PROTOKÓŁ NR 13/08 KOMISJI OŚWIATY, KULTURY, ZDROWIA I SPRAW SOCJALNYCH


P R O T O K Ó Ł NR 13/08
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych
odbytego w dniu 20 lutego 2008 roku.

Posiedzeniu przewodniczyła mgr Ewa Juchcińska – Przewodnicząca Komisji.

W posiedzeniu uczestniczyli:
- członkowie Komisji wg listy obecności,
- mgr Zbigniew Łuczak – Wójt Gminy,
- mgr Krystyna Kalinowska – Sekretarz Gminy,
- mgr Ewa Bukowska – Skarbnik Gminy,
- inż. Kazimierz Porażyński – Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej.

Porządek posiedzenia:
  1. Dyskusja na temat koncepcji rozwoju systemu wodno – kanalizacyjnego Gminy Dąbrowa Chełmińska.
  2. Zaopiniowanie materiałów związanych z tematyką XIV Sesji Rady Gminy.
  3. Plan pracy Komisji na 2008 rok.
  4. Przyjęcie protokółu z poprzedniego posiedzenia.
  5. Sprawy różne.
ad.1. W dyskusji na temat koncepcji rozwoju systemu wodno – kanalizacyjnego Gminy Dąbrowa Chełmińska głos zabrali:
Wójt Gminy celem wprowadzenia omówił koncepcję rozwoju systemu wodno – kanalizacyjnego na terenie Gminy. Wójt wyjaśnił, że ceny wody i ścieków ostatecznie ustali Rada Gminy. Jest zwolennikiem przystąpienia do porozumienia w sprawie realizacji przedsięwzięcia integracja i rozwój infrastruktury wodociągowo – kanalizacyjnej gmin ościennych Miasta Bydgoszcz, ponieważ gmina we własnym zakresie nie jest w stanie zrealizować inwestycji budowy kanalizacji ściekowej. Spółka Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy ma doświadczenie w pozyskiwaniu środków, zajmuje się tym cały wydział, podczas gdy w Urzędzie Gminy pozyskiwaniem środków z zewnątrz zajmuje się tylko jeden pracownik, który ma również inne zadania.
Przedstawił informację na temat kosztów eksploatacyjnych kanalizacji.
Wyjaśnił, że omawiany projekt uchwały niczego nie rozstrzyga, mówi jedynie o tym, że Rada jest zainteresowana sprawą.
Przewodnicząca Komisji w związku z brakiem dalszych uwag poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.

Komisja w wyniku dyskusji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.

ad.2. Komisja omawiała następujące informacje i projekty uchwał związane z XIV Sesją Rady Gminy:

a) W dyskusji nad sprawozdaniem z działalności sportowej głos zabrali:
Błażej Stankiewicz – członek Komisji zwrócił uwagę, że przypadku sportu gminnego główną imprezą jest start w Igrzyskach Sportowców Wiejskich. Zwrócił uwagę, że wszystkie kluby zawsze dążyły do tego, by dobrze wypaść w igrzyskach. Niepokojącym jest fakt, że zespół z Dąbrowy Chełm. nie wystartował w kwalifikacjach piłki nożnej. Zastanawiał się nad możliwością stworzenia zakresu kryteriów i wymagań dla klubów sportowych. Jest to wizytówka dla Gminy, gdy wygrywamy z dużymi gminami,
Wójt Gminy w odpowiedzi wyjaśnił, że nie zna przyczyn, dla których LKS Dąbrowa Chełm. nie zgłosiła się do eliminacji w Igrzyskach.
Danuta Węgierska – członek Komisji zwróciła uwagę, że w ofercie, którą składają kluby powinna być informacja o startach w eliminacjach do Igrzysk.
Wójt Gminy poinformował, że działania LKS-ów na terenie Gminy koordynuje Gminna Rada Sportu i być może tutaj zaistniał problem. Wójt przedstawił informacje i wyjaśnienia dotyczące funkcjonowania sportu kwalifikowanego.
Sekretarz Gminy zwróciła uwagę, że zobligowanie klubów do udziału w danych dyscyplinach sportowych musiałoby zostać określone w regulaminie.
Błażej Stankiewicz – członek Komisji poinformował, że LKS Dąbrowa Chełmińska specjalizuje się w piłce nożnej i dotychczas reprezentował Gminę w każdych igrzyskach.
Danuta Węgierska – członek Komisji zwróciła uwagę, że wiele małych klubów organizuje wiele ciekawych imprez i zajęć dla całej społeczności wiejskiej. Zdaniem radnej nie należy skupiać się głównie na sporcie kwalifikowanym, ale nad upowszechnianiem go wśród społeczności lokalnej.
Przewodnicząca Komisji w związku z brakiem dalszych głosów w dyskusji poddała pod głosowanie w/w sprawozdanie.

