PROTOKÓŁ NR 25/09 KOMISJI OŚWIATY, KULTURY, ZDROWIA I SPRAW SOCJALNYCH


P R O T O K Ó Ł   NR  25/09
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych
odbytego w dniu 25 czerwca 2009 roku.
                                                                                                                       
Posiedzeniu przewodniczyła mgr Ewa Juchcińska – Przewodnicząca Komisji.
 
W posiedzeniu uczestniczyli:
-         członkowie Komisji wg listy obecności,
-         mgr Zbigniew Łuczak – Wójt Gminy,
-         mgr Krystyna Kalinowska – Sekretarz Gminy,
-         mgr Ewa Bukowska – Skarbnik Gminy.
 
 
Porządek posiedzenia:
1.      Zaopiniowanie materiałów związanych z tematyką XXIV Sesji Rady Gminy.
2.      Przyjęcie protokółu z poprzedniego posiedzenia.
3.      Sprawy różne.
 
 
ad.1. Komisja omawiała następujące informacje i projekty uchwał związane z XXIV Sesją Rady Gminy:
 
a)      Komisja jednogłośnie i bez uwag pozytywnie zaopiniowała informacje na temat stanu bezpieczeństwa na terenie Gminy.
 
b)      Komisja jednogłośnie i bez uwag pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z działalności bibliotek na terenie Gminy.
W trakcie dyskusji Przewodnicząca Komisji oraz Danuta Węgierska – członek Komisji przypomniały, że Kierownik Gminnej Biblioteki wskazywała na konieczność zwiększenia etatów w bibliotekach w Czarżu i Ostromecku.
Wójt Gminy wyjaśnił, że Kierownik nie występowała z wnioskiem o zwiększenie etatyzacji.
 
c)      Projekt uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych:
Wójt Gminy celem wprowadzenia omówił w/w projekt uchwały.
Przewodnicząca Komisji w związku z brakiem uwag poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
 
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.

d)      Projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości rolnej:
Wójt Gminy celem wprowadzenia omówił w/w projekt uchwały.
Przewodnicząca Komisji w związku z brakiem uwag poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
 
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.
 
e)      Projekt uchwały w sprawie zgody na przedłużenie umowy dzierżawy części działki nr 38 położonej w obrębie geodezyjnym Dąbrowa Chełm. na okres dłuższy niż 3 lata:
Wójt Gminy celem wprowadzenia omówił w/w projekt uchwały.
Przewodnicząca Komisji w związku z brakiem uwag poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
 
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.
 
f)        Projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości:
Wójt Gminy celem wprowadzenia omówił w/w projekt uchwały.
Przewodnicząca Komisji w związku z brakiem uwag poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
 
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.
 
g)      Projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod drogę gminną lokalną przy ulicy Wyzwolenia w Dąbrowie Chełmińskiej:
Wójt Gminy celem wprowadzenia omówił w/w projekt uchwały.
Przewodnicząca Komisji w związku z brakiem uwag poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
 
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.
 
h)      Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XIX/134/08 Rady Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej z dnia 26 września 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Wałdowie Królewskim dla obszaru ograniczonego:
Wójt Gminy celem wprowadzenia omówił w/w projekt uchwały dodając, że wystąpił problem uzgodnienia przebiegu linii energetycznej z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi, o czym nie było wcześniej wiadomo. W związku z czym proponuje się wyłączenie z opracowania części terenów i zaczekanie na opracowanie planu województwa, który jest dokumentem nadrzędnym i który będzie zawierał ostateczny przebieg linii energetycznej wysokiego napięcia. Dodał, że Polskie Sieci Elektroenergetyczne nie podjęły jeszcze konkretnej decyzji, którędy linia będzie przebiegała. Rezerwują jednocześnie pas ziemi, a jednocześnie w planie zagospodarowania województwa pokazują przebieg linii na istniejącej linii 110. Dopóki obowiązuje aktualny plan województwa, musimy zarezerwować pas ziemi pod linię. W przypadku, gdyby okazało się, że projektowana linia będzie biegła po istniejącej, pozostanie 70-80 metrowy niezagospodarowany pas. W związku z powyższym proponuje się podjęcie nowej uchwały, która nie będzie obejmowała kwestionowanego terenu.
Przewodnicząca Komisji w związku z brakiem uwag poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
 
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.
 
