PROTOKÓŁ NR 11/07 KOMISJI OŚWIATY, KULTURY, ZDROWIA I SPRAW SOCJALNYCH


P R O T O K Ó Ł NR 11/07
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych
odbytego w dniu 29 listopada 2007 roku.

Posiedzeniu przewodniczyła mgr Ewa Juchcińska – Przewodnicząca Komisji.

W posiedzeniu uczestniczyli:
- członkowie Komisji wg listy obecności,
- mgr Zbigniew Łuczak – Wójt Gminy,
- mgr Krystyna Kalinowska – Sekretarz Gminy,
- mgr Ewa Bukowska – Skarbnik Gminy.

Porządek posiedzenia:
1. Projekt budżetu Gminy na rok 2008.
2. Zaopiniowanie materiałów i projektów uchwał związanych z XII Sesją Rady Gminy.
3. Przyjęcie protokółu z poprzedniego posiedzenia.
4. Sprawy różne.

ad.1. Komisja postanowiła omówić projekt budżetu gminy na rok 2008 na swym kolejnym posiedzeniu.

ad.2. Komisja omawiała następujące informacje i projekty uchwał związane z XII Sesją Rady Gminy:

a) Komisja po przeprowadzonej dyskusji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z działalności świetlic wiejskich za rok 2006 i pierwsze półrocze 2007 roku.

b) Komisja zapoznała się z informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa uczniów i nauczycieli w placówkach oświatowo – wychowawczych na terenie Gminy i po przeprowadzeniu dyskusji jednogłośnie zaopiniowała je pozytywnie.

c) Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za pierwsze półrocze 2007 roku:
Danuta Węgierska – członek Komisji zauważyła, że stypendia socjalne są przekazywane z Urzędu Wojewódzkiego.
Wójt Gminy wyjaśnił, że na stypendia socjalne przeznaczane są środki częściowo z dotacji Urzędu Wojewódzkiego, czyli z budżetu państwa, a w części są to środki budżetu Gminy.
Danuta Węgierska – członek Komisji zwróciła uwagę, iż zdarza się, że pieniądze ze stypendiów socjalnych nie zawsze są przeznaczane na właściwy cel. Zwróciła się, by dyrektorzy przekazali do Urzędu Gminy informację o uczniach, którzy otrzymują pomoc socjalną , a nie mają podręczników.
Barbara Gandziarowska – Inspektor ds. kultury wyjaśniła, że pomoc socjalna przyznawana jest również przez szkoły. Dodała, że wykaz uczniów, którzy nie posiadają podręczników był przekazany przez dyrektorów, ale w roku ubiegłym. Poinformowała, że kontroluje te sprawy i pyta każdego rodzica, czy zakupiono podręczniki, ale niektórzy odpowiadali, że zakupili podręczniki z innych środków. Poinformowała, że może przeanalizuje problem we współpracy z dyrektorami.
Przewodnicząca Komisji w związku z brakiem dalszych głosów poddała pod głosowanie w/w sprawozdanie.

Komisja po przeprowadzonej dyskusji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za pierwsze półrocze 2007 roku.

d) Projekt uchwały w sprawie ustalenia podatku od środków transportowych oraz zwolnień w tym podatku:
Wójt Gminy celem wprowadzenia omówił w/w projekt uchwały.
Przewodnicząca Komisji w związku z brakiem uwag poddałA pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.

e) Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej naliczanej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości powstałej na skutek wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej oraz projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości:
Wójt Gminy celem wprowadzenia omówił w/w projekt uchwały oraz poinformował, iż ustawa nakłada na gminy obowiązek ustalenia opłaty adiacenckiej z powodu podzielenia nieruchomości na działki oraz z powodu wybudowania urządzeń infrastruktury. Górna stawka, jaką mogą stosować rady gmin wynosi 30%.
Wójt przedstawił obecnym pismo Wojewody Kujawsko – Pomorskiego, w którym obliguje do podjęcia takich uchwał.
Dodał, że w przypadku wprowadzenia w/w opłaty nie będzie już opłat partycypacyjnych za wodociąg i kanalizację.
Poinformował, że zwrócił się do rzeczoznawcy, który wykonuje dla gminy wyceny nieruchomości, by przygotował orientacyjne oceny o ile wzrośnie wartość nieruchomości położonych w Ostromecku na osiedlu Pod gruszą oraz w Dąbrowie Chełmińskiej, z tytułu podzielenia ich na działki.
Według szacunkowych wyliczeń projektanta wzrost wartości nieruchomości położonych w Ostromecku będzie się kształtował na poziomie 9-12 zł/1m2, natomiast w Dąbrowie Chełmińskiej - między 6-10 zł/1m2.
Jednocześnie przestanie obowiązywać zasada przekazywania gruntu pod drogi, Wójt będzie musiał wypłacać właścicielom odszkodowania.
Druga opłata naliczana jest z tytułu wybudowania urządzeń infrastruktury. Projektant ustalił, że w tym przypadku wartość nieruchomości wzrośnie o około 5000 zł. Gdy przyjąć opłatę w wysokości 25%, da to sumę 1250 zł, czyli prawie taką, jaka pobierana jest obecnie w ramach partycypacji w kosztach budowy sieci wodociągowej, czy kanalizacyjnej, Gmina zyska 50 zł.
Założenie jest takie, że ta opłata jest przeznaczona na pokrycie kosztów odszkodowań za przejęte drogi. Dodał, że chciałby ustalić kwoty, które zabezpieczą wypłaty odszkodowań.
Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie propozycję ustalenia stawek opłat adiacenckich na poziomie 25%.

Komisja po przeprowadzonej dyskusji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała w/w projekty uchwał ustalając stawkę w/w opłaty adiacenckiej na poziome 25%.

f) Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody nieodpłatnego przekazania nieruchomości:
Wójt Gminy celem wprowadzenia omówił w/w projekt uchwały dodając, że zostaną w niej ujęte warunki przekazania w/w nieruchomości.
Przewodnicząca Komisji w związku z brakiem uwag poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.

g) Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości najniższego wynagrodzenia oraz wartości jednego punktu:
Sekretarz Gminy celem wprowadzenia omówiła w/w projekt uchwały, dodając, że zakłada się, iż nikt nie straci na wynagrodzeniach.
Wójt Gminy wyjaśnił, że pracownicy przechodzący z Urzędu Gminy do Zespołu Oświaty Samorządowej będą mieli przeliczone wynagrodzenie na nowe, nie stracą i mają zagwarantowaną podwyżkę.
Danuta Węgierska – członek Komisji zapytała, czy jest założone wynagrodzenie kierownika?
Sekretarz Gminy w odpowiedzi poinformowała, że kierownik nie podlega tabeli wynagrodzeń Jego pensję reguluje rozporządzenie określając maksymalne stawki wynagrodzenia.
Przewodnicząca Komisji zapytała, czy zgłosili się już kandydaci na stanowisko Kierownika zespołu Oświaty Samorządowej?
Wójt Gminy w odpowiedzi poinformował, że do jutra włącznie jest termin składania wniosków. Dodał, że powołał Komisję Konkursową, która przeprowadzi rozmowy z kandydatami. Przedstawił zasady pracy Komisji.
Przewodnicząca Komisji zapytała, czy Wójt czy może powołać w skład w/w komisji przedstawiciela Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych?
Sekretarz Gminy wyjaśniła, że zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej zostało już opublikowane.
Wójt Gminy wyjaśnił, że Komisja Konkursowa ma określone zadanie – wybrać kandydata na kierownika. Ma sprawdzić znajomość przepisów i zagadnień, którymi kandydat będzie się zajmował na w/w stanowisku.
Przewodnicząca Komisji w związku z brakiem uwag poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.

h) Projekt uchwały w sprawie powiadomienia o obowiązku przedłożenia oświadczenia lustracyjnego:
Wójt Gminy celem wprowadzenia omówił w/w projekt uchwały.
Przewodnicząca Komisji w związku z brakiem uwag poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.

i) Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Gminy Dąbrowa Chełmińska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2008”:
Wójt Gminy celem wprowadzenia omówił w/w projekt uchwały.
Danuta Węgierska – członek Komisji zaproponowała, by Gmina nieodpłatnie udostępniała pomieszczenia na działalność tego typu podmiotów.
Sekretarz Gminy wyjaśniła, że organizacje pozarządowe otrzymują dotacje na realizację swej działalności. Dodała, że wydano zarządzenie, w którym określa się ceny za wynajem pomieszczeń w placówkach oświatowych. W świetlicach opłat nie pobierano. Dyrektor szkoły może zwolnić taką organizację z odpłatności za korzystanie z pomieszczenia, dlatego takich zapisów nie ujmowano do przedmiotowego programu.
Przewodnicząca Komisji w związku z brakiem uwag poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.

j) Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii i Przemocy w Rodzinie:
Wójt Gminy celem wprowadzenia omówił w/w projekt uchwały.
Danuta Węgierska – członek Komisji zwróciła uwagę na zapis Gminnego Programu informujący o możliwości cofnięcia zezwolenia z powodu zakłócania porządku.
Wójt Gminy w odpowiedzi poinformował, że jeśli otrzyma umotywowany i potwierdzony, wniosek odbierze barowi „Kufelek” pozwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych. Dodał, że cofnął kilka zezwoleń. Wyjaśnił, że udokumentowanie zakłócania porządku jest określone w ustawie.
Danuta Węgierska – członek Komisji zwróciła uwagę, że przedmiotowy zapis powinien być uściślony powołując się na ustawę.
Sekretarz Gminy wyjaśniła, że ujęto zapis mówiący o możliwości cofania zezwoleń, by zasygnalizować sprawę, natomiast szczegóły są określone w ustawie.
Wójt Gminy stwierdził, że można uściślić zapis programu mówiący o możliwości cofnięcia zezwolenia „w przypadkach określonych w ustawie”, ponieważ nie ma sensu powtarzać zapisów w niej zawartych.
Danuta Węgierska – członek Komisji zwróciła uwagę, że mieszkaniec gminy, który przeczyta przedmiotową uchwałę stwierdzi, że tutaj widnieje taki, a nie inny zapis. Dodała, że dużo ciekawych działań ujęto w przedmiotowym programie.

W wyniku dyskusji ustalono, że do zapis Gminnego Programu mówiący o możliwości cofania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych doda się następujący zapis: „w przypadku powtarzającego się, udokumentowanego zakłócania porządku w miejscach sprzedaży napojów alkoholowych albo w jego otoczeniu”.

Danuta Węgierska – członek Komisji zwróciła uwagę, by akcje realizowane w ramach Gminnego Programu kierowane były nie tylko do dzieci z rodzin patologicznych-dysfunkcyjnych, ale do wszystkich.
Wójt Gminy wyjaśnił, że problem polega na tym, że te środki muszą być wydatkowane wyłącznie na dzieci z takich środowisk. Dodał, że dobrze opracowany i odpowiednio umotywowany program zagwarantuje udział wszystkim dzieciom.
Przewodnicząca Komisji w związku z brakiem uwag poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały wraz z przyjętą poprawką.

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała w/w uzupełniony projekt uchwały.

k) Projekty uchwał w sprawie zasad podziału specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dąbrowa Chełmińska oraz w sprawie kreślenia regulaminu dotyczącego wysokości stawek dodatków, zasady i warunki ich przyznawania, sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Dąbrowa Chełmińska:
Wójt Gminy celem wprowadzenia omówił w/w projekt uchwały.
Przewodnicząca Komisji w związku z brakiem uwag poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.

l) Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Rady Gminy Nr X/52/07 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu:
Wójt Gminy celem wprowadzenia omówił w/w projekt uchwały.
Przewodnicząca Komisji w związku z brakiem uwag poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.

m) Projekt uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2007 roku oraz określenia planu i terminu dokonania tych wydatków:
Wójt Gminy celem wprowadzenia omówił w/w projekt uchwały.
Przewodnicząca Komisji w związku z brakiem uwag poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.

n) Projekt uchwały w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego
Wójt Gminy celem wprowadzenia omówił w/w projekt uchwały,
Błażej Stankiewicz – członek Komisji zastanawiał się nad koncepcją przyjęcia maksymalnych stawek w/w opłat
Przewodnicząca Komisji w związku z brakiem uwag poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.

o) Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2007:
Skarbnik Gminy celem wprowadzenia omówiła w/w projekt uchwały.
Przewodnicząca Komisji w związku z brakiem uwag poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.

ad.3. Członkowie Komisji zapoznali się z treścią protokółu poprzedniego posiedzenia Komisji. Komisja jednogłośnie przyjęła w/w protokół.

ad.4. W punkcie „sprawy różne” poruszano następujące kwestie.

