PROTOKÓŁ NR 12/07 KOMISJI OŚWIATY, KULTURY, ZDROWIA I SPRAW SOCJALNYCH


P R O T O K Ó Ł NR 12/07
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych
wraz z Komisją Rolnictwa, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska
odbytego w dniu 19 grudnia 2007 roku.

Posiedzeniu przewodniczył Arnold Drążyk – Przewodniczący Komisji. Rolnictwa, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska.

W posiedzeniu uczestniczyli:
- członkowie Komisji wg listy obecności,
- mgr Zbigniew Łuczak – Wójt Gminy,
- mgr Krystyna Kalinowska – Sekretarz Gminy,
- mgr Ewa Bukowska – Skarbnik Gminy.

Porządek posiedzenia:
1. Projekt budżetu gminy na rok 2008.
2. Zaopiniowanie materiałów i projektów uchwał związanych z XII Sesją Rady Gminy.
3. Sprawy różne.

ad.1. W dyskusji nad projektem budżetu Gminy na rok 2008 głos zabrali:
Wójt Gminy celem wprowadzenia omówił w/w projekt budżetu.
Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska zapytał, czy istnieje możliwość kontynuowania budowy sieci wodociągowej w Wałdowie Król. Dolnym? Dodał, że zainteresowani mieszkańcy złożyli wniosek w tej sprawie.
Wójt Gminy odpowiedział, że zostanie opracowana dokumentacja techniczna, na podstawie której będzie można określić koszty tej inwestycji.
Danuta Węgierska – członek Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych zaproponowała, by wprowadzić do projektu budżetu Gminy pozycję wydatków na organizowanie przez placówki oświatowe gminnych oraz ponadgminnych konkursów dla uczniów.
Wójt Gminy poinformował o wniosku Zarządu Dróg Miejskich o dofinansowanie weekendowych kursów autobusowych Bydgoszcz – Ostromecko.
Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska poddał pod głosowanie projekt budżetu Gminy na rok 2008 wraz z wniesionymi wnioskami.

Obie Komisje jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały w/w projekt budżetu Gminy na rok 2008 wraz z wniesionymi wnioskami.

ad.2. Komisja omawiała następujące informacje i projekty uchwał związane z XIII Sesją Rady Gminy:

a) Projekt uchwały w sprawie planu odnowy miejscowości Wałdowo Królewskie:
Wójt Gminy celem wprowadzenia omówił w/w projekt uchwały.
Danuta Węgierska – członek Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych stwierdziła, że skoro mieszkańcy opracowali w/w program, to należy go przyjąć.
Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.

Obie Komisje jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały w/w projekt uchwały.

b) Komisje po przeprowadzonej dyskusji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały sprawozdanie z realizacji strategii rozwoju Gminy w roku 2007.

c) Komisje dokonały podsumowania swoich prac za rok 2007.
Stosowne opracowania stanowią załączniki do niniejszego protokółu.

d) Projekt w sprawie ustalenia zwrotu kosztów podróży radnych Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska:
Wójt Gminy celem wprowadzenia omówił w/w projekt uchwały.
Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska w związku z brakiem uwag poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.

Obie Komisje jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały w/w projekt uchwały.

e) Komisje po przeprowadzonej dyskusji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały sprawozdanie z prac Rady Gminy za rok 2007.

