PROTOKÓŁ NR 26/09 KOMISJI OŚWIATY, KULTURY, ZDROWIA I SPRAW SOCJALNYCH


P R O T O K Ó Ł   NR  26/09
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych
odbytego w dniu 16 września 2009 roku.
                                                                                                                       
Posiedzeniu przewodniczyła mgr Ewa Juchcińska – Przewodnicząca Komisji.
 
W posiedzeniu uczestniczyli:
-   członkowie Komisji wg listy obecności,
-   mgr Zbigniew Łuczak – Wójt Gminy,
-   mgr Krystyna Kalinowska – Sekretarz Gminy,
-   mgr Ewa Bukowska – Skarbnik Gminy,
-   mgr Małgorzata Sadurska – Kierownik ZOS.
 
 
Porządek posiedzenia:
1. Zaopiniowanie materiałów związanych z tematyką XXVII Sesji Rady Gminy.
2. Dyskusja na temat projektu regulaminu jednorazowego programu stypendialnego „Cogito ”.
3. Przyjęcie protokółu z poprzedniego posiedzenia.
4. Sprawy różne.
 
 
ad.1. Komisja omawiała następujące informacje i projekty uchwał związane z XXIIV Sesją Rady Gminy:
 
a) Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok:
Skarbnik Gminy celem wprowadzenia omówiła w/w projekt uchwały.
Przewodnicząca Komisji zastanawiała się nad zasadnością zakupu klimatyzacji do Urzędu Stanu Cywilnego oraz serwerowni.
Sekretarz Gminy wyjaśniła, że w tych pomieszczeniach nie sposób pracować ze względu na urządzenia komputerowe i wymóg, że w serwerowni powinno być wychłodzone. Dodała, że w USC są komputery, które pracują przez całą dobę. Wyjaśniła, że pracownicy niechętnie podchodzą do klimatyzacji.
Przewodnicząca Komisji zwróciła uwagę, że jest więcej ważniejszych potrzeb i w związku z brakiem dalszych głosów w dyskusji poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
 
Komisja przy czterech głosach „za” i jednym przeciwnym pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.
 
b)  Informacja na temat wyników egzaminów kompetencyjnych na szczeblu szkoły podstawowej i gimnazjum:
Danuta Węgierska – członek Komisji zauważyła, że materiały opracowane są w sposób czytelny i zgodny z wcześniejszymi sugestiami Rady Gminy. Dodała, że dokumenty zostały profesjonalnie przygotowane.
Zwróciła uwagę, że gimnazjum w Ostromecku uzyskało pierwsze miejsce w skali powiatu. Radna zastanawiała się nad przeprowadzeniem badań dot. przygotowań do egzaminów.
Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie w/w informacje.
 
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała informacje na temat wyników egzaminów kompetencyjnych na szczeblu szkoły podstawowej i gimnazjum.
 
c)  Informacja na temat przygotowania szkół do nowego roku szkolnego
Danuta Węgierska – członek Komisji zwróciła uwagę, iż wszyscy sugerują, że szkoły są przygotowane do rozpoczęcia nowego roku szkolnego, ale należy się zastanowić nad tym, jak rozwinąć bazę lokalową. Od 2010 roku wejdą nowe projekty, z których będzie można aplikować o dotacje na rozbudowę bazy lokalowej szkół. Poinformowała, że w przedszkolu w Ostromecku są w chwili obecnej trzy grupy, w związku, z czym dzieci nie mają nawet sali zabaw.
Przewodnicząca Komisji poinformowała, że sytuacja przedszkola w Dąbrowie Chełmińskiej również nie jest dobra.
Lidia Mandra – członek Komisji dodała, że w przedszkolu w Czarżu również jest więcej chętnych niż miejsc.
Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie w/w informacje.
 
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała informacje na temat przygotowania szkół do nowego roku szkolnego.
 
d) Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Dąbrowa Chełmińska:
Wójt Gminy celem wprowadzenia omówił w/w projekt uchwały.
Danuta Węgierska – członek Komisji wskazała na istniejące kontrowersje związane z propozycją zbycia przedmiotowej działki, na której składowany jest obornik. W/w nieruchomość znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie świetlicy wiejskiej.   
Wójt Gminy poinformował, że wnioskodawca użytkuje w/w działkę od momentu przejęcia czyli od ponad dwudziestu lat i w związku z tym mógłby ubiegać się o zasiedzenie. Dodał, że dwie osoby zgłaszały problem. Wyjaśnił, że wykonał zalecenie Rady Gminy zobowiązujące Wójta Gminy do wykonania podziału nieruchomości i wyceny jej przez rzeczoznawcę majątkowego. Dodał, że, jeśli nie będzie zgody Rady Gminy, wówczas nie będzie sprzedawał przedmiotowej nieruchomości.
Przewodnicząca Komisji w związku z brakiem dalszych głosów poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
 
