PROTOKÓŁ NR 23/09 KOMISJI OŚWIATY, KULTURY, ZDROWIA I SPRAW SOCJALNYCH


P R O T O K Ó Ł   NR  23/09
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych
odbytego w dniu 14 kwietnia 2009 roku.
                                                                                                                       
Posiedzeniu przewodniczyła mgr Ewa Juchcińska – Przewodnicząca Komisji.
 
W posiedzeniu uczestniczyli:
-   członkowie Komisji wg listy obecności,
-   mgr Zbigniew Łuczak – Wójt Gminy,
-   mgr Krystyna Kalinowska – Sekretarz Gminy,
-   mgr Ewa Bukowska – Skarbnik Gminy,
-   mgr Małgorzata Sadurska – Kierownik ZOS.
 
Porządek posiedzenia:
  1. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2008.
  2. Zaopiniowanie materiałów związanych z tematyką XXIII Sesji Rady Gminy.
  3. Przyjęcie protokółu z poprzedniego posiedzenia.
  4. Sprawy różne.
ad.1. Komisja dokonała analizy sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2008 rok i po zapoznaniu się z informacjami Wójta i Skarbnik Gminy jednogłośnie i bez uwag pozytywnie zaopiniowała w/w sprawozdanie.
 
ad.2. Komisja omawiała następujące informacje i projekty uchwał związane z XXII Sesją Rady Gminy:
 
a) Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w celu realizacji projektu pn. „Przedszkolaki z naszej paki” w ramach Priorytetu IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.1 „Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:
Kierownik Zespołu Oświaty Samorządowej celem wprowadzenia omówiła w/w projekt uchwały.
Przewodnicząca Komisji w związku z brakiem uwag poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
 
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.
 
b)  Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, p.t.: „Mały Odkrywca w Przedszkolu w Dąbrowie Chełmińskiej:
Kierownik Zespołu Oświaty Samorządowej celem wprowadzenia omówiła w/w projekt uchwały. Dodała, że z takim samym projektem wystąpiono w Ostromecku, ale nie uzyskał on akceptacji. Programem zostaną objęte dzieci z zerówki. Odbędą się szkolenia dla nauczycieli, spotkania z rodzicami i szkolenia dla nich. Program zakłada realizację szerokiej współpracy z rodzicami. Realizować go będzie Dyrektor Zespołu Szkół w Dąbrowie Chełmińskiej.
Przewodnicząca Komisji zauważyła, że inicjatywa jest słuszna i w związku z brakiem dalszych głosów poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
 
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.
 
c)  Projekt uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów i wicedyrektorów placówek oświatowych oraz pedagoga szkolnego i logopedy na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska:
Wójt Gminy celem wprowadzenia omówił w/w projekt uchwały.
Przewodnicząca Komisji poinformowała, że dyrektorzy szkół wystąpili o zwiększenie etatów pedagoga szkolnego i logopedy do pełnego wymiaru i Komisja taki wniosek postawi na najbliższej Sesji Rady Gminy. Przewodnicząca przypomniała, że dyrektorzy poinformowali o takiej potrzebie podczas posiedzenia, na którym Komisja dokonała wizytacji szkół.
 
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.
 
d) Projekt uchwały w sprawie ustalenia opłat za świadczenia publicznych przedszkoli wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego w Gminie Dąbrowa Chełmińska:
Wójt Gminy celem wprowadzenia omówił w/w projekt uchwały.
Przewodnicząca Komisji w związku z brakiem uwag poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
 
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.
 
e)  Projekt uchwały w sprawie określenia regulaminu dotyczącego wysokości stawek dodatków, zasady i warunki ich przyznawania, sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dąbrowa Chełmińska:
Kierownik Zespołu Oświaty Samorządowej celem wprowadzenia omówiła w/w projekt uchwały. Dodała, że uchwalony pod koniec ubiegłego roku regulamin musi zostać ponownie uchwalony, ponieważ nastąpiła zmiana w ustawie o systemie oświaty i w karcie nauczyciela. Teraz regulamin nie ma określonej formy obowiązywania, a do tej pory uchwalany był na okres jednego roku.
 