a) Wójt Gminy poinformował o propozycji fundacji „Edukacyjne Drogi Polek i Polaków”, która chce wystąpić o środki na uruchomienie alternatywnych przedszkoli w kilku gminach. Omówił zasady funkcjonowania w/w inicjatywy, dodając, że chciałby uruchomić przedszkola w Czemlewie, Janowie, Otowicach i Wałdowie Król. W Boluminie i Gzinie, są duże obiekty i nie wiadomo, czy będzie możliwość dogrzania ich zimą, natomiast małe pomieszczenia przylegające do sal nie spełnią wymogów. W pozostałych miejscowościach nie ma odpowiednich pomieszczeń. W Wałdowie Król. zajęcia mogą odbywać się popołudniami w budynku szkolnym.
Deklaracje uczestniczenia w tym programie złożyły Gminy Unisław i Zławieś Wielka. Dodał, że chciałby uruchomić przedszkola w miejscowościach, w których ich obecnie nie ma. Po stronie Gminy leżałoby oddanie do dyspozycji przedszkola pomieszczeń spełniających niezbędne wymogi, zapewnienie ogrzewania, energii elektrycznej i wody oraz rekrutacja dzieci. Poinformował, że przedszkola nie będą zapewniały posiłków, dzieci będą przychodziły z własnym jedzeniem i piciem. Zajęcia będą się odbywały przez trzy i pół godziny dziennie.
Skarbnik Gminy zwróciła uwagę, że obowiązki ciążące na Gminie są ogromne.
Danuta Węgierska – członek Komisji stwierdziła, że należy zapewnić dzieciom takie przedszkola.

b) Wójt Gminy poinformował, że w trakcie jednego ze spotkań z przedstawicielami Zarządu Dróg Wojewódzkich omawiano temat działalności specustawy o drogach, która będzie obowiązywała do 2012 roku. Jej zapisy umożliwiają przejmowanie gruntów od Lasów Państwowych w sposób uproszczony. Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich zaproponował, że jeśli Gmina przygotuje i sfinansuje dokumentację techniczną zawierającą przejęcie od Lasów Państwowych gruntów pod drogę, wówczas Zarząd Dróg wykona inwestycję wyprostowania drogi. Dodał, że w planie zagospodarowania przestrzennego wsi Ostromecko ta droga jest ujęta.
Danuta Węgierska – członek Komisji stwierdziła, że jeżeli jest taka okazja to warto z niej skorzystać.

c) Wójt Gminy poinformował o propozycji Komisji Rewizyjnej, by podnieść stawki diet radnych o kwotę 100 zł każdą.
Wyjaśnił, że radni mają mnóstwo innych obowiązków, nie tylko uczestnictwo w posiedzeniach. Dodał, że kwota globalna podwyżki nie jest aż tak znacząca dla Gminy. Rola radnego nie kończy się na udziale w posiedzeniach.

Komisja jednogłośnie negatywnie zaopiniowała w/w propozycję.

d) Danuta Węgierska – członek Komisji zwróciła uwagę, że warto by w przyszłym roku zaplanować w budżecie Gminy kwotę na organizację przez szkoły konkursów i przeglądów o zasięgu gminnym i ponadgminnym, by nie trzeba pisać wniosków o dofinansowanie. Dodała, że zdarzają się sytuacje, że niektóre szkoły uchylają się od organizacji takich konkursów, niektóre są bardziej aktywne.
Wójt Gminy zwrócił się o określenie, jakie to będą konkursy i która szkoła będzie je realizowała. Zwrócił uwagę, by nie zaistniała sytuacja, że każdy konkurs wewnątrzszkolny będzie finansowany z budżetu Gminy.

e) Wójt Gminy poinformował, że zwrócił się z pisemną prośbą do Nadleśnictwa Toruń o wyrażenie opinii w kwestii przeznaczenia gruntów leśnych pod boisko sportowe w Ostromecku. Otrzymał odpowiedź, iż zgodnie z planem urządzenia lasu grunt przeznaczony jest na potrzeby gospodarki leśnej i na te cle będzie on wykorzystywany, bez możliwości wprowadzania zmian w planie zagospodarowania tego terenu. Dodał, że wskazał Nadleśnictwu propozycję innej lokalizacji w/w inwestycji i oczekuje na odpowiedź.


Na tym posiedzenie zakończono.

metryczka


Wytworzył: mgr Barbara Gandziarowska - inspektor (29 listopada 2007)
Opublikował: Dorota Kraska (21 lutego 2008, 12:34:10)

Ostatnia zmiana: mgr Dorota Kraska-Wadych (20 września 2011, 12:56:53)
Zmieniono: DODANIE NAZWY KOMISJI

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 860