PROTOKÓŁ NR 28/09 KOMISJI OŚWIATY, KULTURY, ZDROWIA I SPRAW SOCJALNYCH


P R O T O K Ó Ł   NR  28/09
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych
odbytego w dniu 13 listopada 2009 roku.
                                                                                                                       
Posiedzeniu przewodniczyła mgr Ewa Juchcińska – Przewodnicząca Komisji.
 
W posiedzeniu uczestniczyli:
-         członkowie Komisji wg listy obecności,
-         mgr Zbigniew Łuczak – Wójt Gminy.
 
 
Porządek posiedzenia:
  1. Dyskusja na temat zmiany w funkcjonowaniu opieki zdrowotnej w gminie Dąbrowa Chełmińska – ustalenie warunków dzierżawy obiektów przychodni na terenie gminy.
  2. Przyjecie protokółu z poprzedniego posiedzenia.
  3. Sprawy różne
 
ad.1.  Komisja dyskutowała na temat zmiany w funkcjonowaniu opieki zdrowotnej w gminie Dąbrowa Chełmińska – ustalenie warunków dzierżawy obiektów przychodni na terenie gminy.
Po przeprowadzonej dyskusji Komisja proponuje zawarcie w umowie dzierżawy budynków przychodni następujących warunków:
1.        propozycji zawartych w piśmie przewodnim Dyrektora Gminnej Przychodni SP ZOZ:
  • rozbudowa budynku przychodni w Dąbrowie Chełmińskiej z utworzeniem drugiego gabinetu lekarskiego i dobrze wyposażonego gabinetu zabiegowego, powiększenie poczekalni i wydzielenie jej części dla pacjentów oczekujących na wizytę do stomatologa,
  • utworzenie pracowni fizykoterapii i zatrudnienie fizykoterapeuty,
  • podjęcie współpracy z lekarzem specjalistą rehabilitacji medycznej,
  • nawiązanie współpracy ze specjalistą (np. kardiologiem),
  • powiększenie parkingu przy przychodni w Czarżu,
  • wprowadzenie wewnętrznego systemu monitorowania jakości i ubieganie się o certyfikat ISO,
  • wymiana części sprzętu medycznego i wyposażenia na nowocześniejszy.
2.        Obowiązek zatrudnienia lekarza pediatry w pełnym wymiarze.
3.        Obowiązek zatrudnienia lekarza kardiologa.
4.        Obowiązek utrzymania trzech jednostek – ośrodków zdrowia w Dąbrowie Chełmińskiej, Ostromecku i Czarżu.
5.        Podjęcie starań o podpisanie umowy dotyczącej opieki medycznej w godzinach nocnych oraz w dni wolne z zakładem zlokalizowanym w Fordonie.
6.        Określenie, jaki sprzęt medyczny zostanie wymieniony.
7.        Zwiększenie dostępności badań USG.
 
ad.2. Członkowie Komisji zapoznali się z treścią protokółu z poprzedniego posiedzenia Ko -   
misji odbytego w dniu 28 października 2009 r. Komisja jednogłośnie przyjęła w/w protokół.

ad.3. W punkcie „sprawy różne” omawiano następujące kwestie:

a)      Komisja omówiła ostateczny projekt uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu jednorazowego programu stypendialnego „Cogito”.

b)       Komisja dyskutowała nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia regulaminu dotyczącego wysokości stawek dodatków, zasady i warunki ich przyznawania, sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dąbrowa Chełmińska.
Danuta Węgierska – członek Komisji wyjaśniła, że uchwała nie powinna zawierać formułki dot. podawania do wiadomości informacji o wysokości dodatków motywacyjnych, zgodnie z w/w ustawą te informacje nie powinny być jawne. Zdaniem radnej Rada Gminy nie może podjąć uchwały, która jest niezgodna z prawem.
Przewodnicząca Komisji stwierdziła, że tę kwestię powinna wyjaśnić radca prawny.
 
W wyniku dyskusji Komisja postanowiła wystąpić do radcy prawnego Urzędu Gminy o wyjaśnienie przedmiotowej kwestii.
 
c)        Wójt Gminy poinformował o spotkaniu dot. studium wykonalności Przedsięwzięcia pn. "Rozwój infrastruktury wodociągowej i kanalizacji gmin ościennych miasta Bydgoszczy", które odbędzie w dniu 13 listopada br. w siedzibie spółki Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy i zwrócił się, by radni w miarę możliwości w nim uczestniczyli.
 
 
Na tym posiedzenie zakończono.

metryczka


Wytworzył: mgr Dorota Kraska-Wadych - inspektor (13 listopada 2009)
Opublikował: mgr Dorota Kraska-Wadych (15 grudnia 2009, 11:27:00)

Ostatnia zmiana: mgr Dorota Kraska-Wadych (20 września 2011, 12:51:17)
Zmieniono: DODANIE NAZWY KOMISJI

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 843