PROTOKÓŁ NR 8/07 KOMISJI OŚWIATY, KULTURY, ZDROWIA I SPRAW SOCJALNYCH


P R O T O K Ó Ł NR 8/07
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych
odbytego w dniu 11 września 2007 roku.

Posiedzeniu przewodniczyła mgr Ewa Juchcińska – Przewodnicząca Komisji.

W posiedzeniu uczestniczyli:
- członkowie Komisji wg listy obecności,
- mgr Zbigniew Łuczak – Wójt Gminy,
- mgr Ewa Bukowska – Skarbnik Gminy.

Porządek posiedzenia:
1. Zaopiniowanie materiałów i projektów uchwał związanych z X Sesją Rady Gminy.
2. Przyjęcie protokółu z poprzedniego posiedzenia.
3. Sprawy różne

ad.1. Komisja omawiała następujące informacje i projekty uchwał związane z X Sesją Rady Gminy:

a) Sprawozdanie z działalności bibliotek na terenie gminy:
Wójt Gminy celem wprowadzenia omówił w/w sprawozdanie.
Przewodnicząca Komisji w związku z brakiem głosów w dyskusji poddała pod głosowanie w/w sprawozdanie.

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z działalności bibliotek na terenie Gminy.

b) Informacja na temat przygotowania placówek oświatowo - wychowawczych do nowego roku szkolnego;
Informacja dot. wyników egzaminów kompetencyjnych na szczeblu szkoły podstawowej i gimnazjum;
Informacja dotycząca realizacji obowiązku szkolnego w roku szkolnym 2006/2007.
Wójt Gminy celem wprowadzenia omówił w/w informacje.

W trakcie dyskusji zwrócono uwagę na konieczność ujednolicenia w/w informacji opracowywanych przez dyrektorów poszczególnych szkół.

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała informację na temat przygotowania placówek oświatowo - wychowawczych do nowego roku szkolnego;
informację dot. wyników egzaminów kompetencyjnych na szczeblu szkoły podstawowej i gimnazjum oraz informację dotyczącą realizacji obowiązku szkolnego w roku szkolnym 2006/2007.

c) Projekt uchwały w sprawie przyjęcia kryteriów podziału środków finansowych dla sołectw wydzielonych w budżecie Gminy Dąbrowa Chełmińska:
Wójt Gminy celem wprowadzenia omówił w/w projekt uchwały, dodał, że proponuje się aktualizację kryteriów.
Danuta Węgierska – członek Komisji zapytała, jak kształtuje się sprawa kryteriów podziału środków finansowych dla sołectw w innych gminach?
Wójt Gminy w odpowiedzi poinformował, że niektóre gminy, które wydzielają w swych budżetach środki dla sołectw korzystają z naszego wzoru. Dodał, że niewiele gmin przekazuje sołectwom środki. Zdaniem Wójta ten system dobrze funkcjonuje.
Przewodniczący Komisji w związku z brakiem uwag poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.

Komisja w wyniku dyskusji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przyjęcia kryteriów podziału środków finansowych dla sołectw wydzielonych w budżecie Gminy Dąbrowa Chełmińska.

d) Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu:
Wójt Gminy celem wprowadzenia omówił w/w projekt uchwały.
Przewodnicząca Komisji w związku z brakiem uwag poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.

Komisja w wyniku dyskusji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

e) Projekt uchwały w sprawie wyboru ławników sądowych na kadencję 2008 – 2012:
Wójt Gminy celem wprowadzenia omówił w/w projekt uchwały.
Poinformował, że zgodnie z zapotrzebowaniem Prezesów Sądów Rada Gminy będzie wybierała czterech ławników do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy oraz dwóch ławników do Sądu Rejonowego w Bydgoszczy.
Na ławników Sądu Okręgowego zgłosiło się czterech kandydatów, zaś na ławników Sądu Rejonowego – dwóch.
Przewodnicząca Komisji w związku z brakiem uwag poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyboru ławników sądowych.

