PROTOKÓŁ NR 10/07 KOMISJI OŚWIATY, KULTURY, ZDROWIA I SPRAW SOCJALNYCH


P R O T O K Ó Ł NR 10/07
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych
odbytego w dniu 24 października 2007 roku.

Posiedzeniu przewodniczyła mgr Ewa Juchcińska – Przewodnicząca Komisji.

W posiedzeniu uczestniczyli:
- członkowie Komisji wg listy obecności,
- mgr Zbigniew Łuczak – Wójt Gminy,
- mgr Krystyna Kalinowska – Sekretarz Gminy,
- mgr Ewa Bukowska – Skarbnik Gminy.

Porządek posiedzenia:
1. Zaopiniowanie materiałów i projektów uchwał związanych z XI Sesją Rady Gminy.
2. Przyjęcie protokółu z poprzedniego posiedzenia.
3. Sprawy różne

ad.1. Komisja omawiała następujące informacje i projekty uchwał związane z XI Sesją Rady Gminy:
a) Projekt uchwały w sprawie ustalenia opłat za niektóre świadczenia publicznych przedszkoli w Gminie Dąbrowa Chełmińska:
Wójt Gminy celem wprowadzenia omówił w/w projekt uchwały.
Przewodnicząca Komisji w związku z brakiem uwag poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.

b) Projekt uchwały w sprawie wysokości opłaty od posiadania psów.
Wójt Gminy celem wprowadzenia omówił w/w projekt uchwały.
Przewodnicząca Komisji w związku z brakiem uwag poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.

W trakcie dyskusji zwrócono uwagę na bezpańskie psy, które stwarzają zagrożenie.

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.

c) Projekt uchwały w sprawie wysokości stawek opłaty targowej i sposobu jej poboru: Wójt Gminy celem wprowadzenia omówił w/w projekt uchwały.
Danuta Węgierska – członek Komisji zapytała, czy inkasenci zawiadują targowiskiem?
Sekretarz Gminy w odpowiedzi poinformowała, że wynagrodzenie, jakie otrzymują obejmuje tylko inkasowanie opłaty targowej.
Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.

d) Projekt uchwały w sprawie ustalenia opłaty za pobór wody i odprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych:
Wójt Gminy celem wprowadzenia omówił w/w projekt uchwały, dodając, że na ten temat były dyskusje również na posiedzeniach pozostałych Komisji Rady. Zaproponował by zwrócić uwagę na fakt, że cena wody na poziomie 1,67zł/1m3 jest za niska i nie pokrywa kosztów awarii i modernizacji sieci. Te koszty pokrywane są z podatków płaconych przez wszystkich mieszkańców Gminy. Dodał, że mieszkańcy w ten sposób dopłacają największemu odbiorcy wody w Gminie. Poinformował, ze rozmawiał z Wójtami Gmin z terenu powiatu, najniższą jest cena 2,04 zł/1m3 wody netto. Nie namawia do tego, by tak drastycznie podnosić jej cenę, ale choć do 1,70 zł. Średnie zużycie wody czteroosobowej rodziny wynosi około 14 m3 miesięcznie, co daje miesięczny wzrost o 3 grosze, roczny skutek oscyluje na poziomie 5 zł.
Danuta Węgierska – członek Komisji zapytała, czy istnieje możliwość, by firmy produkcyjne płaciły wyższą stawkę za wodę?
Wójt Gminy w odpowiedzi poinformował, że niegdyś stosowano dwie ceny wody, ale nie można robić różnic cen na podstawie tego, kto jest odbiorcą. Wójt przedstawił informacje o cenach zrzutu ścieków, poinformował o stanowiskach poprzednich Komisji. Zwrócił uwagę na koszty energii elektrycznej i koszty eksploatacyjne, które kształtują cenę ścieków na poziomie 5,oo zł.
Błażej Stankiewicz – członek Komisji zwrócił uwagę, że jeżeli nastąpi podwyżka ceny zrzutu ścieków, ludzie zaczną je wylewać na ulicę.
Przewodnicząca Komisji zaproponowała ustalenia ceny wody na poziomie 1,7 zł/1m3.

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała w/w propozycję.

Błażej Stankiewicz – członek Komisji zaproponował cenę zrzutu ścieków do urządzeń kanalizacyjnych na poziomie 2,80 zł/1m3.

