PROTOKÓŁ NR 20/08 KOMISJI OŚWIATY, KULTURY, ZDROWIA I SPRAW SOCJALNYCH


P R O T O K Ó Ł   NR  20/08
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych
odbytego w dniu 25 listopada 2008 roku.
                                                                                                                       
Posiedzeniu przewodniczyła mgr Ewa Juchcińska – Przewodnicząca Komisji.

W posiedzeniu uczestniczyli:
-         członkowie Komisji wg listy obecności,
-         mgr Zbigniew Łuczak – Wójt Gminy,
-         mgr Krystyna Kalinowska – Sekretarz Gminy,
-         mgr Ewa Bukowska – Skarbnik Gminy.
 
Porządek posiedzenia:
1.      Zaopiniowanie materiałów związanych z tematyką XX Sesji Rady Gminy.
2.      Przyjęcie protokółu z poprzedniego posiedzenia.
3.      Sprawy różne.
 
ad.1. Komisja omawiała następujące informacje i projekty uchwał związane z XX Sesją Rady Gminy:
 
a)      Komisja jednogłośnie i bez uwag pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z działalności świetlic wiejskich za rok 2007 oraz pierwsze półrocze 2008 roku.
 
b)      Projekt uchwały w sprawie wysokości stawek opłaty targowej i sposobu jej poboru:
Wójt Gminy celem wprowadzenia omówił w/w projekt uchwały.
Przewodnicząca Komisji w związku z brakiem uwag poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
 
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.
 
c)      Projekt uchwały w sprawie ustalenia opłat za świadczenia publicznych przedszkoli wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego w Gminie Dąbrowa Chełmińska:
Wójt Gminy celem wprowadzenia omówił w/w projekt uchwały.
Przewodnicząca Komisji w związku z brakiem uwag poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
 
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.
 
d)      Projekt uchwały w sprawie ustalenia opłaty za pobór wody i odprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych:
Józef Hentrich – członek Komisji zaproponował ustalenie stawki opłaty za zrzut ścieków do kanalizacji na poziomie 3,50 zł/1m3.
Przewodnicząca Komisji w związku z brakiem dalszych głosów w dyskusji poddała pod głosowanie w/w propozycję wraz z projektem uchwały.
 
Komisja przy czterech głosach „za” i jednym wstrzymującym pozytywnie zaopiniowała w/w propozycję oraz projekt uchwały.
 
e)      Projekt uchwały w sprawie ustalenia opłaty za odprowadzanie ścieków do stacji zlewczej w Nowym Dworze:
Wójt Gminy celem wprowadzenia omówił w/w projekt uchwały.
Przewodnicząca Komisji w związku z brakiem uwag poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.
 
f)        Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości:
Wójt Gminy celem wprowadzenia omówił w/w projekt uchwały oraz przedstawił nowe propozycje zwolnień w podatku:
-   powierzchnię powyżej 15m2 w budynkach gospodarczych stanowiących własność (współwłasność) rencistów i emerytów, którzy przekazali swoje gospodarstwa rolne w zamian za świadczenia uregulowane w ustawie o ubezpieczeniu społecznym lub renty strukturalne;
-   powierzchnię powyżej 15m2 w budynkach gospodarczych stanowiących własność (współwłasność) rencistów i emerytów, którzy przed nabyciem prawa do świadczenia prowadzili działalność gospodarczą w tych budynkach.
Przewodnicząca Komisji w związku z brakiem dalszych głosów poddała pod głosowanie w/w propozycję Wójta Gminy oraz w/w projekt uchwały.
 
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała propozycję Wójta Gminy dotyczącą zwolnień w podatku od nieruchomości oraz w/w projekt uchwały.
 
g)      Projekt uchwały w sprawie wysokości opłaty od posiadania psów:
Wójt Gminy celem wprowadzenia omówił w/w projekt uchwały.
Przewodnicząca Komisji w związku z brakiem uwag poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.
 
h)      Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień w tym podatku:
Wójt Gminy celem wprowadzenia omówił w/w projekt uchwały.
Przewodnicząca Komisji w związku z brakiem uwag poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.
 
i)        Projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2008 roku:
Wójt Gminy celem wprowadzenia omówił w/w projekt uchwały.
Radna Danuta Węgierska – członek Komisji zaproponowała ustalenie średniej ceny skupu żyta na poziomie 32,oo zł /1 kwintal.
Przewodnicząca Komisji w związku z brakiem dalszych głosów poddała pod głosowanie w/w propozycję oraz projekt uchwały.
 
