PROTOKÓŁ NR 15/08 KOMISJI OŚWIATY, KULTURY, ZDROWIA I SPRAW SOCJALNYCH


P R O T O K Ó Ł NR 15/08
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych
odbytego w dniu 16 kwietnia 2008 roku.

Posiedzeniu przewodniczyła mgr Ewa Juchcińska – Przewodnicząca Komisji.

W posiedzeniu uczestniczyli:
- członkowie Komisji wg listy obecności,
- mgr Zbigniew Łuczak – Wójt Gminy,
- mgr Krystyna Kalinowska – Sekretarz Gminy.

Porządek posiedzenia:
1. Zaopiniowanie materiałów związanych z tematyką XVI Sesji Rady Gminy.
2. Przyjęcie protokółu z poprzedniego posiedzenia.
3. Sprawy różne.

ad.1. Komisja omawiała następujące informacje i projekty uchwał związane z XVI Sesją Rady Gminy:

a) Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2007 oraz udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy:
Wójt Gminy omówił w/w projekt uchwały oraz udzielił wyjaśnień do w/w sprawozdania oraz przedstawił pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy.

Komisja po przeprowadzonej dyskusji nie wniosła uwag do przedstawionego sprawozdania oraz projektu uchwały i jednogłośnie zaopiniowała je pozytywnie.

b) Projekt uchwały w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkowników wieczystych działki nr 118/5 położonej w Dąbrowie Chełmińskiej:
Wójt Gminy celem wprowadzenia omówił w/w projekt uchwały.
Przewodnicząca Komisji w związku z brakiem uwag poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.

c) Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Otowice na lata 2008-2018”:
Wójt Gminy celem wprowadzenia omówił w/w projekt uchwały.
Przewodnicząca Komisji w związku z brakiem uwag poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały

d) Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Rafa na lata 2008-2018”:
Wójt Gminy celem wprowadzenia omówił w/w projekt uchwały.
Przewodnicząca Komisji w związku z brakiem uwag poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały

e) W dyskusji nad sprawozdaniem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych głos zabrali:
Danuta Węgierska – członek Komisji zapytała, jak wygląda kwestia zatrudnienia psychologa szkolnego, ponieważ obecnie bardzo rzadko on odwiedza szkoły.
Beniamin Brzyski – Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych poinformował, że w chwili obecnej szkoły nie są objęte opieką psychologa, ale niebawem zostanie zatrudniona nowa osoba, która posiada wszystkie wymagane przez Kuratorium Oświaty kwalifikacje. Dodał, że liczba godzin porad psychologicznych została odgórnie ustalona przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ze względu na ograniczone możliwości finansowe
Sekretarz Gminy wyjaśniła, iż Urząd Gminy nie może zatrudnić psychologa szkolnego, ponieważ nie przewidują tego przepisy.
Danuta Węgierska – członek Komisji zwróciła uwagę, że na uznanie zasługuje organizacja programów dla dzieci. Takich prezentacji powinno być jak najwięcej w ramach posiadanych środków.
Lidia Mandra – członek Komisji zaproponowała, by zmniejszyć środki na doszkalanie nauczycieli, a zwiększyć wydatki na wypoczynek.
Beniamin Brzyski – Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wyjaśnił, że w w/w dziale ujęte są również środki na realizację programów edukacyjnych, nie tylko na szkolenie nauczycieli.

Komisja po przeprowadzonej dyskusji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała w/w sprawozdanie.

f) Komisja po przeprowadzonej dyskusji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała bilans Gminnej Przychodni SP ZOZ w Dąbrowie Chełmińskiej za rok 2007 oraz sprawozdanie z działalności Gminnej Przychodni.

g) Komisja po przeprowadzonej dyskusji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała bilans Gminnej Biblioteki Publiczno – Szkolnej w Dąbrowie Chełmińskiej za rok 2007.

h) Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Statutu SP ZOZ:
Wójt Gminy celem wprowadzenia omówił w/w projekt uchwały.
Przewodnicząca Komisji w związku z brakiem uwag poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.

i) Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008:
Skarbnik Gminy celem wprowadzenia omówiła w/w projekt uchwały.
Wójt Gminy poinformował, że Zarząd Dróg Wojewódzkich przysłał projekt porozumienia budowy zatoki autobusowej na wysokości ul. Linie w Dąbrowie Chełmińskiej, z którego wynika, że Zarząd Dróg dokona zakupu materiałów, ale koszty robocizny pozostaną po stronie Gminy, na co nie przewidywano środków w budżecie.

