PROTOKÓŁ NR II.2018 Z SESJI RADY GMINY


P R O T O K  Ó Ł   NR  II.2018
z Sesji Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska
odbytej w dniu 12 grudnia 2018 roku
 
Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Dąbrowa Chełmińska.
Przewodniczący Rady Gminy Ryszard Kaczor o godzinie 10.00 otworzył Sesję i po powitaniu radnych i gości oświadczył, iż zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy       13 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 radnych stanowi quorum władne do podejmowania prawomocnych decyzji. (Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu).
Radni nieobecni: Dawid Pałczyński, Dawid Baranowski.
Protokolant: Barbara Piórkowska
 
W Sesji udział wzięli:
-  Radni Rady Gminy wg listy obecności,
-  Radosław Ciechacki - Wójt Gminy,
-  Dorota Kraska-Wadych – Sekretarz Gminy,
-  Michał Lipiński – Radca Prawny,
-  Małgorzata Sadurska – Kierownik CUW,
-  Barbara Kapanowska – Kierownik GOPS,
-  Sołtysi i zaproszeni goście wg listy obecności.
 
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt porządku obrad.
Rada Gminy przy obecności trzynastu radnych, przy trzynastu głosach „za” jednogłośnie przyjęła porządek obrad.
Rada Gminy obradowała według następującego porządku:
1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie quorum.
2. Powołanie Sekretarza obrad.
3.  Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
4.  Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.
5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Dąbrowa Chełmińska w roku szkolnym 2017/2018.
6. Projekt uchwały podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
7.  Projekt uchwały  w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie wsparcia w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
8. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX.171.2016 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie poboru od osób fizycznych podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
9.   Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Dąbrowa Chełmińska na 2018 rok.
10. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Chełmińska na lata 2018-2028.
11.  Przyjęcie informacji z prac Komisji Rady Gminy za okres międzysesyjny.
12.  Odpowiedzi na interpelacje, sprawy różne.
13.  Zakończenie obrad.
 
ad.1. Przewodniczący Rady Gminy oświadczył, iż zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 13 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 radnych stanowi quorum władne do podejmowania prawomocnych decyzji.
 
ad.2. Rada Gminy jednogłośnie powołała Radnego Michała Bułczaka na sekretarza obrad.  Radny wyraził zgodę na pełnienie tej funkcji.
                       
ad.3. Do protokołu z I Sesji Rady Gminy uwag nie wniesiono. Rada Gminy jednogłośnie przyjęła protokół z I Sesji. 
 
ad.4. W punkcie interpelacje, zapytania i wolne wnioski nie poruszono żadnych kwestii.
 
ad.5. W dyskusji na temat informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Dąbrowa Chełmińska w roku szkolnym 2017/2018 , głos zabrali:
Przewodniczący Rady Gminy w  związku z brakiem uwag poddał informację pod głosowanie.
 
Rada Gminy w głosowaniu elektronicznym  przy obecności trzynastu radnych, przy trzynastu głosach „za” – jednogłośnie przyjęła informację o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Dąbrowa Chełmińska w roku szkolnym 2017/2018,  która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
ad.6. W dyskusji nad projektem  uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, głos zabrali:
Kierownik GOPS  poinformowała, że wobec trudnej sytuacji dochodowej i życiowej osób i rodzin korzystających ze świadczeń pomocy społecznej istnieje konieczność podwyższenia do 150% kryterium dochodowego w zakresie dożywiania w postaci świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności. Pozwoli to rozszerzyć zakres pomocy świadczonej dla mieszkańców Gminy Dąbrowa Chełmińska.
Przewodniczący Rady Gminy w związku z brakiem uwag odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.
 
