Decyzja. Budowa sieci nn w Boluminku

Dąbrowa Chełmińska 07.10.2020 r. 


OBWIESZCZENIE 
Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska 


Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) zawiadamia się, iż w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napięcia 0,4 kV, dla zasilania budynku jednorodzinnego w Boluminku - realizacja inwestycji na części działki oznaczonej nr ewid. 58/4, na działkach nr ewid. 56/5, 46/53 oraz części działki nr ewid. 80/3 obręb ewidencyjny Bolumin, gmina Dąbrowa Chełmińska, w dniu 07.10.2020 r. została wydana decyzja Nr 15/2020.
 
 
W związku z powyższym, w oparciu o art. 10 K. p. a. strony mogą w terminie 14 dni od daty ogłoszenia niniejszego zawiadomienia zapoznać się w tut. Urzędzie z dokumentami oraz składać wnioski i uwagi dot. przedmiotowej inwestycji .

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy (7 października 2020)
Opublikował: Sławomir Zieliński (7 października 2020, 14:06:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 73