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała w/w propozycję.

e) Projekt uchwały w sprawie ustalenia opłaty za odprowadzanie ścieków do stacji zlewczej w Nowym Dworze:
Wójt Gminy celem wprowadzenia omówił w/w projekt uchwały.
Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.

f) Projekt uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku:
Wójt Gminy celem wprowadzenia omówił w/w projekt uchwały.
Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.

g) Projekt uchwały w sprawie inkasa od osób fizycznych łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, opłaty od posiadania psów oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso:
Wójt Gminy celem wprowadzenia omówił w/w projekt uchwały.
Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.

h) Projekt uchwały w sprawie ustalenia opłat z tytułu użytkowania i dzierżawy nieruchomości:
Wójt Gminy celem wprowadzenia omówił w/w projekt uchwały.
Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.

i) Projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2007 roku:
Wójt Gminy celem wprowadzenia omówił w/w projekt uchwały i poinformował o cenach żyta ustalonych przez Główny Urząd Statystyczny oraz wyjaśnił sposób naliczania podatku rolnego.
Danuta Węgierska – członek Komisji zapytała o ile wzrośnie podatek rolny w przypadku obniżenia ceny żyta?
Wójt Gminy poinformował, że jeżeli ustalimy kwotę 35 zł/1q, to podatek rolny będzie na poziomie 2002 roku. Dodał, że na cenę żyta ma wpływ wiele czynników.
Danuta Węgierska – członek Komisji zwróciła uwagę, że jeżeli był słaby urodzaj to wysoki podatek byłby krzywdzący, ponieważ zbiory były niewielkie.
Wójt Gminy wyjaśnił, że nasze rolnictwo nie jest nastawione tylko na jeden rodzaj produkcji.
Przewodnicząca Komisji dodała, że w przypadku zbóż w bieżącym roku nie było zbyt wielkiego urodzaju.
Błażej Stankiewicz – członek Komisji stwierdził, że należy sugerować się tym, co ustaliła komisja branżowa.
Zaproponował obniżenie ceny żyta do kwoty 30 zł/1q.
Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie w/w wniosek.

Komisja w wyniku dyskusji przy trzech głosach „za” i jednym wstrzymującym zaproponowała obniżenie ceny żyta do kwoty 30,oo zł/1q.

j) Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za przyjmowanie odpadów stałych na składowisku odpadów w Boluminie:
Wójt Gminy celem wprowadzenia omówił w/w projekt uchwały, dodał, że wysypisko w Boluminie jest już pełne i należałoby zadecydować, że rok przyszły jest ostatnim rokiem jego funkcjonowania, a następnie podpisać umowę z odbiorcą z zewnątrz.
To wysypisko musi zostać zrekultywowane. Zwrócił uwagę, że prawdopodobnie Gmina nie otrzyma zgody na budowę drugiej niecki.
Przewodnicząca Komisji zwróciła uwagę na wywożenie śmieci do lasów i w związku z brakiem dalszych uwag poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.

k) Projekt uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Oświaty Samorządowej w Dąbrowie Chełmińskiej:
Wójt Gminy celem wprowadzenia omówił w/w projekt uchwały, dodając, że Zespół zajmie się kompleksową obsługą księgową i administracyjną szkół na terenie Gminy, przejmie wszystkie zadania realizowane przez urząd na kilku różnych stanowiskach. Wyjaśnił, że z ogólnej ewidencji księgowej wydzielono szkoły, teraz następuje kolejny etap by funkcjonować zgodnie z prawem.
Skarbnik Gminy zwróciła uwagę na kwestie nadzoru szkół.
Wójt Gminy omówił kwestie organizacyjne związane z utworzeniem Zespołu.
Danuta Węgierska – członek Komisji stwierdziła, że ze względów organizacyjnych Zespół powinien znajdować się w budynku Urzędu Gminy. Zwróciła uwagę na możliwość zaistnienia różnego rodzaju konfliktów czy nacisków.
Wójt Gminy przypomniał, że każda szkoła posiada swój plan finansowy ustalany na szczeblu gminy i kierownik zespołu nie może go zmieniać. Środkami finansowymi dysponuje dyrektor szkoły, a kierownik je jedynie księguje.
Danuta Węgierska – członek Komisji zapytała, czy całość spraw związanych z korzystaniem z autokarów szkolnych będzie leżała w gestii Zespołu?
Wójt Gminy odpowiedział twierdząco, dodając, że z Urzędu Gminy do pracy w Zespole zostanie skierowanych dwóch pracowników oraz będzie powołany kierownik wyłoniony w wyniku konkursu.
Danuta Węgierska – członek Komisji zastanawiała się, czy lepszym rozwiązaniem nie byłoby, gdyby w każdej szkole prowadzona była oddzielna księgowość.
Skarbnik Gminy wyjaśniła, że w takiej sytuacji w każdej ze szkół będzie musiał być zatrudniony główny księgowy i kasjer choćby na część etatu, ponieważ główny księgowy nie może być kasjerem. Zwróciła uwagę na kwestię pobierania i transportu gotówki.
Wójt Gminy poinformował, że taka propozycja również była brana pod uwagę, w niektórych bydgoskich szkołach takie rozwiązanie jest stosowane.
Danuta Węgierska – członek Komisji poinformowała, iż ma pretensje, że posiedzenie komisji odbywa się jeden dzień przed Sesją Rady Gminy i nie zaproszono na nie osób zainteresowanych, które mogłyby się wypowiedzieć w tej sprawie.
Przewodnicząca Komisji poinformowała, że termin posiedzenia wyznaczono tak, by był dogodny dla każdego z członków. Dodała, że radna Węgierska mogła poinformować ją że chciałaby zaprosić gości na posiedzenie Komisji.
Przewodnicząca Komisji po wyczerpaniu dyskusji poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.