Wójt Gminy poinformował o przewidywanym remoncie budynku po mleczarni w Dąbrowie Chełm. Przedstawił propozycje pozostałych członków Komisji, by w/w obiekt przeznaczyć na utworzenie domu kultury lub przeniesienie tam Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Danuta Węgierska – członek Komisji zaproponowała, by część pomieszczeń w omawianym budynku przeznaczyć na działalność świetlicy wiejskiej, ponieważ obecne warunki nie są dobre - niskie pomieszczenie, w dodatku na piętrze.
Wójt Gminy zwrócił uwagę, że w przypadku utworzenia domu kultury należy zadać sobie pytanie, czy Gminę stać na to, by utrzymywać świetlice wiejskie i dom kultury.
Danuta Węgierska – członek Komisji stwierdziła, że należy pozostać przy utrzymani świetlic. Chodzi o poprawienie warunków lokalowych wietlicy wiejskiej w Dąbrowie
Chełmińskiej.
Wójt Gminy zauważył, że zainteresowanie młodzieży działalnością świetlic wiejskich jest coraz mniejsze.
Danuta Węgierska – członek Komisji stwierdziła, iż dużo zależy od osoby prowadzącej.
Przewodnicząca Komisji w związku z brakiem dalszych głosów w dyskusji poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.

Komisja po przeprowadzonej dyskusji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.

j) W dyskusji nad wnioskiem Spółki Nord Torrente Fish w Dąbrowie Chełmińskiej dot. zwolnienia z podatku od nieruchomości głos zabrali:
Wójt Gminy celem wprowadzenia wyjaśnił, że możliwe jest zwolnienie tego przedsiębiorcy na podstawie opracowania i podjęcia uchwały w sprawie pomocy de minimis dla tego typu przedsiębiorstwa. Z obecnej uchwały rybołówstwo jest wyłączone. Dopiero od 27 lipca 2007 r. Komisja Europejska zezwoliła na stosowanie pomocy de minimis dla przedsiębiorstw sektora rybołówstwa i przetwórstwa rybnego, ale nastąpiło to już po podjęciu uchwały Rady o pomocy de minimis. W związku z powyższym jedynym wyjściem będzie podjęcie uchwały o pomocy de minimis dla przedsiębiorców działających w branży rybołówstwa i przetwórstwa rybnego, tyle, że w tym wypadku zwolnienie obejmie tylko jeden podmiot, ponieważ na terenie Gminy nie ma innej tego typu firmy.
Wójt omówił zasady korzystania z pomocy de minimis.
Wyjaśnił, że wójt gminy może decyzją administracyjną umorzyć, rozłożyć na raty bądź przesunąć termin płatności podatku.
Przewodnicząca Komisji zaproponowała umorzenie podatku w/w przedsiębiorstwu ze względu na zatrudnianie znacznej liczby pracowników. Firma przyczynia się do zmniejszania bezrobocia.
Błażej Stankiewicz –członek Komisji zastanawiał się, czy firma pomaga szkołom i innym organizacjom z terenu Gminy.
Wójt Gminy wyjaśnił, że umarzanie podatków leży wyłącznie w gestii organu podatkowego. Dodał, że właściciel firmy został o takich możliwościach poinformowany, ale w takiej sytuacji odbywa się postępowanie administracyjne, gdzie wymaga się bilansów, wyciągów z kont bankowych firmy itp. Po otrzymaniu tej informacji właściciel firmy nie zgłosił się do Wójta, ale do Rady Gminy.
Danuta Węgierska – członek Komisji stwierdziła, że , skoro ustalono pomoc de minimis dla innych firm, należy to umożliwić również temu przedsiębiorstwu.
Wójt Gminy zwrócił uwagę, że Rada Gminy nie może podjąć uchwały w sprawie zwolnienia z podatku firmy Nord Torrente Fish, ponieważ nie ma takich uprawnień. Nie posiada informacji, czy firma jest w trudnej sytuacji finansowej. Wysyłane są upomnienia, a żeby otrzymać pomoc de minimis wszystkie zaległości muszą być zapłacone.
Danuta Węgierska – członek Komisji stwierdziła, że wszystkie podmioty powinny być traktowane jednakowo.
Błażej Stankiewicz - członek Komisji wyjaśnił, iż nie chodzi o tę jedną konkretną firmę, a wyrównanie szans dla wszystkich tego typu podmiotów.
Danuta Węgierska – członek Komisji dodała, iż chodzi o naprawienie prawa i umożliwienie korzystania z tej pomocy wszystkim firmom.

