalizacyjnego Aglomeracji Bydgoskiej zwrócił uwagę, że ten typ prezentowania danych nie daje właściwej odpowiedzi z punktu widzenia konsumenta. Gminy Sicienko i Białe Błota dynamicznie w ostatnich latach przyjmowały - absorbowały mieszkańców Bydgoszczy, co Dąbrowa Chełm. będzie dopiero odczuwała, a istotny przyrost mieszkańców znacznie wpłynie na te wyliczenia. Zwrócił uwagę na kwestie amortyzacji oraz kwestię, czy decyzję trzeba podjąć na najbliższej sesji, czy można ten projekt dopracować.
Jacek Raczko – Kierownik Zespołu MWiK Sp. z o.o. udzielił wyjaśnień kwestii dotacji Wyjaśnił, że amortyzacja to sukcesywny zwrot nakładów poniesionych na stworzenie majątku przez tych którzy z tego majątku korzystają.  Wyjaśnił również kwestie zakresu inwestycji oraz kwestie prognozy demograficznej.
Wójt Gminy dodał, iż umówiono się, że pierwsza taryfa będzie obowiązywać na okres 18 miesięcy, a na lata kolejne ta taryfa będzie  ustalana na nowo w oparciu o rzeczywiste koszty.
Jan Palmowski – członek Komisji Rolnictwa, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska zwrócił uwagę, że nie daje się radnym czasu na dokonanie dokładnej analizy tematu.
Sławomir Rybarski – Dyrektor  w  MWiK Sp. z o.o. w Bydgoszczy wyjaśnił, że to nie wynika z tego, że MWiK coś sobie wymyśliła, ale wynika to z kalendarza możliwości pozyskania dotacji. Takie są niestety realia pozyskiwania środków unijnych. MWiK zaczęła ten projekt półtora roku temu. Zbierano dane z pomocą gmin, potem dokonano obróbki tych danych przez pracowników spółki itp.
Wójt Gminy przypomniał, że na posiedzeniach komisji prosił, żeby radni zechcieli pojechać na prezentację studium do siedziby MWiK i uprzedzał, że jest bardzo mało czasu. Skorzystała tylko jedna radna.
Jan Palmowski – członek Komisji Rolnictwa, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska poinformował, że reprezentuje mieszkańców i jego troską jest całą gmina. Ludziom chodzi o to, by płacić jak najmniej.
Wójt Gminy przypomniał, że Gmina ma niską cenę wody, ale ciśnienie jest niskie z powodu awarii, a Gmina nie ma doświadczenia w usuwaniu awarii itp.
Sławomir Rybarski – Dyrektor  w  MWiK Sp. z o.o. w Bydgoszczy wyjaśnił, że taryfa będzie w ramach tej spółki ustalana i zatwierdzana przez rady gmin.
Andrzej Barczyński – członek Komisji Rolnictwa, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska  zapytał, jak udowodnić, że cena nie jest realna.
Sławomir Rybarski – Dyrektor  w  MWiK Sp. z o.o. w Bydgoszczy w odpowiedzi poinformował, że wszystko jest do wyliczenia.
Jan Kiełpiński – Dyrektor ds. rozwoju  MWiK Sp. z o.o.  wyjaśnił, że cena będzie wynikała z tego, że wszystkie inwestycje będą podlegały przetargom. Dodał, że na miejscu Rady  Gminy skupiłby się na latach 2010 - 2011, bo kolejne lata to tylko wyliczenia.
Andrzej Barczyński – członek Komisji Rolnictwa, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska  zwrócił uwagę na fakt, że Gmina będzie musiała wpłacić 1,5 mln zł.
Będziemy spłacać pożyczki i dofinansowywania.
Wójt Gminy poinformował, że wchodząc do spółki będziemy mieli nowy środek trwały – zmodernizowaną stację uzdatniania wody.
Zbigniew Bartel – Prezes Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Wodociągowo – Kanalizacyjnego Aglomeracji Bydgoskiej stwierdził, iż na miejscu mieszkańców by się nie spieszył. Zastanawiał się, czy Gmina ma szanse na takie  same inwestycje w skali uzasadnionym optymalnym bez tego przedsięwzięcia.
Andrzej Barczyński – członek Komisji Rolnictwa, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska   poinformował, że każdy mieszkaniec wie, że na taką inwestycję Gminy nie stać.
Zbigniew Bartel – Prezes Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Wodociągowo – Kanalizacyjnego Aglomeracji Bydgoskiej zapytał, czy ta forma organizacyjna wspólnej spółki jest tańsza, czy może lepiej utworzyć spółkę tylko dla Gminy, ponieważ nie ma możliwości prowadzenia gospodarki wodno - kanalizacyjnej tak, jak robi się to obecnie w Gminie.  
Jan Kiełpiński – Dyrektor ds. rozwoju  MWiK Sp. z o.o. poinformował, że nowa spółka została powołana i jej obecny prezes Jerzy Mączko bardzo dobrze zna kalkulacje spółki i w jego interesie jest minimalizacja kosztów. Rada Gminy ma prawo wglądu do kalkulacji i może wyszukać kosztów niezasadnych. Dodał, że taryfa wyraźnie mówi, co  musi się w niej zawierać.
Jerzy Mączko – Prezes Przedsiębiorstwa Wodociągowo – Kanalizacyjnego Aglomeracji Bydgoskiej udzielił wyjaśnień kwestii ustalania taryfy i przeznaczania środków na remonty i rozwijania infrastruktury.
Wójt Gminy przypomniał, że przez pierwsze 18 m-cy Rada Nadzorcza Spółki nie pobiera diet.
 