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z działalności sportowej w 2007 roku oraz sprawozdania z działalności Ludowych Klubów Sportowych.

b) Projekt uchwały w sprawie określenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego:
Wójt Gminy celem wprowadzenia omówił w/w projekt uchwały. Dodał, że LKS Dąbrowa Chełmińska specjalizuje się w piłce nożnej. Uczestniczy we wszystkich imprezach sportowych oraz współorganizuje mecze gminne.
Sekretarz Gminy wyjaśniła, że kluby nie muszą zajmować się wyłącznie sportem kwalifikowanym.
Przewodnicząca Komisji w związku z brakiem uwag poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.

c) Projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Wałdowie Król.:
Wójt Gminy celem wprowadzenia omówił w/w projekt uchwały.
Danuta Węgierska – członek Komisji stwierdziła, że jeśli mieszkańcy wyrazili zgodę na likwidację szkoły, można taką uchwałę podjąć. Dodała, że szkoła jest szkołą nawet jeżeli będzie malutka, ale rozumie to z punktu widzenia polityki gminy.
Wójt Gminy wyjaśnił, że Gminy nie stać na utrzymywanie tak małej szkoły.
Przewodniczący Komisji w związku z brakiem uwag poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.

d) Projekt uchwały w sprawie zasad zawierania kolejnej umowy dzierżawy, najmu lub użyczenia nieruchomości na czas określony do lat 3:
Wójt Gminy celem wprowadzenia omówił w/w projekt uchwały. Wyjaśnił, że przedłużenie trzyletniego terminu, na jaki Wójt może zawierać umowy dzierżawy wymaga uchwały Rady Gminy. Przedstawił informację na temat nieruchomości, których omawiany projekt uchwały dotyczy.
Sekretarz Gminy dodała, że dotychczas prawo dopuszczało możliwość podpisania przez wójta kolejnych umów, ale teraz ustawodawca kategorycznie tego zabrania.
Przewodnicząca Komisji w związku z brakiem uwag poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.

e) Projekt uchwały w sprawie sprzedaży działek przeznaczonych w planie miejscowym o funkcji podstawowej usługi i rzemiosło oraz funkcji uzupełniającej zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna stanowiących własność Gminy Dąbrowa Chełmińska:
Wójt Gminy celem wprowadzenia omówił w/w projekt uchwały.
Przewodnicząca Komisji w związku z brakiem uwag poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.

f) Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działek nr 55/1, 55/3, 55/5 i część działki nr 55/6 obręb geodezyjny Gzin Dolny gmina Dąbrowa Chełmińska:
Wójt Gminy celem wprowadzenia omówił w/w projekt uchwały.
Przewodnicząca Komisji w związku z brakiem uwag poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.

g) Projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami:
Wójt Gminy celem wprowadzenia omówił w/w projekt uchwały oraz wyjaśnił, że w urzędowym wykazie nadal występuje wieś Linie i albo zaakceptujemy stan rzeczywisty Dąbrowa Chełmińska, ul. Linie, albo utworzymy wieś Linie, która będzie częścią składową sołectwa Otowice.
Wyjaśnił, że latach 80-tych wg przekazów ludności wieś Linie stała się częścią wsi Dąbrowa Chełm. i powstała ul. Linie, jednak w wykazie nadal występuje wieś Linie. W związku z powyższym istnieje konieczność uporządkowania tego stanu poprzez likwidację w/w wsi na podstawie stosownej Uchwały Rady Gminy, albo jej przywrócenie. Zdaniem Wójta najlepszym rozwiązaniem będzie ustalenie stanu rzeczywistego i pozostawienie przysiółka Linie. Przywrócenie wsi Linie będzie wiązało się z kosztami wymiany dokumentów przez mieszkańców. W związku z powyższym należy w tej sprawie przeprowadzić konsultacje z mieszkańcami i usankcjonować stan obecny.
Przewodnicząca Komisji w związku z brakiem uwag poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.

h) Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy:
Sekretarz Gminy celem wprowadzenia omówiła w/w projekt uchwały, wyjaśniając, że wzrost wynagrodzenia nastąpił o 10% zgodnie ze wskaźnikami przyjętymi przez Radę Gminy do projektowania budżetu Gminy na rok 2008.
Przewodnicząca Komisji w związku z brakiem uwag poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.

i) Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia prawa nabycia prawa do dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2007 przez Wójta Gminy:
Sekretarz Gminy celem wprowadzenia omówiła w/w projekt uchwały, wyjaśniła, że każdy wójt, burmistrz, prezydent zgodnie z przepisami ma prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Rozporządzenie Rady Ministrów określa, kto ma prawo do tzw. „trzynastki”, ale Naczelny Sąd Administracyjny uchylił uchwałę rady jednego z powiatów, w której Rada upoważniła Przewodniczącego do przyznania trzynastej pensji. Naczelny Sąd Administracyjny w swym wyroku stwierdził, że jest to składnik wynagrodzenia i w tej sprawie wymagana jest uchwała Rady Gminy.
Dodała, że jest to czynność techniczna, niemniej taką uchwałę należy podjąć. Dodała, że sprawa dotyczy również nagród jubileuszowych.
Przewodnicząca Komisji w związku z brakiem uwag poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.

j) W dyskusji na temat wyboru koncepcji przebiegu ścieżki pieszo – rowerowej przez teren Gminy głos zabrali:
Wójt Gminy celem wprowadzenia wyjaśnił, że Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy przystąpiło do prac nad opracowaniem dokumentacji projektowej dla projektu „Budowa ca. 35 km ścieżek pieszo – rowerowych w Powiecie Bydgoskim w pobliżu dróg i węzłów komunikacyjnych”. Zaproponowano trzy warianty przebiegu przedmiotowej ścieżki przez teren Gminy.
Błażej Stankiewicz – członek Komisji stwierdził, że przedmiotowa ścieżka powinna pokazywać najlepsze walory Gminy.
Danuta Węgierska – członek Komisji zauważyła, że wszystkie trzy warianty są bardzo ciekawe, ale należy zwrócić również uwagę na bezpieczeństwo.
Wójt Gminy wyjaśnił, że powiaty bydgoski i toruński wystąpiły z projektem utworzenia ścieżek rowerowych łączących te dwa powiaty.
Ostateczny wariant wybierze Starosta, który będzie brał pod uwagę możliwości techniczne wybudowania w/w ścieżki.
Danuta Węgierska i Błażej Stankiewicz – członkowie Komisji zaproponowali przyjęcie do realizacji pierwszego wariantu.
Lidia Mandra – członek Komisji zaproponowała przyjęcie do realizacji wariantu trzeciego.
Przewodnicząca Komisji w związku z brakiem dalszych głosów poddała pod głosowanie przyjęcie pierwszego wariantu przebiegu ścieżki pieszo – rowerowej przez Gminę Dąbrowa Chełmińska.

