PROTOKÓŁ Nr 7/07 KOMISJI OŚWIATY, KULTURY, ZDROWIA I SPRAW SOCJALNYCH


P R O T O K Ó Ł NR 7/07
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych
odbytego w dniu 9 sierpnia 2007 roku.

Posiedzeniu przewodniczyła mgr Ewa Juchcińska – Przewodnicząca Komisji.

W posiedzeniu uczestniczyli:
- członkowie Komisji wg listy obecności,
- mgr Zbigniew Łuczak – Wójt Gminy,
- mgr Krystyna Kalinowska – Sekretarz Gminy
- mgr Ewa Bukowska – Skarbnik Gminy.

Porządek posiedzenia:
1. Zaopiniowanie materiałów i projektów uchwał związanych z IX Sesją Rady Gminy.
2. Przyjęcie protokółu z poprzedniego posiedzenia.
3. Sprawy różne

ad.1. Komisja omawiała następujące informacje i projekty uchwał związane z IX Sesją Rady Gminy:

a) Projekty uchwał: w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Wałdowie Królewskim, zmieniająca uchwałę Nr XX/152/05 w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Dąbrowie Chełmińskiej oraz zmieniająca uchwałę Nr XIII/92/04 w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska:
Wójt Gminy celem wprowadzenia omówił w/w projekty uchwał. Dodał, że inicjatorem zmiany projektu organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Wałdowie Król. polegającym na przeniesieniu klas zero i pierwszej do Zespołu Szkół w Dąbrowie Chełmińskiej z realizacją zajęć w budynku w Wałdowie Król. jest rada pedagogiczna. Celem tej inicjatywy jest lepsze wykorzystanie bazy dydaktycznej szkoły w Wałdowie Król. i poprawa warunków pracy w Dąbrowie Chełm. Dodał, że w tej sprawie odbyło się spotkanie z m. in. dyrektorami zainteresowanych szkół, władzami Gminy, radnymi, podczas którego zaproponowano, by docelowo zlikwidować szkołę w Wałdowie Królewskim jako instytucję z zachowaniem bazy dydaktycznej i włączyć ją jako filię lub oddział zamiejscowy do Zespołu Szkół w Dąbrowie Chełmińskiej. Proponuje się w roku bieżącym włączenie do Dąbrowy Chełmińskiej dzieci z oddziału zerowego i klasy pierwszej szkoły podstawowej. W roku przyszłym zostanie przygotowany projekt likwidacji Szkoły Podstawowej w Wałdowie Królewskim w sensie instytucji i w ten sposób powstanie filia Zespołu Szkół w Dąbrowie Chełmińskiej, gdzie docelowo będzie uczyło się około 80 dzieci. Zwrócił uwagę, że przedmiotowy projekt nie spowoduje żadnych zmian finansowych w budżecie gminy.
Przewodnicząca Komisji zapytała, czy rodzice nie będą mieli nic przeciwko takiemu rozwiązaniu?
Wójt Gminy zwrócił uwagę, że jeżeli trzeba będzie utworzyć kolejne oddziały w Dąbrowie Chełmińskiej – zaistnieje potrzeba przeprowadzenia kosztownego remontu istniejących pomieszczeń.
Przewodnicząca Komisji w związku z brakiem uwag poddała pod głosowanie w/w projekty uchwał.

Komisja po przeprowadzonej dyskusji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała w/w projekty uchwał.

b) Projekty uchwał: w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pod nazwą „Budowa cyfrowego urzędu realizującego dostosowanie Urzędów do obsługi dokumentów elektronicznych w zakresie obowiązujących przepisów prawa” oraz w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pod nazwą: „Zwiększenie dostępności do sieci Internet poprzez rozbudowę infrastruktury teleinformatycznej na terenie Gmin i Powiatów”:
Wójt Gminy celem wprowadzenia omówił w/w projekty uchwał dodając, że przy wykorzystaniu przedmiotowego systemu planuje się dokonanie modernizacji istniejącego systemu komputerowego w Urzędzie Gminy. Dodatkowo mieszkańcy Gminy będą mieli możliwość skorzystania z kolejnego operatora sieci informatycznej, ponieważ po wybudowaniu sieci zamierza oddać to w dzierżawę celem eksploatacji urządzeń. Podczas spotkania Wójtów i Burmistrzów w Starostwie Powiatowym padła propozycja, by wystąpić o środki z zewnątrz na realizację projektu informatyzacji. Poinformował, że są zadania, które Urząd musi realizować drogą elektroniczną. Niezależnie, czy ktoś będzie z tej formy korzystał, pewne zadania muszą być zrealizowane w taki właśnie sposób. Zakłada się bezpłatny dostęp do internetu realizowany w m.in. w bibliotekach i świetlicach. W ramach w/w projektu planuje się zamontowanie kilku kamer celem ochrony obiektów użyteczności publicznej, np. szkoły, remizy strażackie, boiska sportowe. Dofinansowanie z zewnątrz na realizację przedmiotowych programów wynosi od 35 do 50%,. Na ten cel Gmina musi zabezpieczyć w budżecie środki finansowe w wysokości 2 mln. zł. Realizacja programów będzie rozłożona na kilka lat.
Przewodnicząca Komisji w związku z brakiem uwag poddała pod głosowanie w/w projekty uchwał.