i)        Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Wałdowie Królewskim dla obszaru ograniczonego:
Wójt Gminy celem wprowadzenia omówił w/w projekt uchwały.
Przewodnicząca Komisji w związku z brakiem uwag poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
 
Komisja przy czterech głosach „za” i jednym wstrzymującym pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.
   
j)        Wnioski w sprawie dodatkowego oświetlenia drogowego na terenie gminy:
Wójt Gminy zwrócił się o nie rozpatrywanie w/w wniosków, ze względu na fakt, iż wpływy z podatku dochodowego zostały wykonane w stopniu niższym od zakładanego. Dodał, iż nie widzi możliwości zwiększenia dochodów. Ze względu na niskie ceny nieruchomości, jeśli będzie na to zgoda Rady Gminy w bieżącym roku nie będą sprzedawane działki gminnie. Zaproponował, by ewentualnie w przyszłorocznym budżecie ująć omawiane inwestycje oświetleniowe.
 
k)      Wniosek Rady Sołeckiej Ostromecko w sprawie dofinansowania „Sołtysiady”:
Wójt Gminy celem wprowadzenia omówił sprawę dodając, że jest skłonny udzielić dotację w kwocie 6000 zł na zorganizowanie w/w imprezy pod warunkiem, że weźmie w niej udział minimum dziesięć sołectw i zgodzi się na to Rada Gminy. Pierwszą nagrodą będzie puchar Przewodniczącego Rady Gminy, a drugą Wójta Gminy. Nagrody pieniężne zostaną przekazane na wydatki sołectwa.
Błażej Stankiewicz – członek Komisji stwierdził, że wszystkie przedsięwzięcia trzeba w jakiś sposób zacząć.
Wójt Gminy poinformował, że wszyscy twierdzą, że pomysł jest bardzo dobry i trzeba go realizować, tylko by trzeba przyjąć, że w/w impreza będzie organizowana corocznie, przy czym ustala się termin i organizatora.
Józef Hentrich – członek Komisji poinformował, iż sołtysi myśleli, że odbędą się zebrania w tej sprawie. Zwrócił uwagę na zbyt późne podanie informacji o imprezie do wiadomości pozostałym sołectwom, ponieważ gro z nich ma już zaplanowane wyjazdy i swoje imprezy.
Danuta Węgierska – członek Komisji stwierdziła, że warto przystąpić do tego przedsięwzięcia Dodała, że zawsze pierwsze imprezy są trudne, ale chodzi o współzawodnictwo, które sprzyja integracji. Radna zapytała, co w sytuacji, gdy zgłosi się 6-8 sołectw, czy wówczas nie będzie dotacji?
Wójt Gminy stwierdził, że jego zdaniem zorganizowanie w/w imprezy jest bardzo dobrym pomysłem, który wartoby realizować, ale jeśli zgłoszą w nim udział np. cztery sołectwa to w/w dotacja również ma wynosić 6000 zł?
Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie propozycję przyznania dotacji w kwocie 6000 zł na organizację „Sołtysiady”.
 
Komisja przy czterech głosach za i jednym przeciwnym pozytywnie zaopiniowała w/w propozycję.
 
l)     Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała uchwałę nr XLVIII/702/09 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 mają 2009 r. w sprawie projektu uchwały o przekształceniu Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. E. Warmińskiego w Bydgoszczy polegającego na likwidacji komórki działalności podstawowej.
 
m)    Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009:
Skarbnik Gminy celem wprowadzenia omówiła w/w projekt uchwały.
Wójt Gminy przedstawił wyjaśnienia związane z wycofaniem się Gminy z inwestycji budowy przystanku szynowego w Dąbrowie Chełm. Poinformował, iż w tej sprawie odbył się szereg spotkań, ale nikt nie zadeklarował prac. Zwrócił uwagę, że nie ma informacji, czy jest zainteresowanie mieszkańców tym przystankiem. Nie ma głosów w tej sprawie. Wyjaśnił, że kolej jest zainteresowana, by ktoś to wybudował, ale przedstawiciele PKP wypowiedzieli się, że zdecydowanie nie dadzą na ten cel żadnych środków finansowych.
Urząd Marszałkowski i Starostwo Powiatowe chciały przekazać dotacje, ale Regionalna Izba Obrachunkowa uznała, że nie ma takich możliwości – w/w instytucje nie mogą przekazać gminie dotacji na ten cel.
Wójt Gminy poinformował, że w Zespole Szkół w Dąbrowie Chełmińskiej stołówka nie zostanie zrealizowana, a jedynie punkt wydawania posiłków, ponieważ kosztorys inwestorski opiewa na kwotę około 800 000 zł.
Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
 
