PROTOKÓŁ NR XXXI.2017 Z SESJI RADY GMINY


P R O T O K Ó Ł  XXXI.2017
z Sesji Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska
odbytej w dniu 27 czerwca 2017r.
 
Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Dąbrowa Chełmińska.

Przewodniczący Rady Gminy Józef Hentrich o godzinie 10:00 otworzył Sesję i po powitaniu radnych i gości oświadczył, iż zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy              14 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 radnych stanowi quorum władne do podejmowania prawomocnych decyzji. (Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu).
Protokolant: Barbara Gandziarowska
Nieobecny Radny Michał Wąchała.
 
W Sesji udział wzięli:
- Radni Rady Gminy wg listy obecności,
- Radosław Ciechacki - Wójt Gminy,
- Żaneta Piotrowska – Skarbnik Gminy,
- Dorota Kraska-Wadych – Sekretarz Gminy,
- Michał Lipiński – Radca Prawny,
- Małgorzata Sadurska – Kierownik CUW,
- Barbara Kapanowska  – Kierownik GOPS,      
- Sołtysi i zaproszeni goście wg listy obecności.
 
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt porządku obrad.
 
Rada Gminy przy obecności czternastu radnych, przy czternastu głosach „za” jednogłośnie przyjęła porządek obrad.
 
Rada Gminy obradowała według następującego porządku:
1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie quorum.
2. Powołanie Sekretarza obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
4. Informacja Wójta Gminy na temat podejmowanych działań w okresie międzysesyjnym.
5. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.
6. Analiza problemów związanych z budową kanalizacji i zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska.
7. Projekt uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów i wicedyrektorów placówek oświatowych oraz pedagoga szkolnego, logopedy, socjoterapeuty i nauczyciela wspomagającego zatrudnionych w placówkach oświatowych, prowadzonych przez Gminę Dąbrowa Chełmińska.
8. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Dąbrowa Chełmińska Nr 3.
9.  Projekt uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
10. Projekt uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
11.Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem     z wykonania budżetu Gminy Dąbrowa Chełmińska za 2016 rok.
12. Projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z wykonania budżetu gminy za 2016 rok.
13. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Dąbrowa Chełmińska na 2017r.
14.Rozpatrzenie wezwania do usunięcia naruszenia prawa w związku z uchwaleniem studium uwarunkowań i kierunków  zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbrowa Chełmińska.
15.  Rozpatrzenie wniosku w sprawie wykupu i przejęcia drogi dojazdowej nr 281/14.
16.  Wniosek w sprawie demontażu progów zwalniających.
17.  Dyskusja na temat sytemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy.
18.  Dyskusja na temat zmiany nazwy ulicy w związku ze zmianą ustawy  o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju terytorialnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.
19. Dyskusja na temat wykupu działek w Janowie.
20. Przyjęcie informacji z prac Komisji Rady Gminy za okres międzysesyjny.
21. Odpowiedzi na interpelacje, sprawy różne.
22. Zakończenie obrad.
 
ad.1 .Przewodniczący Rady Gminy oświadczył, iż zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 14 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15  radnych stanowi quorum władne do podejmowania prawomocnych decyzji.
 
ad.2. Rada Gminy jednogłośnie powołała na sekretarza obrad Radnego  Szymona Dunala. Radny wyraził zgodę na pełnienie tej funkcji.
                                                                                                     
ad.3. Do protokołu z XXX Sesji Rady Gminy uwag nie wniesiono. Rada Gminy jednogłośnie przyjęła protokół z XXX Sesji. 
 
ad.4. Wójt Gminy przedstawił informację na temat podejmowanych działań w okresie międzysesyjnym.
 
Rada Gminy przy obecności czternastu radnych, przy czternastu głosach „za” – jednogłośnie przyjęła informację Wójta Gminy na temat podejmowanych działań w okresie międzysesyjnym, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
ad.5. W punkcie interpelacje, zapytania i wolne nie poruszono żadnych kwestii.
 
