DRUKI INFORMACJI I DEKLARACJI

UWAGA!
INFORMUJEMY, IŻ OD DNIA 1.07.2019 ROKU NASTĄPIŁA ZMIANA WZORÓW INFORMACJI I DEKLARACJI PODATKOWYCH.
AKTUALNE MOŻNA POBRAĆ PONIŻEJ.

1.
DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI (74kB) pdf
ZDN-1 ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI (38kB) pdf
ZDN-2 ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI (38kB) pdf
Klauzula informacyjna (35kB) plik

2.
IN-1 INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH (62kB) pdf
ZIN-1 ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH (37kB) pdf
ZIN-2 ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH (37kB) pdf
ZIN-3 ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH (32kB) pdf
Klauzula informacyjna (35kB) plik

3.
DR-1 DEKLRACJA NA PODATEK ROLNY (64kB) pdf
ZDR-1 ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK ROLNY (35kB) pdf
ZDR-2 ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK ROLNY (34kB) pdf
Klauzula informacyjna (35kB) plik

4.
IR-1 INFORMACJA O GRUNTACH (49kB) pdf
ZIR-1 ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O GRUNTACH (35kB) pdf
ZIR-2 ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O GRUNTACH (34kB) pdf
ZIR-3 ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O GRUNTACH (32kB) pdf
Klauzula informacyjna (35kB) plik

5.
DL-1 DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY (51kB) pdf
ZDL-1 ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK LEŚNY (33kB) pdf
ZDL-2 ZAŁĄCZNIK DO DEKLRACJI NA PODATEK LEŚNY (32kB) pdf
Klauzula informacyjna (35kB) plik

6.
IL-2 INFORMACJA O LASACH (42kB) pdf
ZIL-1 ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O LASACH (32kB) pdf
ZIL-2 ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O LASACH (32kB) pdf
ZIL-3 ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O LASACH (32kB) pdf
Klauzula informacyjna (35kB) plik


PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH:

DT-1 - deklaracja, kliknij aby pobrać (69kB) pdf
DT-1 - załącznik, kliknij aby pobrać (59kB) pdf


ZAŚWIADCZENIA Z ZAKRESU PODATKÓW I OPŁATACH LOKALNYCH :
pobierz-kliknij tutaj (11kB) pdf


UDZIELENIE PODATKOWEJ ULGI INWESTYCYJNEJ:
Sposób załatwienia sprawy oraz druk wniosku (plik do pobrania):
pobierz - kliknij tutaj (78kB) BIP w JST - Gmina Dąbrowa Chełmińska


UDZIELENIE ULGI PODATKOWEJ Z TYTUŁU ZAKUPU ZIEMI:
Sposób załatwienia sprawy oraz druk wniosku (plik do pobrania):
pobierz - kliknij tutaj (75kB) BIP w JST - Gmina Dąbrowa Chełmińska
UMORZENIE, ODROCZENIE , ROZŁOŻENIE NA RATY PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO, OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH


WYMAGANE DOKUMENTY
Osoby fizyczne

 • Wniosek podatnika (załącznik nr 1),

 • Informacja o stanie finansowym i majątkowym (załącznik nr 2),

 • Inne dokumenty potwierdzające zasadność złożonego wniosku o udzielenie ulgi w szczególności określające sytuację majątkową, rodzinną i zdrowotną.

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą

 • Wniosek podatnika (załącznik nr 1),

 • Informacja o stanie finansowym i majątkowym (załącznik nr 2),

 • Na podstawie art. 37 ust. 1, 2 i 5 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r.   o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2021 r., poz. 743 ze zm.) podmiot ubiegający się o pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub w rybołówstwie jest zobowiązany do przedstawienia podmiotowi udzielającemu pomocy, wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy: 

  • informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis, dotyczących w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą (załącznik  do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis  (Dz. U. z 2014 r. poz. 1543)- (załącznik nr 3), 

  • wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis (lub pomocy de minimis w rolnictwie lub w rybołówstwie), jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, z podaniem wysokości pomocy w euro, 

 • Formularz w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (załącznik nr 4), 

 • Oświadczenie o pomocy de minimis otrzymanej przez wnioskodawcę w roku podatkowym, w którym ubiega się o pomoc oraz w okresie 2 poprzedzających go lat (załącznik nr 5), 

 • Inne: na żądanie organu podatkowego w trakcie prowadzenia postępowania podatkowego.

Osoby prawne

 • Wniosek podatnika (załącznik nr 1),

 • Oświadczenie o sytuacji ekonomicznej prowadzonego przedsiębiorstwa,

 • Na podstawie art. 37 ust. 1, 2 i 5 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2021 r., poz. 743 ze zm.) podmiot ubiegający się o pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub w rybołówstwie jest zobowiązany do przedstawienia podmiotowi udzielającemu pomocy, wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy: 

  • informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis, dotyczących w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą (załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis  (Dz. U. z 2014 r. poz. 1543)- (załącznik nr 3), 

  • wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis (lub pomocy de minimis              w rolnictwie lub w rybołówstwie), jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, z podaniem wysokości pomocy w euro, 

 • Oświadczenie o pomocy de minimis otrzymanej przez wnioskodawcę w roku podatkowym, w którym ubiega się o pomoc oraz w okresie 2 poprzedzających go lat (załącznik nr 5), 

 • Sprawozdanie finansowe, 

 • Bilans za poprzedni rok obrachunkowy, 

 • Bieżąca sytuacja finansowa (Sprawozdanie kwartalne o przychodach, kosztach i wyniku finansowym) 

 • Kopie ewentualnych decyzji publicznoprawnych (US, ZUS), 

 • Kopie ewentualnych umów o spłacie zaciągniętego kredytu bankowego, 

 • W przypadku toczących się postępowań układowych, kopia postanowienia o otwarciu postępowania układowego oraz kopia zgłoszonych wierzytelności, kopia ewentualnych programów naprawczych, 

 • Pisemne wyjaśnienie określające kierunek działania w celu poprawy sytuacji finansowej, 

 • Inne: na żądanie organu podatkowego w trakcie prowadzenia postępowania podatkowego.TRYB ODWOŁAWCZY
 
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.
 
PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540) 

 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2021 r., poz. 743) 

 • Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1672)


WNIOSKI:
 1. Wniosek o ulgę - kliknij, aby pobrać (111kB) pdf
 2. Informacja o stanie finansowym i majątkowym - kliknij, aby pobrać (80kB) pdf
 3. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - kliknij, aby pobrać (416kB) pdf
 4. Formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę kliknij, aby pobrać (128kB) pdf
 5. OŚWIADCZENIE O POMOCY DE MINIMIS - kliknij, aby pobrać (159kB) pdf
ABY DOWIEDZIEĆ SIĘ, JAK ZAŁATWIĆ DANĄ SPRAWĘ PROSZĘ KLIKNĄĆ W PONIŻSZY LINK:
informacje na temat sposobu załatwiania spraw
metryczka


Wytworzył: Bożena Murach (23 stycznia 2004)
Opublikował: Dorota Kraska (23 stycznia 2004, 12:54:05)

Ostatnia zmiana: Szymon Kalawski (14 stycznia 2022, 10:06:01)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 17554