Komisja po przeprowadzonej dyskusji uznała, że należy podjąć uchwałę o pomocy de minimis dla przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa i przetwórstwa rybnego.

k) Komisja po przeprowadzonej dyskusji nie wyraziła zgody na dofinansowanie zakupu samochodu dla posterunku Policji w Dąbrowie Chełmińskiej.

l) W dyskusji nad wnioskiem mieszkańców Sołectwa Czemlewo w sprawie ujęcia do Strategii Rozwoju Gminy budowy drogi Janowo – Gzin głos zabrali:
Wójt Gminy wyjaśnił, że jeszcze nie wszystkie drogi ujęte w strategii zostały wybudowane.

m) W dyskusji na temat kolejności uchwalania planów zagospodarowania przestrzennego głos zabrali:
Wójt Gminy celem wprowadzenia omówił temat. Zaproponował, by ze względu na inwestycję budowy kanalizacji ściekowej w pierwszej kolejności opracować plany zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Wałdowo Król i Boluminek, w drugiej kolejności dla miejscowości Nowy Dwór i Strzyżawa, a w trzeciej - dla miejscowości Czarże.
Dodał, że chciałby wzbudzić zainteresowanie i dyskusję na ten temat.
Danuta Węgierska – członek Komisji stwierdziła, iż należy zwrócić uwagę na sugestie zawarte w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy, tam są określone cele.
Wójt Gminy poinformował, że jeżeli Rada Gminy nie wypracuje w tej sprawie stanowiska, wówczas w najbliższym czasie przedstawi projekty uchwał o przystąpieniu do opracowania planów zagospodarowania przestrzennego w Wałdowie Królewskim, Nowym Dworze, Strzyżawie i Czarżu. Zaproponuje w pierwszej kolejności Wałdowo Królewskie ze względu na inwestycję budowy kanalizacji.

ad.2. Członkowie Komisji zapoznali się z treścią protokółu z poprzedniego posiedzenia Komisji odbytego w dniu 21 marca 2008 roku. Komisja jednogłośnie przyjęła w/w protokół.

ad.3. W punkcie „sprawy różne” wskazywano na:

a) Danuta Węgierska – członek Komisji zapytała, czy w ramach porozumienia dotyczącego komunikacji podmiejskiej Bydgoszcz - Ostromecko będzie możliwość korzystania z ulgowych biletów przez emerytów i młodzież szkolną?
Wójt Gminy wyjaśnił, że wszyscy uprawnieni w komunikacji miejskiej do ulg będą w tym przypadku również uprawnieni. Dodał, że Gmina nie ma wpływu na cenę biletu.

b) Komisja omawiała kwestie oświetlenia ścieżki przez park w Ostromecku.


Na tym posiedzenie zakończono.

metryczka


Wytworzył: mgr Dorota Kraska - inspektor (16 kwietnia 2008)
Opublikował: mgr Dorota Kraska (16 czerwca 2008, 13:26:48)

Ostatnia zmiana: mgr Dorota Kraska-Wadych (20 września 2011, 12:55:01)
Zmieniono: DODANIE NAZWY KOMISJI

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 850