PROTOKÓŁ NR 21/08 KOMISJI OŚWIATY, KULTURY, ZDROWIA I SPRAW SOCJALNYCH


P R O T O K Ó Ł   NR  21/08
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych
odbytego w dniu 4 grudnia 2008 roku.
                                                                                                                       
Posiedzeniu przewodniczyła mgr Ewa Juchcińska – Przewodnicząca Komisji.

W posiedzeniu uczestniczyli:
-         członkowie Komisji wg listy obecności,
-         mgr Zbigniew Łuczak – Wójt Gminy,
-         mgr Krystyna Kalinowska – Sekretarz Gminy,
-         mgr Ewa Bukowska – Skarbnik Gminy.
 
Porządek posiedzenia:
1.      Zaopiniowanie projektu budżetu gminy na rok 2009.
2.      Sprawy różne.
                                   
ad.1. W dyskusji nad projektem budżetu na 2009 rok głos zabrali:
Wójt Gminy celem wprowadzenia omówił w/w projekt budżetu.
 
Komisja dokonała szczegółowej analizy dochodów i wydatków projektu budżetu wraz z załącznikami na rok 2009.
W związku z nie stwierdzeniem przeszkód formalno – prawnych Komisja po przeprowadzonej dyskusji pozytywnie zaopiniowała przedłożony przez Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska  projekt budżetu Gminy na rok 2009 nie wnosząc do  niego uwag.
 
ad.2. W punkcie „sprawy różne omawiano:
 
a)      Wójt Gminy przedstawił wniosek firmy Globus Polska Sp. z o.o. Oddział w Dąbrowie Chełmińskiej w sprawie rozłożenia na 10 lat ceny sprzedaży działek nr 63/3 i 63/4 położonych w Dąbrowie Chełmińskiej, sprzedanych w/w firmie w drodze bezprzetargowej na podstawie uchwały nr XIX/137/08.
 
Komisja w wyniku dyskusji podtrzymała stanowisko Rady Gminy by w/w spłatę rozłożyć na okres maksymalnie czterech lat.
 
b)      Wójt Gminy przedstawił projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków udzielania pomocy de minimis dla przedsiębiorców w zakresie zwolnień w podatku od nieruchomości.
 
Komisja po przeprowadzonej dyskusji pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.
 
 
 
Na tym posiedzenie zakończono.
 

metryczka


Wytworzył: mgr Dorota Kraska-Wadych - inspektor (4 grudnia 2008)
Opublikował: mgr Dorota Kraska (17 lutego 2009, 14:35:03)

Ostatnia zmiana: mgr Dorota Kraska-Wadych (20 września 2011, 12:53:07)
Zmieniono: DODANIE NAZWY KOMISJI

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 926