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.
 
n)      Projekt uchwały w sprawie wyodrębnienia funduszu sołeckiego w 2010 roku:
Wójt Gminy celem wprowadzenia omówił w/w projekt uchwały.  
Józef Hentrich – członek Komisji zaproponował pozostawienie kwestii wyodrębnienia w budżecie gminy środków dla sołectw wg zasad obowiązujących obecnie zwiększając ewentualnie ten fundusz o 10-20% i zaczekać, jak to będzie funkcjonowało w innych gminach.
Komisja omawiała kwestie organizowania festynów soleckich i różnego typu imprez i dofinansowania tego z funduszu sołeckiego.
 
W wyniku dyskusji Komisja nie zajęła stanowiska w sprawie.
 
o)     Wnioski w sprawie zatrudnienia logopedów i pedagogów szkolnych w pełnym wymiarze:
Józef Hentrich – członek Komisji wyjaśnił, że Rada Gminy w tym względzie nie ma kompetencji. Nie otrzymał wniosku w tej sprawie od Dyrektora Zespołu Szkół w Ostromecku, ponieważ on wie, że powinien zwrócić się do organu prowadzącego.
Wójt Gminy poinformował, iż zgodził się na cały etat logopedy, ale nie wyraził zgody na cały etat pedagoga szkolnego.
Przewodnicząca Komisji zwróciła uwagę, że po wizytacjach Kuratorium  Oświaty są zalecenia żeby zatrudnić pedagogów w pełnym wymiarze.
Wójt Gminy wyjaśnił, że zaprosił Dyrektora Zespołu Szkół w Ostromecku na rozmowę i zwrócił się o merytoryczne uzasadnienie wniosku w sprawie zatrudnienia pedagoga i logopedy w pełnym wymiarze. Uzasadniono zatrudnienie logopedy, ponieważ jest znaczna liczba dzieci z wadami wymowy, które często wymagają sporych nakładów pracy z powodu częstych zaniedbań ze strony rodziców. W kwestii etatu pedagoga szkolnego uznał, że w klasach I-IV kłopoty wychowawcze prawdopodobnie jeszcze nie występują.
Przewodnicząca Komisji wyjaśniła, że problemy wychowawcze występują już w zerówkach
Danuta Węgierska – członek Komisji dodała, że chodzi tu również o sytuacje rodzinne, nie tylko o dzieci. Problemy związane są z systemem wychowawczym przyjętym w domu. Taką pracę należy rozpocząć już od najwcześniejszych lat.
Wójt Gminy zwrócił uwagę, iż należy przyjąć to, że w każdej klasie jest również wychowawca.
Danuta Węgierska – członek Komisji wskazała, że szczególna rola pedagoga jest bardzo ważna, jest sporo dzieci z bardzo trudnych środowisk, które wymagają ciągłej współpracy.
Wójt Gminy poinformował, że liczba uczniów w Dąbrowie Chełmińskiej jest 2,5 raza większa niż w pozostałych szkołach, a pracuje tam jeden pedagog.
Przewodnicząca Komisji przypomniała, że niegdyś Wójt poinformował, że jeżeli dyrektorzy wystąpią z wnioskami, wówczas zwiększy te etaty.
Wójt Gminy dodał, iż myśli, że lepszym rozwiązaniem dla dzieci z klas pierwszych byłoby zmniejszenie liczebności uczniów w klasach.
Przewodnicząca Komisji stwierdziła, że na terenie gminy nazbiera się bardzo dużo problemów licznych klas i trzeba będzie zatrudnić 10 nowych nauczycieli. Zwróciła uwagę, że najpierw Wójt informuje, że wyrazi zgodę na zatrudnienie pedagogów w pełnym wymiarze, a potem przekreśla dyrektorom ich projekty organizacyjne. Dodała, że Dyrektor Zespołu Szkół w Czarżu uzasadnił swój wniosek.
Wójt Gminy poinformował, że nie otrzymał wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Czarżu, natomiast Dyrektor Zespołu Szkó w Ostromecku w swym piśmie napisał, że w związku z wnioskiem Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych zwrócił się o zwiększenie etatów. Przypomniał, iż powiedział, że będzie się zastanawiał nad kwestią zwiększenia etatów pedagogów i logopedów, gdy otrzyma stosowne wnioski.
Przewodnicząca Komisji zapytała, czy Przewodniczący Rady Gminy konsultował z prawnikiem uchwałę w sprawie dodatkowych godzin dla dyrektorów i logopedów i pedagogów? Zdaniem radnej uchwała skonstruowana jest w sposób nieprawidłowy, ponieważ dodatkowy wymiar powinien być określony w formie etatu, a nie tygodniowej liczby godzin.
Wójt Gminy wyjaśnił, że odnosi się do dokumentów. Dodał, iż poinformował, jaką decyzję podjął i dlaczego.
Przewodnicząca Komisji zgłosiła wniosek formalny o włączenie omawianego punktu do porządku obrad.
Józef Hentrich – członek Komisji, Przewodniczący Rady Gminy poinformował, iż nie włączał omawianego tematu do porządku obrad Sesji Rady Gminy, ponieważ nie leży to w kompetencji Rady.
Wójt Gminy dodał, że omawiane kwestie reguluje ustawa o systemie oświaty.
Błażej Stankiewicz – członek Komisji zaproponował, by spotkać się jeszcze raz z dyrektorami i ponownie przedyskutować problem.
 