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała w/w propozycję radnej Węgierskiej oraz w/w projekt uchwały.
 
j)        Projekt uchwały w sprawie ustalenia opłat z tytułu użytkowania i dzierżawy nieruchomości:
Wójt Gminy celem wprowadzenia omówił w/w projekt uchwały.
Przewodnicząca Komisji w związku z brakiem uwag poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.
 
k)      Projekt uchwały w sprawie wykonania rekultywacji dróg transportu rolniczego:
Wójt Gminy celem wprowadzenia omówił w/w projekt uchwały.
 
Komisja po przeprowadzonej dyskusji  przy czterech głosach „za” i jednym wstrzymującym zaproponowała przyjęcie do rekultywacji odcinka drogi gminnej nr 050508C w miejscowości Boluminek dz. nr 80/3 (obręb Bolumin)  i dz. nr 3131 (obręb Cichoradz)
 
l)        W dyskusji dot. wytypowania dróg do realizacji w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych członkowie Komisji jednogłośnie zaproponowali, by w pierwszej kolejności realizować drogę Ostromecko - Wałdowo Król., a w drugiej – drogę Gzin – Dąbrowa Chełmińska.
 
m)    Projekt uchwały w sprawie określenia regulaminu dotyczącego wysokości stawek dodatków, zasady i warunki ich przyznawania, sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dąbrowa Chełmińska:
Józef Hentrich – członek Komisji zwrócił uwagę na zastrzeżenia środowiska nauczycielskiego w kwestii podziału dodatku za wychowawstwo w stosunku do liczby uczniów. Mając np. dziesięcioro uczniów w klasie nauczyciel niekiedy musi włożyć więcej pracy i zaangażowania niż w klasie 30-sto osobowej, w której nie występują problemy wychowawcze.
Danuta Węgierska – członek Komisji dodała, że jej zdaniem liczebność uczniów w klasie nie jest najlepszym sposobem dzielenia pracy wychowawców.
Wójt Gminy wyjaśnił, że projekt uchwały został uzgodniony ze Związkiem Zawodowym Nauczycieli i omawiany zapis powstał z inicjatywy Związku.
Józef Hentrich – członek Komisji wskazał, że w przypadku, gdy Komisja zaproponuje wniesienie zmian do projektu uchwały, znów będą musiały odbyć się konsultacje ze Związkiem Zawodowym.
Danuta Węgierska – członek Komisji zaproponowała ustalenie jednakowej stawki za wychowawstwo bez względu na liczebność klasy.
Wójt Gminy poinformował, że propozycja Komisji musi zostać przedyskutowana ze Związkiem Zawodowym.
Danuta Węgierska – członek Komisji wniosła o wykreślenie z projektu uchwały punktu dot. wywieszania na tablicach ogłoszeń w pokojach nauczycielskich informacji o wysokości dodatków motywacyjnych.
 
Komisja w wyniku dyskusji zaproponowała wykreślenie następujących punktów w/w projektu uchwały:
- §  5  ust.  1  pkt  4  „Informacja o  wysokości  przyznanego  dodatku  motywacyjnego
   podawana jest do wiadomości Rady Pedagogicznej w formie pisemnej”;
- § 6 ust. 4 „Nauczycielowi, któremu powierzono funkcję wychowawcy klasy przysługuje dodatek funkcyjny naliczany miesięcznie bez względu na wymiar czasu pracy, w wysokości:
1)  65,00 zł w oddziałach do 17 dzieci
2)  70,00 zł w oddziałach od 18 do 24 dzieci
3)  80,00 zł w oddziałach powyżej 24 dzieci”
Komisja zaproponowała ujednolicenie stawek dodatków funkcyjnych dla nauczycieli, którym powierzono wychowawstwo klasy bez względu na jej liczebność.
 
n)      Projekt uchwały w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka Ochotniczej Straży Pożarnej w Gminie Dąbrowa Chełmińska:
Wójt Gminy celem wprowadzenia omówił w/w projekt uchwały.
Przewodnicząca Komisji w związku z brakiem uwag poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
 
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.
 
o)      Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Chełmińskiej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej:
Wójt Gminy celem wprowadzenia omówił w/w projekt uchwały.
Przewodnicząca Komisji w związku z brakiem uwag poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
 
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.
 
p)      Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii i Przemocy w Rodzinie:
Wójt Gminy celem wprowadzenia omówił w/w projekt uchwały.
Przewodnicząca Komisji w związku z brakiem uwag poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
 
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały

q)      Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Gminy Dąbrowa Chełmińska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2009”:
Wójt Gminy celem wprowadzenia omówił w/w projekt uchwały.
Przewodnicząca Komisji w związku z brakiem uwag poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
 
