PROTOKÓŁ NR 17/08 KOMISJI OŚWIATY, KULTURY, ZDROWIA I SPRAW SOCJALNYCH


P R O T O K Ó Ł   NR  17/08
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych
odbytego w dniu 9 czerwca 2008 roku.
                                                                                                                       
Posiedzeniu przewodniczyła mgr Ewa Juchcińska – Przewodnicząca Komisji.
 
W posiedzeniu uczestniczyli:
- członkowie Komisji wg listy obecności,
- mgr Krystyna Kalinowska – Sekretarz Gminy,
- mgr Ewa Bukowska – Skarbnik Gminy.
   
Porządek posiedzenia:
1. Zaopiniowanie materiałów związanych z tematyką XVII Sesji Rady Gminy.
2. Przyjęcie protokółu z poprzedniego posiedzenia.
3. Sprawy różne.
 
ad.1. Komisja omawiała następujące informacje i projekty uchwał związane z XVII Sesją Rady Gminy:
 
a)  Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Osiedle Targowa” w Dąbrowie Chełmińskiej głos zabrali:
Teresa Łabaj Inspektor ds. zagospodarowania przestrzennego  celem wprowadzenia omówiła w/w projekt uchwały.
Przewodnicząca Komisji w związku z brakiem dalszych głosów w dyskusji poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
 
Komisja po przeprowadzonej dyskusji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.
 
b) W dyskusji nad sprawozdaniem z działalności bibliotek na terenie Gminy omawiano kwestie bazy lokalowej bibliotek.
 
Komisja po przeprowadzonej dyskusji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała w/w sprawozdanie.
 
c) Komisja po przeprowadzonej dyskusji jednogłośnie i bez uwag pozytywnie zaopiniowała informacje na temat stanu bezpieczeństwa na terenie Gminy.

d) Projekt uchwały w sprawie sprzedaży działek przeznaczonych pod budownictwo jednorodzinne stanowiących własność Gminy Dąbrowa Chełmińska głos zabrali:
Sekretarz Gminy celem wprowadzenia omówiła w/w projekt uchwały.
Przewodnicząca Komisji w związku z brakiem dalszych głosów w dyskusji poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
                                                         
Komisja po przeprowadzonej dyskusji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.
 
e) Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Dąbrowie Chełmińskiej:
Sekretarz Gminy celem wprowadzenia omówiła w/w projekt uchwały.
Przewodnicząca Komisji w związku z brakiem dalszych głosów w dyskusji poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
                                                         
Komisja po przeprowadzonej dyskusji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.
 
f) Projekt uchwały w sprawie nadania imienia Zespołowi Szkół w Dąbrowie Chełmińskiej:
Sekretarz Gminy celem wprowadzenia omówiła w/w projekt uchwały.
Przewodnicząca Komisji w związku z brakiem dalszych głosów w dyskusji poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
                                                         
Komisja po przeprowadzonej dyskusji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.
 
g) Projekt uchwały w sprawie nadania sztandaru Zespołowi Szkół w Dąbrowie Chełmińskiej:
Sekretarz Gminy celem wprowadzenia omówiła w/w projekt uchwały.
Przewodnicząca Komisji w związku z brakiem dalszych głosów w dyskusji poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
                                                         
Komisja po przeprowadzonej dyskusji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.
 
h) W dyskusji nad wnioskami OSP Dąbrowa Chełmińska w sprawie przydzielenia etatu kierowcy – konserwatora oraz w sprawie oświetlenia i utwardzenia placu przed remizą głos zabrali:
Józef  Hentrich -  członek Komisji, Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że oświetlenie już wykonano, a na utwardzenie nie otrzymaliśmy pisma zwrotnego określającego koszty inwestycji.
Skarbnik Gminy poinformowała, że w projekcie budżetu ujęto kwotę na zakup materiału, ale tylko przy wjeździe do boksu, ale nie na plac przed salą.
Sekretarz Gminy przypomniała, że  jakiś czas temu była mowa na temat etatu kierowcy. Zatrudnienie na 8 godzin nie rozwiąże sprawy, a kierowca  nie może być zatrudniony w ramach umowy - zlecenia.
Skarbnik Gminy wyjaśniła, że w każdej jednostce OSP jest zatrudniony konserwator w ramach umowy - zlecenia.
Sekretarz Gminy zwróciła uwagę, że przy umowie o  pracę obowiązuje kodeks pracy.
Józef Hentrich – członek Komisji wyjaśnił, ze strażakom chodzi o zabezpieczenie kierowcy w godzinach przedpołudniowych. Poinformował o rozwiązaniu tej sprawy, którą zaproponował Wójt, by woźny Zespołu Szkół w Dąbrowie Chełmińskiej pełnił dyżur kierowcy OSP, ale to rozwiązanie nie usatysfakcjonowało OSP. Dodał, iż Rada Gminy nie jest władna do tworzenia etatów, to leży w gestii Wójta.
Skarbnik Gminy poinformowała, że wniosek  OSP Dąbrowa Chełmińska w sprawie dofinansowania zakupu wozu strażackiego oraz wniosek Rady Sołeckiej Czarże o dofinansowanie zakupu kostki brukowej na budowę parkingu w Czarżu zostały ujęte do projektu zmian w budżecie gminy.
 
Komisja w wyniku dyskusji jednogłośnie negatywnie zaopiniowała wniosek w prawie zatrudnienia w wymiarze etat kierowcy – konserwatora w jednostce OSP Dąbrowa Chełmińska.
 
i) Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008:
Skarbnik Gminy celem wprowadzenia omówiła w/w projekt uchwały.
Przewodnicząca Komisji w związku z brakiem dalszych głosów w dyskusji poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
                                                         
Komisja po przeprowadzonej dyskusji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.
 
ad.2. Członkowie Komisji zapoznali się z treścią protokółów z poprzednich posiedzeń Komisji odbytych w dniu 16 kwietnia 2008 roku  i 21 maja 2008 roku Komisja jednogłośnie przyjęła w/w protokóły.
 
ad.3. W punkcie „sprawy różne” nie podnoszono żadnych kwestii.
 
 
Na tym posiedzenie zakończono.

metryczka


Wytworzył: mgr Dorota Kraska - inspektor (9 czerwca 2008)
Opublikował: mgr Dorota Kraska (13 października 2008, 15:34:02)

Ostatnia zmiana: mgr Dorota Kraska-Wadych (20 września 2011, 12:54:02)
Zmieniono: DODANIE NAZWY KOMISJI

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 929