PROTOKÓŁ NR 27/09 KOMISJI OŚWIATY, KULTURY, ZDROWIA I SPRAW SOCJALNYCH


P R O T O K Ó Ł   NR  27/09
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych
odbytego w dniu 28 października 2009 roku.
                                                                                                                       
Posiedzeniu przewodniczyła mgr Ewa Juchcińska – Przewodnicząca Komisji.
 
W posiedzeniu uczestniczyli:
-         członkowie Komisji wg listy obecności,
-         mgr Zbigniew Łuczak – Wójt Gminy,
-         mgr Krystyna Kalinowska – Sekretarz Gminy,
-         mgr Ewa Bukowska – Skarbnik Gminy,
-         Marcin Smykowski – Przedstawiciel SP ZOZ w Dąbrowie Chełmińskiej;
-         Piotr Kulik - radca prawny.
 
Porządek posiedzenia:
  1. Dyskusja na temat projektu zmian w funkcjonowaniu opieki zdrowotnej w Gminie Dąbrowa Chełmińska.
  2. Zaopiniowanie materiałów związanych z tematyką XXVIII Sesji Rady Gminy.
  3. Przyjęcie protokółu z poprzedniego posiedzenia.
  4. Sprawy różne.
 
 
ad.1. W dyskusji nad projektem zmian w funkcjonowaniu opieki zdrowotnej w Gminie Dąbrowa Chełmińska głos zabrali:
Marcin Smykowski – lekarz, przedstawiciel Gminnej Przychodni SP ZOZ w Dąbrowie Chełmińskiej celem wprowadzenia przedstawił informacje na temat struktury opieki zdrowotnej w Polsce oraz omówił zasady działania i tworzenia zakładów opieki zdrowotnej. Przedstawił korzyści wynikające z utworzenia niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej. Lekarz poinformował o planie utworzenia gabinetu fizykoterapii oraz innych planach rozwoju przychodni po przekształceniu jej w niepubliczny zakład. Przedstawił informacje na temat możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych przez niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej. Zwrócił uwagę, że ewentualne zadłużenie publicznych zakładów opieki zdrowotnych publicznych spada na barki samorządu.
Piotr Kulik - radca prawny przedstawił informacje o regulacjach prawnych. 
Lidia Mandra – członek Komisji zapytała, czy po przekształceniu w niepubliczny zakład opieki zdrowotnej pozostaną przychodnie w Ostromecku i Czarżu?
Marcin Smykowski – lekarz, przedstawiciel Gminnej Przychodni SP ZOZ w Dąbrowie Chełmińskiej wyjaśnił, że nie przewiduje się likwidacji placówek. Budynki są na bieżąco utrzymywane. Przedstawił informacje o przewidywanych remontach.
Dodał, że w obecnej bazie lokalowej nie ma możliwości utworzenia gabinetu fizykoterapii.
Danuta Węgierska – członek Komisji zapytała, czy zostanie przeprowadzone badanie dlaczego w przychodni w Ostromecku leczy się mało pacjentów oraz czy są przewidywane działania pozyskania pacjentów w Ostromecku?
Marcin Smykowski – lekarz, przedstawiciel Gminnej Przychodni SP ZOZ w Dąbrowie Chełmińskiej zwrócił uwagę na niewielką odległość Ostromecka od Bydgoszczy, więc mieszkańcy korzystają często z przychodni Fordońskich.
Danuta Węgierska – członek Komisji zastanawiała się, czy nie należałoby godzin przyjęć pacjentów przeznaczyć dla doktor Kryszewskiej i doktora Smykowskiego.
Marcin Smykowski – lekarz, przedstawiciel Gminnej Przychodni SP ZOZ w Dąbrowie Chełmińskiej stwierdził, iż myśli, że dałoby się to rozwiązać, ale dopóki pediatra nie zrobiła jeszcze specjalizacji nie będą podejmowane żadne decyzje.
Danuta Węgierska – członek Komisji zastanawiała się, czy w przypadku utworzenia spółki będzie się opłacało zatrudniać lekarza, który ma mało pacjentów.
Piotr Kulik – radca prawny przedstawił informacje na temat wynagrodzeń, które w publicznych zakładach opieki zdrowotnej są ograniczone. Niepubliczny zakład opieki zdrowotnej nie jest skrępowany tzw. siatką wynagrodzeń.
Błażej Stankiewicz – członek Komisji stwierdził, iż należy przez to rozumieć, że jacyś specjaliści też się pojawią?
Marcin Smykowski – lekarz, przedstawiciel Gminnej Przychodni SP ZOZ w Dąbrowie Chełmińskiej poinformował, że planuje się współpracę z kardiologiem.
Danuta Węgierska – członek Komisji zapytała, na ile spółka zmieni sytuację pacjenta? Czy w przypadku, gdy zabraknie pieniędzy pacjent nie zostanie przyjęty?
Marcin Smykowski – lekarz, przedstawiciel Gminnej Przychodni SP ZOZ w Dąbrowie Chełmińskiej wyjaśnił, że nic się dla pacjentów nie zmieni.
Danuta Węgierska – członek Komisji zapytała, co stanie się w sytuacji bankructwa spółki?
Marcin Smykowski – lekarz, przedstawiciel Gminnej Przychodni SP ZOZ w Dąbrowie Chełmińskiej poinformował, że nie zakłada się takiej sytuacji. Udzielił wyjaśnień na temat możliwości wyjścia spółki z ewentualnych trudności finansowych.
Piotr Kulik – radca prawny udzielił wyjaśnień w kwestii zatrudnienia personelu przez spółkę. Zwrócił uwagę na ochronę dotychczasowych pracowników, co wynika wprost z przepisów.
Wójt Gminy poinformował, że umowa najmu lokali na działalność spółki będzie obwarowana szeregiem warunków.
Józef Hentrich – członek Komisji poinformował, że Komisja Rewizyjna ustaliła datę graniczną do końca grudnia br. na podjęcie decyzji w tej sprawie.
 