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.
 
e)  Projekt uchwały w sprawie sprzedaży działek przeznaczonych pod budownictwo jednorodzinne stanowiących własność Gminy Dąbrowa Chełmińska:
Wójt Gminy celem wprowadzenia omówił w/w projekt uchwały oraz przedstawił informację na temat terenów przeznaczonych do sprzedaży.
Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały
 
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.
 
f)  Projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości (drogi):
Wójt Gminy celem wprowadzenia omówił w/w projekt uchwały.
Przewodnicząca Komisji w związku z brakiem uwag poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
 
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.
 
g)  Projekt uchwały w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Dąbrowie Chełmińskiej:
Wójt Gminy celem wprowadzenia omówił w/w projekt uchwały.
Przewodnicząca Komisji w związku z brakiem uwag poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
 
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.
 
h)  Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za pierwsze półrocze 2009 roku:
Wójt Gminy oraz Skarbnik Gminy przedstawili informacje na temat wykonania budżetu Gminy za pierwsze półrocze 2009 roku.
Przewodnicząca Komisji w związku z brakiem uwag poddała pod głosowanie w/w sprawozdanie.
 
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za pierwsze półrocze 2009 roku.
 
i)  Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej likwidacji Regionalnego Zespołu Opieki Paliatywnej – Dom Sue Ryder w Bydgoszczy:
Wójt Gminy celem wprowadzenia omówił w/w projekt uchwały.
Przewodnicząca Komisji w związku z brakiem uwag poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
 
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.
 
j)  Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym:
Wójt Gminy celem wprowadzenia omówił w/w projekt uchwały.
Małgorzata Sadurska – Kierownik ZOS zaproponowała zmianę okresu dostarczania rachunków.
 
Komisja nie wyraziła zgody na w/w propozycję Kierownik ZOS.
 
Przewodnicząca Komisji w związku z brakiem dalszych głosów w dyskusji poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
 
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.
 
k) W dyskusji dot. określenia podstawowych parametrów do prac nad projektem budżetu Gminy Dąbrowa Chełmińska na rok 2010 głos zabrali:
Wójt Gminy celem wprowadzenia przedstawił propozycje w/w parametrów:
wzrost dochodów o 3% w stosunku do roku 2009,
wzrost wynagrodzeń o 2,5% w stosunku do roku 2009,
wzrost pozostałych wydatków bieżących o 1,5% (na poziomie zakładanego średniorocznego wskaźnika inflacji).
Przewodnicząca Komisji w związku z brakiem głosów w dyskusji poddała pod głosowanie w/w propozycję Wójta Gminy.
 
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała w/w propozycję.
 
l) Komisja zapoznała się z informacją na temat mienia komunalnego Gminy Dąbrowa Chełmińska.
Przewodnicząca Komisji zwróciła uwagę, że w przyszłości należałoby się zastanowić nad możliwością wykorzystania części nieużytkowanych pomieszczeń w budynku dawnej szkoły w Czemlewie.
Wójt Gminy zwrócił uwagę na kwestie zorganizowania oddzielnego wejścia do budynku, ponieważ znajdują się tam pomieszczenia świetlicy wiejskiej.
 
ad.2. Komisja zapoznała się z projektem regulaminu jednorazowego programu stypendialnego „Cogito” po uwzględnieniu wypracowanych wcześniej uzupełnień i poprawek.
Komisja dyskutowała nad propozycjami do regulaminu wniesionymi przez Dyrektora Zespołu Szkół w Ostromecku.
Błażej Stankiewicz – członek Komisji wskazał na konieczność opracowania podobnego regulaminu dla sportowców. Zastanawiał się nad systemem socjalnym dla wybitnie uzdolnionych sportowców, których nie stać na dojazdy do Bydgoszczy -  do sekcji, które nie działają na terenie Gminy.
 
ad.3. Członkowie Komisji zapoznali się z treścią protokółu z poprzedniego posiedzenia Komisji odbytego w dniu 25 czerwca 2009 r. Komisja jednogłośnie przyjęła w/w protokół.
 
ad.4. W punkcie „sprawy różne” nie omawiano żadnych kwestii.
 
Na tym posiedzenie zakończono.

metryczka


Wytworzył: mgr Dorota Kraska-Wadych - inspektor (16 września 2009)
Opublikował: mgr Dorota Kraska-Wadych (29 października 2009, 11:53:07)

Ostatnia zmiana: mgr Dorota Kraska-Wadych (20 września 2011, 12:51:50)
Zmieniono: DODANIE NAZWY KOMISJI

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 742