PROTOKÓŁ Nr 6/07 KOMISJI OŚWIATY, KULTURY, ZDROWIA I SPRAW SOCJALNYCH


P R O T O K Ó Ł NR 6/07
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych
odbytego w dniu 8 czerwca 2007 roku.

Posiedzeniu przewodniczyła mgr Ewa Juchcińska – Przewodnicząca Komisji.

W posiedzeniu uczestniczyli:
- członkowie Komisji wg listy obecności,
- mgr Zbigniew Łuczak – Wójt Gminy,
- mgr Krystyna Kalinowska – Sekretarz Gminy
- mgr Ewa Bukowska – Skarbnik Gminy.

Porządek posiedzenia:
1. Zaopiniowanie materiałów i projektów uchwał związanych z VIII Sesją Rady Gminy.
2. Przyjęcie protokółu z poprzedniego posiedzenia.
3. Sprawy różne

ad.1. Komisja omawiała następujące informacje i projekty uchwał związane z VIII Sesją Rady Gminy:

a) Informacja na temat stanu bezpieczeństwa na terenie Gminy:
- informacja Kierownika Posterunku Policji,
- informacja Komendanta Gminnego OSP,
- informacja Wójta Gminy z zakresu obrony cywilnej.
Danuta Węgierska – członek Komisji zwróciła uwagę, że w sprawozdaniu policji zawarty został wniosek o przyznanie środków finansowych na zakup aparatu cyfrowego oraz sfinansowanie dostępu do internetu na Posterunku policji w Dąbrowie Chełm.
Wójt Gminy poinformował, że policja posiada własne środki finansowe. Z budżetu gminy przekazano im komputer oraz fundusze na zakup paliwa.
Zakup cyfrowego aparatu fotograficznego przez Urząd Gminy dla Policji wiąże się z koniecznością ujęcia go w księdze inwentarzowej oraz obciążeniem odpowiedzialnością finansową któregoś z pracowników Urzędu. Dodał, iż jest zwolennikiem zakupu ręcznego radaru do pomiaru prędkości i będzie namawiał Radę Gminy do wydzielenia w budżecie gminy odpowiednich środków na ten cel.
Danuta Węgierska – członek Komisji poinformowała, iż mieszkańcy Gminy zwracają uwagę na utrudniony ich zdaniem kontakt z funkcjonariuszami policji. W przypadkach zagrożeń itp. trzeba zwracać się o interwencję do miasta. Nawet jeśli funkcjonariusze są na miejscu i tak nie interweniują w kwestiach np. zakłócanego porządku.
Wójt Gminy wyjaśnił, że na Posterunku Policji w Dąbrowie Chełm. zatrudnionych jest czterech funkcjonariuszy oraz jeden funkcjonariusz dochodzeniowo – śledczy. Gdy policjanci pełnią służbę nocną, wówczas następnie dwa dni mają wolne. Każdy posiada telefon komórkowy. Sołtysi posiadają wykaz numerów telefonów, takie informację są również w szkołach. Niewątpliwie funkcjonariusze odnieśli sukcesy, choćby w zatrzymywaniu nietrzeźwych kierowców. Wg informacji Komendanta Policji, aby zapewnić na terenie Gminy pełną obsługę całodobową należałoby zatrudnić około trzydziestu funkcjonariuszy.

Komisja po przeprowadzonej dyskusji nie wniosła uwag do w/w informacji i jednogłośnie zaopiniowała je pozytywnie.

b) Sprawozdanie z działalności służby zdrowia.
Komisja o zapoznaniu się z informacjami zawartymi w w/w sprawozdaniu jednogłośnie pozytywnie je zaopiniowała.

c) Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia bilansu Gminnej Przychodni SP ZOZ w Dąbrowie Chełmińskiej.
Wójt Gminy celem wprowadzenia omówił w/w projekt uchwały.
Przewodnicząca Komisji w związku z brakiem uwag poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.

Komisja po przeprowadzonej dyskusji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.

d) Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego (Gminnej Biblioteki Publiczno – Szkolnej).
Wójt Gminy celem wprowadzenia omówił w/w projekt uchwały.
Przewodnicząca Komisji w związku z brakiem uwag poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.

Komisja po przeprowadzonej dyskusji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.

e) Projekt uchwały w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników sądowych.
Wójt Gminy celem wprowadzenia omówił w/w projekt uchwały.
Przewodnicząca Komisji w związku z brakiem uwag poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.