f) Komisja w wyniku dyskusji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała Uchwałę Nr XIII/183/07 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie projektu uchwały o przekształceniu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr. E. Warmińskiego w Bydgoszczy polegającego na likwidacji niektórych komórek działalności podstawowej.

g) Pismo mieszkańców Ostromecka dot. partycypacji w kosztach budowy kanalizacji ściekowej.
Danuta Węgierska – członek Komisji zwróciła uwagę, że Rada Gminy nie powinna wdawać się w tego typu dyskusje, tym bardziej, że niektóre osoby podpisały się nieczytelnie. Podpisały się osoby, które są w tym piśmie obrażane. Stwierdziła, że skoro przepisy ustawy zobowiązują mieszkańców do podłączania się do sieci kanalizacyjnej, trzeba będzie to spowodować.
Radna zaproponowała, by odnieść się jedynie merytorycznie do sprawy.
Wójt Gminy poinformował, że przestał odpowiadać na pisma tej grupy mieszkańców dotyczące kanalizacji ściekowej i baru „KUFELEK”

Komisja w wyniku dyskusji wypracowała propozycję podtrzymania dotychczasowego stanowiska Rady Gminy w tej sprawie oraz odniesienia się do wniosku grupy mieszkańców tylko w kwestiach merytorycznych.
Komisja zwróciła uwagę, że należy podjąć działania zmierzające do spowodowania podłączenia się do kanalizacji ściekowej wszystkich osób, które jeszcze tego nie uczyniły.

h) Propozycje podstawowych parametrów do prac nad projektem budżetu Gminy Dąbrowa Chełmińska na 2008 rok:
Wójt Gminy celem wprowadzenia przedstawił propozycję wzrostu w/w wskaźników:
Wzrost dochodów o 3% w stosunku do obowiązujących,
Wzrost wynagrodzeń o 10% w stosunku do obowiązujących,
Wzrost wydatków o 2,3% w stosunku do obowiązujących.

Członkowie Komisji omawiali kwestie sposobu naliczania podatków. Zwrócono uwagę, że na terenie Gminy zamieszkuje gro osób zameldowanych na stałe w Bydgoszczy ze względu na brak odbioru technicznego swych nowowybudowanych domów. W związku z powyższym osoby te nie płacą podatku od budynków mieszkalnych.
Danuta Węgierska – członek Komisji zwróciła uwagę, że taki stan powoduje również utratę dochodów Gminy ze zwrotu podatku dochodowego. Dodała, iż należy podjąć działania zmierzające do zachęcenia tej grupy osób do zameldowania się na terenie Gminy, spowoduje to zwiększenie dochodów budżetu.
Wójt Gminy poinformował, że zastanowi się nad możliwością dotarcia do osób, które powinny już zakończyć budowę i dokonać odbioru.
Danuta Węgierska – członek Komisji zaproponowała zorganizowanie akcji reklamowej informującej o korzyściach, jakie przynosi zameldowanie w Gminie Dąbrowa Chełmińska.
Przewodnicząca Komisji w związku z brakiem uwag poddała pod głosowanie w/w propozycję Wójta Gminy.

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała wzrost dochodów o 3%, wzrost wynagrodzeń o 10%, wzrost wydatków o 2,3% w stosunku do stawek obowiązujących.

i) Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obręb geodezyjny Ostromecko dla obszaru ograniczonego drogą wojewódzką nr 551 wraz z jej fragmentem, drogą gminną Nr 0535001, osiedlem zabudowy mieszkaniowej „KONTY”, drogą gminną nr 283 i terenami leśnymi z rezerwatem „Las Mariański” oraz terenem ogródków działkowych:
Wójt Gminy celem wprowadzenia omówił w/w projekt uchwały.
Przewodnicząca Komisji w związku z brakiem uwag poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.