ad.6. W dyskusji nad analizą problemów związanych z budową kanalizacji i zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska, głos zabrali:
Wójta Gminy zwrócił uwagę, że duży problem stwarza wyegzekwowanie obowiązku podłączenia do kanalizacji sanitarnej, poinformował, że został opracowana procedura ponaglająca. W tegorocznym budżecie wydzielono środki na prace przygotowawcze do budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzyżawa, które przewiduje się rozpocząć jesienią bieżącego roku. Stacja w Nowym Dworze wymaga w najbliższych latach wyłączenia z eksploatacji. Posiadamy projekt nowej SUW realizacja będzie zależna od możliwości finansowych. W roku 2047 zostanie wybudowany  wodociąg w miejscowościach Dąbrowa Chełmińska,, Czarże, Gzin, Wałdowo Królewskie.
Przewodniczący  Komisji przedstawili stanowiska Komisji Rady Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy w związku z brakiem głosów  poddał pod głosowanie w/w sprawozdanie.
 
Rada Gminy przy obecności czternastu radnych, przy czternastu głosach „za” – jednogłośnie przyjęła analizę problemów związanych z budową kanalizacji i zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
ad.7. W dyskusji nad projektem uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów i wicedyrektorów placówek oświatowych oraz pedagoga szkolnego, logopedy, socjoterapeuty i nauczyciela wspomagającego zatrudnionych w placówkach oświatowych, prowadzonych przez Gminę Dąbrowa Chełmińska, głos zabrali:
Małgorzata Sadurska w odpowiedzi na zapytanie Radnej Danuty Węgierskiej poinformowała, że uchwała w przedmiotowej sprawie powinna wejść w życie z dniem pierwszego września bieżącego roku, ze względu na obowiązek zawarcia umów o pracę z nauczycielami dla których Rada Gminy ustala pensum.
Przewodniczący  Komisji przedstawili stanowiska Komisji Rady Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy w związku z brakiem głosów w dyskusji odczytał w/w projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.
 
Rada Gminy przy obecności czternastu radnych, przy czternastu głosach „za” – jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXXI.260.2017 w sprawie ustalenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów i wicedyrektorów placówek oświatowych oraz pedagoga szkolnego, logopedy, socjoterapeuty i nauczyciela wspomagającego zatrudnionych w placówkach oświatowych, prowadzonych przez Gminę Dąbrowa Chełmińska, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
ad.8. W dyskusji nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Dąbrowa Chełmińska Nr 3, głos zabrali:
Wójt Gminy powiedział, że zmiana w/w planu miejscowego umożliwi właścicielom nieruchomości położonych w granicach terenu 19.DG.MN na realizację zamierzeń inwestycyjnych m.in. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczo – usługowej w zabudowie o korzystniejszych parametrach, w szczególności dotyczących wysokości budynków. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego znajduje  w pełni uzasadnienie i jest  słusznym działaniem na rzecz rozwoju gminy. W trakcie postępowania z udziałem społeczeństwa nie zostały zgłoszone na piśmie żadne uwagi  i wnioski.
Przewodniczący  Komisji przedstawili stanowiska Komisji Rady Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy w związku z brakiem głosów w dyskusji odczytał w/w projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.
 
Rada Gminy przy obecności czternastu radnych, przy czternastu głosach „za” – jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXXI.261.2017 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Dąbrowa Chełmińska Nr 3, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
ad.9. W dyskusji nad projektem uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych, głos zabrali:
Wójt Gminy powiedział, że celem podjęcia niniejszej uchwały jest poprawa lokalnych możliwości komunikacyjnych poprzez drogę o charakterze publicznym powszechnie użytkowaną przez mieszkańców wsi Czarże.
Dotychczasowa sytuacja rozpatrywanego obszaru polega głównie na ograniczonym stopniu urządzenia drogi, co utrudnia znaczącej części mieszkańców wsi dojazd do posesji. Ponadto sytuację tą potęguje niezadowalający stan tej drogi, który w istotny sposób ogranicza także możliwości związane z jej bieżącym utrzymaniem. Obsługa komunikacyjna tego obszaru wymaga niewątpliwie poprawy, a nadany tej drodze status drogi publicznej umożliwi realizację inwestycji drogowych w przyszłości.
Przewodniczący  Komisji przedstawili stanowiska Komisji Rady Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy w związku z brakiem głosów w dyskusji odczytał w/w projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.
 
Rada Gminy przy obecności czternastu radnych, przy czternastu głosach „za” – jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXXI.262.2017 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
ad.10 . W dyskusji nad projektem uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych, głos zabrali:
Przewodniczący  Komisji przedstawili stanowiska Komisji Rady Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy w związku z brakiem głosów w dyskusji odczytał w/w projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.
 