Komisja po przeprowadzonej dyskusji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.

f) Projekt uchwały w sprawie nadania nazw ulic.
Wójt Gminy celem wprowadzenia omówił w/w projekt uchwały dodając, że nazwy zostały zaproponowane przez mieszkańców Dąbrowy Chełm. i przyjęte uchwałą Zebrania Wiejskiego.
Przewodnicząca Komisji w związku z brakiem uwag poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.

Komisja po przeprowadzonej dyskusji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.

g) Projekt uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2007-2016.
Wójt Gminy celem wprowadzenia omówił w/w projekt uchwały.

W trakcie dyskusji omawiano kwestie zainteresowania możliwością wykupu mieszkań gminnych za 10% ich wartości.

Przewodnicząca Komisji w związku z brakiem uwag poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.

Komisja po przeprowadzonej dyskusji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.

h) Projekt uchwały w sprawie uchwalenia założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.
Wójt Gminy celem wprowadzenia omówił w/w projekt uchwały.

W trakcie dyskusji zwrócono uwagę na nieaktualne nazwy szkół na terenie Gminy, nieaktualne dane statystyczne oraz kilka innych drobnych nieścisłości.
Przewodnicząca Komisji w związku z brakiem uwag poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.

Komisja po przeprowadzonej dyskusji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały z zastrzeżeniem konieczności uwzględnienia niezbędnych poprawek.

i) Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Gzin Górny I” obręb geodezyjny Gzin Górny Gmina Dąbrowa Chełmińska.
Wójt Gminy celem wprowadzenia omówił w/w projekt uchwały.
Przewodnicząca Komisji w związku z brakiem uwag poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.

Komisja po przeprowadzonej dyskusji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.

j) Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2007.
Wójt Gminy celem wprowadzenia omówił w/w projekt uchwały.
Przewodnicząca Komisji w związku z brakiem uwag poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.

Komisja po przeprowadzonej dyskusji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.

k) Dyskusja na temat wyrażenia opinii w sprawie projektu zmiany granic administracyjnych Powiatu Bydgoskiego.
Członkowie Komisji zapoznali się z informacjami i korespondencją dotyczącą poszerzenia granic administracyjnych Miasta Bydgoszczy kosztem kilku gmin powiatu bydgoskiego.

Komisja po przeprowadzonej dyskusji jednogłośnie negatywnie zaopiniowała projekt poszerzenia granic administracyjnych Miasta Bydgoszczy kosztem kilku gmin powiatu Bydgoskiego, ponieważ spowoduje to zmniejszenie wpływów do budżetu powiatu, a w efekcie ograniczenie inwestycji realizowanych na całym jego terenie.

ad.2. Członkowie Komisji zapoznali się z treścią protokółu z poprzedniego posiedzenia Komisji. Komisja jednogłośnie przyjęła w/w protokół.

ad.3. W punkcie „sprawy różne” omawiano następujące kwestie:

a) Wójt Gminy w związku z możliwością otrzymania środków z zewnątrz na budowę placu zabaw dla dzieci zwrócił się o podjęcie decyzji w sprawie ustalenia, który z projektów złożyć do Urzędu Marszałkowskiego Dodał, że zostały opracowane dwie dokumentacje techniczne, dla Gzina i Bolumina.

Komisja ustaliła, że kryterium, które zadecyduje o tym, który projekt zostanie złożony będzie liczba dzieci w wieku do 16 lat zameldowanych na terenie sołectw Gzin i Bolumin.
Zgodnie z danymi ewidencji ludności na dzień 8 czerwca 2007 r. w Sołectwie Gzin zameldowanych jest 99 dzieci w wieku do szesnastu lat, natomiast w Sołectwie Bolumin – w miejscowości Bolumin 54 dzieci w wieku do 16 lat, a we wsi Boluminek wchodzącej w skład sołectwa Bolumin – 43 dzieci w wieku do 16 lat, razem 97 dzieci.
W związku z powyższym Komisja postanowiła zaproponować złożenie do Urzędu Marszałkowskiego projektu budowy placu zabaw dla dzieci w Gzinie, a jeśli będzie możliwość otrzymania dotacji na ten cel w roku przyszłym – zgłosić budowę placu zabaw w Boluminie.

b) Członkowie Komisji dyskutowali na temat zaawansowania budowy kanalizacji ściekowej w Ostromecku i założeniach na bieżący rok.

Na tym posiedzenie zakończono.

metryczka


Wytworzył: mgr Dorota Kraska - inspektor (8 czerwca 2007)
Opublikował: Dorota Kraska (14 sierpnia 2007, 11:41:04)

Ostatnia zmiana: mgr Dorota Kraska-Wadych (20 września 2011, 12:58:32)
Zmieniono: DODANIE NAZWY KOMISJI

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 953