Decyzja: linia kablowa oświetlenia ulicznego w Czarżu

Dąbrowa Chełmińska 02.11.2020 r.
 
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska
 
 
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) zawiadamia się, iż w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie zalicznikowej linii kablowej nn 0,4 kV oświetlenia ulicznego w Czarżu - realizacja inwestycji na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 327/1 obręb ewidencyjny Czarże, gmina Dąbrowa Chełmińska, w dniu 02.11.2020 r. została wydana decyzja Nr 16/2020.
 
 
W związku z powyższym, w oparciu o art. 10 K. p. a. strony mogą w terminie 14 dni od daty ogłoszenia niniejszego zawiadomienia zapoznać się w tut. Urzędzie z dokumentami oraz składać wnioski i uwagi dot. przedmiotowej inwestycji .

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy (2 listopada 2020)
Opublikował: Sławomir Zieliński (2 listopada 2020, 15:38:49)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 34