PROTOKÓŁ NR 10/03 KOMISJI OŚWIATY, KULTURY, ZDROWIA I SPRAW SOCJALNYCH

z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych
odbytego w dniu 22.12.2003 roku.

Posiedzeniu przewodniczyła Barbara Łukowska – Przewodnicząca Komisji.

W posiedzeniu uczestniczyli:
- członkowie Komisji wg listy obecności,
- mgr Zbigniew Łuczak – Wójt Gminy
- Krystyna Kalinowska – Sekretarz Gminy.

Porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie protokółu z poprzedniego posiedzenia.
2. Podsumowanie prac Komisji w roku 2003.
3. Analiza zadań wynikających ze Strategii Rozwoju Gminy przypadających na rok 2003.
4. Ustalenie planu pracy Komisji na rok 2004.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Gminnej Biblioteki Publiczno – Szkolnej w Dąbrowie Chełm.
6. Sprawy różne.

ad.1. Komisja jednogłośnie przyjęła protokół nr 9/03 z poprzedniego posiedzenia odbytego w dniu 28.11.2003 roku.

ad.2. Przewodnicząca Komisji przedstawiła sprawozdanie z prac komisji w roku 2003.
Komisja po przeanalizowaniu dokumentów nie wniosła uwag do przedstawionego sprawozdania i postanowiła przedstawić je na najbliższej Sesji Rady Gminy.
W/w sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokółu.

ad.3. Podczas analizy zadań wynikających ze strategii rozwoju gminy przypadających na rok 2003 wskazywano na:
Wójt Gminy omówił w/w zadania wynikające ze Strategii.
Sekretarz Gminy dodała, że powstała koncepcja przeprowadzenia konkursu na przyjazną instytucję, ale w związku z tym, że Strategię przyjęto pod koniec 2002 roku, było mało czasu, aby opracować konkurs. Sekretarz wskazała na konieczność opracowania regulaminu, przygotowania planu działania oraz opracowania odpowiednich ankiet itp.
Radny Jan Palmowski – członek Komisji stwierdził, że na terenie naszej Gminy nie ma konieczności powoływania strażnika gminnego. Największym problemem jest zaśmiecanie lasów, a strażnik nie da rady ich pilnować.
Wójt Gminy w odpowiedzi poinformował, że idea powołania strażnika była taka, że miałby on kontrolować rachunki za wywóz śmieci i nieczystości płynnych przez mieszkańców gminy, zwracać im uwagę itp. Wójt dodał, że urzędnicy nie mają prawa nakładania mandatów.
Przewodnicząca Komisji zaproponowała, że w miejsce strażnika można powołać komisję społeczną. Radna zapytała, czy w związku z tym, że Gmina nie ma prawa karania mandatami, nie można powiadamiać policji, która wyegzekwuje prawo?
Wójt Gminy w odpowiedzi poinformował, że można wystąpić do policji o nałożenie mandatu, ale wówczas dojdzie do sytuacji, że urzędnicy będą wykrywać naruszenia, a policja będzie tylko karać.
Radny Józef Hentrich – członek Komisji zaproponował, aby tę kwestię przeanalizowały wszystkie Komisje Rady.
Radny Bartosz Giłka zapytał, dlaczego na kwestie związane z poprawą atrakcyjności turystycznej Gminy wydano tylko 1.800 zł, podczas, gdy na ten cel zabezpieczono środki w wysokości 5.000 zł?
Wójt Gminy odpowiedział, że zorganizowano trzy szkolenia dla osób zainteresowanych tworzeniem gospodarstw agroturystycznych, w tym dwa szkolenia wyjazdowe, w których uczestniczyło 7 osób. Nie było takiej potrzeby, aby wydawać wszystkie środki zabezpieczone w budżecie gminy na ten cel. Wójt dodał, że nie tylko w tym przypadku powstała sytuacja, że koszty były niższe od wcześniej założonych.
Radny Bartosz Giłka – członek Komisji zapytał, czy ujęto do projektu przyszłorocznego budżetu Gminy środki finansowe na asfaltowanie ul. Wiślanej w Czarżu?
Wójt Gminy odpowiedział, że środki finansowe na asfaltowanie ul. Wiślanej w Czarżu zostały zabezpieczone w projekcie budżetu na rok 2004.

Komisja w wyniku dyskusji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała wykonanie zadań wynikających ze strategii rozwoju gminy przypadających na rok 2003.

ad.4. Komisja po przeprowadzonej dyskusji opracowała plan pracy na rok 2004, który stanowi załącznik do niniejszego protokółu.

ad.5. W dyskusji nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Gminnej Biblioteki Publiczno – Szkolnej w Dąbrowie Chełm. wskazywano na:
- § 19 projektu Statutu zawiera zapis, że biblioteka pobiera opłaty, czy wobec powyższego punkty biblioteczne mają ponosić odpłatność?
Wójt Gminy odpowiedział, że w/w zapis mówi o sytuacjach, gdy ktoś np. będzie chciał ściągnąć pozycję, której nie ma w naszej bibliotece. Wówczas trzeba będzie sprowadzić go np. z biblioteki wojewódzkiej, w związku z czym powstaną pewne koszty.

Komisja po przeprowadzonej dyskusji jednogłośnie i bez uwag pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.

ad.6. W punkcie “sprawy różne” omawiano następujące kwestie:

a) projekt uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej przy Gminnej Przychodni SP ZOZ w Dąbrowie Chełmińskiej:
Wójt Gminy celem wprowadzenia omówił projekt uchwały.

W wyniku dyskusji Komisja pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.

b) projekt uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2003 roku.
Wójt Gminy celem wprowadzenia omówił projekt uchwały.

W wyniku dyskusji Komisja pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.

c) projekt uchwały w sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej działki niezbędnej do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.
Wójt Gminy celem wprowadzenia omówił projekt uchwały.

W wyniku dyskusji Komisja pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.

d) projekt uchwały w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych.
Wójt Gminy celem wprowadzenia omówił projekt uchwały.

W wyniku dyskusji Komisja pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.

e) projekt uchwały sprawie kupna nieruchomości gruntowych na poszerzenie drogi – ulicy Weterynaryjnej położonej w Dąbrowie Chełmińskiej.
Wójt Gminy celem wprowadzenia omówił projekt uchwały.

W wyniku dyskusji Komisja pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.

f) projekt uchwały w sprawie kupna nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem pod drogę publiczną w miejscowości Czemlewo.
Wójt Gminy celem wprowadzenia omówił projekt uchwały.

W wyniku dyskusji Komisja pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.

g) projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dąbrowa Chełmińska.
Wójt Gminy celem wprowadzenia omówił projekt uchwały.

W wyniku dyskusji Komisja pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.

h) projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr II/9/02 w sprawie ustalenia opłat z tytułu użytkowania i dzierżawy.
Wójt Gminy celem wprowadzenia omówił projekt uchwały.

W wyniku dyskusji Komisja pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.

Na tym posiedzenie zakończono.
 
Protokółowała:                                                        Przewodniczyła:
Dorota Kraska                                                         Barbara Łukowska
inspektor                                                                Przewodnicząca Komisji

 
Postać dokumentu str. 1 (139kB) jpg
Postać dokumentu - ostatnia strona (110kB) jpg
 

metryczka


Wytworzył: Dorota Kraska (22 grudnia 2003)
Opublikował: Krystyna Kalinowska (13 lutego 2004, 14:11:30)

Ostatnia zmiana: mgr Dorota Kraska-Wadych (20 września 2011, 13:10:55)
Zmieniono: DODANIE NAZWY KOMISJI

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1064