PROTOKÓŁ NR 22/09 KOMISJI OŚWIATY, KULTURY, ZDROWIA I SPRAW SOCJALNYCH


P R O T O K Ó Ł   NR  22/09
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych
odbytego w dniu 12 lutego 2009 roku.
                                                                                                                       
Posiedzeniu przewodniczyła mgr Ewa Juchcińska – Przewodnicząca Komisji.
 
W posiedzeniu uczestniczyli:
-         członkowie Komisji wg listy obecności,
-         mgr Zbigniew Łuczak – Wójt Gminy,
-         mgr Krystyna Kalinowska – Sekretarz Gminy,
-         mgr Ewa Bukowska – Skarbnik Gminy.
 
Porządek posiedzenia:
1.      Zaopiniowanie materiałów związanych z tematyką XXII Sesji Rady Gminy.
2.      Opracowanie planu pracy Komisji na rok 2009.
3.      Przyjęcie protokółu z poprzedniego posiedzenia.
4.      Sprawy różne.
 
 
ad.1. Komisja omawiała następujące informacje i projekty uchwał związane z XXII Sesją Rady Gminy:
 
a)      Komisja jednogłośnie i bez uwag pozytywnie zaopiniowała informację z działalności sportowej za rok 2008.
 
b)      Komisja jednogłośnie i bez uwag pozytywnie zaopiniowała informację na temat działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2008.
 
c)      Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację przez Gminę Dąbrowa Chełmińska projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.4. Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty oraz pełnienie przez Powiat Tucholski funkcji koordynatora oraz projekt uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu uczestnictwa w projekcie „Kadry oświaty podwyższają swoje kwalifikacje” podniesienie kwalifikacji kadr systemu oświaty jednostek, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dąbrowa Chełmińska:
Wójt Gminy celem wprowadzenia omówił w/w projekty uchwał.

Komisja dyskutowała na tematy organizacyjne kursów dla nauczycieli. Ustalono, że temat zostanie omówiony szczegółowo na Sesji Rady Gminy.
Przewodnicząca Komisji w związku z brakiem dalszych głosów poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
 
W wyniku dyskusji Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.
 
d)      Projekt uchwały w sprawie rozszerzenia granic Nadwiślańskiego Parku Krajobrazowego na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska:
Wójt Gminy celem wprowadzenia omówił w/w projekt uchwały, przedstawiając trzy projekty rozszerzenia granic parku.
 
Komisja w wyniku dyskusji jednogłośnie zaproponowała rozszerzenie granic Nadwiślańskiego Parku Krajobrazowego na teren całej Gminy Dąbrowa Chełmińska.
 
e)      Projekt uchwały w sprawie zgody na przedłużenie umowy dzierżawy działki nr 17 położonej w obrębie geodezyjnym Mała Kępa na okres dłuższy niż 3 lata:
Wójt Gminy celem wprowadzenia omówił w/w projekt uchwały.
Przewodnicząca Komisji w związku z brakiem uwag poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
 
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.
 
f)        Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę części działki nr 65 (jeziora i lasu):
Wójt Gminy celem wprowadzenia omówił w/w projekt uchwały.
Przewodnicząca Komisji w związku z brakiem uwag poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
 
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.
 
g)      Projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości rolnej i leśnej:
Wójt Gminy zwrócił się o zdjęcie w/w projektu uchwały z porządku obrad, ponieważ Rada Sołecka Czarże poinformowała, że na omawianym terenie mają się odbywać festyny i zabawy sołeckie.
Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie w/w wniosek.
 
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała propozycję zdjęcia z porządku obrad w/w projektu uchwały.
 
h)      Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Dąbrowa Chełmińska na lata 2009 – 2019”:
Wójt Gminy celem wprowadzenia omówił w/w projekt uchwały.
Przewodnicząca Komisji w związku z brakiem uwag poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
 
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.
 
Wójt Gminy poinformował, że: potwierdził już, że Gmina przystąpi do programu rozwoju bazy sportowej boiska w Dąbrowie Chełmińskiej. Dodał, że program przewiduje możliwość otrzymania 30% dotacji. Dzięki temu będzie można wystąpić z innym projektem z programu odnowy wsi, ponieważ przedmiotowe boisko miało być realizowane właśnie przy udziale środków programu odnowy wsi.
Przedstawił projekty do programu: budowa drugiej części boiska sportowego w Czarżu, rozbudowa świetlicy wiejskiej w Otowicach lub rozbudowa świetlicy wiejskiej w Rafie.
Danuta Węgierska – członek Komisji wskazała na konieczność budowy boiska sportowego dla Ostromecka.
Józef Hentrich – członek Komisji  postawił wniosek, by wybudować boisko sportowe w Dąbrowie Chełmińskiej z programu rozwoju bazy sportowej.
Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie w/w wniosek.
 