Rada Gminy w głosowaniu elektronicznym  przy obecności trzynastu radnych, przy trzynastu głosach „za” – jednogłośnie podjęła uchwałę na II.17.2018 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
ad.7. W dyskusji nad projektem uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie wsparcia w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023, głos zabrali:
Kierownik GOPS  powiedziała, że projekt uchwały przewiduje odstąpienie od zadania zwrotu wydatków w zakresie wsparcia w formie zasiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych od osób i rodzin, których dochód nie przekracza wysokości 150% kryterium dochodowego objętych wsparciem w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
Przewodniczący Rady Gminy w związku z brakiem uwag odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.
 
Rada Gminy w głosowaniu elektronicznym  przy obecności trzynastu radnych, przy trzynastu głosach „za” – jednogłośnie podjęła uchwałę nr II.18.2018 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie wsparcia w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
ad.8. W dyskusji nad projektem uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX.171.2016 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie poboru od osób fizycznych podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso, głos zabrali:
Wójt Gminy  powiedział, że zmiany uchwały dokonuje się w związku z powołaniem nowego inkasenta dla sołectwa Reptowo.
Przewodniczący Rady Gminy w związku z brakiem uwag odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.
 
Rada Gminy w głosowaniu elektronicznym  przy obecności trzynastu radnych, przy trzynastu głosach „za” – jednogłośnie podjęła uchwałę nr II.19.2018 w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX.171.2016 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie poboru od osób fizycznych podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
ad.9. W dyskusji nad projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Dąbrowa Chełmińska na 2018 rok, głos zabrali:
Przewodniczący Rady Gminy w związku z brakiem uwag odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.
 
Rada Gminy w głosowaniu elektronicznym  przy obecności trzynastu  radnych, przy trzynastu głosach „za” – jednogłośnie podjęła uchwałę nr II.20.2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Dąbrowa Chełmińska na 2018 rok, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
ad.10. W dyskusji nad projektem zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Chełmińska na lata 2018-2028, głos zabrali:
Przewodniczący Rady Gminy w związku z brakiem uwag odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.
 
Rada Gminy w głosowaniu elektronicznym  przy obecności trzynastu  radnych, przy trzynastu głosach „za” – jednogłośnie podjęła uchwałę nr II.21.2018 w sprawie zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Chełmińska na lata 2018-2028, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
ad.11. Przewodniczący Komisji Rady Gminy przedstawili informacje o pracach Komisji  w okresie międzysesyjnym:
Radny Dawid Pałczyński  – Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych poinformowała, iż w okresie międzysesyjnym Komisja odbyła jedno posiedzenie, podczas którego omawiano sprawy związane z tematyką Sesji.
Radny Marek Kuśmierek – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że Komisja          w okresie międzysesyjnym odbyła jedno posiedzenie podczas którego omawiała kwestie związane z tematyką Sesji Rady Gminy.
Radny Gabriel Zukierski – Przewodniczący  Komisji Rolnictwa, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska poinformował, że Komisja w okresie międzysesyjnym odbyła jedno posiedzenie, podczas którego omawiała sprawy związane z tematyką Sesji Rady Gminy.
 
ad.12. W punkcie „Odpowiedzi na interpelacje, sprawy różne” podnoszono następujące kwestie:
Radny Gabriel Zukierski zwrócił uwagę na duże szkody wyrządzone przez bobry. W skutkach mogą uszkodzić wały przeciwpowodziowe. Poprosił Wójta Gminy o ingerencje w tej sprawie.
Sołtys Sołectwa Dąbrowa Chełmińska zawnioskował, żeby w przyszłorocznym budżecie przewidzieć realizację remontu ulicy Bazowej w Dąbrowie Chełmińskiej z której korzysta dużo uczestników ruchu pieszego. Zaproponował żeby remont robić odcinkami.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że kolejna sesja planowana jest na 28 grudnia.
Złożył życzenia z okazji zbliżających się świąt.    
 
ad 13. Przewodniczący Rady Gminy po wyczerpaniu porządku obrad, o godzinie 10.27 zamknął II Sesję Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska.

Wytworzył: Przewodniczący Rady Gminy (7 stycznia 2019)
Opublikował: Barbara Piórkowska (7 stycznia 2019, 12:17:35)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 62

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij