PROTOKÓŁ NR 4/07 KOMISJI OŚWIATY, KULTURY, ZDROWIA I SPRAW SOCJALNYCH


P R O T O K Ó Ł NR 4/07
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych
odbytego w dniu 18 maja 2007 roku.

Posiedzeniu przewodniczyła mgr Ewa Juchcińska – Przewodnicząca Komisji.

W posiedzeniu uczestniczyli:
- członkowie Komisji wg listy obecności,
- mgr Zbigniew Łuczak – Wójt Gminy,
- zaproszeni goście, wg listy obecności.

Temat posiedzenia:
Opracowanie projektu Strategii Rozwoju Edukacji (przy udziale przedstawicieli społeczności lokalnej).

Porządek posiedzenia:
1. Wprowadzenie - omówienie spraw organizacyjnych.
2. Wybór Przewodniczącego „Zespołu” (w którego skład wchodzą członkowie Komisji oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych oraz przedstawiciele społeczności lokalnej).
3. Ustalenie terminu kolejnego posiedzenia.
4. Sprawy różne.

ad.1. Józef Hentrich – Przewodniczący Rady Gminy celem wprowadzenia wyjaśnił, że w związku z możliwością pozyskiwania przez szkoły środków z zewnątrz, ale warunkiem ich otrzymania jest opracowanie strategii rozwoju edukacji. Dlatego też Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych zwróciła się o głos doradczy ze strony społeczności lokalnych – przedstawicieli samorządu uczniowskiego, rodziców, nauczycieli i dyrekcji szkół.
Stanisław Buś – dyrektor Zespołu Szkół w Ostromecku dodał, iż ma nadzieję, że do szkół dotrą środki finansowe z zewnętrznych funduszy. Przedstawił krótką informację na temat możliwości pozyskiwania środków z zewnątrz.
Jolanta Romanowska – Wicedyrektor Zespołu Szkół w Dąbrowie Chełmińskiej zwróciła uwagę, że należy stworzyć wizję oświaty w naszej Gminie, pozyskanie środków jest celem drugorzędnym.
Wójt Gminy zwrócił uwagę, iż od wielu lat Gmina czyni starania, by podnieść poziom edukacji, bazę dydaktyczną, warunki pracy, by były one jak najlepsze. Warunki funkcjonowania szkół, to nie wszystko, co można osiągnąć. Wizja rozwoju edukacji jest niezbędna choćby z powodów, o których mówiono wyżej, ponieważ będzie stanowiła podstawę dla realizacji inicjatyw.

ad.2. Komisja Oświaty wraz z zaproszonymi gośćmi postanowiła pracować jako Zespół do spraw opracowania Strategii Rozwoju Edukacji i jako koordynatora do kierowania pracami Zespołu jednogłośnie powołano Jolantę Romanowską, która wyraziła zgodę na pełnienie tej funkcji.
Jolanta Romanowska – Koordynator Zespołu zwróciła uwagę, iż najważniejszą kwestią jest, by Wójt Gminy określił swoją wizję rozwoju edukacji, swe oczekiwania, a następnie Zespół się do tego ustosunkuje.
Wójt Gminy odpowiedział, że jeszcze nigdy takiego dokumentu nie widział, dodał, że nie chce tworzyć dokumentu, który będzie stanowił wizję oświaty z punktu widzenia administracji, a z punktu widzenia uczniów, rodziców i nauczycieli. Chciałby stworzyć taką wizję szkół, by nie były one traktowane przez dzieci jako zło konieczne. Być może, że po zakończeniu prac nad przedmiotowym dokumentem Zespół się nie rozwiąże, ale będzie się spotykał w dalszym ciągu by włączyć się w jego realizację . Chciałby, by szkoła stała się jeszcze bardziej otwartą.
Koordynator Zespołu zaproponowała podział na następujące grupy: uczniowie, rodzice, nauczyciele, dyrekcja szkół, administracja celem opracowania swoich oczekiwań względem szkół i przedstawienie ich. Zaproponowała, aby na tym zamknąć spotkanie.
Stanisław Buś – Dyrektor Zespołu Szkół w Ostromecku zaproponował, by posiedzenia odbywały się w różnych miejscach, b y zapoznać się z bazą oświatową. Dodał, że na kolejne spotkanie zaprasza do Szkoły w Ostromecku.
Danuta Węgierska – członek Komisji zastanawiała się, czy nie należałoby skonsultować opracowanych potrzeb w szerszych gronach poszczególnych szkół. Być może wówczas padną jeszcze inne propozycje.

Zespół wyraził zgodę na wdrożenie w/w sugestii.

ad.3. W wyniku dyskusji kolejne posiedzenie ustalono na dzień 31 maja 2007 r. o godzinie 14:30 w Zespole Szkół w Ostromecku.

ad.4. W punkcie „sprawy różne nie poruszano żadnych kwestii.

Na tym posiedzenie zakończono.

metryczka


Wytworzył: mgr Dorota Kraska - inspektor (18 maja 2007)
Opublikował: Dorota Kraska (5 lipca 2007, 11:18:40)

Ostatnia zmiana: mgr Dorota Kraska-Wadych (20 września 2011, 12:59:07)
Zmieniono: DODANIE NAZWY KOMISJI

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1182