Komisja w wyniku dyskusji pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obręb geodezyjny Ostromecko dla obszaru ograniczonego drogą wojewódzką nr 551 wraz z jej fragmentem, drogą gminną Nr 0535001, osiedlem zabudowy mieszkaniowej „KONTY”, drogą gminną nr 283 i terenami leśnymi z rezerwatem „Las Mariański” oraz terenem ogródków działkowych.

j) Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2007 roku:
Wójt Gminy udzielił szczegółowych informacji i wyjaśnień dotyczących w/w sprawozdania.
Józef Hentrich – członek Komisji, Przewodniczący Rady Gminy przedstawił pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy dla przedmiotowego sprawozdania.
Przewodnicząca Komisji w związku z brakiem uwag poddała pod głosowanie w/w sprawozdanie.

Komisja w wyniku dyskusji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za pierwsze półrocze 2007 roku.

k) Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2007:
Skarbnik Gminy celem wprowadzenia omówiła w/w projekt uchwały.
Przewodnicząca Komisji w związku z brakiem uwag poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.

Komisja w wyniku dyskusji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok.

l) Pismo Starosty Bydgoskiego dot. rozwiązania umowy o pracę z radnym Arnoldem Drążykiem.
Józef Hentrich – członek Komisji, Przewodniczący Rady Gminy celem wprowadzenia przedstawił obecnym korespondencję sprawy informując, że każdy radny objęty jest ochroną prawną i pracodawca chcąc rozwiązać stosunek pracy z radnym musi spytać o zgodę Radę Gminy. Jego zdaniem należy bronić radnego i nie wyrażać zgody na rozwiązanie z nim stosunku pracy. Zwrócił uwagę, że w takim przypadku Starosta Bydgoski może wystąpić na drogę postępowania sądowego. Dodał, że nie wiadomo, czy Starosta próbował zaradzić tej sytuacji i czy przeprowadził rozmowę, podczas której radny Drążyk miałby wyjaśnić zarzuty, jakie postawił mu Starosta.
Błażej Stankiewicz – członek Komisji zaproponował zaczekać do Sesji Rady Gminy, gdzie radny Drążyk udzieli szczegółowych wyjaśnień.
Józef Hentrich – członek Komisji, Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że nie zapraszał Starosty Bydgoskiego na Sesję, ale w związku z faktem, że każdy może uczestniczyć w obradach Rady Starosta może zaszczycić nas swa obecnością na najbliższej Sesji.
Danuta Węgierska – członek Komisji zwróciła uwagę, że gdyby radny Drążyk uczestniczył w posiedzeniach Komisji można by sprawę wyjaśnić bardziej szczegółowo.
Józef Hentrich – członek Komisji, Przewodniczący Rady Gminy wyjaśnił, że gdyby radny Drążyk chciał uczestniczyć w posiedzeniach Komisji Rady Gminy miałby taką możliwość, ale osobiście nie chciał przeprowadzać rozmowy na ten temat, wybrał wersję papierową by mieć jasność sytuacji.
Radny Błażej Stankiewicz – członek Komisji zwrócił uwagę, ze tłumaczenie się na każdym posiedzeniu Komisji byłoby dla radnego bardzo krępujące. Dodał, iż nie znając szczegółów sprawy większym zaufaniem musimy darzyć osobę z grona Rady niż drugą stronę –w osobie Starosty.

Komisja w wyniku dyskusji jednogłośnie postanowiła nie wyrażać zgody na rozwiązanie przez Starostę Bydgoskiego stosunku pracy z radnym Drążykiem.

ad.2. Członkowie Komisji zapoznali się z treścią protokółu z poprzedniego posiedzenia Komisji. Komisja jednogłośnie przyjęła w/w protokół.

ad.3. W punkcie „sprawy różne” nie poruszano żadnych kwestii.


Na tym posiedzenie zakończono.

metryczka


Wytworzył: mgr Dorota Kraska - inspektor (11 września 2007)
Opublikował: Dorota Kraska (5 listopada 2007, 11:52:26)

Ostatnia zmiana: mgr Dorota Kraska-Wadych (20 września 2011, 12:58:04)
Zmieniono: DODANIE NAZWY KOMISJI

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 687