Komisja przy trzech głosach „za” i jednym wstrzymującym pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.

l) Pismo mieszkańców Sołectwa Strzyżawa dot. budowy masztu telefonii komórkowej na Strzyżawie:
Wójt Gminy celem wyjaśnienia poinformował, że firma „Polkomtel” planuje wybudowanie na terenie wsi Strzyżawa stacji bazowej. Zakończył postępowanie wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, od której nastąpiło odwołanie mieszkańców. Dodał, że wydając przedmiotową decyzję opierał się o określone informacje dotyczące ochrony środowiska. Wszystkie formalności zostały spełnione, w związku z czym nie miał możliwości , by tej decyzji nie wydać. Poinformował, że wcześniej mieszkańcy odwołali się od decyzji Generalnego Inspektora Sanitarnego. Wójt wyjaśnił, że w przypadku, kiedy trafią do niego pozytywne uzgodnienia lub raporty nie może wstrzymywać wydania decyzji albo przedłużać postępowania, ponieważ obowiązują go terminy. Ma nadzieję, że jego decyzja zostanie uchylona.
Drugie postępowanie które jest prowadzone, to wydanie decyzji o warunkach zabudowy inwestycji celu publicznego. Organ nie ma prawa odmówić wydania takiej decyzji jeśli zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z przepisami odrębnymi czyli o ochronie środowiska. Poinformował, że jest w posiadaniu projektu decyzji, ale wstrzymuje się z podaniem go do publicznej wiadomości, ponieważ jeżeli będzie to postępowanie prowadził zgodnie z przepisami to zakończy się ono decyzją pozytywną. Mieszkańcy Strzyżawy nie chcą się na to zgodzić. Poinformował, że podjął kroki, zmierzające do zaproponowania firmie „Polkomtel” nowejlokalizacji masztu, o ile nie będzie innych protestów. Dodał, że wystąpił pisemnie do Starostwa Powiatowego o potwierdzenie wydania pozwolenia na budowę w na drugiej stacji paliw w Strzyżawie. Zlokalizowanie masztu w nowym miejscu będzie lepszym rozwiązaniem.
Danuta Węgierska – członek Komisji zwróciła uwagę, że w odwołaniu mieszkańców podniesiono kilka spraw, które nie występują w raporcie. Zapytała, czy te punkty powinny się w nim znaleźć?
Wójt Gminy poinformował, że raport jest zatwierdzony przez organy uprawnione, nie może więc podnosić kompetencji tych organów, dodał, że wystąpienie do sądu nie wstrzymuje biegu postępowania administracyjnego.
Danuta Węgierska – członek Komisji zastanawiała się, co w tej sytuacji może zrobić Rada Gminy, aby ta budowa rzeczywiście nie miała miejsca na w/w stacji benzynowej.
Józef Hentrich – członek Komisji, Przewodniczący Rady Gminy przedstawił stanowiska pozostałych Komisji, które poparły protest mieszkańców i zobowiązać Wójta do zaproponowania innej lokalizacji dla omawianej stacji bazowej.
Wójt Gminy wyjaśnił, że zdaniem inspektora nie ma zagrożenia oddziaływania w/w wieży.
Danuta Węgierska – członek Komisji zastanawiała się, czy w przypadku, gdyby Rada Gminy rozpoczęła prace nad nowym planem zagospodarowania przestrzennego, który pozwoli na zlokalizowanie masztu w innym miejscu, wstrzyma to obecną decyzję?
Wójt Gminy odpowiedział, że takie działania nie wstrzymują decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Komisja w wyniku dyskusji jednogłośnie poparła protest mieszkańców Strzyżawy oraz zwróciła się do Wójta Gminy, by szukał innych lokalizacji dla w/w stacji bazowej.

m) Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2007 rok
Skarbnik Gminy celem wprowadzenia omówiła w/w projekt uchwały.
Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.

