ZADANIA SKARBNIKA GMINY

Do zadań  Skarbnika należy:
1) wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości,
2) kierowanie pracą Referatu Finansowego,
3) współdziałanie z Kierownikiem referatu finansów w zakresie nadzoru nad prawidłowym obiegiem informacji i dokumentacji finansowej, opracowywania projektów przepisów wewnętrznych dot. finansów i rachunkowości,
4) współdziałanie w opracowywaniu projektu budżetu gminy,
5) nadzorowanie i kontrola realizacji budżetu gminy,
6) kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych (w tym: dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z harmonogramem dochodów i wydatków budżetowych, a także dokonywanie wstępnej kontroli kompletności  i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych) i  udzielanie upoważnień innym osobom do dokonywania kontrasygnaty,
7) współdziałanie w sporządzaniu  sprawozdawczości budżetowej,
8) uruchamianie środków finansowych dla poszczególnych dysponentów budżetu gminy,
9) sprawowanie kontroli i nadzoru nad gospodarką finansową gminnych jednostek organizacyjnych,
10) wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń lub upoważnień Wójta.

metryczka


Wytworzył: Krystyna Kalinowska - Sekretarz Gminy (30 czerwca 2003)
Opublikował: Dorota Kraska (28 listopada 2003, 14:04:49)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 10582