PROTOKÓŁ NR 18/08 KOMISJI OŚWIATY, KULTURY, ZDROWIA I SPRAW SOCJALNYCH


P R O T O K Ó Ł   NR  18/08
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych
odbytego w dniu 18 września 2008 roku.
                                                                                                                       
Posiedzeniu przewodniczyła mgr Ewa Juchcińska – Przewodnicząca Komisji.

W posiedzeniu uczestniczyli:
-  członkowie Komisji wg listy obecności,
-  mgr Zbigniew Łuczak – Wójt Gminy,
-  mgr Krystyna Kalinowska – Sekretarz Gminy,
-  mgr Ewa Bukowska – Skarbnik Gminy.
 
Porządek posiedzenia:
  1. Zaopiniowanie materiałów związanych z tematyką XIX Sesji Rady Gminy.
  2. Przyjęcie protokółu z poprzedniego posiedzenia.
  3. Sprawy różne.
Komisja ustaliła wizytację szkół na dzień 25.09.2008 roku od godziny 13:00.
 
ad.1. Komisja omawiała następujące informacje i projekty uchwał związane z XIX Sesją Rady Gminy:
 
a) Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008:
Skarbnik Gminy celem wprowadzenia omówiła w/w projekt uchwały.
Przewodnicząca Komisji w związku z brakiem dalszych głosów w dyskusji poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
                                                         
Komisja po przeprowadzonej dyskusji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.
 
b) Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2008 roku:
Wójt Gminy celem wprowadzenia udzielił informacji i wyjaśnień do w/w sprawozdania.
Przewodnicząca Komisji w związku z brakiem dalszych głosów w dyskusji poddała pod głosowanie w/w sprawozdanie.
                                                         
Komisja po przeprowadzonej dyskusji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała w/w sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2008 roku.
 
c) Projekt uchwały w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego działek nr 63/3 i 63/4 położonych w Dąbrowie Chełmińskiej:
Wójt Gminy celem wprowadzenia omówił w/w projekt uchwały.
 
Członkowie Komisji w wyniku dyskusji wypracowali wniosek, by do projektu w/w uchwały ująć zapis mówiący o możliwości rozłożenia na raty opłaty za zakup w/w nieruchomości na okres maksymalnie czterech lat.
Przewodnicząca Komisji w związku z brakiem dalszych uwag w dyskusji poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały wraz z propozycją zapisu dot. rozłożenia na raty płatności za przedmiotową  nieruchomość.
 
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały wraz z wniesioną poprawką.
 
d) Projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Dąbrowa Chełmińska do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Zakole Dolnej Wisły:
Wójt Gminy celem wprowadzenia omówił w/w projekt uchwały.
Przewodnicząca Komisji w związku z brakiem uwag  poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
 
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.
 
e) Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Boluminek na lata 2008 – 2018”:
Wójt Gminy celem wprowadzenia omówił w/w projekt uchwały.
Przewodnicząca Komisji w związku z brakiem uwag  poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
 
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.
 
f) Projekt uchwały zmieniającej uchwałę ustalającą kwotę najniższego wynagrodzenia oraz wartość jednego punktu
Wójt Gminy celem wprowadzenia omówił w/w projekt uchwały.
Przewodnicząca Komisji w związku z brakiem uwag  poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
 
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.  
 
g) Przygotowanie szkół do nowego roku szkolnego:
Komisja nie podejmowała dyskusji w w/w kwestii ze względu na planowaną wizytację szkół.
 
h) Wyniki egzaminów kompetencyjnych:
Danuta Węgierska – członek Komisji przypomniała, że zwracano się z prośbą, by w/w informacje na temat wyników egzaminów były ujednolicone.
Józef Hentrich – członek Komisji, Przewodniczący Rady Gminy poinformował, iż zwracał się w tej sprawie do Kierownika Zespołu Oświaty Samorządowej, ale nie spełniono jego prośby. Zwrócił się do Wójta Gminy o wyegzekwowanie w/w wniosku.
Danuta Węgierska – członek Komisji zaproponowała, by zwrócić się do Kierownika ZOS o ujednolicenie w/w informacji i przedstawienie ich na najbliższej Sesji Rady Gminy.
Wójt Gminy poinformował, że wykona to opracowanie w formie pisemnej.
 
W wyniku dyskusji Komisja zwróciła się do Wójta Gminy o opracowanie szablonu, który posłuży dyrektorom do przygotowania informacji  na temat wyników egzaminów kompetencyjnych.
 