Rada Gminy przy obecności czternastu radnych, przy czternastu głosach „za” – jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXXI.263.2017 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
ad.11. W dyskusji nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem  z wykonania budżetu Gminy Dąbrowa Chełmińska za 2016 rok, głos zabrali:
Wójt Gminy zwrócił uwagę na wydatki w ramach funduszu sołeckiego, powiedział, że na spotkaniu z sołtysami została uzgodniona nowa forma wydatkowania środków na organizację imprez kulturalnych.  W dalszej wypowiedzi powiedział o dużych zaległościach w opłatach za gospodarkę odpadami komunalnymi i opłacie za wodę.  Powiedział, że priorytetową inwestycją którą musi być zrealizowana, to stacja uzdatniania wody w Nowym Dworze, która często ulega awarii.
Radny Ryszard Kaczor podziękował za realizację inwestycji Wałdowie Królewskim.
Radny Ryszard Kaczor – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytał uchwałę nr 9/S/2017 Składu Orzekającego Nr 2 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 18 kwietnia 2017 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy.
Przewodniczący Komisji przedstawili pozytywne opinie Komisji Rady Gminy dla w/w projektu uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy w związku z brakiem głosów w dyskusji odczytał w/w projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.
 
Rada Gminy przy obecności czternastu radnych, przy czternastu głosach „za” – jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXXI.264.2017 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Dąbrowa Chełmińska za 2016 rok, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
ad.12. W dyskusji nad projektem sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z wykonania budżetu gminy za 2016 rok,  głos zabrali:
Radny Ryszard Kaczor – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytał wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska  z wykonania budżetu za 2016 rok oraz uchwałę nr 9/Kr/2017 Składu Orzekającego Nr 2 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie opinii               o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska za 2016 rok.
Przewodniczący Komisji przedstawili pozytywne opinie Komisji Rady Gminy dla w/w projektu uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy w związku z brakiem głosów w dyskusji odczytał w/w projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.
 
Rada Gminy przy obecności czternastu radnych, przy czternastu głosach „za” – jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXXI.265.2017 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z wykonania budżetu gminy za 2016 rok, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad.13. W dyskusji nad projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Dąbrowa Chełmińska na 2017r., głos zabrali:
Przewodniczący Komisji przedstawili pozytywne opinie Komisji Rady Gminy dla w/w projektu uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy w związku z brakiem głosów w dyskusji odczytał w/w projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.
 
Rada Gminy przy obecności czternastu radnych, przy czternastu głosach „za” – jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXXI.266.2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy Dąbrowa Chełmińska na 2017r., która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
ad.14 . W dyskusji nad wezwaniem do usunięcia naruszenia prawa w związku z uchwaleniem studium uwarunkowań i kierunków  zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbrowa Chełmińska, głos zabrali:
Radca Prawny wyjaśnił, że wezwanie do usunięcia naruszenia można uznać za bezskuteczne zarówno wtedy gdy organ gminy wyraźnie odmówi usunięcia naruszenia, jak i wtedy gdy nie zajmie żadnego stanowiska w ustawowym terminie. Jeżeli przedmiotem wezwania do usunięcia naruszenia prawa jest uchwała rady gminy, to w takiej samej formie winno nastąpić wyrażenie stanowiska poprzez organ. W sprawie wezwania do usunięcia naruszenia stosuje się przepisy o terminach załatwienia spraw w postępowaniu administracyjnym.
Odpowiedź organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa stanowi nie  tylko informację  o jego stanowisku, ale ma również znaczenie dla prawidłowego ustalenia terminu do wniesienia skargi do sądu administracyjnego, którą wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa. Jeżeli organ nie udzieli odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu  dni od dnia wniesienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa. Termin trzydziestodniowy  jest liczony od dnia doręczenia odpowiedzi na wezwanie, tylko w sytuacji gdy nastąpi to przed upływem sześćdziesięciodniowego terminu. Udzielenie przez organ odpowiedzi po tym terminie jest bezskuteczne i nie wywołuje skutków prawnych.   
Analizując złożoną skargę na uchwałę Rady Gminy, należy wskazać, iż w orzecznictwie dostrzega się trudności  w  wykazaniu naruszenia interesu prawnego w przypadku skarg kierowanych na uchwały rady uchwalające studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Uchwała w przedmiocie studium nie wywołuje skutków dla planu miejscowego i nie kształtuje bezpośrednio sposobu wykonywania prawa własności nieruchomości, a jedynie wiąże przy sporządzaniu i uchwalaniu planu miejscowego. Natomiast w przedmiocie sprawdzenia zachowania procedury przy uchwaleniu studium władny jest wojewoda, do którego podjęta uchwala została przekazana.
Przewodniczący Rady Gminy w związku z brakiem głosów w dyskusji poddał pod głosowanie wniosek.
 