Komisja wstępnie zgodziła się z ideą utworzenia niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej.
 
Wójt Gminy poinformował, że  jeżeli Rada Gminy zdecyduje się żeby rozpocząć likwidację samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i utworzenie zakładu niepublicznego zostanie podpisana umowa warunkowa, w której warunki powinna określić Rada Gminy. Dodał, iż zwróci się by Rada Gminy brała udział w negocjacjach warunków.
 
ad. 2. Członkowie Komisji zapoznali się z następującymi tematami i projektami uchwał związanymi z XXVIII Sesją Rady Gminy:
 
a)  Komisja jednogłośnie i bez uwag pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie ustalenia opłat za świadczenia publicznych przedszkoli wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego w Gminie Dąbrowa Chełmińska.
 
b)   Projekt uchwały w sprawie wysokości stawek opłaty targowej i sposobu jej poboru:
Wójt Gminy celem wprowadzenia omówił w/w projekt uchwały informując, że Komisja Rewizyjna zaproponowała zaokrąglenie kwot podanych w projekcie uchwały do pełnych groszy.
Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie propozycję zaokrąglenia stawek w/w opłaty do pełnych groszy.
 
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała w/w propozycję.
 
c)   Komisja po przeprowadzonej dyskusji jednogłośnie i bez uwag pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wysokości opłaty od posiadania psów.
 
d)   Komisja jednogłośnie i bez uwag pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości.

e)   Komisja jednogłośnie i bez uwag pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień w tym podatku.
 
f)   Projekt uchwały w sprawie ustalenia opłaty za pobór wody i odprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych:
Wójt Gminy celem wprowadzenia omówił w/w projekt uchwały.
Józef Hentrich – członek Komisji poinformował, że Komisja Rewizyjna zaproponowała by cenę wody ustalić na poziomie 2,00 zł/1m3, a cenę ścieków na poziomie 4,oo zł/1m3.
Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie w/w propozycję
 
Komisja przy trzech głosach „za” i dwóch wstrzymujących przyjęła w/w propozycję.
 
Danuta Węgierska – członek Komisji zwróciła się do Wójta Gminy o wyliczenie ceny wody.
 
g)   Komisja jednogłośnie i bez uwag pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie opłaty za odprowadzanie ścieków do stacji zlewczej w Nowym Dworze.
 
h)   Komisja jednogłośnie i bez uwag pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie ustalenia opłat z tytułu użytkowania i dzierżawy nieruchomości.
 
i)    Projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2009 r.:
Wójt Gminy celem wprowadzenia omówił w/w projekt uchwały i zaproponował pozostawienie ceny żyta określonej przez ministerstwo.
Józef Hentrich – członek Komisji poinformował, że Komisja Rewizyjna zaproponowała obniżenie średniej ceny żyta do kwoty 32,oo zł/1q. Proponując przyjęcie w/w stawki przez Komisję.
Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie w/w propozycję obniżenia średniej ceny żyta do kwoty 32,oo zł/1q.

Za przyjęciem w/w propozycji głosowało 3 członków Komisji, wstrzymujących się – dwóch. Komisja postanowiła przedstawić w/w wniosek na Sesji Rady Gminy jako swoje stanowisko.
 
j)   Komisja jednogłośnie i bez uwag pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009.
 
k)   Komisja jednogłośnie i bez uwag pozytywnie zaopiniowała informację na temat działalności świetlic wiejskich za pierwsze półrocze 2009 roku.
 
