PROTOKÓŁ NR 3/07 KOMISJI OŚWIATY, KULTURY, ZDROWIA I SPRAW SOCJALNYCH


P R O T O K Ó Ł NR 3/07
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych
odbytego w dniu 5 kwietnia 2007 roku.

Posiedzeniu przewodniczyła mgr Ewa Juchcińska – Przewodnicząca Komisji.

W posiedzeniu uczestniczyli:
- członkowie Komisji wg listy obecności,
- mgr Zbigniew Łuczak – Wójt Gminy,
- mgr Krystyna Kalinowska – Sekretarz Gminy,
- mgr Ewa Bukowska – Skarbnik Gminy,
- Beniamin Brzyski Pełnomocnik do spraw Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Porządek posiedzenia:
1. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za rok 2006.
2. Zaopiniowanie sprawozdania z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
3. Dyskusja na temat przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Edukacji w Gminie.
4. Przyjęcie protokółu z poprzedniego posiedzenia.
5. Sprawy różne.

ad.1. Komisja dokonała wnikliwej analizy sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2006, nie wnosząc zastrzeżeń do przedstawionych materiałów.

Po przeprowadzonej dyskusji Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała w/w sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2006 rok.

ad.2. Członkowie Komisji zapoznali się ze sprawozdaniem z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz informacjami Pełnomocnika do spraw Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i nie wnosząc do niego uwag jednogłośnie zaopiniowali je pozytywnie.

ad.3. W dyskusji na temat przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Edukacji w Gminie wskazywano na:
Wójt Gminy celem wprowadzenia wyjaśnił, że zaistniała możliwość pozyskiwania przez szkoły środków z zewnątrz, ale warunkiem ich otrzymania jest posiadanie strategii rozwoju edukacji. Wójt zaproponował, by powołać zespół, który opracuje projekt przedmiotowej strategii, następnie przekaże go Komisjom Rady Gminy do zaopiniowania oraz samej Radzie.
Danuta Węgierska – członek Komisji zwróciła uwagę, że zespół składający się z samych dyrektorów szkół byłby zbyt wąskim gronem. Zaproponowała poszerzenie jego składu o członków Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych oraz przedstawicieli środowisk lokalnych – rodziców oraz Wicedyrektor Zespołu Szkół w Dąbrowie Chełm., która pokieruje zespołem ze względu na posiadane kwalifikacje. Radna zaproponowała, by zespół od początku pracował w takim rozszerzonym składzie.

W wyniku dyskusji Komisja postanowiła zaproponować następujący skład Zespołu przygotowującego projekt Strategii Rozwoju Edukacji:
- członkowie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych Rady Gminy;
- Kierownictwo Szkół;
- po jednym przedstawicielu Rad Pedagogicznych każdej ze szkół;
- po jednym przedstawicielu rad rodziców każdej ze szkół;
- po dwóch przedstawicieli samorządów uczniowskich gimnazjów.

ad.4. Członkowie Komisji zapoznali się z treścią protokółu z poprzedniego posiedzenia Komisji odbytego w dniu 22 lutego 2007 roku. Komisja jednogłośnie przyjęła w/w protokół.

ad.5. W punkcie „sprawy różne” nie poruszano żadnych kwestii.

Na tym posiedzenie zakończono.

metryczka


Wytworzył: mgr Dorota Kraska - inspektor (5 kwietnia 2007)
Opublikował: Dorota Kraska (5 lipca 2007, 11:15:51)

Ostatnia zmiana: mgr Dorota Kraska-Wadych (20 września 2011, 12:59:23)
Zmieniono: DODANIE NAZWY KOMISJI

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1231