PROTOKÓŁ NR 14/08 KOMISJI OŚWIATY, KULTURY, ZDROWIA I SPRAW SOCJALNYCH


P R O T O K Ó Ł NR 14/08
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych
odbytego w dniu 21 marca 2008 roku.

Posiedzeniu przewodniczyła mgr Ewa Juchcińska – Przewodnicząca Komisji.

W posiedzeniu uczestniczyli:
- członkowie Komisji wg listy obecności,
- mgr Zbigniew Łuczak – Wójt Gminy,
- mgr Krystyna Kalinowska – Sekretarz Gminy.

Porządek posiedzenia:
1. Zaopiniowanie materiałów związanych z tematyką XV Sesji Rady Gminy.
2. Przyjęcie protokółu z poprzedniego posiedzenia.
3. Sprawy różne.

ad.1. Komisja omawiała następujące informacje i projekty uchwał związane z XV Sesją Rady Gminy:

a) Projekt uchwały w sprawie w porozumienia o wspólnej realizacji komunikacji miejskiej na obszarze Gminy Dąbrowa Chełmińska i Miasta Bydgoszczy:
Wójt Gminy celem wprowadzenia omówił w/w projekt uchwały.
Przewodnicząca Komisji w związku z brakiem uwag poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.

b) Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Dąbrowa Chełmińska na lata 2008-2018”:
Wójt Gminy celem wprowadzenia omówił w/w projekt uchwały.
Danuta Węgierska – członek Komisji stwierdziła, że jeśli mieszkańcy tak ustalili, należy plan odnowy miejscowości przyjąć. Zwróciła uwagę, że należy zastanowić się nad harmonogramem prac, ponieważ Rada Gminy nie zakładała utwardzenia placu przed remizą w bieżącym roku, a mieszkańcy ustalili to zadanie w harmonogramie na rok bieżący zakładając, że jego realizacja ma nastąpić przy udziale środków z budżetu gminy oraz z zewnątrz.
Wójt Gminy wyjaśnił, że realizacja zadań ujętych w planie odnowy miejscowości nie musi odbywać się z udziałem środków z budżetu gminy. Poinformował, że mieszkańcy złożyli w tej sprawie wniosek, ale nie określili nawet kwoty dofinansowania, jaka chcieliby uzyskać.
Przewodnicząca Komisji w związku z brakiem uwag poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.

c) Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru części działki nr 64/2 w Dąbrowie Chełmińskiej:
Wójt Gminy celem wprowadzenia omówił w/w projekt uchwały.
Przewodnicząca Komisji w związku z brakiem uwag poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały

d) Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego działki nr 67/4, 68, 69/1, 69/2, 70/1, 70/2, 70/3, 70/4, 70/5, 70/6, 70/7, 70/8 i 306 w Dąbrowie Chełmińskiej:
Wójt Gminy celem wprowadzenia omówił w/w projekt uchwały oraz poinformował o wniesionym proteście, który proponuje odrzucić.
Przewodnicząca Komisji w związku z brakiem uwag poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały

e) Projekt uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Wałdowie Królewskim:
Wójt Gminy celem wprowadzenia omówił w/w projekt uchwały.
Przewodnicząca Komisji w związku z brakiem uwag poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały

f) Projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek szkolnych zorganizowanych w zespołach szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dąbrowa Chełmińska oraz ustalenia wysokości opłat wnoszonych przez uczniów i pracowników szkół:
Wójt Gminy celem wprowadzenia omówił w/w projekt uchwały.
Józef Hentrich – członek Komisji zwrócił uwagę na zasadność zawarcia w omawianym projekcie uchwały zapisu, który umożliwi korzystanie ze stołówek szkolnych byłym pracownikom szkół.
Wójt Gminy zaproponował, by zapis § 2 ust. 1 pkt 3 otrzymał brzmienie : „inne osoby za zgodą dyrektora szkoły”
Przewodnicząca Komisji w związku z brakiem uwag poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały wraz z zaproponowaną zmianą.

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały

g) Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008:
Wójt Gminy celem wprowadzenia omówił w/w projekt uchwały.
Przewodnicząca Komisji w związku z brakiem uwag poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały

ad.2. Członkowie Komisji zapoznali się z treścią protokółu z poprzedniego posiedzenia Komisji odbytego w dniu 20 lutego 2008 roku. Komisja jednogłośnie przyjęła w/w protokół.

ad.5. W punkcie „sprawy różne” wskazywano na:

a) Wójt Gminy poinformował, że Wojewoda Kujawsko – Pomorski uchylił Uchwałę Rady Gminy w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami ze względu na to, iż zdaniem Wojewody nie powinna zostać ogłoszona poprzez publikację w Dzienniku Urzędowym, a poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń. Wójt Gminy poinformował, że na najbliższej Sesji Rady Gminy przedstawi poprawiony projekt uchwały w tej sprawie.

b) Wójt Gminy przedstawił informację na temat budowy i remontów dróg powiatowych w roku 2008.
Danuta Węgierska – członek Komisji zapytała, czy w bieżącym roku zostanie przeprowadzony remont ul. Bydgoskiej w Ostromecku?
Wójt Gminy w odpowiedzi poinformował, że Zarząd Dróg Wojewódzkich, zażyczył sobie zmiany parametrów technicznych tej drogi i poszerzenia jej. Planuje się zamontowanie elementów spowalniających ruch pry wjeździe do Ostromecka, w związku z czym zwiększy się zakres prac. Dodał, iż obawia się, że do końca okresu w którym można wykonywać remonty dróg nie zdążą wykonać przedmiotowej inwestycji, podpisano więc aneks, zgodnie z którym Gmina w bieżącym roku wykona odwodnienie. Wójt zwrócił uwagę, w/w prace spowodują konieczność zniszczenia drogi. Liczy, że uda się wykonać prace leżące po stronie Gminy w roku przyszłym, by zaraz potem weszła z pracami ekipa remontowa Zarządu Dróg.
Poinformował, że w bieżącym roku planuje zlecić wykonanie projektu na budowę obwodnicy Ostromecka i jeszcze w tym roku zostanie wykonana przynajmniej część drogi przy osiedlu Pod Gruszą.

c) Wójt Gminy poinformował, iż otrzymał od Przewodniczącego Rady Gminy wniosek mieszkańców Sołectwa Czemlewo w sprawie ujęcia do Strategii Rozwoju Gminy budowy drogi Janowo – Gzin. Wyjaśnił, iż w tej sprawie nie może nic zrobić, dopóki nie zostanie podjęta stosowna uchwała, której projekt zgodnie ze Statutem Gminy może złożyć m.in. grupa radnych.


Na tym posiedzenie zakończono.

metryczka


Wytworzył: mgr Dorota Kraska - inspektor (21 marca 2008)
Opublikował: mgr Dorota Kraska (23 maja 2008, 11:59:21)

Ostatnia zmiana: mgr Dorota Kraska-Wadych (20 września 2011, 12:55:18)
Zmieniono: DODANIE NAZWY KOMISJI

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 727