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.
 
f)  Komisja jednogłośnie i bez uwag pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z działalności GOPS za rok 2008.
 
g)  Komisja jednogłośnie i bez uwag pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z działalności Gminnej Przychodni SP ZOZ w Dąbrowie Chełmińskiej za rok 2008.
 
h)  Komisja jednogłośnie i bez uwag pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Gminnej Przychodni SP ZOZ w Dąbrowie Chełmińskiej.
 
i) Komisja jednogłośnie i bez uwag pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publiczno – Szkolnej w Dąbrowie Chełmińskiej.
Danuta Węgierska – członek Komisji poinformowała, że kierownik zgłaszała potrzebę dodatkowego zatrudnienia, by wydłużyć czas pracy bibliotek.
 
j)  Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu odnowy miejscowości Czemlewo na lata 2009-2019:
Wójt Gminy celem wprowadzenia omówił w/w projekt uchwały.
Przewodnicząca Komisji w związku z brakiem uwag poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
 
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.

k)  Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2009:
Skarbnik Gminy celem wprowadzenia omówiła w/w projekt uchwały.
Danuta Węgierska – członek Komisji zapytała, czy zostały uwzględnione sugestie mieszkańców dot. zmiany godzin kursowania pociągu?
Wójt Gminy odpowiedział przecząco.
Danuta Węgierska – członek Komisji poinformowała, że dla uczniów te kursy pociągów są niedopasowane.
Wójt Gminy wyjaśnił, że kolejarze informowali, że kursy muszą być zgodne z innymi kursami na tym samym torze, więc nie ma zbyt wielkich możliwości zmiany rozkładu jazdy.
Błażej Stankiewicz – członek Komisji zastanawiał się, czy nie lepiej przesunąć wykonanie boiska „ORLIK” w Nowym Dworze na rok 2009, a boisko „ORLIK” w Dąbrowie Chełmińskiej wykonać w terminie późniejszym?
Wójt Gminy w odpowiedzi poinformował, że nie ma już takiej możliwości.
Danuta Węgierska – członek Komisji zapytała, kto odpowiada za podział środków w zakresie kultury fizycznej i sportu?
Wójt Gminy wyjaśnił, że w tym zakresie ogłaszany jest konkurs, który rozpatruje komisja, a następnie wójt przyznaje dotację. Dodał, że procedura odbywa się na podstawie regulaminu.
Danuta Węgierska – członek Komisji stwierdziła, że LKS Ostromecko otrzymało małą dotację w stosunku do kwoty wnioskowanej, podczas, gdy Szkolny Klub Sportowy otrzymał znaczną dotację, mimo, że zajęcia odbywają się tylko w kręgu szkoły, a przecież kluby  sportowe działają również poza swoim obrębem.
Błażej Stankiewicz – członek Komisji zwrócił uwagę, że nie uznano licencji dla sekcji lekkiej atletyki w Ostromecku, podczas, gdy na 2009 rok licencja została wykupiona. Dodał, że są plany zgłoszenia zespołu do trzeciej ligi piłki siatkowej.
Radny zwrócił uwagę, że w Dąbrowie Chełmińskiej działa tylko sekcja piłki nożnej, a mimo to drużyna piłkarska nie wystartowała do eliminacji w olimpiadzie sportowców wiejskich.
Wójt Gminy przypomniał, że LKS Ostromecko na przygotowania do olimpiady otrzymał dodatkowe środki finansowe. Dodał, ze ma wątpliwości co do rozliczenia wydatków LKS za ubiegły rok. Zastrzeżenia budzą zakupy realizowane przez klub w Ostromecku.
Danuta Węgierska – członek Komisji zastanawiała się nad możliwością określenia sekcji, których działalność będzie dofinansowywana ze środków budżetu gminy.
Sekretarz Gminy poinformowała, że Rada Sportu opiniowała kwotę budżetu, która została przeznaczona na dofinansowanie działalności sportowej.
Danuta Węgierska – członek Komisji zwróciła uwagę, iż nie można było znaleźć informacji, kto jest członkiem komisji konkursowej.
Sekretarz Gminy wyjaśniła, że komisja jest powoływana zarządzeniem wójta gminy, a zarządzenia podlegają publikacji na stronach biuletynu informacji publicznej.
Wójt Gminy wyjaśnił, że osobiście podpisuje wnioski o dotacje opierając się na propozycjach komisji konkursowej. Dodał, że do dnia dzisiejszego nie otrzymał uzupełnienia rozliczenia LKS Ostromecko, ponieważ w przekazanym sprawozdaniu z wykorzystania dotacji nie ma nawet kserokopii faktur.
Skarbnik Gminy dodała, że w takim przypadku dotację należy wrócić wraz z odsetkami, ponieważ jest to dotacja nierozliczona.
Przewodnicząca Komisji w związku z brakiem dalszych głosów poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
 