Komisja po przeprowadzonej dyskusji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała w/w projekty uchwał.

c) Projekt uchwały sprawie zatwierdzenia „Planu Rozwoju Miejscowości Czarże na lata 2004-2014”:
Wójt Gminy celem wprowadzenia omówił w/w projekt uchwały. Dodał, że Rada Sołecka otrzymała środki finansowe na remont cmentarza ewangelickiego. Przewiduje się również realizację drugiego etapu budowy boiska sportowego. Te zadania muszą się znaleźć w planie rozwoju wsi, stąd konieczność podjęcia stosownej uchwały.
Błażej Stankiewicz – członek Komisji zwrócił uwagę na konieczność wykonania profesjonalnego zeskoku, ponieważ żużlowy szybko się zniszczy i inwestycja będzie pozbawiona celu.
Przewodnicząca Komisji w związku z brakiem uwag poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.

Komisja po przeprowadzonej dyskusji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.

d) Wniosek mieszkańców ul. Bazowej w Dąbrowie Chełmińskiej w sprawie zamontowania progów zwalniających na tej ulicy:
Wójt Gminy dodał, że podobny wniosek w tej sprawie wpłynął do niego od mieszkańców Wałdowa Królewskiego.
Błażej Stankiewicz – członek Komisji zwrócił uwagę, że jeżeli mieszkańcy wystąpili z takim wnioskiem, oznacza to, że czują się zagrożeni z powodu przekraczających dozwoloną prędkość kierowców.

Komisja po przeprowadzonej dyskusji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała propozycję zamontowania na ul. Bazowej w Dąbrowie Chełmińskiej oraz na głównych drogach w Wałdowie Królewskim progów zwalniających.

e) Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy mostowi:
Wójt Gminy celem wprowadzenia omówił w/w projekt uchwały.
Przewodnicząca Komisji w związku z brakiem głosów w dyskusji poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.

f) Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2007 rok:
Skarbnik Gminy celem wprowadzenia omówiła w/w projekt uchwały.
Przewodnicząca Komisji w związku z brakiem głosów w dyskusji poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.

ad.2. Członkowie Komisji zapoznali się z treścią protokółu z poprzedniego posiedzenia Komisji. Komisja jednogłośnie przyjęła w/w protokół.

ad.3. W punkcie „sprawy różne” omawiano następujące kwestie:

a) Błażej Stankiewicz – członek Komisji zwrócił się z prośbą o wyznaczenie placu w Ostromecku pod budowę boiska sportowego.
Wójt Gminy w odpowiedzi poinformował, że Gmina nie posiada w Ostromecku żadnych gruntów, które mogłyby zostać przeznaczone na cele sportowe. Jedynym terenem, który mógłby zostać przeznaczony na ten cel jest plac po składnicy drewna, ale jest on własnością Lasów Państwowych i zgodnie z planem zagospodarowania ma tam wyrosnąć bór mieszany. Najbliższym miejscem gdzie można zlokalizować boisko jest Nowy Dwór.
Błażej Stankiewicz – członek Komisji stwierdził, że Nowy Dwór jest nieznacznie oddalony od Ostromecka, w związku z czym zlokalizowanie tam boiska sportowego będzie dobrym rozwiązaniem.
Wójt Gminy poinformował, że pierwszym krokiem będzie wystąpienie do Dyrekcji Lasów Państwowych z zapytaniem o możliwość wykupu gruntu.
Zwrócił uwagę na koszty wyłączenia gruntów z użytkowania rolnego, które często przekraczają wartość inwestycji.

W wyniku dyskusji postanowiono, że Wójt Gminy wystąpi do Dyrekcji Lasów Państwowych z zapytaniem o możliwość wykupu gruntów po byłej składnicy drewna w Ostromecku.

b) Przewodnicząca Komisji zwróciła uwagę na konieczność zamontowania dodatkowych lamp oświetlenia drogowego w miejscowości Czemlewo. Wyjaśniła, że jest to jedyna miejscowość, bardzo uczęszczana, ale bardzo słabo oświetlona.


Na tym posiedzenie zakończono.


metryczka


Wytworzył: mgr Dorota Kraska - inspektor (8 sierpnia 2007)
Opublikował: Dorota Kraska (20 września 2007, 12:25:13)

Ostatnia zmiana: mgr Dorota Kraska-Wadych (20 września 2011, 12:58:19)
Zmieniono: DODANIE NAZWY KOMISJI

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1007