Wszczęcie postępowania w sprawie budowy stacji bazowej

Dąbrowa Chełm., 30.03.2020 r.

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293) zawiadamiam, że w dniu 6 lutego 2020 r. (data wpływu do tut. urzędu) zostało wszczęte, na wniosek (uzupełniony w dniu 23.03.2020 r.) Pana Marcina [] działającego w imieniu i na rzecz P4 Sp. z o. o. postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 43/2 w miejscowości Czemlewo, obręb geodezyjny Czemlewo, gm. Dąbrowa Chełmińska.

W związku z powyższym, w oparciu o art. 10 w/w ustawy strony mogą w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia zapoznać się w tut. Urzędzie z dokumentami oraz składać wnioski i uwagi dot. przedmiotowej inwestycji .

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy (30 marca 2020)
Opublikował: Sławomir Zieliński (31 marca 2020, 09:02:21)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 90