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała przedstawione informacje.
 
i) W dyskusji nad projektem koncepcji stołówki szkolnej w Zespole Szkół im. Celestyna Kamińskiego w Dąbrowie Chełm. głos zabrali:
Danuta Węgierska - członek Komisji zwróciła uwagę, że należałoby zapytać, którą z przedstawionych koncepcji wybrała dyrekcja szkoły.
Józef Hentrich – członek Komisji poinformował, że był zwolennikiem utworzenia stołówki, ale koszty są przerażające. Zastanawiał się, że skoro stołówka ma powstać kosztem szatni, gdzie w związku z tym przewiduje się utworzenie szatni?
Danuta Węgierska – członek Komisji stwierdziła, że tworzenie stołówki z założeniem dowożenia posiłków z zewnątrz nie spełni oczekiwań.
Błażej Stankiewicz – członek Komisji zwrócił uwagę, że dzięki utworzeniu stołówki powstaną nowe miejsca pracy.
Sekretarz Gminy zastanawiała się, czy mniejszym kosztem nie byłoby wybudowanie budynku dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w którym znajdzie się również stołówka z prawdziwego zdarzenia.
Wójt Gminy zwrócił uwagę, że któregoś dnia kwestie dożywiania uczniów w Zespole Szkół w Dąbrowie Chełmińskiej mogą się skończyć, ze względu na niewłaściwe warunki sanitarne.
 
Komisja w wyniku dyskusji nie zajęła stanowiska w sprawie. Postanowiła zaczekać na opinię dyrekcji Zespołu Szkół.
 
j) Komisja jednogłośnie i bez uwag pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z działalności G. O. P. S. za pierwsze półrocze 2008 roku:
 
k) W dyskusji nad wnioskiem mieszkańców ulic Ptasiej i Słonecznej głos zabrali:
Józef Hentrich – członek Komisji przypomniał o założeniu, w którym Rada Gminy ustaliła, że wszelkie inwestycje związane z infrastrukturą w Dąbrowie Chełm. będą wykonywane dopiero po zakończeniu inwestycji budowy kanalizacji ściekowej. Dodał, że Rada Sołecka dba o w/w ulice utwardzając je i remontując. Dodał, że trudno określić czy budowa oświetlenia drogowego wzdłuż ulic Ptasiej i Słonecznej nie będzie kolidowała z pozostałymi urządzeniami infrastruktury, które będą wykonane w terminie późniejszym.
Wójt Gminy zwrócił uwagę, że oświetlenie drogowe ma służyć poprawie bezpieczeństwa na drodze, a na wnioskowanych ulicach nie rozwija się nadmiernej prędkości.
 
Komisja po przeprowadzonej dyskusji jednogłośnie uznała, że po wybudowaniu i oddaniu do użytku kanalizacji ściekowej będą budowane pozostałe urządzenia, zostaną wykonane prace kompleksowe.
 
l) W dyskusji nad sprawą awarii kanalizacji sanitarnej w Ostromecku głos zabrali:
Józef Hentrich – członek Komisji, Przewodniczący Rady Gminy celem wprowadzenia przedstawił w/w wniosek.
Skarbnik Gminy poinformowała, że szkoda została już zgłoszona do PZU. W wyniku awarii zostały zalane dwie piwnice.
Wójt Gminy poinformował o przebiegu awarii i podjętych działaniach oraz udzielił wyjaśnień w w/w sprawie.
Danuta Węgierska – członek Komisji zastanawiała się nad możliwością podpisania umowy  na usuwanie awarii sieci kanalizacyjnych z inną firmą niż spółka Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o., która obsługuje również Bydgoszcz. Dodała, że  istotnym jest system powiadamiania, w przypadku pojawienia się problemów.
Zauważyła, że przedmiotowe pismo jest odzwierciedleniem faktu, że ci ludzie czuli się opuszczeni. Nikt nie pojawił się na miejscu i sami musieli sobie radzić z problemem.
Zwróciła uwagę, że sołtysi powinni posiadać aktualny spis telefonów alarmowych.
 