Za przyjęciem wniosku radnego Hentricha głosowało dwóch członków Komisji, przeciw – jeden.
 
Józef Hentrich – członek Komisji postawił wniosek by w przypadku, gdy boisko sportowe w Dąbrowie Chełmińskiej będzie realizowane w ramach programu rozwoju bazy sportowej, w ramach programu odnowy wsi realizować rozbudowę świetlicy wiejskiej w Otowicach.
Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie w/w wniosek.
 
Za przyjęciem w/w wniosku radnego Hentricha głosował jeden członek Komisji, przeciw – jeden, wstrzymujących się – jeden.
 
i)        Projekt uchwały w sprawie nadania nazw ulic w Ostromecku:
Wójt Gminy celem wprowadzenia omówił w/w projekt uchwały.
Przewodnicząca Komisji w związku z brakiem uwag poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
 
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.
 
j)        Projekt uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych:
Wójt Gminy celem wprowadzenia omówił w/w projekt uchwały.
Przewodnicząca Komisji w związku z brakiem uwag poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
 
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.
 
k)      Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Chełmińskiej:
Wójt Gminy celem wprowadzenia omówił w/w projekt uchwały.
Przewodnicząca Komisji w związku z brakiem uwag poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
 
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.
 
l)        Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia nabycia prawa do dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2008 przez Wójta Gminy:
Sekretarz Gminy celem wprowadzenia omówił w/w projekt uchwały.
Przewodnicząca Komisji w związku z brakiem uwag poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.
 
m)    Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy:
Sekretarz Gminy celem wprowadzenia omówił w/w projekt uchwały.
Przewodnicząca Komisji w związku z brakiem uwag poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
 
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.
 
n)      Komisja zapoznała się z wnioskiem Krzysztofa Kempki w sprawie wykupu części nieruchomości gruntowej nr 138 położonej w miejscowości Gzin. Po przeprowadzonej dyskusji Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała w/w wniosek pod warunkiem odgrodzenia pełnym parkanem nieruchomości wnioskodawcy, na jego koszt od strony sali OSP.
 
o)      Komisja zapoznała się z wnioskiem Prezesa Ludowego Zespołu Sportowego w Nowym Dworze w sprawie przyłączenia energii elektrycznej oraz kanalizacji sanitarnej do budynku zaadaptowanego na potrzeby Klubu. W wyniku dyskusji postanowiono zwrócić się do Wójta Gminy o rozważenie możliwości pozytywnego rozpatrzenia sprawy.
 
ad.2. Komisja w wyniku dyskusji opracowała plan pracy na rok 2009, który stanowi załącznik do niniejszego protokółu.
 
ad.3. Członkowie Komisji zapoznali się z treścią protokółów z poprzednich posiedzeń Komisji odbytych w dniach 25 listopada i 4 grudnia 2008 roku. Komisja jednogłośnie przyjęła w/w protokóły.
 
ad.4. W punkcie „sprawy różne” omawiano następujące kwestie:
 
a)    Danuta Węgierska – członek Komisji zapytała, czy droga biegnąca wzdłuż Osiedla ”pod gruszą” w Ostromecku zostanie wykonana do końca marca bieżącego roku?
Wójt Gminy w odpowiedzi wyjaśnił, że  geodeci wytyczyli drogę, ale wstrzymał prace ze względu na okres zimowy. Dodał, że droga będzie wykonana do końca marca bieżącego roku.
 
b)   Komisja omawiała kwestie organizacyjne związane z funkcjonowaniem przedszkola w Czemlewie.
 
 
 
Na tym posiedzenie zakończono.
 

metryczka


Wytworzył: mgr Dorota Kraska-Wadych - inspektor (12 lutego 2009)
Opublikował: mgr Dorota Kraska-Wadych (30 kwietnia 2009, 14:23:39)

Ostatnia zmiana: mgr Dorota Kraska-Wadych (20 września 2011, 12:52:50)
Zmieniono: DODANIE NAZWY KOMISJI

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 760