PROTOKÓŁ NR 1/04 KOMISJI OŚWIATY, KULTURY, ZDROWIA I SPRAW SOCJALNYCH

P R O T O K Ó Ł NR 1 /04
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych
odbytego w dniu 30 stycznia 2004 roku.

Posiedzeniu przewodniczyła Barbara Łukowska – Przewodnicząca Komisji.

W posiedzeniu uczestniczyli:
członkowie Komisji wg listy obecności,
mgr Zbigniew Łuczak – Wójt Gminy
Krystyna Kalinowska – Sekretarz Gminy.
Rada Nadzorcza Gminnej Przychodni SP ZOZ w Dąbrowie Chełmińskiej.

Porządek posiedzenia:

 1. Przyjęcie protokółu z poprzedniego posiedzenia.
 2. Omówienie działalności Gminnej Przychodni SP ZOZ w Dąbrowie Chełmińskiej
 3. Omówienie projektu budżetu gminy na rok 2004
 4. Ustalenie planu pracy Komisji na rok 2004.
 5. Zaopiniowanie projektów uchwał.
 6. Sprawy różne.

ad.1. Komisja jednogłośnie przyjęła protokół nr 9/03 z poprzedniego posiedzenia odbytego w dniu 28.11.2003 roku.

ad.2. Przewodnicząca Komisji przedstawiła zebranym nowy skład Rady Społecznej Gminnej Przychodni SP ZOZ w Dąbrowie Chełmińskiej.
Dyrektor Gminnej Przychodni – omówiła funkcjonowanie służby zdrowia w roku bieżącym. W swojej wypowiedzi wskazała na trudności finansowe i lokalowe. Przedstawiła wzory aneksów dotyczących wykonywanych usług oraz przyznane punkty.
Poinformowała, że w przychodni w Ostromecku został zatrudniony nowy stomatolog.
W związku ze zmianą przepisów związanych z rejestracją pacjentów drogą elektroniczną i powstaniem rejestru centralnego istnieje konieczność zakupu komputerów do przychodni.

ad.3. Podczas analizy budżetu gminy na rok 2004 wskazywano na:
Wójt Gminy omówił projekt budżetu gminy na rok 2004 oraz propozycje zmian.

 • konieczność remontu w pierwszej kolejności dróg zniszczonych,
 • zły stan drogi Czarże-Rafa i konieczność usunięcia poboczy,
 • wykonanie oświetlenia przy przystanku w miejscowości Zabasta,

Jan Palmowski – członek Komisji zwrócił uwagę na wcześniejsze założenia, które że w pierwszej kolejności należy zajmować się drogami zniszczonymi. Dlaczego więc nie wyremontowano drogi w Gzinie?
Wójt Gminy odpowiedział, że kwota 50 000 zł nie została zaplanowana tylko na remont drogi w Boluminie. Ta kwota będzie zwiększeniem planu inwestycyjnego związanego z remontami dróg na terenie gminy.
Przewodnicząca Komisji przypomniała, że w związku z budową kanalizacji ściekowej remonty dróg w Ostromecku zostały wstrzymane. Przewodnicząca zwróciła uwagę, że w pierwszej kolejności należy wyremontować drogą, z której korzysta wiele osób oraz zwróciła uwagę na zły stan drogi Czarże – Rafa, na której zachodzi konieczność ścięcia pobocza. Przewodnicząca zapytała jakie środki z kwoty 30 000 zł zostaną przeznaczone na oświetlenie dróg w Ostromecku oraz jakie prace można za tę kwotę wykonać?
Wójt Gminy w odpowiedzi poinformował, że na realizację oświetlenia drogowego w Wałdowie Król. zostanie przeznaczona kwota około 20 000 zł, pozostałe środki zostaną przekazane na realizację oświetlenia w Ostromecku.
Przewodnicząca Komisji zwróciła uwagę na konieczność zamontowania jednego punktu świetlnego przy przystanku autobusowym w kierunku Dąbrowy Chełm. na osiedlu Zabasta.
Wójt Gminy wyjaśnił, że koszt wykonania jednego punktu świetlnego wynosi około 4 000 zł.

W wyniku dyskusji komisja pozytywnie zaopiniowała propozycję zwiększenia zadań inwestycji drogowych o kwotę 50 000 zł. bez wyszczególnienia zadania. (parking w Boluminku).

Wójt Gminy poinformował, że środki finansowe na asfaltowanie ul. Wiślanej w Czarżu zostały zabezpieczone w projekcie budżetu na rok 2004.

Komisja po przeprowadzonej dyskusji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu gminy na rok 2004.

ad.4. Komisja po przeprowadzonej dyskusji opracowała plan pracy na rok 2004, który stanowi załącznik do niniejszego protokółu.

ad.5. Komisja omówiła następujące projekty uchwał:

 1. projekt uchwały w sprawie sprzedaży działek budowlanych stanowiących własność Gminy:

  Wójt Gminy celem wprowadzenia omówił projekt uchwały.

  Komisja po przeprowadzonej dyskusji jednogłośnie i bez uwag pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.

 2. projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia jeziora:

  Wójt Gminy celem wprowadzenia omówił projekt uchwały.

  Komisja po przeprowadzonej dyskusji jednogłośnie i bez uwag pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.

 3. projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla “Dąbrowa Południe” w Dąbrowie Chełm.:

Wójt Gminy celem wprowadzenia omówił projekt uchwały.

Komisja po przeprowadzonej dyskusji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.

ad.6. W punkcie “sprawy różne” omawiano następujące kwestie:

 1. Wójt Gminy poinformował, że w związku ze zmianą ustawy, wypłacanie zasiłków będzie zadaniem gminy, w związku z tym istnieje potrzeba zwiększenia zatrudnienia.

 2. Jerzy Pluciński – członek Komisji zapytał, czy jest możliwość wykupu i zagospodarowania przez Gminę placu po składowisku drewna w Ostromecku?
  Wójt Gminy w odpowiedzi poinformował, że Lasy Państwowe nie mogą zbywać terenów leśnych. Wójt wskazał ponadto na znaczne koszty przekwalifikowania terenu.

 3. Przewodnicząca Komisji zapytała, czy Gmina otrzyma środki z funduszu SAPARD na budowę kanalizacji ściekowej?
  Wójt Gminy odpowiedział, że jeżeli Gmina otrzyma promesę do dnia 1 maja br. to środki z funduszu SAPARD zostaną przekazane.

                   Na tym posiedzenie zakończono.

Protokółował:                                         Przewodniczyła:
Barbara Gandziarowska                          Barbara Łukowska
Podinspektor                                          Przewodnicząca Komisji

Postać dokumentu s.1 (298kB) jpg
Postać dokumentu - ostatnia str. (299kB) jpg

metryczka


Wytworzył: Dorota Kraska (30 stycznia 2004)
Opublikował: Dorota Kraska (26 kwietnia 2004, 13:55:59)

Ostatnia zmiana: mgr Dorota Kraska-Wadych (20 września 2011, 13:10:42)
Zmieniono: DODANIE NAZWY KOMISJI

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1149