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.
 
l)   Dyskusja na temat opłat partycypacyjnych za przyłączenie do sieci wodociągowych i kanalizacyjnych:
Wójt Gminy celem wprowadzenia omówił temat.
Józef Hentrich – członek Komisji zwrócił uwagę, że nie powinno się pobierać opłaty partycypacyjnej, ponieważ wprowadzono opłatę adiacencką.
Błażej Stankiewicz – członek Komisji zwrócił uwagę, że pojawią się głosy osób, które już zapłaciły za przyłącze.
 
Komisja dyskutowała na temat sposobu naliczania opłaty adiacenckiej.
Danuta Węgierska – członek Komisji zapytała, czy nie istnieją żadne możliwości prawne żeby te opłaty pobierać?
 
W wyniku dyskusji Komisja nie zajęła stanowiska w sprawie.
 
m)  Dyskusja dot. uwag i wniosków grupy mieszkańców Ostromecka dot. planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Ostromecko:
Danuta Węgierska – członek Komisji zapytała, czy prawdą jest, że jeden z właścicieli gruntów objętych planem zagospodarowania przestrzennego kupił ten teren jako ochronę dla swoich źródeł i kupił to taniej?
Wójt Gminy w odpowiedzi poinformował, iż nie posiada informacji na jaki cel został zakupiony w/w grunt i za jaką cenę, ponieważ kupował to od Agencji Nieruchomości Rolnych. Tam jest kilkunastu właścicieli.
Przedstawił informacje i drogę załatwiania sprawy i opracowywania planu zagospodarowania oraz wyjaśnił procedurę i uwagi organów uzgadniających.
Danuta Węgierska – członek Komisji zaproponowała, by zaczekać na opinię wpływu na środowisko i jego ochrony i wówczas Rada Gminy będzie mogła zaopiniować przedmiotowe pismo.
Przewodnicząca Komisji podsumowała, iż nie znając opinii organów uprawnionych Komisja  nie jest w stanie obiektywnie wypowiedzieć się na ten temat.
 
W wyniku dyskusji Komisja nie zajęła stanowiska w sprawie.
 
n)  Dyskusja nad wnioskiem Komendanta Miejskiego Policji w Bydgoszczy w sprawie podziału środków finansowych:
Józef Hentrich – członek Komisji przypomniał, że w budżecie gminy przeznaczono kwotę 40 000 na dofinansowanie dodatkowych patroli na terenie Gminy, ale Komendant Miejski Policji poinformował, że występują kłopoty kadrowe i Komenda może jedynie wykorzystać kwotę 16 000 zł. Komendant Miejski zaproponował, by pozostałą kwotę przeznaczyć na zakup samochodu.
Dodał, że jest za tym, by przeznaczyć kwotę 16 000 zł na dodatkowe patrole, a pozostałą kwotę 24000 zł pozostawić w budżecie, tym bardziej ze w ubiegłym roku policja otrzymała dotację na zakup samochodu.
Przewodnicząca Komisji w związku z brakiem dalszych głosów poddała pod głosowanie w/w propozycję.
 
Komisja jednogłośnie zaproponowała przeznaczyć kwotę 16 000 zł na dodatkowe patrole, a pozostałą kwotę 24000 zł pozostawić w budżecie gminy.
 