Komisja w wyniku dyskusji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.

ad.2. Członkowie Komisji zapoznali się z treścią protokółów z dwóch poprzednich posiedzeń Komisji. Komisja jednogłośnie przyjęła w/w protokóły.

ad.3. W punkcie „sprawy różne” poruszano następujące kwestie.
a) Danuta Węgierska – członek Komisji wróciła do sprawy konieczności budowy boiska w Ostromecku. Dodała, że są możliwości pozyskania środków z zewnątrz, ale nie ma lokalizacji dla tej inwestycji.
Wójt Gminy poinformował, że zaraz po Sesji, na której radny Stankiewicz zgłosił problem wystąpił do Lasów Państwowych o podjęcie decyzji dotyczącej lokalizacji boiska, ale do dnia dzisiejszego nie uzyskał odpowiedzi. Dodał, że za jakiś czas będzie monitował w tej sprawie.
Błażej Stankiewicz – członek Komisji dodał teren można pięknie zagospodarować, by spełniał nie tylko funkcje rekreacyjne, ale można było organizować tam np. obozy sportowe itp, by w późniejszym okresie generować zyski.
Wójt Gminy w odpowiedzi poinformował, że jest zwolennikiem utworzenia trzech tego typu ośrodków Zwrócił uwagę, że Gminie nie wolno prowadzić działalności gospodarczej. Taki obiekt może stworzyć jedynie firma z zewnątrz. Gmina nie może zarabiać.

b) Wójt Gminy poinformował, że Prezydent Miasta Bydgoszczy Zwrócił się o przekazanie działki nr 177 przylegającej bezpośrednio do Pałacu w Ostromecku, która w planie zagospodarowania znajduje się w granicach parku. Dodał, że formalnych przeszkód przekazania tej działki nie ma, pozostaje tylko kwestia zasad i warunków przekazania. W związku z tym, że część pałacu ma stać się hotelem przedmiotowa działka zostanie przeznaczona na parking. Dodał, iż nie widzi powodów, dla których Gmina miałaby nie przekazać tej nieruchomości, ale co do formy przekazania prosi o stanowisko Rady. Istnieje możliwość przekazania w formie darowizny, albo sprzedaży w trybie bezprzetargowym. Poinformował, że chciałby w/w działkę przekazać Miastu w formie darowizny, ale w zamian za to Miasto wykonałoby oświetlenie w parku ciągu komunikacyjnego łączącego dolny taras z górnym, o co mieszkańcy od kilku lat zabiegają. W pierwszej kolejności zostałoby wykonane oświetlenie, a następnie podpisanie aktu notarialnego. Zaproponował Prezydentowi Miasta spotkanie, na którym zostaną omówione zasady przekazania nieruchomości, ale musi znać stanowisko Rady Gminy w tej sprawie.

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała propozycję Wójta Gminy, by przekazać Miastu Bydgoszcz w/w nieruchomość w zamian za wykonanie oświetlenia ciągu
pieszego przez park.