Komisja w wyniku dyskusji zaapelowała do Wójta Gminy o przekazanie sołtysom spisów numerów telefonów alarmowych na wypadek awarii.
 
m) Projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości:
Wójt Gminy celem wprowadzenia omówił w/w projekt uchwały.
Przewodnicząca Komisji w związku z brakiem uwag poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
 
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.
 
n) Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Osiedle Toruńskie” w Dąbrowie Chełmińskiej:
Wójt Gminy celem wprowadzenia omówił w/w projekt uchwały.
Przewodnicząca Komisji w związku z brakiem uwag poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
 
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.
 
o) Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Osiedle Linie” w Dąbrowie Chełmińskiej:
Wójt Gminy celem wprowadzenia omówił w/w projekt uchwały.
Przewodnicząca Komisji w związku z brakiem uwag poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
 
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.
 
p) Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Wałdowie Królewskim:   
Wójt Gminy celem wprowadzenia omówił w/w projekt uchwały.
Przewodnicząca Komisji w związku z brakiem uwag poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.
 
q) W dyskusji dot. określenia podstawowych parametrów do prac nad projektem budżetu Gminy Dąbrowa Chełmińska na rok 2009 głos zabrali:
Wójt Gminy celem wprowadzenia przedstawił propozycje w/w parametrów:
wzrost dochodów o 4% w stosunku do roku 2008,
wzrost wynagrodzeń o 10% w stosunku do roku 2008,
wzrost pozostałych wydatków bieżących o 2,9% (na poziomie zakładanego średniorocznego wskaźnika inflacji).
Przewodnicząca Komisji w związku z brakiem głosów w dyskusji poddała pod głosowanie w/w propozycję Wójta Gminy.
 
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała w/w propozycję.
 
r) W dyskusji nad przeznaczeniem pomieszczeń w budynku przy ul. Bydgoskiej 54 w Dąbrowie Chełmińskiej głos zabrali:
Danuta Węgierska – członek Komisji zaproponowała utworzenie tam Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Zastanawiała się  nad możliwością skierowania tam Biblioteki Publiczno – Szkolnej i oddaniem szkole zajętych pomieszczeń.
Józef Hentrich – członek Komisji zwrócił uwagę, że na adaptację biblioteki w pomieszczeniach pawilonu szkolnego poniesiono znaczne nakłady finansowe.
Danuta Węgierska – członek Komisji postawiła wniosek, by pomieszczenia po mleczarni w Dąbrowie Chełm. przeznaczyć dla GOPS, biblioteki i świetlicy wiejskiej.
 
s) W dyskusji nad koncepcją instytucjonalną realizacji Przedsięwzięcia i rozwoju infrastruktury wodociągowo – kanalizacyjnej gmin ościennych miasta Bydgoszcz głos zabrali:
Wójt Gminy celem wprowadzenia omówił w/w koncepcję, dodając, że Rada Gminy musi podjąć decyzję, czy utworzyć spółkę z firmą MWiK.
Przewodnicząca Komisji w związku z brakiem głosów w dyskusji poddała pod głosowanie w/w propozycję

Komisja po przeprowadzonej dyskusji przy trzech głosach „za” i dwóch wstrzymujących uznała za zasadne utworzenie spółki, choćby dlatego, by unikać sytuacji typu awaria kanalizacji w Ostromecku.
 
ad.2. Członkowie Komisji zapoznali się z treścią protokółu z poprzedniego posiedzenia Komisji odbytego w dniu 9 czerwca 2008 roku. Komisja jednogłośnie przyjęła w/w protokół.
 
ad.3. W punkcie „sprawy różne” wskazywano na:
a) Wójt Gminy przedstawił pismo Prezesa Zarządu MWiK Sp. z o.o. w Bydgoszczy informujące o sprzedaży udziałów spółki Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego – Wodociągi i Kanalizacja – Zarządzanie, Konsulting – Spółka z o.o. W umowie zawarto zapis gwarantujący Gminie możliwość wycofania się z udziału w w/w spółce poprzez umorzenie posiadanych udziałów po wartości 4 034,34 zł za jeden udział, tj. łącznie za kwotę 8 068,68 zł.
 
Komisja po przeprowadzonej dyskusji jednogłośnie zaproponowała umorzenie w/w udziałów.
 
b) Członkowie Komisji dyskutowali nad koncepcjami oraz rozwiązaniami technicznymi związanymi z budową dalszej części kanalizacji ściekowej na terenie Gminy.
 
c) Błażej Stankiewicz – członek Komisji ponowił prośbę o dalsze szukanie terenu pod budowę boiska sportowego w okolicach Ostromecka.
Wójt Gminy zwrócił uwagę, że omawiane zadanie nie jest ujęte w strategii rozwoju gminy i w związku z powyższym należy najpierw uzupełnić ten dokument.
 

Na tym posiedzenie zakończono.

metryczka


Wytworzył: mgr Dorota Kraska - inspektor (18 września 2008)
Opublikował: mgr Dorota Kraska (1 grudnia 2008, 10:43:05)

Ostatnia zmiana: mgr Dorota Kraska-Wadych (20 września 2011, 12:53:48)
Zmieniono: DODANIE NAZWY KOMISJI

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 759