Rada Gminy przy obecności czternastu radnych, przy czternastu głosach „za” – jednogłośnie postanowiła pozostawić  wniosek bez rozpoznania. Wnioski stanowią  załącznik do niniejszego protokołu.
 
ad.15. W dyskusji nad wnioskiem  w sprawie wykupu i przejęcia drogi dojazdowej nr 281/14.,  głos zabrali:
Wójt Gminy powiedział, że najlepszym rozwiązaniem będzie wpłata darowizny z przeznaczeniem na wykup gruntów.
Radny Dawid Pałczyński powiedział, że z treści pisma wynika ze koszt wykupu działki to kwota 30 tyś.
 
Rada Gminy przy obecności czternastu radnych, przy dwunastu  głosach „za”, dwóch przeciw pozytywnie zaakceptowała  propozycję partycypacji w kosztach wykupu drogi dojazdowej  (działka nr 281/14 ) do kwoty 10 tysięcy złotych. Wniosek  stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
ad.16. W dyskusji nad wnioskiem w sprawie demontażu progów zwalniających, głos zabrali:
Radna Danuta Węgierska zwróciła uwagę, że mieszkańcy optowali za pozostawieniem progów, co należy uwzględnić przy podjęciu decyzji.
Wójt Gminy zwrócił uwagę, że  ostateczna decyzja w przedmiotowej sprawie należy do zarządcy drogi.
Zbigniew Łuczak powiedział, że należy odnieść się do organizacji ruchu.
 
Rada Gminy przy obecności czternastu radnych, przy dwunastoma głosach za, jednym przeciw i jednym wstrzymującym pozytywnie rozpatrzyła wniosek w sprawie demontażu progów zwalniających, który stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
ad.17. W dyskusji na temat sytemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy, głos zabrali:
Wójt Gminy dokonał podsumowania działania systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Powiedział, że w związku z tym, że nie wszyscy mieszkańcy gminy płaca za wywóz odpadów komunalnych (rejestr zaległości w załączeniu) powstała zaległość, która na dzień 30 czerwca bieżącego roku wynosi 125760,18 zł. Środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczanych przez mieszkańców gminy powinny w całości pokryć koszty związane z funkcjonowaniem systemu. Brak środków w systemie może zachwiać jego funkcjonowanie poprzez utratę zdolności do regulowania zobowiązań wynikających z tytułu odbioru odpadów oraz przekazywania ich do spalarni.  To czy wysokość obowiązującej stawki będzie wystarczająca zależy od mieszkańców tj. od rzetelnego podawania ilości osób zamieszkujących nieruchomość, terminowość wpłat oraz spłacania zaległości. Na zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami na bieżąco wysyłane są upomnienia oraz wystawiane tytuły wykonawcze. Jeżeli sytuacja będzie nadal się powtarzała to zasadne będzie podniesienie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Radny Ryszard Kaczor powiedział, żeby sołtysi dotarli  do tych dłużników.
Radny Szymon Dunal zaproponował, aby wywiesić informację na tablicy ogłoszeń dotycząca zaległości na danej ulicy.
Przewodniczący Rady Gminy  zwrócił uwagę, że należy dotrzeć z  informacją do mieszkańców.
Wójt Gminy powiedział, że zostanie przygotowana  informacja dotycząca zaległości, która zostanie umieszczona na łamach gazety i tablicach informacyjnych w poszczególnych sołectwach.
 
ad.18. W dyskusji na temat zmiany nazwy ulicy w związku ze zmianą ustawy  o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju terytorialnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, głos zabrali:
Wójt Gminy powiedział, że otrzymaliśmy pismo Wojewody w sprawie wypełnienia obowiązku nałożonego ustawą o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.  Celem działania jest doprowadzenie do wyeliminowania z przestrzeni publicznej istniejącego nazewnictwa mającego swoje źródła bądź odniesienia do schyłkowego okresu II wojny światowej oraz następującego bezpośrednio po nim.
Radna Danuta Węgierska powiedziała, że jej zdaniem powinniśmy wniosek pozostawić bez
Rady Dawid Pałczyński powiedział, że dla każdego znaczenie nazwy ulicy mogło mieć rożne znaczenie.  odpowiedzi.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie propozycję pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia. 
 