l)   W dyskusji nad uchwałą Zebrania Wiejskiego w Ostromecku w sprawie zmiany nazwy wsi na Ostromecko Zdrój oraz zamiaru utworzenia uzdrowiska głos zabrali:
Wójt Gminy przedstawił zapisy ustawy regulujące zakres schorzeń, które podlegają leczeniu uzdrowiskowemu. Poinformował, że zgodnie z przepisami prawa w pierwszej kolejności należy utworzyć uzdrowisko, a dopiero następnie można dokonać zmiany nazwy miejscowości poprzez dodanie części „Zdrój”.
Józef Hentrich – członek Komisji zwrócił uwagę, że badania autora opracowania dotyczącego walorów uzdrowiskowych Ostromecka nie zostały zweryfikowane przez specjalistów.
Wójt Gminy zaproponował żeby w tym celu powołać spółkę prawa handlowego, która będzie zarządzała sanatorium i je wybuduje. Dodał, że mieszkańcy Ostromecka powinni stać się jej właścicielami, a Gmina będzie partycypowała w wysokości 10% wkładu wniesionego przez członków spółki.
Poinformował, ze będzie namawiał Radę Gminy do wniesienia udziału w wysokości 10%.
 
m)   Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia regulaminu dotyczącego wysokości stawek dodatków, zasady i warunki ich przyznawania, sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dąbrowa Chełmińska:
Wójt Gminy celem wprowadzenia omówił w/w projekt uchwały.
Danuta Węgierska – członek Komisji zwróciła uwagę, iż należałoby zmienić jeszcze dodatek motywacyjny. Zgodnie z nowym rozporządzeniem jest możliwość dodawania 50% dodatku motywacyjnego.
Przypomniała, że zgodnie z zapisem ostatniej uchwały Rady Gminy w tej sprawie nie podawano do wiadomości rady pedagogicznej informacji o wysokości dodatków motywacyjnych, a teraz proponuje się wprowadzenie tego zapisu.
Wójt Gminy wyjaśnił, że Rada Gminy przyjęła w poprzedniej uchwale zapis mówiący o podawaniu do wiadomości rady pedagogicznej informacji o przyznanych dodatków motywacyjnych, ale nie znalazło się to w uchwale, ponieważ osoba przygotowująca tę uchwałę przepisywała ją ze starego projektu, który nie zawierał omawianego zapisu i teraz na powrót wprowadzamy przedmiotowy zapis to zgodnie z wolą Rady Gminy.
 
Komisja nie zajęła  stanowiska w sprawie.
 
n)   W dyskusji nad kwestią przystąpienia Gminy Dąbrowa Chełmińska do Spółdzielni Socjalnej „Dolina Wisły” w Czarżu głos zabrali:
Wójt Gminy celem wprowadzenia przedstawił informacje na temat w/w inicjatywy.
 
Komisja w wyniku dyskusji jednogłośnie poparła w/w inicjatywę.
 
o)   W dyskusji nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu jednorazowego programu stypendialnego „Cogito” głos zabrali:
Sekretarz Gminy zaproponowała zmiany, ponieważ zaproponowany przez Komisję Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych regulamin wydaje się nie regulować wszystkich kwestii. Proponuje wprowadzenie dodatkowych elementów. Dodała, że trzebaby się zastanowić czy stypendium ma dotyczyć uczniów zamieszkałych na terenie Gminy, czy tylko uczących się w szkołach na terenie Gminy.
Wójt Gminy zwrócił uwagę, ze w regulaminie musi być wskazany organ lub osoba, która będzie wnioskowała do budżetu odpowiednie kwoty na ten cel. Dodał, że w przyszłym roku ta kwota zostanie wydzielona z rezerwy budżetowej, ale na lata następne taki fundusz musi zostać utworzony, skoro regulamin o tym mówi.
Danuta Węgierska – członek Komisji stwierdziła, że trudno określić kwotę, ponieważ nie wiadomo ile osób się zakwalifikuje do otrzymania stypendium.
 
Komisja dyskutowała nad zmianami do w/w regulaminu.
   
Po przeprowadzonej dyskusji postanowiła zwrócić się do Przewodniczącego Rady Gminy o zdjęcie z porządku obrad omawianego projektu uchwały z uwagi na konieczność doprecyzowania jego zapisów.
 
Komisja ustaliła jednogłośnie, że Kierownik Zespołu Oświaty Samorządowej będzie występował z wnioskiem o zabezpieczenie w budżecie gminy środków na fundusz stypendialny.
 
 
ad.3. Członkowie Komisji zapoznali się z treścią protokółu z poprzedniego posiedzenia Komisji odbytego w dniu 16 września 2009 r. Komisja jednogłośnie przyjęła w/w protokół.
 
ad.4. W punkcie „sprawy różne”  omawiano następujące kwestie:
 
a)   Wójt Gminy poinformował o wniosku Rady Sołeckiej Otowice o wyrażenie zgody na dokonanie zamiany gruntów gminnych na teren przylegający bezpośrednio do świetlicy wiejskiej na poprawę warunków jej funkcjonowania.
 
Komisja dyskutowała na temat możliwości wykupu w/w części nieruchomości.
 
 
Na tym posiedzenie zakończono.

metryczka


Wytworzył: mgr Dorota Kraska-Wadych - inspektor (28 października 2009)
Opublikował: mgr Dorota Kraska-Wadych (20 listopada 2009, 13:35:02)

Ostatnia zmiana: mgr Dorota Kraska-Wadych (20 września 2011, 12:51:31)
Zmieniono: DODANIE NAZWY KOMISJI

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 682