Wszczęcie postępowania: Strzyżawa - budowa sieci nn.

Dąbrowa Chełmińska 03.11.2020 r.

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska
 
 
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 22 października 2020 r. (data wpływu do tut. urzędu) zostało wszczęte, na wniosek (uzupełniony w dniu 30.10.2020 r.) pełnomocnika [] działającego w imieniu i na rzecz ENEA Operator Sp. z o.o. postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie sieci kablowej nn/0,4kV dla potrzeb zasilania domu jednorodzinnego z warsztatem w Strzyżawie 55 – realizacja inwestycji na działkach o numerach ewidencyjnych 124/7, 124/17, 122/1, 124/20 i 124/16 obręb geodezyjny Ostromecko, gm. Dąbrowa Chełmińska.

W związku z powyższym, w oparciu o art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) strony mogą w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia zapoznać się w tut. Urzędzie z dokumentami oraz składać wnioski i uwagi dot. przedmiotowej inwestycji.

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy (3 listopada 2020)
Opublikował: Sławomir Zieliński (3 listopada 2020, 16:34:16)

Ostatnia zmiana: Sławomir Zieliński (3 listopada 2020, 16:38:25)
Zmieniono: korekta tutułu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 44