W wyniku dyskusji Komisje Rady Gminy nie zajęły stanowiska w sprawie.
 
ad.2. Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie Uchylenie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr X/72/03 z dnia 3 grudnia 2003 r.
 
ad.3. W dyskusji nad projektem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Dąbrowie Chełmińskiej dla obszaru ograniczonego ulicami: Strażacką, Chełmińską, Toruńską oraz granicą wsi Dąbrowa Chełmińska uchwalonego uchwałą nr V/25/07 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 23 lutego 2007 r. głos zabrali:
Wójt Gminy celem wprowadzenia omówił w/w projekt uchwały.
Arnold Drążyk – Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska zwrócił uwagę, że uzasadnienie informuje o błędach w podkładzie geodezyjnym, zapytał, skąd one wyniknęły?
Wójt Gminy wyjaśnił, że podkłady wykonują geodeci, błędy wyniknęły z winy geodetów, którzy też się mylą.
Teresa Łabaj – inspektor Urzędu Gminy omówiła błędy oraz wyjaśniła, że zawiniło Wojewódzkie Biuro Geodezji.
 
Komisje przyjęły w/w projekt uchwały.
 
ad. 4. W dyskusji nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu programu stypendialnego „Cogito” głos zabrali:
Wójt Gminy zaproponował wykreślenie słowa „pomocy” w punkcie 2.1.   
Jan Palmowski – członek Komisji Rolnictwa, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska zauważył, że należy to traktować jako nagrodę.
Wójt Gminy zapytał, co należy rozumieć przez określenie „laureat”?
Przewodniczący Rady Gminy wyjaśnił, że laureat to osoba, która zajęła miejsce w pierwszej trójce.
Wójt Gminy stwierdził, że być może wystarczy to uściślić czy mówimy o laureacie do 10-go miejsca, czy o laureacie np. 150-go miejsca.
Jan Palmowski – członek Komisji Rolnictwa, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska stwierdził, iż nie spierałby się które to miało być miejsce, sam udział w konkursie tej rangi to już jest wielkie osiągnięcie.
Lidia Mandra – członek Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych wyjaśniła, że takie było założenie, że już sam fakt, że uczeń stał się uczestnikiem konkursu takiej rangi.
Przewodniczący Rady Gminy wyjaśnił, że Komisji przyświecała idea, żeby wyróżnić tych najlepszych.
Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych wyjaśniła, że żeby zostać laureatem i uzyskać zwolnienie z egzaminu trzeba uzyskać bardzo dużo punktów.
Takich osób jest bardzo niewiele, bo to są wybitne jednostki. Proponuje zaczekać do Sesji Rady Gminy, żeby wypowiedziała się radna Węgierska.
 
Komisje poparły w/w propozycje.
 
 
Na tym posiedzenie zakończono.

metryczka


Wytworzył: mgr Dorota Kraska-Wadych - inspektor (23 listopada 2009)
Opublikował: mgr Dorota Kraska-Wadych (15 grudnia 2009, 11:30:26)

Ostatnia zmiana: mgr Dorota Kraska-Wadych (20 września 2011, 12:51:03)
Zmieniono: DODANIE NAZWY KOMISJI

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 849