p)     Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009:
Skarbnik Gminy celem wprowadzenia omówiła w/w projekt uchwały.
Wójt Gminy poinformował, że w Zespole Szkół w Dąbrowie Chełmińskiej stołówka nie zostanie zrealizowana, a jedynie punkt wydawania posiłków, ponieważ kosztorys inwestorski opiewa na kwotę około 800 000 zł.
Wójt Gminy przedstawił wyjaśnienia związane z wycofaniem się Gminy z inwestycji budowy przystanku szynowego w Dąbrowie Chełm. Poinformował, iż w tej sprawie odbył się szereg spotkań, ale nikt nie zadeklarował prac. Wychodzi na to, że to Gmina chce ten przystanek budować, podczas, gdy z inicjatywą wystąpił Urząd Marszałkowski. Na koszt Gminy została opracowana dokumentacja techniczna Zwrócił uwagę, na brak informacji, czy jest zainteresowanie mieszkańców tym przystankiem. Nie ma głosów w tej sprawie. Wyjaśnił, że kolej jest zainteresowana, by ktoś wybudował peron. Przedstawiciele PKP wypowiedzieli się, że zdecydowanie nie przekażą na ten cel żadnych środków.
Urząd Marszałkowski i Starostwo Powiatowe chciały przekazać dotacje, ale Regionalna Izba Obrachunkowa uznała, że nie ma takich możliwości – w/w instytucje nie mogą przekazać gminie dotacji na ten cel.
Zwrócił uwagę, że wybudowanie przystanku to dopiero początek inwestycji. Konieczne będzie oświetlenie i utwardzenie drogi do przystanku.
Danuta Węgierska – członek Komisji zwróciła się o przedstawienia informacji na temat zaawansowania prac związanych przebudową ul. Bydgoskiej w Ostromecku.
Wójt Gminy przedstawił wyjaśnienia dotyczące podziału zakresu prac związanych z przebudową w/w drogi i poinformował, że niebawem otrzyma dokumentację techniczną.
Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
 
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.
 
ad.3. Członkowie Komisji zapoznali się z treścią protokółów z poprzednich posiedzeń Komisji odbytych w dniu 14 kwietnia i 28 kwietnia 2009 r. Komisja jednogłośnie przyjęła w/w protokóły.
 
ad.4. W punkcie „sprawy różne” omawiano następujące kwestie:
 
a)      Przewodnicząca Komisji zapytała, dlaczego pracownicy robót publicznych Urzędu Gminy wyrzucają śmieci przed pawilonem szkolnym. Zrobiło się tam dzikie wysypisko. Wyrzucane są tam znicze metale, sznurki itp. Przewodnicząca zwróciła się z prośbą o zajęcie się sprawą.
 
 
Na tym posiedzenie zakończono.

metryczka


Wytworzył: mgr Dorota Kraska-Wadych - inspektor (25 czerwca 2009)
Opublikował: mgr Dorota Kraska-Wadych (17 września 2009, 12:16:22)

Ostatnia zmiana: mgr Dorota Kraska-Wadych (20 września 2011, 12:52:05)
Zmieniono: DODANIE NAZWY KOMISJI

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 831