f) Józef Hentrich – członek Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych, Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że Komisja Rewizyjna wystąpiła z inicjatywą podwyższenia diet radnych o kwotę 100,oo zł dla każdego radnego Rady Gminy.
Andrzej Barczyński – członek Komisji Rolnictwa, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska stwierdził, że jego zdaniem diety powinny pozostać na dotychczasowym poziomie. Dodał, iż nie poprze projektu uchwały w sprawie podwyższenia diet dla radnych.
Jan Palmowski - członek Komisji Rolnictwa, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska zwrócił uwagę, że decydując się na kandydowanie do Rady Gminy nie myśli się o zarabianiu pieniędzy.
Robert Borek - członek Komisji Rolnictwa, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska dodał, że jest zwolennikiem podniesienia stawki potrąceń za nieobecność na posiedzeniach i Sesjach Rady Gminy.
Danuta Węgierska - członek Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych poparła pomysł radnego Borek, zwróciła się z prośbą, by posiedzenia Komisji odbywały się w godzinach, które nie będą kolidowały z pracą zawodową.
Lidia Mandra - członek Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych poinformowała, iż jest przeciwna podwyższaniu diet radnych.
Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska poinformował, iż ma odmienne zdanie na ten temat. Wskazał na osoby pracujące. Niektórzy pracodawcy nie chcą zwalniać radnych na posiedzenia, a dzień wolny stanowi utratę wynagrodzenia.
Jan Palmowski – członek Rolnictwa, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska zwrócił uwagę, że posiedzenia można ustalić w godzinach dogodnych dla wszystkich członków Komisji.
Józef Hentrich – członek Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych, Przewodniczący Rady Gminy zaproponował, by przyjąć zasadę, że członek Komisji, który nie może uczestniczyć w posiedzeniu swojej Komisji brał udział w posiedzeniu innej, co będzie zaliczane jako obecność, a w związku z powyższym taka osoba nie będzie ponosiła sankcji z tytułu nieobecności na posiedzeniu.
Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska w związku z brakiem dalszych głosów poddał pod głosowanie propozycję pozostawienia diet radnych Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska na dotychczasowych zasadach.

Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych jednogłośnie pozytywnie zao-
piniowała w/w propozycję.

Komisja Rolnictwa, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska przy czterech głosach „za” i jednym przeciwnym pozytywnie zaopiniowała propozycję pozostawienia diet radnych na dotychczasowym poziomie.

g) Józef Hentrich – członek Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych, Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że Komisja Rewizyjna wystąpiła z inicjatywą podwyższenia wynagrodzenia Wójta Gminy od dnia 1.12.2007 r.
Jan Palmowski - członek Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych zastanawiał się, czym kierował się Przewodniczący Komisji Rewizyjnej proponując podwyżkę wynagrodzenia Wójta Gminy. Zdaniem radnego fakt, iż Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska ma najniższe wynagrodzenie w stosunku do wójtów powiatu bydgoskiego nie jest uzasadnieniem.
Postawił wniosek, by wynagrodzenie Wójta Gminy podwyższyć z dniem 01.01.2008 r. o 10% zgodnie z założeniami podstawowych parametrów do prac nad projektem budżetu Gminy Dąbrowa Chełmińska na 2008 rok.
Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska w związku z brakiem dalszych głosów poddał pod głosowanie propozycję Komisji Rewizyjnej w sprawie podwyższenia wynagrodzenia Wójta Gminy od dnia 1.12.2007 r.

Obie Komisje jednogłośnie odrzuciły w/w propozycję Komisji Rewizyjnej.

h) Sprawozdanie Wójta Gminy z działań podejmowanych w okresie międzysesyjnym:
Danuta Węgierska - członek Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych zapytała, czy istnieje możliwość wybudowania podjazdu dla niepełnosprawnych do budynku ośrodka zdrowia w Ostromecku?
Wójt Gminy w odpowiedzi poinformował, że konserwator zabytków nie wyraził zgody na wycięcie drzewa rosnącego przy w/w budynku. Zatwierdzono koncepcję, ale w związku z powyższym nie będzie miejsca na wybudowanie podjazdu. Dodał, że w następnym roku zapewne zostanie wybudowana przyschodowa platforma.
Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska zwrócił się
o przedstawienie informacji na temat spotkania odbytego w dniu 7.12.2007 r. w Złejwsi Wielkiej.
Wójt Gminy wyjaśnił, że spotkanie było poświęcone możliwości pozyskania środków finansowych na przygotowanie ścieżki pieszo - rowerowej przy dofinansowaniu ze strony Gminy. Przedstawił warianty przebiegu w/w ścieżek.
Jan Palmowski – członek Komisji Rolnictwa, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska zapytał, jak funkcję ma pełnić przedmiotowa ścieżka?
Danuta Węgierska - członek Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych zastanawiała się, czy nie należałoby zapytać zainteresowanych mieszkańców, która z proponowanych tras jest najbardziej uczęszczana.
Szymon Dunal - członek Komisji Rolnictwa, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska zapytał, czy po wycięciu drzewa oraz rozebraniu śmietnika na parkingu przy ośrodku zdrowia w Dąbrowie Chełmińskiej zostanie złagodzony wyjazd z w/w parkingu na ul. Rydygiera?
Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska poddał pod głosowanie w/w informację Wójta Gminy

Obie Komisje jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały informację Wójta Gminy z działań podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

i) Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2007:
Skarbnik Gminy celem wprowadzenia omówiła w/w projekt uchwały.
Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska w związku z brakiem uwag poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.