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.
 
r)       Projekt uchwały w sprawie wykupu gruntu położonego w Dąbrowie Chełmińskiej:
Wójt Gminy celem wprowadzenia omówił w/w projekt uchwały.
Przewodnicząca Komisji w związku z brakiem uwag poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
 
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.
 
s)       Projekt uchwały uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowych na okres dłuższy niż 3 lata:
Wójt Gminy celem wprowadzenia omówił w/w projekt uchwały.
Przewodnicząca Komisji w związku z brakiem uwag poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
 
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.
 
t)        Projekt uchwały w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych:
Wójt Gminy celem wprowadzenia omówił w/w projekt uchwały.
Przewodnicząca Komisji w związku z brakiem uwag poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
 
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.
 
u)      Projekt  uchwały  zmieniającej  uchwałę  nr   XXVI/186/05   Rady  Gminy  Dąbrowa Chełmińska z dnia 7 grudnia 2005 r. w sprawie przyjęcia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Chełmińskiej:
Wójt Gminy celem wprowadzenia omówił w/w projekt uchwały.
Przewodnicząca Komisji w związku z brakiem uwag poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
 
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.
 
v)      Projekt uchwały w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o dokonanie zmiany określenia rodzaju miejscowości oraz zmianę urzędowej nazwy miejscowości położonej na terenie gminy Dąbrowa Chełmińska:
Wójt Gminy celem wprowadzenia omówił w/w projekt uchwały.
Przewodnicząca Komisji w związku z brakiem uwag poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
 
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.
 
w)    Projekt uchwały w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Dąbrowa Chełmińska:
Wójt Gminy celem wprowadzenia omówił w/w projekt uchwały.
Przewodnicząca Komisji w związku z brakiem uwag poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
 
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.
 
x)      Projekt uchwały w sprawie zmiany numerów dróg gminnych:
Wójt Gminy celem wprowadzenia omówił w/w projekt uchwały.
Przewodnicząca Komisji w związku z brakiem uwag poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
 
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.
 
y)      Projekt uchwały w sprawie ustalenia kwoty najniższego wynagrodzenia oraz wartość jednego punktu dla celów ustalenia tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w przedszkolach i szkołach w Gminie Dąbrowa Chełmińska:
Wójt Gminy celem wprowadzenia omówił w/w projekt uchwały.
Przewodnicząca  Komisji  w  związku  z  brakiem  uwag poddała pod głosowanie w/w
projekt uchwały.
 
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.
 
z)       Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008:
Skarbnik Gminy celem wprowadzenia omówiła w/w projekt uchwały.
Przewodnicząca Komisji w związku z brakiem głosów w dyskusji poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
 
Za pozytywnym zaopiniowaniem w/w projektu uchwały głosowało dwóch członków Komisji, przeciw – dwóch, wstrzymujących się – dwóch, Komisja nie zajęła stanowiska w sprawie.
 
ad.2. Członkowie Komisji zapoznali się z treścią protokółów z poprzednich posiedzeń Komisji odbytych w dniach 18 i 25 września 2008 roku. Komisja jednogłośnie przyjęła w/w protokóły.
 
ad.3. W punkcie „sprawy różne” wskazywano na:

a)      Wójt Gminy poinformował o koncepcji rozbudowy Urzędu Gminy, w którym mieściłby się również posterunek Policji.

b)
      Sekretarz Gminy przedstawiła zagadnienia programu budowy kompleksu sportowo – rekreacyjnego w ramach programu „MOJE BOISKO ORLIK – 2012” i poinformowała o konieczności podjęcia decyzji na temat przystąpienia i lokalizacji obiektu. Przedstawiła założenia techniczne związane z budową „ORLIKA” oraz przewidywane koszty tej inwestycji.

c)
      Komisja po przeprowadzonej dyskusji pozytywnie zaopiniowała wniosek Koła Łowieckiego „Ostromecko – Zdrój” w sprawie przechowywania sztandaru Koła w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy.

d)
      Danuta Węgierska wskazała na konieczność opracowania regulaminu nagradzania uczniów.
 
 
Na tym posiedzenie zakończono.

metryczka


Wytworzył: mgr Dorota Kraska-Wadych - inspektor (25 listopada 2008)
Opublikował: mgr Dorota Kraska (17 lutego 2009, 14:25:06)

Ostatnia zmiana: mgr Dorota Kraska-Wadych (20 września 2011, 13:12:21)
Zmieniono: KOREKTA NUMERU PROTOKÓŁU

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 830