Za przyjęciem w/w propozycji głosowało trzech członków Komisji, przeciw – 1, wstrzymujących się – 1.

k) Komisja zapoznała się z programem konkursów szkolnych na rok 2008 opracowanym przez dyrektorów szkół na terenie Gminy.
Wójt Gminy zaproponował przyznać szkołom na ten cel dotację w wysokości 2/3 kwoty zaproponowanej przez szkoły z jednoczesnym zakazem występowania o dotacje do podmiotów, których działalność jest finansowana z budżetu gminy, np. do rad sołeckich. Dodał, iż jest gotów zaproponować podczas najbliższej Sesji Rady Gminy zwiększenie środków na oświatę w kwocie 8500 zł z przeznaczeniem na organizację konkursów.
Danuta Węgierska – członek Komisji zwróciła się z prośbą, by jak najprędzej zająć się tą sprawą, ponieważ niebawem odbędzie się konkurs recytatorski.
Błażej Stankiewicz – członek Komisji zaproponował przyznanie na w/w cel dotacji dla szkół w kwocie 10.000,oo zł.
Wójt Gminy zgodził się na zwiększenie wydatków szkół o kwotę 10 300,00 zł z przeznaczeniem na organizację konkursów. W/w kwota będzie obejmowała nagrody Wójta Gminy we wszystkich tych konkursach.

l) Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania dofinansowania ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej osobom fizycznym na usuwanie i utylizację odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, pochodzących z obiektów budowlanych:
Wójt Gminy celem wprowadzenia omówił w/w projekt uchwały.
Przewodnicząca Komisji w związku z brakiem uwag poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.

m) Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008:
Skarbnik Gminy celem wprowadzenia omówiła w/w projekt uchwały.
Przewodnicząca Komisji w związku z brakiem uwag poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.

ad.3. Komisja po odbyciu dyskusji opracowała plan pracy na rok 2008, który stanowi załącznik do niniejszego protokółu.

ad.4. Członkowie Komisji zapoznali się z treścią protokółu z poprzedniego posiedzenia Komisji odbytego w dniu 19 grudnia 2007 roku. Komisja jednogłośnie przyjęła w/w protokół.

ad.5. W punkcie „sprawy różne” wskazywano na:

a) Błażej Stankiewicz – członek Komisji zapytał, kiedy zostanie wykonana modernizacja boiska sportowego w Dąbrowie Chełmińskiej?
Wójt Gminy w odpowiedzi wyjaśnił, że modernizacja zostanie wykonana w przypadku otrzymania dotacji z zewnątrz. Dodał, że Minister Sportu ogłosi projekt, w którym być może Gmina wystartuje. Zwrócił uwagę iż istnieją wątpliwości, czy dopuszczą boisko trawiaste, czy musi być nawierzchnia sztuczna.
Danuta Węgierska – członek Komisji zwróciła uwagę, że należy myśleć o terenie na duże boisko, jest to sprawa przyszłościowa, ale trzeba wyznaczyć jakieś miejsce i się o nie starać.
Wójt Gminy poinformował, że na każdym zebraniu wiejskim występuje problem budowy boisk. Dodał, że Ministerstwo Sportu chce dofinansowywać projekty budowy boisk, ale muszą one spełniać określone warunki, np. sztuczna nawierzchnia, której utrzymanie jest kosztowne, poza tym powstaną problemy organizacyjne związane z utrzymaniem takiego boiska.

W trakcie dyskusji omawiano kwestie organizacyjne związane z korzystaniem z boiska sportowego w Dąbrowie Chełmińskiej oraz pozostałych boisk sportowych na terenie Gminy.

Na tym posiedzenie zakończono.

metryczka


Wytworzył: mgr Dorota Kraska - inspektor (20 lutego 2008)
Opublikował: Dorota Kraska (27 marca 2008, 13:59:20)

Ostatnia zmiana: mgr Dorota Kraska-Wadych (20 września 2011, 12:55:50)
Zmieniono: DODANIE NAZWY KOMISJI

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 832