Obie Komisje jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały w/w projekt uchwały.

j) Wójt Gminy poinformował o propozycji fundacji „Edukacyjne Drogi Polek i Polaków”, która chce wystąpić o środki na uruchomienie alternatywnych przedszkoli w kilku gminach. Wójt omówił zasady funkcjonowania w/w inicjatywy, dodając, że chciałby uruchomić przedszkola w Czemlewie, Janowie, Otowicach i Wałdowie Król.
Poinformował, że koszt funkcjonowania jednej tego typu placówki wyniesie około 40 000 zł.
Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska poddał pod głosowanie projekt utworzenia alternatywnych przedszkoli na terenie Gminy.

Obie Komisje jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały w/w propozycję.

ad.3. W punkcie „sprawy różne” wskazywano na:
a. Wójt Gminy poinformował, że Rada Gminy podjęła uchwałę o naliczaniu opłaty adiacenckiej. Zwrócił uwagę, że może zaistnieć sytuacja, gdzie posiadacze gospodarstw rolnych wydzielą np. 3000 m2 nieruchomości przez którą będzie już przebiegała sieć wodociągowa. Właściciel sprzeda tę działkę, ale zgodnie z uchwałą nie będzie możliwości naliczenia opłaty adiacenckiej nowemu właścicielowi, który się tam wybuduje i będzie chciał przyłączyć się do sieci wodociągowej, ponieważ przedmiotowa opłata dotyczy wybudowania nowych urządzeń infrastruktury, a w tym przypadku infrastruktura będzie już istniała.
Najlepszym rozwiązaniem będzie zastosowanie w tych przypadkach umów cywilnoprawnych. Zwrócił się o stanowisko radnych w tej sprawie.
Danuta Węgierska - członek Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych zwróciła uwagę, że w tej sprawie Radca Prawny powinien szczegółowo przeanalizować zapisy uchwały Rady Gminy o opłacie adiacenckiej.
Andrzej Barczyński - członek Komisji Rolnictwa, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska zwrócił uwagę, że skoro podjęto uchwałę o naliczaniu opłaty adiacenckiej, nie powinno się wracać do naliczania opłat na podstawie umów cywilno – prawnych.
Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska stwierdził, że nie powinno się pobierać opłaty od istniejących urządzeń, bo dla właścicieli gruntów rolnych istnienie na ich własności takich urządzeń stanowi uciążliwość.
Jan Palmowski - członek Komisji Rolnictwa, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska postawił wniosek, by w przypadku braku możliwości naliczenia opłaty adiacenckiej osobie, która będzie chciała włączyć swoją nieruchomość do istniejącej infrastruktury zastosować opłatę na podstawie umowy cywilno – prawnej.
Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska poddał pod głosowanie w/w wniosek radnego Palmowskiego.

Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała w/w wniosek radnego Palmowskiego.

Komisja Rolnictwa, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska przy czterech głosach „za” i jednym przeciwnym pozytywnie zaopiniowała w/w wniosek radnego Palmowskiego, by w przypadku braku możliwości naliczenia opłaty adiacenckiej osobie, która będzie chciała włączyć swoją nieruchomość do istniejącej infrastruktury zastosować opłatę na podstawie umowy cywilno – prawnej.

b. Lidia Mandra - członek Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych zapytała, czy OSP w Czarżu ma prawo pobierać opłaty za korzystanie z sali przez Koło Gospodyń Wiejskich w Czarżu?
Wójt Gminy odpowiedział, że sala została przekazana w użytkowanie OSP, które może pobierać opłaty związane z bezpośrednimi kosztami utrzymania sali, np. energii elektrycznej.
Danuta Węgierska - członek Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych stwierdziła, że należy dążyć do jak najlepszego wykorzystania mienia komunalnego.

Na tym posiedzenie zakończono.

metryczka


Wytworzył: mgr Krystyna Kalinowska - Sekretarz Gminy (19 grudnia 2007)
Opublikował: Dorota Kraska (21 lutego 2008, 12:41:37)

Ostatnia zmiana: mgr Dorota Kraska-Wadych (20 września 2011, 12:56:28)
Zmieniono: DODANIE NAZWY KOMISJI

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 790