o)  Dyskusja nad wnioskiem mieszkańców Sołectwa Nowy Dwór dot. budowy drogi:
Radna Danuta Węgierska zastanawiała się, czy wszyscy mieszkańcy Nowego Dworu posiadają stałe zameldowanie w tej miejscowości. Zwróciła uwagę, że na terenie Gminy nie tak szybko buduje się drogi, że gdy ktoś zamieszka, od razu buduje się drogę, np. ul. Leśna w Ostromecku wykonana jest bardzo ładnie, ale jej dalsza część nie jest skończona, a przecież obiecywano, że będzie wybudowana w całości.
Wójt Gminy wyjaśnił, iż mówiąc o leśnej miał na myśli jej górny odcinek.
Danuta Węgierska – członek Komisji wyjaśniła, iż mieszkańcy uważają inaczej.
Wójt Gminy poinformował, że przedmiotową ulicę niewątpliwie trzeba wybudować. Zwrócił uwagę, że to Rada Gminy decyduje o kolejności budowy dróg.
Dodał, że wszelkie tego typu wnioski będzie przekazywał Radzie Gminy do rozpatrzenia.
Józef Hentrich – członek Komisji poinformował, iż nie neguje potrzeby wybudowania przedmiotowej drogi, ale w związku z tym, że nie jest ujęta w Strategii Rozwoju Gminy nie ma możliwości zrealizowania tego zadania. Zaproponował, by Komisja przyjęła stanowisko, że potrzeba budowy w/w drogi jest w pełni uzasadniona, ale nie ma możliwości realizacji.
 
Komisja jednogłośnie przyjęła w/w propozycję.
 
p) Dyskusja nad pismem Prezesa Zarządu Radia „Pik” S.A. dot. sponsoringu konkursu na radiową formę artystyczną:
Danuta Węgierska członek Komisji poinformowała, że nikt z naszego terenu nie będzie brał udziału w przedmiotowym konkursie. Dodała, że jest to piękna impreza, która odbędzie się w pałacu w Ostromecku. Zwróciła uwagę, że na terenie gminy odbywa się wiele konkursów, w których biorą udział mieszkańcy Gminy, jak choćby recytatorski.
Przewodnicząca Komisji w związku z brakiem dalszych głosów poddała pod głosowanie wniosek, by nie udzielać dofinansowania w/w imprezy.
 
Za tym, by na Sesji Rady Gminy przedstawić propozycję nie dofinansowywania konkursu na radiową formę artystyczną głosowało trzech członków Komisji, wstrzymujący się – 1. Wniosek został przyjęty.
 
q)  Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu:
Wójt Gminy celem wprowadzenia omówił w/w projekt uchwały.
Przewodnicząca Komisji w związku z brakiem uwag poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.
 
ad.4. Członkowie Komisji zapoznali się z treścią protokółu z poprzedniego posiedzenia Komisji odbytego w dniu 12 lutego 2009 r. Komisja jednogłośnie przyjęła w/w protokół.
 
ad.4. W punkcie „sprawy różne” omawiano następujące kwestie:
 
a)  Komisja omawiała kwestie zaawansowania budowy i funkcjonowania kanalizacji ściekowej.
 
b)  Wójt Gminy przedstawił informacje dotyczące kosztów utwardzenia placu targowego przedstawił projekt zagospodarowania oraz przedmiar robót.
 
c)  Danuta Węgierska - członek Komisji zwróciła uwagę, że na nieutwardzonych częściach nadal będzie powstawał kurz. Zaproponowała, by utwardzić część w/w placu znajdującego się bezpośrednio przy ulicy.
Sekretarz Gminy zwróciła uwagę, że handel odbywa się nie tylko na straganach, czy z ręki, ale również z samochodów.
Józef Hentrich – członek Komisji zauważył, że utwardzenie całego placu wyniesie około 200 000 zł
Wójt Gminy stwierdził, że kupujący będą musieli podejść do samochodu, ponieważ jeżeli pozwoli się, by samochody wjeżdżały na utwardzony plac powstanie bałagan.
 
d)  Danuta Węgierska – członek Komisji poinformowała, że w Ostromecku pojawia się coraz więcej turystów. Zapytała, czy  istnieje możliwość wprowadzenia opłaty parkingowej?
Wyjaśniła, że turyści stawiają swoje pojazdy wszędzie gdzie jest to możliwe, nawet na wjazdach do prywatnych posesji.
 
 
Na tym posiedzenie zakończono.

metryczka


Wytworzył: mgr Dorota Kraska-Wadych - inspektor (14 kwietnia 2009)
Opublikował: mgr Dorota Kraska-Wadych (25 czerwca 2009, 12:36:11)

Ostatnia zmiana: mgr Dorota Kraska-Wadych (20 września 2011, 12:52:35)
Zmieniono: DODANIE NAZWY KOMISJI

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 720