Rada Gminy przy obecności czternastu radnych, przy czternastu głosach „za” – jednogłośnie postanowiła pozostawić sprawę bez rozpatrzenia. Wniosek stanowi   załącznik do niniejszego protokołu.
 
ad.19. W dyskusji na temat wykupu działek nr 31/24, 6/3,  31/20 i 31/19 w Janowie, głos zabrali:
Wójt Gminy powiedział, że na podstawie stanowiska rady gminy zlecił opracowanie operatu szacunkowego dla przedmiotowych działek. W operacie rzeczoznawca określił cenę za 1m 2  
na poziomie 9,98 zł. Poinformował, że w wyniku negocjacji z wnioskodawcą wstępnie uzgodnił cenę wykupu za 7,00 zł za 1 m 2. Jest to kwota wyższa niż sugerowała Rada Gminy lecz niższa niż cena rynkowa ustalona przez rzeczoznawcę.
Przewodniczący Komisji przedstawili pozytywne opinie Komisji Rady Gminy dla w/w wniosku.
Przewodniczący Rady Gminy w związku z brakiem głosów w dyskusji poddał pod głosowanie wniosek.
 
Rada Gminy przy obecności czternastu radnych, przy trzynastu głosach za, jednym przeciwnym,  pozytywnie zaopiniowała wniosek w sprawie przejęcia działek nr 31/24, 6/3,  31/20 i 31/19 w Janowie, który stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Jednocześnie w przypadku braku środków w roku bieżącym zasugerowała realizację wykupu działek w roku przyszłym.
 
ad.20. Przewodniczący Komisji Rady Gminy przedstawili informacje o pracach Komisji  w okresie międzysesyjnym:
Radny Dawid Pałczyński  – Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych poinformowała, iż w okresie międzysesyjnym Komisja odbyła jedno posiedzenie, podczas którego omawiano sprawy związane z tematyką Sesji.
Radny Ryszard Kaczor – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że Komisja w okresie międzysesyjnym odbyła dwa posiedzenia, podczas którego przeprowadziła kontrolę w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, zaopiniowanie wykonania budżetu gminy za rok 2016 oraz rozpatrzenie skargi na działania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  omawiała kwestie związane z tematyką Sesji Rady Gminy.
Radny Gabriel Zukierski – Przewodniczący  Komisji Rolnictwa, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska poinformował, że Komisja w okresie międzysesyjnym odbyła jedno posiedzenie, podczas którego omawiała sprawy związane z tematyką Sesji Rady Gminy.
 
ad.21. W punkcie „Odpowiedzi na interpelacje, sprawy różne” podnoszono następujące kwestie:
Radna Barbara Łukowska zapytała o procedurę montażu progów na drodze „Schetynówka”
Wójt Gminy odpowiedział, że na kolejną sesję przygotuje informację na temat organizacji ruchu na tym odcinku.
Radny Ryszard Kaczor zapytał Wicestarostę czy zna procedurę montażu progów.
Wicestarosta powiedział, że w projekcie organizacji ruchu mogą nie być progi ujęte.
Wójt Gminy powiedział, że projektant uwzględnił montaż progów ze względu na nieutwardzoną nawierzchnię. Podziękował, za organizację imprez które odbyły się na terenie gminy.
Poinformował, że od 3 lipca rozpocznie pracę wyłoniona w konkursie Dyrektor GOKiS.           
 
ad.22. Przewodniczący Rady Gminy po wyczerpaniu porządku obrad, o godzinie 11.41 zamknął XXXI Sesję Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska.
 

Wytworzył: Barbara Gandziarowska (10 sierpnia 2017)
Opublikował: Barbara Gandziarowska (11 sierpnia 2017, 12:14:30)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 76

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij