Wszczęcie postępowania. Sieć kablowa nn w Gzinie

Dąbrowa Chełmińska 28.10.2020 r.
 
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska
 
 
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 26 października 2020 r. zostało wszczęte, na wniosek Pana [] działającego w imieniu i na rzecz ENEA Operator Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Bydgoszcz postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kablowej nn/0,4kV dla potrzeb zasilania domu jednorodzinnego na działce o numerze ewidencyjnym 220/32 w miejscowości Gzin – realizacja inwestycji na działkach o nr 229/2, 224, 220/3, 220/32 położonych w obrębie geodezyjnym Gzin Górny, gmina Dąbrowa Chełmińska.
 
W związku z powyższym, w oparciu o art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) strony mogą w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia zapoznać się w tut. Urzędzie z dokumentami oraz składać wnioski i uwagi dot. przedmiotowej inwestycji.

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy (28 października 2020)
Opublikował: Sławomir Zieliński (28 października 2020, 14:20:23)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 46