OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia stwierdzającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko - „Realizacja kompleksu zabudowy mieszkaniowej (17 budynków mieszkalnych jednorodzinnych) w miejscowości Reptowo"


                                                      Dąbrowa Chełmińska, 28.09.2023 r.
RGP.6220.4.7.2023.KO


OBWIESZCZENIE
o wydaniu postanowienia stwierdzającego obowiązek
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

 
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775, z późn. zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 poz. 1094, z późn. zm.), Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska zawiadamia strony postępowania o wydanym w dniu  28 września 2023 r.  postanowieniu stwierdzającym obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko polegającego na „Realizacja kompleksu zabudowy mieszkaniowej (17 budynków mieszkalnych jednorodzinnych) na działkach o nr ewid. 531, 532, 533, 534, 535, 536, 530/2 położonych w miejscowości Reptowo, obręb 0011, Ostromecko, gmina Dąbrowa Chełmińska” w ramach wszczętego postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z wniosku z dnia 28.08.2023 r.

Strony mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać uwagi i wnioski dotyczące planowanego przedsięwzięcia w formie pisemnej, ustnie lub drogą elektroniczną w Urzędzie Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej, ul. Bydgoska 21, 86-070 Dąbrowa Chełmińska, biuro nr 13, w godzinach pracy Urzędu, tj. poniedziałek, środa, czwartek w godzinach 7:30 - 15:30, wtorek 7:30 - 17:00, piątek 7:30 -14:00.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej http://www.bip.dabrowachelminska.lo.pl/ w zakładce Środowisko – Ogłoszenia oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej ul. Bydgoska 21 i tablicy ogłoszeń Sołectwa Reptowo.

Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.
 
Kontakt w sprawie: Katarzyna Ostrowska, nr tel. 52 38 16 005 wewn. 55.
 

                                         /Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska/ 

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska (28 września 2023)
Opublikował: Katarzyna Ostrowska (28 września 2023, 15:14:08)

Ostatnia zmiana: Katarzyna Ostrowska (28 września 2023, 15:16:21)
Zmieniono: korekta

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 61