c) Wójt Gminy poruszył kwestię Kwestie opłaty powrotu do naliczania opłaty adiacenckiej. Przedstawił informacje na temat stanu obecnego, dodając, że Rada Gminy odstąpiła od tej opłaty. Zwrócił uwagę, że opłata adiacencka rozwiąże problem opłat partycypacyjnych w inwestycjach budowy sieci wodociągowej i kanalizacji ściekowej, ponieważ zniesie opłaty partycypacyjne.
Danuta Węgierska – członek Komisji zwróciła uwagę, że można było się nad tym zastanowić w momencie, gdy przystępowano do budowy kanalizacji ściekowej i ustalano opłatę za przyłącze kanalizacyjne.
Wójt Gminy poinformował, że umowy cywilno – prawne z mieszkańcami zostały podpisane już wcześniej.
Danuta Węgierska – członek Komisji zauważyła, że takie działanie zrodzi problemy i w efekcie okaże się, że ktoś zapłacił opłatę w kwocie 1200 a ktoś inny zapłaci opłatę adiacencką, która może będzie niższa od obecnej.
Wójt Gminy wyjaśnił, że opłatę adiacencką można wprowadzić w każdym momencie. Opłata ta naliczana jest w formie decyzji i będzie egzekwowana przez komornika. Jest ustawowo ograniczona do 30%, a licząc wielkość działek ta opłata może być wyższa od obecnej - partycypacyjnej. Rada Gminy ustali jej poziom. Coraz więcej gmin dochodzi do wniosku, że należy stosować opłatę adiacencką. Dotyczy ona nie tylko kanalizacji, ale również wodociągów, dróg itp. Spowoduje większy nakład pracy dla Gminy, do której będzie należało wyliczenie, poniesienie kosztów rzeczoznawcy oraz wydanie decyzji administracyjnej.
Danuta Węgierska – członek Komisji stwierdziła, że w tej sytuacji muszą być sporządzone plany zagospodarowania przestrzennego, by mieszkańcy mogli określić, czy stać ich na taką opłatę.
Wójt Gminy wyjaśnił, że generalnie wszyscy muszą mieć oczyszczane ścieki. Dodał, że dyskusje mogą się odbywać nad kwestiami budowy kanalizacji w Czemlewie, czy Janowie, gdzie może lepszym rozwiązaniem będzie budowa przydomowych oczyszczalni.
Zwrócił się o zastanowienie się nad przedmiotowymi kwestiami, ponieważ będzie się starał bardzo szybko do wrócić dyskusji.
Błażej Stankiewicz – członek Komisji zauważył, że nie wszystkich może być stać na zapłatę tej opłaty. Zastanawiał się, czy istnieją możliwości pomocy takim osobom.

d) Przewodnicząca Komisji poinformowała, że do Wójta Gminy skierowano pismo dot. oświetlenia dróg w Czemlewie.
Wójt Gminy poinformował w odpowiedzi, że przekazał je pracownikowi, który zajmuje się drogami i nie wie, czy ujmie to do projektu budżetu. Poinformował, że nie ma możliwości oświetlenia wszystkich dróg w Czemlewie.
Przewodnicząca Komisji zwróciła uwagę, że przy drodze w kierunku Janowa powstaje wiele nowych budynków.
Wójt Gminy poinformował, że z każdej wsi wpływają wnioski o oświetlenie. Dodał, że uważa za zasadne wykonanie oświetlenia drogi powiatowej, ponieważ nastąpiło tam znaczne nasilenie ruchu.
Zwrócił uwagę, że takich dróg jak droga Czemlewo – Janowo jest więcej, np. Czemlewo – Gzin, Czarże – Gzin, Gzin w kier. Raciniewa.
Zgodził się, że drogę w Czemlewie należy oświetlić.
Danuta Węgierska – członek Komisji stwierdziła, że należy zwrócić uwagę na gęstość domów mieszkalnych oraz z których dróg ludzie najczęściej korzystają chodząc do sklepu, czy kościoła.
Błażej Stankiewicz – członek Komisji zwrócił uwagę, że jeżeli mieszkańcy uważają, że ta droga jest im potrzebna, należy się z nimi zgodzić. Należy przyjąć jakieś kryteria w kwestii oświetlania dróg.
Wójt Gminy zwrócił uwagę na ilość potrzeb inwestycyjnych, dodając, że może nie przygotowywać propozycji podziału środków na realizację zadań inwestycyjnych.
Przewodnicząca Komisji poinformowała, że jeden z mieszkańców Czemlewa zaoferował bezpłatne opracowanie projektu i objęcie tej inwestycji nadzorem.
Wójt Gminy poinformował, że uważa za uzasadnione wykonanie oświetlenia drogi powiatowej w Czemlewie ze względu na natężenie ruchu i dojście do przystanków. W przyszłym roku zleci wykonanie dokumentacji, ale nie chciałby wchodzić w oświetlanie dróg gminnych.


Na tym posiedzenie zakończono.

metryczka


Wytworzył: mgr Barbara Gandziarowska - inspektor (24 października 2007)
Opublikował: Dorota Kraska (21 lutego 2008, 11:54:34)

Ostatnia zmiana: mgr Dorota Kraska-Wadych (20 września 2011, 12:57:15)
Zmieniono: DODANIE NAZWY KOMISJI

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 772